Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...
Poszukiwano wyrażenia: konkurs

Znaleziono 46 pasujących wyników.

Wyniki zostały podzielone na kategorie.
Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania. Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.

Archiwum

1.
Omawiamy propozycje uregulowania podstawowych zagadnień związanych z udzielaniem zamówień publicznych na gruncie projektu ustawy pzp w postępowaniach o wartościach powyżej progów unijnych.   Po...
2.
Czy w postępowaniach konkursowych o wartości przekraczającej progi unijne, analogicznie do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający powinien żądać złożenia JEDZ?   Konkurs...
3.
Czy – w związku z tym, że przepisy pzp dotyczące konkursu nie zawierają odesłania do oświadczenia wstępnego uregulowanego w art. 25a pzp – można jednoznacznie stwierdzić, że JEDZ nie ma zastosowania...
4.
Jakich dokumentów może żądać zamawiający w procedurze konkursu i jakie są konsekwencje ich niezłożenia? Konkurs nie stanowi procedury zamówienia publicznego. Został on przez ustawodawcę...
5.
W projekcie nowelizacji ustawy o działalności leczniczej ustawodawca proponuje m.in. rezygnację ze specjalnego trybu udzielania zamówień na świadczenia zdrowotne i poddanie ich ogólnym przepisom o...
6.
Literalna interpretacja przepisów pzp odnoszących się do terminów na wniesienie odwołania może de facto pozbawić wykonawców prawa do sądu. Zgodnie z art. 1 ust. 3 dyrektywy odwoławczej1 „Państwa...
7.
Czy umowę dotyczącą świadczenia usług transportu sanitarnego zamawiający może zawrzeć na podstawie konkursu ofert? Na przestrzeni ostatnich lat pojęcie transportu sanitarnego jako elementu...
8.
Kolejne zmiany wprowadzane w pzp promują pozaekonomiczny cel zamówień publicznych, jakim jest wspieranie innowacyjności. Czym jest innowacyjność i czy polscy zamawiający są gotowi na takie zmiany?...
9.
Omawiamy proponowane zmiany nowelizacyjne w zakresie zapisów pzp dotyczących procedur konkursowych oraz związane z nimi postulaty Izby Architektów RP. Konkursy na twórcze prace projektowe z...
10.
Aby uniknąć problemów dotyczących procedur w konkursach architektonicznych, konieczna jest nie tylko znajomość pzp, ale także odpowiednie stosowanie dobrych praktyk wypracowanych przez środowisko...
11.
Planując ogłoszenie zamówienia publicznego na projekty architektoniczne i urbanistyczne, warto rozważyć zastosowanie procedury, o której mowa w art. 110–127 pzp. Zamówienia na projekty...
12.
Dzięki funkcjonującym od niedawna przepisom zamówienia na usługi związane z działalnością kulturalną stały się mniej czasochłonne i sformalizowane, co korzystnie wpływa na efekty twórczej pracy...
13.
Chyba obudził się we mnie duch przodka rewolucjonisty, bo coraz częściej myślę o przejściu na stronę przeciwników systemu. Ma się rozumieć, systemu zamówień publicznych. Będąc obecna przy jego...
14.
Zagwarantowanie równego dostępu do zamówień publicznych jest jednym z wyznaczników funkcjonowania demokracji. W roku bieżącym obchodzimy jubileusz 20-lecia ustanowienia systemu zamówień publicznych...
15.
W świetle najnowszego orzecznictwa nawet teoretyczna możliwość zidentyfikowania autora pracy konkursowej przez zamawiającego może pozwolić na wykluczenie danego uczestnika z postępowania. Konkurs...
16.
Pobieżna lektura przepisów pzp o konkursie może stworzyć mylne wrażenie, że jest to procedura stosunkowo prosta i chroni interesy uczestników. Niestety w praktyce problemy pojawiają się już na...
17.
Zawieranie umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych między podmiotami leczniczymi zostało wyjęte spod reżimu prawa zamówień publicznych. Stawia to przed podmiotami z sektora...
18.
Zasady wykluczania wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi...
19.
Tryby negocjacyjne – wbrew pozorom - nie są łatwiejszą formą prowadzenia postępowania niż przetarg nieograniczony czy ograniczony. Wymagają zaangażowania i koordynacji wielu...
20.
Zasady kontraktowania świadczeń i usług medycznych na podstawie prawa zamówień publicznych, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zakładach...
21.
Sporządzając specyfikację przy zamawianiu usług związanych z dostawą utworów i/lub nabyciem praw do utworu, należy sprawdzić, z czyich praw i w jakim zakresie będziemy korzystać i czy prawa te...
22.
Aby wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wykonawca musi najpierw dowiedzieć się o nim. Spośród ośmiu trybów udzielania zamówień aż pięć wymaga publicznego...
23.
W postępowaniach konkursowych bardzo istotną rolę odgrywa sąd konkursowy. Od prawidłowości jego postępowania zależy bowiem nie tylko pomyślny przebieg konkursu, ale i wybór prac konkursowych....
24.
Zamawianie i skuteczne wdrażanie systemów informatycznych często kończy się niepowodzeniem. Jednym z powodów może być zły wybór trybu, w jakim przeprowadzane jest postępowanie o udzielenie takiego...
25.
Stosowanie środków ochrony prawnej w konkursach w świetle znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności wobec uchylenia art. 179 ust. 1b. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r....
26.
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w przypadku udzielenia zamówienia poza ustawą oraz w niewłaściwym trybie przy wykorzystaniu orzecznictwa Głównej Komisji Orzekającej. W...
27.
W obrocie prawnym systematycznie wzrasta znaczenie transakcji, mających za przedmiot tzw. prawa własności intelektualnej. Prawo zamówień publicznych, jako istotna sfera obrotu gospodarczego, nie...
28.
Rozmowa ze Stefanem KURYŁOWICZEM, właścicielem Autorskiej Pracowni Architektury Kuryłowicz & Associates Sp. z o.o. Przetargi Publiczne: W jaki sposób architekt przygotowuje się do pracy nad...
29.
Bardzo często pojawiającym się błędem w przypadku zamawiania usług planistycznych jest umieszczanie w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia zbyt ogólnych zapisów w odniesieniu do przedmiotu...
30.
Ta nowa, autorska rubryka pt. „Lekką ręką” ma wprowadzić trochę swobody do tak trudnego i poważnego tematu, jakim są zamówienia publiczne. Jest nadzieja, że dzięki temu z innej perspektywy spojrzymy...
31.
Projekt nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 znajduje się w ustaleniach międzyresortowych....
32.
Rozmowa z Markiem Jagiełłą, prezesem BIPROGEO PROJEKT Sp. z o.o. Przetargi Publiczne: W ilu przetargach startujecie w ciągu roku?   Marek Jagiełło: Postępowań, którymi się interesujemy, jest...
33.
Otwarta, ograniczona i negocjacyjna, czyli trzy podstawowe procedury udzielania zamówień publicznych zawarte w dyrektywie 2004/18/WE, stanowiące podstawy regulacji prawnych w poszczególnych krajach...
34.
Jakie akty prawne regulują zasady udzielania zamówień publicznych przez Komisję Europejską i inne instytucje wspólnotowe oraz o czym powinni wiedzieć polscy przedsiębiorcy, chcący ubiegać się o...
35.
W polskim prawodawstwie definicja grantu nie występuje. Analizując różnorodne programy współpracy i pomocy należy jednak stwierdzić, iż grant jest formą dotacji celowej przeznaczonej na...
36.
Stosowanie przepisów zawartych w dyrektywach, a dotyczących zamówień publicznych oraz przepisów zawartych w traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską, wspomagane jest przez orzeczenia...
37.
Choć nie jest to procedura służąca udzieleniu zamówienia, to jednak zmiana prawa zamówień publicznych uwzględniła w tej kwestii konieczność wprowadzenia przesłanek unieważnienia konkursu, takich jak...
38.
Rozmowa z Adamem PÓŁGRABIĄ, dyrektorem generalnym sektora publicznego ComputerLand SA Przetargi Publiczne: Podpisaliście ostatnio duży kontrakt z Ministerstwem Obrony Narodowej. Czego dotyczy to...
39.
W polskim prawie środki publiczne wydatkowane są głównie w oparciu o procedury przewidziane w prawie zamówień publicznych. Istnieją jednak wyjątki. Jednym z nich są zamówienia na świadczenia...
40.
Prawo zamówień publicznych rozróżnia kilka rodzajów ofert. Aby jednak możliwe było składanie określonego rodzaju oferty, zamawiający musi dopuścić taką możliwość, a informację o tym zamieścić w...
41.
Przyjęta nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje istotne zmiany kwot progowych, od przekroczenia których uzależnione będzie stosowanie odpowiednich przepisów. W ustawie z dnia 29...
42.
Zasady finansowej gospodarki jednostek sektora finansów publicznych zawarte zostały w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Ustawodawca, dla zagwarantowania prawidłowego...
43.
Proponowany w projekcie nowelizacji prawa zamówień publicznych dynamiczny system zakupów może zmniejszyć obciążenia związane z organizowaniem wielu postępowań na częste zakupy towarów powszechnie...
44.
W przypadku zlecania roboty budowlanej, polegającej na jej zaprojektowaniu i wykonaniu, potrzebny jest program funkcjonalno-użytkowy. Ustawa Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) wprowadza nową, w...
45.
Sąd konkursowy powoływany jest każdorazowo w przypadku organizacji konkursu, jeżeli jego wartość przekracza 6 tys. euro. Organizatorem konkursu jest zamawiający. Inaczej niż w przypadku postępowań w...
46.
Decyzja o tym, czy zamówienie zostanie poprzedzone procedurą konkursową, należy wyłącznie do zamawiającego. Konkurs nie może być jednak traktowany jako odrębny sposób przeprowadzania postępowania o...

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne