Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...
Poszukiwano wyrażenia: przesłanki unieważnienia postępowania

Znaleziono 25 pasujących wyników.

Wyniki zostały podzielone na kategorie.
Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania. Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.

Archiwum

1.
Możliwość zastosowania art. 93 ust. 1 pkt 6 pzp uzasadnia tylko i wyłącznie zdarzenie na tyle istotne, że zarówno prowadzenie postępowania, jak i zawarcie umowy oraz wykonanie zamówienia nie leży w...
2.
Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie zostały mu przyznane środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy...
3.
W jakich okolicznościach zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, powołując się na art. 93 ust. 1 pkt 7 pzp? Przesłanki z art. 93 ust. 1 pkt 7 pzp nie można...
4.
W dniach 11–13 grudnia 2017 r. we Wrocławiu odbyło się III FORUM ODPOWIEDZIALNOŚCI KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH. Forum to ogólnopolska konferencja, podczas której w kompleksowy...
5.
Omawiamy przesłankę unieważnienia postępowania wskutek wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, której nie można było wcześniej przewidzieć, powodującej, że postępowanie lub zamówienie nie leżą w...
6.
Jak należy interpretować niezmienioną w drodze ostatniej nowelizacji treść art. 94 ust. 3 pzp, aby było możliwe jego zastosowanie w kontekście zmienionych przepisów? Nowelizacja ustawy Prawo...
7.
Jakie czynności powinien podjąć zamawiający w postępowaniu prowadzonym w procedurze odwróconej, gdy wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, uchyla się od zawarcia umowy?...
8.
Omawiamy przepisy prawne obowiązujące zamawiającego i wykonawcę w okresie od momentu złożenia oferty do chwili podpisania umowy o zamówienie publiczne. Celem postępowania o udzielenie zamówienia...
9.
Uzależnienie konieczności doliczenia podatku od towarów i usług do ceny oferty od tego, czy ofertę składa wykonawca z UE, czy też podmiot spoza jej terytorium, wydaje się przeczyć zasadzie równego...
10.
Od literki U rozpoczyna się wyraz UMOWA. A – jak wiadomo – zamówienie publiczne stanowi właśnie UMOWĘ odpłatną, zawieraną między zamawiającym a wykonawcą. Treść umowy powinna odpowiednio UREGULOWAĆ...
11.
Jak w praktyce weryfikować przynależność wykonawcy do grupy kapitałowej? Kiedy narusza ona zasady uczciwej konkurencji i może być podstawą do wykluczenia wykonawcy z postępowania? Zgodnie z ustawą –...
12.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer W czasie realizacji umowy wykonawca poinformował nas, że zostanie...
13.
Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada mec. Marcin Meducki Jaka oferta podlega ponownej ocenie Wykluczyliśmy dwóch najtańszych wykonawców...
14.
Zdarzają się sytuacje, w których postępowanie, choć jest wadliwe, nie może zostać unieważnione, gdyż nie zachodzi żadna z przesłanek konkretnie określonych w prawie zamówień publicznych. I co wtedy?...
15.
Jak zamawiający naruszył art. 25 ust. 1 pzp poprzez brak opisu sposobu spełniania warunku udziału w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i dlaczego unieważnił postępowanie....
16.
Zarówno na gruncie zamówienia publicznego, jak i postępowania o udzielenie zamówienia między zamawiającym a wykonawcą może dochodzić do napięć. Wiedza na temat...
17.
Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji miesięcznika w tym numerze odpowiada mec. Anna Specht-Schampera Odstąpienie od umowy i wycofanie faktur Wykonawca w trakcie...
18.
Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze odpowiada Agnieszka Olszewska Zagubiona oferta Na publicznym otwarciu ofert zamawiający otworzył 6 z 7 złożonych...
19.
Choć tzw. mała nowelizacja nie wprowadziła poważnych zmian w art. 36, to jednak zmieniła wiele innych przepisów, które mają wpływ na precyzowanie zapisów specyfikacji istotnych warunków...
20.
Co może zrobić zamawiający, w sytuacji gdy wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania wykonawca odmawia podpisania umowy o udzielenie zamówienia publicznego? W obecnej...
21.
Zaniżanie wartości zamówienia lub dzielenie zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania przepisów to najczęściej występujące naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych. Jak wielkie znaczenie...
22.
Choć w polskim prawie nie ma jednolitej definicji interesu publicznego, to jednak interpretowany jest on najczęściej jako ochrona interesu zbiorowego, państwowego lub społecznego i zawsze powinien...
23.
Nie jest to nowy tryb, lecz sposób udzielania zamówień na dostawy i usługi powszechnie dostępne. Maksymalnie może zostać ustanowiony na 4 lata. Wcałej procedurze obowiązuje elektroniczna forma...
24.
Obowiązkiem zamawiającego jest dążenie do zawarcia umowy przed upływem terminu związania ofertą. Jeśli jednak termin ten minie, podpisanie umowy jest nadal możliwe, o ile wyrazi na to zgodę...
25.
Okoliczności związane z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego i unieważnieniem postępowania, stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Wymienione w art. 17 ust. 2 ustawy o...

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne