Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...
Poszukiwano wyrażenia: środki ochrony prawnej

Znaleziono 80 pasujących wyników.

Wyniki zostały podzielone na kategorie.
Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania. Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.

Archiwum

1.
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mają możliwość obrony swoich praw. Służą temu, zgodnie z art. 179 ust. 1 pzp, środki ochrony prawnej, w tym odwołanie i skarga.  ...
2.
Zamawiający może zawrzeć z wykonawcą (lub z kilkoma wykonawcami) umowę, której celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień publicznych, jakie mogą zostać na jej podstawie udzielone w...
3.
Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego...
4.
Czy przepisy dotyczące szacowania wartości zamówienia, określone w art. 32–35 pzp, znajdują zastosowanie również w przypadku udzielania zamówień na usługi społeczne?   Przepisy dotyczące...
5.
Uprawnienie wykonawców do kontroli – w drodze środków ochrony prawnej – czynności podejmowanych przez podmioty zamawiające powinno być jednoznaczne i nie powinno nastręczać trudności...
6.
Uczestnikom i potencjalnym uczestnikom procedury wyboru kontrahenta przysługują środki ochrony prawnej, dzięki którym jest możliwa weryfikacja poczynań zamawiającego. Legitymacja do korzystania ze...
7.
Czy istnieje możliwość wniesienia środków ochrony prawnej w postępowaniach o udzielenie zamówienia na usługi społeczne o wartości poniżej kwot określonych w art. 138g ustawy Prawo zamówień...
8.
Czy wobec zmian nowelizacyjnych i najnowszego orzecznictwa sądów wspólnotowych powinien ulec zmianie sposób rozumienia przez Krajową Izbę Odwoławczą pojęcia „interes”? Mimo wielu zmian wprowadzonych...
9.
Środki ochrony prawnej Agnieszka Szulakowska doradca, praktyk z wieloletnim doświadczeniem, pracuje w jednostce sektora finansów publicznych Okiem zamawiającego Środki ochrony prawnej przewidziane w...
10.
Czynności podejmowane w toku postępowania o udzielenie zamówienia oraz te związane ze środkami ochrony prawnej, a także korespondencja z zamawiającym wymagają wykazania prawidłowego umocowania osoby...
11.
Implementacja art. 57 dyrektywy 2014/24/UE wymusiła wykreślenie dotychczasowych przesłanek wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 2–11 oraz ust. 2 i 2a pzp. W ich miejsce ustawodawca...
12.
Pierwsza w Polsce konferencja poświęcona systemowi zamówień w Niemczech i Austrii. Organizatorzy konferencji – redakcja miesięcznika „Przetargi Publiczne” i Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając...
13.
Czy wykonawca, który nie zgodził się na przedłużenie terminu związania ofertą (w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego bądź z własnej inicjatywy), ma prawo do wnoszenia środków ochrony prawnej?...
14.
W związku z wydaniem przez Komisję Europejską nowych rozporządzeń i komunikatów polscy zamawiający od 1 stycznia 2016 r. są zobowiązani do stosowania nowych progów unijnych. Z dniem 1 stycznia 2016...
15.
Omawiamy stan obecny i konieczność zmiany regulacji dotyczących organu odpowiedzialnego za rozpoznawanie odwołań wnoszonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia. Trwające obecnie i zainicjowane...
16.
Omawiamy przepisy prawne obowiązujące zamawiającego i wykonawcę w okresie od momentu złożenia oferty do chwili podpisania umowy o zamówienie publiczne. Celem postępowania o udzielenie zamówienia...
17.
Omawiamy dokument dotyczący aktualnego stosowania w praktyce przepisów związanych z udzielaniem zamówień publicznych przez instytucje działające na terenie Unii Europejskiej. Opublikowany w sierpniu...
18.
W myśl zmienionych ostatnią nowelizacją przepisów ciężar dowodu, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy, który ją złożył, a jeśli wykonawca ten nie jest uczestnikiem...
19.
Podczas konferencji, która została zorganizowana przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz miesięcznik „Przetargi Publiczne”, świętowaliśmy jubileusz dwudziestolecia systemu zamówień...
20.
Omawiamy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, podczas którego zamawiający skorzystał z możliwości przewidzianej w art. 38 ust. 4 pzp, oraz orzecznictwo wydane w przedmiotowej sprawie. W...
21.
Jeżeli w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego termin związania ofertą wykonawcy upłynął, to nie ma on możliwości skorzystania ze środków ochrony prawnej. Upływ terminu związania...
22.
Omyłka nie występuje w katalogu okoliczności, które zobowiązują zamawiającego do odrzucenia oferty. W przypadku wykrycia omyłki w ofercie prowadzący postępowanie jest zobligowany do jej poprawienia....
23.
Zamawiający ma obowiązek wezwania wykonawców, którzy złożyli ofertę niekompletną, do uzupełnienia brakujących dokumentów. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować unieważnieniem umowy o...
24.
Jednym ze środków ochrony prawnej przysługujących wykonawcy jest odwołanie. W zamierzeniu powinno ono być ukierunkowane na uzyskanie zamówienia przez odwołującego, nie zaś na unieważnienie...
25.
Odwołujący powinni starannie formułować swoje zarzuty i wnioski. W przeciwnym wypadku nawet słuszne zastrzeżenia dotyczące zachowań zamawiającego nie będą mogły być podstawą uwzględnienia odwołania...
26.
W trybie z wolnej ręki nie występuje ogłoszenie ani specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Powstaje więc pytanie, czy i na jakich zasadach można taką umowę zmienić. Zagadnienie zmiany umowy...
27.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer Wykonawca utajnił w treści oferty część dokumentów podmiotowych, których naszym...
28.
To od zamawiającego zależy, czy i jak skorzysta z dialogu technicznego. Określona przez niego procedura musi jednak respektować zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania potencjalnych...
29.
Wystąpienie jednej z pięciu przesłanek powoduje wyłączenie z postępowania o udzielenie zamówienia osoby wykonującej czynności po stronie zamawiającego. O czym jeszcze warto pamiętać, żeby z wiedzy o...
30.
Korzystanie z dynamicznego systemu zakupów to wciąż rzadkość. Przyczyną tego może być sztywność samej procedury. Metoda ta ma jednak niewątpliwe zalety. Być może w przyszłości stanie się powszechnym...
31.
Pobieżna lektura przepisów pzp o konkursie może stworzyć mylne wrażenie, że jest to procedura stosunkowo prosta i chroni interesy uczestników. Niestety w praktyce problemy pojawiają się już na...
32.
Brak należytej implementacji dyrektyw unijnych w zakresie przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej zamawiającego potwierdza wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydany w sprawie...
33.
Stosowanie art. 94 ust. 3 prawa zamówień publicznych sprawia zamawiającym wiele trudności, a jego interpretacje są często bardzo rozbieżne. Problemu nie rozstrzyga nawet orzecznictwo Krajowej Izby...
34.
Środki unijne na projekty drogowe dostępne są zarówno w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, jak i programów regionalnych. Aby je jednak pozyskać, trzeba prawidłowo sporządzić...
35.
Prawo zamówień publicznych ani bezpośrednio, ani przez stosowne odesłanie nie reguluje rodzaju pełnomocnictwa składanego w postępowaniu odwoławczym. Nasuwa się pytanie – w jaki sposób jednoznacznie...
36.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej stanowi obligatoryjny element specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jednakże forma tego pouczenia nie została jednoznacznie określona...
37.
Możliwości odzyskania wadium zatrzymanego przez zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 46 ust. 4a pzp przy założeniu, że doszło do tego w sposób nieuprawniony....
38.
Od dnia wejścia w życie art. 46 ust. 4a prawa zamówień publicznych, dotyczącego obowiązku zatrzymania wadium w przypadku nieuzupełnienia przez wykonawcę dokumentów, jego interpretacja ciągle budzi...
39.
Za każdym razem, zanim zamawiający odrzuci ofertę z powodu rażąco niskiej ceny, musi wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień i za każdym razem oceniać ją pod kątem danego przedmiotu...
40.
Podstawowym błędem zamawiających jest przepisywanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia przepisów z ustawy zamiast wybrania z nich najważniejszych informacji niezbędnych do...
41.
Radio podało, że północnokoreański urzędnik został rozstrzelany za złe przygotowanie zmian w ustawie, co miało negatywny wpływ na plany lidera Korei Północnej Kim Dzong Ila. Niewiele osób...
42.
Opis przedmiotu zamówienia, w szczególności przy zamówieniach na dostawy czy usługi IT, powinien być bardzo konkretnie przygotowany. Nie można zakładać, że wykonawca tak samo zinterpretuje...
43.
Jedną ze zmian wynikających z grudniowej nowelizacji pzp jest wprowadzenie minimalnego czasu, jaki musi upłynąć między poinformowaniem wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty...
44.
Nakładanie przez Krajową Izbę Odwoławczą kar finansowych na zamawiających, w przypadku gdy Izba uwzględni złożone odwołanie, a umowa o zamówienie publiczne zostanie już zawarta. Sejm uchwalił 2...
45.
Przypadki, które sprawiają, że zawarta umowa o zamówienie publiczne jest nieważna, określają nie tylko przepisy prawa zamówień publicznych, ale również kodeksu cywilnego. Sprawę o stwierdzenie...
46.
Przedstawiamy fragmenty wybranych orzeczeń wydanych w sprawach rozpatrywanych przez składy orzekające Krajowej Izby Odwoławczej Wykonawca zobowiązany był zaoferować oprogramowanie zarządzające...
47.
Zamawiający może zatrzymać wadium, jeśli wykonawca nie uzupełni oświadczeń i dokumentów. Czy ustawodawcy chodziło jednak o fizyczny brak dokumentu, czy o fakt niepotwierdzania spełnienia warunków...
48.
Prawo zamówień publicznych określa przypadki, w których – aby szybko zrealizować zamówienie – zamawiający mogą skorzystać z trybów niekonkurencyjnych, powołując się na pilną potrzebę udzielenia...
49.
Niekorzystne rozstrzygnięcie protestu wniesionego do zamawiającego nie musi oznaczać zaniechania uzasadnionych roszczeń wykonawców. Istnieje jeszcze możliwość wniesienia kolejnego środka ochrony...
50.
20 lutego 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Ma ona być alternatywą dla możliwości zlecania zadań podmiotom prywatnym z zastosowaniem...
51.
Stosowanie środków ochrony prawnej w konkursach w świetle znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności wobec uchylenia art. 179 ust. 1b. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r....
52.
Proces informatyzacji jednostek sektora finansów publicznych ewoluuje nieustannie, dlatego tak ważne jest dostosowywanie istniejących systemów do nowych rozwiązań. W tym też celu ostatnia...
53.
Na pytania czytelników odpowiada mec. Anna Specht-Schampera, radca prawny, wspólnik Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. k. we Wrocławiu i Warszawie, zajmującej się...
54.
Jacek Sadowy, prezes Urzędu Zamówień Publicznych Nie jest dobrze, jeżeli przepisy obowiązującego prawa zmieniają się tak często jak w przypadku ustawy Prawo zamówień publicznych. Taka sytuacja...
55.
W zakresie niektórych regulacji wprowadzanych ustawą nowelizacyjną z dnia 4 września 2008 r. uczestnicy postępowań będą musieli stosować niektóre przepisy w postępowaniach wszczętych przed wejściem...
56.
Nowe zadania Krajowej Izby Odwoławczej związane ze zmianami w zakresie wnoszenia i rozstrzygania środków ochrony prawnej – w świetle projektu nowelizacji Prawa zamówień publicznych. Aby omówić nowe...
57.
Skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej a zawarcie umowy w postępowaniach poniżej i powyżej 10 i 20 mln euro oraz nowelizacyjne zmiany w tym zakresie. Konieczność dostosowania polskich...
58.
W ubiegłym roku tylko jedna polska firma zdobyła zamówienie na Litwie. Tak samo było w przypadku Estonii. Na Łotwie umowy podpisało dwóch rodzimych wykonawców. Skąd tak małe zainteresowanie...
59.
Polscy wykonawcy, ubiegający się o zamówienia u naszych zachodnich sąsiadów, powinni pamiętać, iż chociaż tamtejszy system opiera się na tych samych dyrektywach unijnych, to jednak poszczególne landy...
60.
Skarga do sądu na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stanowi szczególny środek ochrony prawnej, zapewniający stronom możliwość zweryfikowania przez organ sądowy poprawności procedury udzielania...
61.
Zamawiając usługi żywnościowe, zamawiający boryka się z wieloma problemami i wątpliwościami w zakresie stawianych wykonawcom warunków, jak również sposobu opisu przedmiotu umowy. Przeprowadzenie...
62.
Na pytania naszych czytelników odpowiada w tym miesiącu Jerzy Wysocki, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, dyrektor wydziału gospodarki gminnej w...
63.
Aby wykonawca mógł skutecznie zaskarżyć decyzję zamawiającego, dotyczącą wyboru trybu udzielenia zamówienia, musi najpierw wykazać istnienie interesu prawnego w uzyskaniu danego zamówienia....
64.
Jakie podmioty, zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych, posiadają uprawnienia do złożenia oferty i mogą się starać o udzielenie zamówienia w trybie przetargu...
65.
Zgoda prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na zawarcie umowy przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu jako forma ingerencji organu administracji publicznej w swobodę kontraktowania w systemie...
66.
Choć nie jest to procedura służąca udzieleniu zamówienia, to jednak zmiana prawa zamówień publicznych uwzględniła w tej kwestii konieczność wprowadzenia przesłanek unieważnienia konkursu, takich jak...
67.
Zbyt wysokie wymagania w zakresie kar umownych obciążających wykonawcę prowadzą do ograniczenia konkurencji, gdyż eliminują szeroki krąg wykonawców z możliwości ubiegania się o udzielenie...
68.
W polskim prawie środki publiczne wydatkowane są głównie w oparciu o procedury przewidziane w prawie zamówień publicznych. Istnieją jednak wyjątki. Jednym z nich są zamówienia na świadczenia...
69.
Rozmowa z Aleksandrą SŁAWIŃSKĄ, specjalistą ds. zamówień publicznych i analiz Hammer-Med. Przetargi Publiczne: Tuż przed wejściem w życie znowelizowanej ustawy prezes UZP stwierdził, że stan wiedzy...
70.
Podpisy wszystkich członków zespołu arbitrów powinny znajdować się na końcu wyroku, nawet po wcześniej zamieszczonym pouczeniu o możliwości wniesienia skargi do sądu okręgowego. Sąd Okręgowy w...
71.
Rozmowa z Andrzejem PANASIUKIEM, wiceprezesem Urzędu Zamówień Publicznych. Przetargi Publiczne: 25 maja weszła w życie znowelizowana ustawa Prawo zamówień publicznych. Czy uważa Pan, że wprowadzone...
72.
Rozmowa z Dariuszem DURAŁKIEM, dyrektorem generalnym sektora administracji publicznej ComArch SA.   Przetargi Publiczne: Wartość polskiego rynku IT oszacowano w ubiegłym roku na około 16 mld...
73.
Zasady finansowej gospodarki jednostek sektora finansów publicznych zawarte zostały w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Ustawodawca, dla zagwarantowania prawidłowego...
74.
Jedną z ważniejszych zmian wprowadzonych nowelizacją jest ograniczenie dotyczące wnoszenia odwołań i skarg, które będzie można składać tylko w postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości...
75.
Podstawową zaletą tego rozwiązania jest to, iż można je stosować w przypadku, gdy ze względu na charakter umowy lub inne okoliczności zamawiający nie może z góry precyzyjnie określić przedmiotu...
76.
Odwołanie należy do najczęściej stosowanych przez wykonawców form sprzeciwu. Przepisy dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są nie tylko w prawie zamówień publicznych, ale także w aktach...
77.
Sąd konkursowy powoływany jest każdorazowo w przypadku organizacji konkursu, jeżeli jego wartość przekracza 6 tys. euro. Organizatorem konkursu jest zamawiający. Inaczej niż w przypadku postępowań w...
78.
Pojęcie interesu prawnego powinno być definiowane w zależności od kontekstu, w jakim się pojawia. Umożliwiłoby to korzystanie ze środków ochrony prawnej szerszemu gronu podmiotów oraz poprawiło...
79.
Co się dzieje, gdy zamawiający otrzymuje od wykonawcy protest? Wybucha panika. Tylko czy nie lepiej byłoby najpierw sprawdzić zasadność zarzutów i, jeśli okażą się prawdziwe, spróbować naprawić...
80.
Odpowiedzialność prawna za błędne przeprowadzanie postępowań o zamówienie publiczne wynika nie tylko z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, ale również z przepisów kodeksu...

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne