Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Współpraca Urzędu Zamówień...

02 Październik 2017 
1 września 2017 r. pani Małgorzata Stręciwilk, Prezes UZP, i pan Marek Niechciał, Prezes...

Debata dotycząca środków...

02 Październik 2017 
12 września 2017 r. odbyła się debata dotycząca środków ochrony prawnej w kontekście...

Wzrost liczby przetargów z...

02 Październik 2017 
Jak wynika z raportu UZP, Wyniki monitoringu stosowania przez administrację rządową...

Podziel się...

XII Forum Przetargów Publicznych

Największa w Polsce konferencja w całości poświęcona praktyce funkcjonowania systemu zamówień publicznych.

Oznakowanie i certyfikaty

W określonych sytuacjach zamawiający ma prawo wymagać od wykonawcy, by oferowane przez niego produkty, usługi lub...

Zamówienia ponadgraniczne

Prezentujemy studium przygotowane na zlecenie Komisji Europejskiej, dotyczące wspólnego udzielania zamówień...

Gdy najkorzystniejsza oferta jest za droga

Konsekwencją zamkniętego katalogu przesłanek unieważnienia postępowania jest konieczność precyzyjnego ustalenia, czy...

Prenumerata 2017

Redakcja „Przetargów Publicznych” zachęca do zamawiania prenumeraty miesięcznika na kolejny rok.

Temat numeru

Doświadczenie konsorcjum a doświadczenie członka konsorcjum

W jakim zakresie wykonawca może powołać się na zamówienia realizowane w ramach konsorcjum w celu wykazania wymaganego przez instytucję zamawiającą doświadczenia?

dostępny w wydaniu papierowym

Zamówienia społeczne a odwołanie

Czy istnieje możliwość wniesienia środków ochrony prawnej w postępowaniach o udzielenie zamówienia na usługi społeczne o wartości poniżej kwot określonych w art. 138g ustawy Prawo zamówień publicznych?

dostępny w wydaniu papierowym

Upływ terminu związania ofertą

Czy sytuacja, w której wykonawca samodzielnie nie przedłużył terminu związania ofertą – podobnie jak niewyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu – powinna skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a pzp?

dostępny w wydaniu papierowym

Otwarcie wszystkich złożonych w terminie ofert

Jeżeli oferta została wniesiona w terminie, to zamawiający nie może odmówić jej otwarcia, nawet gdyby koperta była oznaczona niezgodnie z jego zaleceniami. Otwarcie ofert ma jawny charakter: wykonawcom pozwala na ustalenie kręgu podmiotów, z którymi będą konkurować o udzielenie zamówienia, oraz wskazuje na potencjalne szanse uzyskania zamówienia, a zamawiającemu umożliwia weryfikację oszacowanego wcześniej poziomu przewidywanych wydatków na dane zamówienie publiczne.

dostępny w wydaniu papierowym

Skutki braku wniesienia wadium

Aby gwarancja wadialna skutecznie zabezpieczała interesy zamawiającego, dokument gwarancyjny musi spełniać wymogi formalnoprawne, a samo wadium musi zostać wniesione w odpowiednim terminie i wysokości.

dostępny w wydaniu papierowym

Znajdź nas na Facebooku

 


Opinie

W jakim zakresie wykonawca...

02 Październik 2017 
Stanowisko Izby dotyczące sposobu dokonywania oceny podmiotowej konsorcjum na szczęście...

W jakim zakresie wykonawca...

02 Październik 2017 
Po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2017 r. (C-387/14)...

Czy na gruncie ustawy Prawo...

04 Wrzesień 2017 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2017...

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
 

Joanna Presz-Król, Jerzy Pieróg

Cena: 128,00 zł

Zamów

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne