Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...
Poszukiwano wyrażenia: przesłanki unieważnienia postępowania

Znaleziono 25 pasujących wyników.

Wyniki zostały podzielone na kategorie.
Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania. Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.

Archiwum

1.
Możliwość zastosowania art. 93 ust. 1 pkt 6 pzp uzasadnia tylko i wyłącznie zdarzenie na tyle istotne, że zarówno prowadzenie postępowania, jak i zawarcie umowy oraz wykonanie zamówienia nie leży w...
2.
Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie zostały mu przyznane środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy...
3.
W jakich okolicznościach zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, powołując się na art. 93 ust. 1 pkt 7 pzp? Przesłanki z art. 93 ust. 1 pkt 7 pzp nie można...
4.
W dniach 11–13 grudnia 2017 r. we Wrocławiu odbyło się III FORUM ODPOWIEDZIALNOŚCI KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH. Forum to ogólnopolska konferencja, podczas której w kompleksowy...
5.
Omawiamy przesłankę unieważnienia postępowania wskutek wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, której nie można było wcześniej przewidzieć, powodującej, że postępowanie lub zamówienie nie leżą w...
6.
Jak należy interpretować niezmienioną w drodze ostatniej nowelizacji treść art. 94 ust. 3 pzp, aby było możliwe jego zastosowanie w kontekście zmienionych przepisów? Nowelizacja ustawy Prawo...
7.
Jakie czynności powinien podjąć zamawiający w postępowaniu prowadzonym w procedurze odwróconej, gdy wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, uchyla się od zawarcia umowy?...
8.
Omawiamy przepisy prawne obowiązujące zamawiającego i wykonawcę w okresie od momentu złożenia oferty do chwili podpisania umowy o zamówienie publiczne. Celem postępowania o udzielenie zamówienia...
9.
Uzależnienie konieczności doliczenia podatku od towarów i usług do ceny oferty od tego, czy ofertę składa wykonawca z UE, czy też podmiot spoza jej terytorium, wydaje się przeczyć zasadzie równego...
10.
Od literki U rozpoczyna się wyraz UMOWA. A – jak wiadomo – zamówienie publiczne stanowi właśnie UMOWĘ odpłatną, zawieraną między zamawiającym a wykonawcą. Treść umowy powinna odpowiednio UREGULOWAĆ...
11.
Jak w praktyce weryfikować przynależność wykonawcy do grupy kapitałowej? Kiedy narusza ona zasady uczciwej konkurencji i może być podstawą do wykluczenia wykonawcy z postępowania? Zgodnie z ustawą –...
12.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer W czasie realizacji umowy wykonawca poinformował nas, że zostanie...
13.
Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada mec. Marcin Meducki Jaka oferta podlega ponownej ocenie Wykluczyliśmy dwóch najtańszych wykonawców...
14.
Zdarzają się sytuacje, w których postępowanie, choć jest wadliwe, nie może zostać unieważnione, gdyż nie zachodzi żadna z przesłanek konkretnie określonych w prawie zamówień publicznych. I co wtedy?...
15.
Jak zamawiający naruszył art. 25 ust. 1 pzp poprzez brak opisu sposobu spełniania warunku udziału w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i dlaczego unieważnił postępowanie....
16.
Zarówno na gruncie zamówienia publicznego, jak i postępowania o udzielenie zamówienia między zamawiającym a wykonawcą może dochodzić do napięć. Wiedza na temat...
17.
Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji miesięcznika w tym numerze odpowiada mec. Anna Specht-Schampera Odstąpienie od umowy i wycofanie faktur Wykonawca w trakcie...
18.
Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze odpowiada Agnieszka Olszewska Zagubiona oferta Na publicznym otwarciu ofert zamawiający otworzył 6 z 7 złożonych...
19.
Choć tzw. mała nowelizacja nie wprowadziła poważnych zmian w art. 36, to jednak zmieniła wiele innych przepisów, które mają wpływ na precyzowanie zapisów specyfikacji istotnych warunków...
20.
Co może zrobić zamawiający, w sytuacji gdy wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania wykonawca odmawia podpisania umowy o udzielenie zamówienia publicznego? W obecnej...
21.
Zaniżanie wartości zamówienia lub dzielenie zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania przepisów to najczęściej występujące naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych. Jak wielkie znaczenie...
22.
Choć w polskim prawie nie ma jednolitej definicji interesu publicznego, to jednak interpretowany jest on najczęściej jako ochrona interesu zbiorowego, państwowego lub społecznego i zawsze powinien...
23.
Nie jest to nowy tryb, lecz sposób udzielania zamówień na dostawy i usługi powszechnie dostępne. Maksymalnie może zostać ustanowiony na 4 lata. Wcałej procedurze obowiązuje elektroniczna forma...
24.
Obowiązkiem zamawiającego jest dążenie do zawarcia umowy przed upływem terminu związania ofertą. Jeśli jednak termin ten minie, podpisanie umowy jest nadal możliwe, o ile wyrazi na to zgodę...
25.
Okoliczności związane z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego i unieważnieniem postępowania, stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Wymienione w art. 17 ust. 2 ustawy o...

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne