Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Elektronizacja zamówień...

29 Maj 2017 
Ubiegłoroczna nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje, że komunikacja...

Marginalne klauzule społeczne

10 Maj 2017 
Najwyższa Izba Kontroli zbadała, jak często w latach 2013–2016 klauzule społeczne były...

Nowa wersja Kodeksu...

10 Maj 2017 
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zapowiedziało, że w II kwartale br. zostanie...

Podziel się...

Zgłoś swoją jednostkę lub firmę!

9 edycja najważniejszej nagrody dla zamawiających i wykonawców

Prenumerata 2017

Redakcja „Przetargów Publicznych” zachęca do zamawiania prenumeraty miesięcznika na kolejny rok.

Kompetencje i uprawnienia

W jakich sytuacjach zamawiający – w ramach warunków udziału w postępowaniu – może żądać od wykonawcy posiadania...

Praktyczne spojrzenie na usługi społeczne

Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, zamawiający mają dość dużą swobodę. Muszą jednak...

Temat numeru

Kary umowne w orzecznictwie

Definiowanie kar umownych w siwz i ich egzekwowanie w toku realizacji zamówienia bywa częstym przedmiotem sporów.

dostępny w wydaniu papierowym

Wyjaśnianie rażąco niskiej ceny

Z treści art. 90 ust. 1 pzp wynika, że jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu. Skrótowo przypominając – cena rażąco niska to taka, która zakłada wykonanie zamówienia poniżej jego rzeczywistych kosztów.

dostępny w wydaniu papierowym

Gdy najkorzystniejsza oferta jest za droga

Konsekwencją zamkniętego katalogu przesłanek unieważnienia postępowania jest konieczność precyzyjnego ustalenia, czy konkretna sytuacja faktyczna – nieraz bardzo skomplikowana – umożliwia podjęcie takiej decyzji.

dostępny w wydaniu papierowym

Znajdź nas na Facebooku

 


Opinie

Czy wysokość kary umownej...

10 Maj 2017 
Kara umowna jako kryterium oceny ofert w polskim systemie prawnym może budzić...

Czy wysokość kary umownej...

10 Maj 2017 
Kryteria ustalone na podstawie art. 91 pzp powinny być związane z przedmiotem...

Jakie przepisy pzp mają...

20 Luty 2017 
W wyniku nowelizacji z czerwca ubiegłego roku wprowadzono do pzp przepis art. 131a ust....

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne