Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

gov_LAB

25 Styczeń 2019 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła program edukacyjny gov_LAB,...

Konkurs na pozacenowe...

25 Styczeń 2019 
Urząd Zamówień Publicznych zaprasza do udziału w II edycji konkursu na pozacenowe...

Roczne sprawozdania o...

25 Styczeń 2019 
Na podstawie art. 98 pzp zamawiający zobowiązani są do sporządzania rocznych sprawozdań o...

Odróżnienie własnoręcznego podpisu od faksymile

Data publikacji: 08-05-2018 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Tagi:    siwz
Autor: Rys. B. Brosz

Już od 18 października tego roku nastąpi pełna elektronizacja zamówień publicznych. Oznacza to, że oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenia (w tym JEDZ) będą sporządzane, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zostało to uregulowane w treści art. 10a ust. 5 pzp. Z obserwacji rynku zamówień publicznych wynika, że gros zamawiających zdecydowanie częściej nadal korzysta z dotychczasowych zasad ofertowania przez wykonawców, zawierając w siwz zapis o pisemnej formie oferty pod rygorem jej nieważności. Tymczasem od 18 kwietnia br. elektronizacja obowiązuje tylko w odniesieniu do JEDZ.

Zdarzają się wykonawcy, którzy w okresie poprzedzającym pełną elektronizację zamówień upraszczają wg własnego uznania formę oferty. Tacy wykonawcy próbują składać ofertę w wymaganej przez zamawiającego „papierowej” formie, lecz opieczętowaną faksymile, tłumacząc, że przepis art. 82 ust. 2 pzp o składaniu oferty w formie pisemnej pod rygorem nieważności został uchylony. Umyka jednak ich uwadze zapis art. 9 ust. 1 pzp, wskazujący, że postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

Tymczasem faksymile to nie podpis, a tym bardziej nie jest to podpis elektroniczny. Faksymile jest pieczątką odtwarzającą własnoręczny podpis, wobec czego oferta opatrzona taką pieczęcią nie może być uznana za spełniającą wymóg pisemności.

Wydawać by się mogło, że temat pisemności dokumentów jest stary jak świat, więc nie powinien sprawiać już żadnych problemów, jednak rzeczywistość bywa odmienna, a podejście niektórych zamawiających i wykonawców związane z kolejną nowelizacją pzp – zaskakujące. Warto więc przypomnieć kilka orzeczeń negujących możliwość zastosowania faksymile:

 

  • Wyrok KIO z 19 września 2016 r. (KIO 1294/16, KIO 1299/16)

 

„Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 29 kwietnia 2015 r., w sprawie o sygn. akt IV CSK 527/14, wyraźnie wskazał, iż «Skuteczne potwierdzenie podpisu może dotyczyć tylko oryginału dokumentu, a nie jego kopii (kserokopii). Przesądza o tym brzmienie art. 78 § 1 k.c., w którym jest mowa o własnoręcznym podpisie złożonym na dokumencie obejmującym treść oświadczeń woli (…)».

[...]

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne