Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Cyfryzacja zamówień –...

01 Luty 2018 
W połowie stycznia pełnomocnictwo do bieżącego kierowania pracami Ministerstwa Cyfryzacji...

Dobre praktyki w zakresie...

01 Luty 2018 
Urząd Zamówień Publicznych zamieścił na swojej stronie internetowej publikację Dobre...

Roczne sprawozdania o...

01 Luty 2018 
Obowiązek przekazywania do Prezesa UZP rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach...

Niezgodność oferty z przepisami prawa

Data publikacji: 06-06-2017 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Tagi:    konsorcjum
Autor: Rys. B. Brosz

Z treści art. 89 ust. 1 pkt 8 pzp wynika, że zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest ona nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Przez przepisy odrębne należy rozumieć przepisy innych niż pzp aktów prawnych, które w swej treści przewidują sankcję nieważności.

Jeżeli przepis prawa nie przewiduje sankcji nieważności dla danej czynności lub jej niedokonania, nie może zostać przywołany jako przesłanka odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 pzp (zob. wyrok KIO z 2 lipca 2012 r., KIO 1308/12). Naruszenie innych przepisów prawa przez wykonawcę w treści składanej przez niego oferty musi zostać wykazane przez zamawiającego. Kwestię tę dobrze obrazują poniższe orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej:
 

  • Wyrok KIO z 14 marca 2017 r. (KIO 353/17)


„(…) rzeczywistym celem umowy konsorcjum nie było ułożenie stosunków między wykonawcami w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia oraz w czasie wspólnego wykonania umowy przez odwołujących się wykonawców. Celem tym było natomiast stworzenie możliwości uzyskania przez N. Pharma S. Sp. z o.o. wierzytelności wynikającej z wykonania umowy przez A. P. I. L., a temu sprzeciwia się art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej”.

 

  • Wyrok KIO z 9 lutego 2015 r. (KIO 173/15)


„Wobec braku zaoferowania przez odwołującego unieszkodliwiania przedmiotowych odpadów na terenie tego samego województwa (w sytuacji, gdy znajduje się tam instalacja unieszkodliwiania odpadów posiadająca wolne moce przerobowe) zamawiający był obowiązany odrzucić ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 Pzp, który to przepis brzmi «Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli (…) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów», gdyż oferta odwołującego jest nieważna na podstawie art. 20 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – przetwarzanie odpadów na terenie województwa, na którym odpady zostały wytworzone, a nie można do tej oferty zastosować wyjątku określonego w art. 20 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, bo na obszarze województwa, na którym odpady zostały wytworzone znajduje się instalacja przetwarzania odpadów i posiada ona wolne moce przerobowe”.

 

[...]

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne