Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Nowe prawo zamówień...

04 Czerwiec 2018 
Prezes UZP zapowiedziała, że jeszcze przed wakacjami zostanie przedstawiony projekt nowej...

Teksty jednolite rozporządzeń

04 Czerwiec 2018 
W Dzienniku Ustaw RP z 22 maja br. pod pozycją 972 ogłoszono tekst jednolity...

Zamówienia publiczne a...

04 Czerwiec 2018 
Od 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)...

Pojęcie siły wyższej

Data publikacji: 25-11-2016 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Autor: Rys. B. Brosz

Częstą praktyką zamawiających jest zawieranie w umowach o zamówienie publiczne klauzul definiujących siłę wyższą, której wystąpienie zwolni wykonawcę od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Wiąże się to z faktem, że niewykonanie zamówienia lub jego nienależyte wykonanie zazwyczaj obarczone jest naliczeniem wykonawcy kar umownych.

Pojęcie siły wyższej nie zostało zdefiniowane w ustawie Kodeks cywilny (kc), dlatego zamawiający sami redagują definicje tej siły w różnoraki sposób, najczęściej odwołując się do nieprzewidywalności danego zdarzenia i niemożności zapobieżenia mu. Ponadto wskazują, że zdarzenie to nie może być zawinione przez wykonawcę ani od niego zależne. Doktryna systematyzuje zdarzenia będące siłą wyższą wg trzech kategorii:

 

  • działania przyrody (np. powódź),
  • akty władzy ustawodawczej i wykonawczej (np. zmiana przepisów prawa),
  • niektóre zaburzenia życia zbiorowego (np. zamieszki uliczne).


Generalnie stwierdzić można, że siła wyższa jest zdarzeniem zewnętrznym, niemożliwym do przewidzenia, któremu nie można zapobiec, przy czym istotnym elementem jest brak możliwości zapobieżenia nie tyle samemu zjawisku, co jego następstwom. Sam fakt wystąpienia siły wyższej w toku realizacji zamówienia nie oznacza jednak automatycznego zwolnienia wykonawcy z obowiązku wykonania tego zamówienia zgodnie z umową. Każdorazowo musi istnieć zależność między wystąpieniem siły wyższej a jej wpływem na wykonanie zamówienia, o czym przypomniał UZP w opinii Udzielanie zamówień publicznych w związku z wystąpieniem powodzi – zagadnienia wybrane na podstawie pytań kierowanych do Urzędu Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl): „(…) wpływ takiego czynnika jak siła wyższa (w tym wypadku powódź) musi być realny, tzn. sam fakt wystąpienia w określonym rejonie Polski powodzi nie usprawiedliwia każdego opóźnienia w realizacji każdej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ale czynnik ten musi mieć realny wpływ na sposób realizacji określonego zamówienia, co wykonawca zamówienia, chcąc uchronić się przed odpowiedzialnością z tytułu zapłaty kar umownych, powinien wykazać”.


Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych z 14 listopada 2011 r. (BDF1/4900/101/107/11/3088)

„Nie może zatem w żaden sposób [siła wyższa] dotyczyć faktów, które zaistniały wskutek działań strony, i to bez względu, czy były to skutki zawinione przez stronę, czy też zaistniałe bez jej zamiaru czy nawet świadomości. W żadnym wypadku za zdarzenie losowe nie mogą być uznane okoliczności zależne od stron. W niniejszej sprawie zdarzenia polegające na przedłużeniu się procesu udzielania zamówienia publicznego nie mogą być poczytywane za zdarzenie losowe”.

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne