Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Poznańska elektrownia...

10 Luty 2021 
Pod koniec stycznia w Poznaniu uruchomiono miejską elektrownię słoneczną.

Witraże na dworcu w Gdańsku

10 Luty 2021 
Na dworcu Gdańsk Główny trwają prace budowlane związane z przebudową dworca.

Umowa Partnerstwa

10 Luty 2021 
18 stycznia 2021 r. ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, która jest...
Poszukiwano wyrażenia: oświadczenie

Znaleziono 474 pasujących wyników.

Wyniki zostały podzielone na kategorie.
Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania. Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.

Archiwum

1.
W postępowaniach administracyjnych przepisy wymagają posługiwania się oryginałami dokumentów. Niekiedy z różnych przyczyn oryginalne dokumenty muszą być zastąpione przez ich kopie, przy czym moc...
2.
Wezwanie do złożenia dokumentów Zamawiający, co do zasady, dokonuje weryfikacji pod kątem wykazania okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp, jedynie w odniesieniu do tego wykonawcy,...
3.
Zamawiający musi zadbać o to, by udział w czynnościach związanych z przygotowaniem postępowania i jego przeprowadzeniem miały osoby gwarantujące bezstronność i obiektywizm.   Przepis art. 7...
4.
Jak – zgodnie z przepisami prawa – należy rozumieć pojęcie „własnoręczny podpis”? Kiedy i na jakich dokumentach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia taki podpis jest wymagany?  ...
5.
Analizujemy rolę odpisów z KRS lub CEIDG i ich znaczenie dla procesu weryfikacji braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.   Rozporządzenie...
6.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska.   Czy w nowej ustawie jedyną formą komunikacji będzie forma elektroniczna? Przepisy nowej ustawy Prawo...
7.
Czy każda rozbieżność między zapisami gwarancji wadialnych a wymogami w tym zakresie zamieszczonymi w siwz dyskwalifikuje ofertę?   W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, którego...
8.
Omawiamy stosowanie przez zamawiających tych przepisów pzp, które w kontekście korzystania z możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej budzą w praktyce wątpliwości interpretacyjne.  ...
9.
Bezstronność i obiektywizm w prowadzeniu postępowania należy rozumieć jako brak konfliktu interesów między personelem zamawiającego, przygotowującym i prowadzącym postępowanie, a wykonawcami dostaw,...
10.
Elektronizacja postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których wartość jest niższa od progów unijnych, została przesunięta w czasie. Zgodnie z obecnie obowiązującymi ustaleniami w odniesieniu...
11.
Omawiamy kwestię złożenia oferty dodatkowej w przetargu nieograniczonym powyżej progu unijnego, m.in. w kontekście elektronizacji zamówień.   W trakcie dokonywania przez zamawiającego oceny...
12.
Wykonawca powinien racjonalnie planować kwestię wykazywania sposobu, w jaki spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego.   O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać...
13.
Podpowiadamy, jak wykonawca powinien udowodnić, że oferowany przez niego produkt lub usługa spełniają wymagania zamawiającego.   Z przepisu art. 29 ust. 3 pzp wynika, że co do zasady...
14.
Errare humanum est, zatem ustawodawca umożliwił wyjaśnianie treści złożonych ofert oraz wyjaśnianie złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczeń i dokumentów.  ...
15.
Decydując się na skorzystanie z prawa opcji, zamawiający musi wskazać zakres zamówienia, którego realizacja będzie pewna, i zakres, który zostanie poddany prawu opcji.   Prawo opcji jest jednym...
16.
Od nowelizacji pzp z 2016 r. funkcjonuje instytucja wstępnego potwierdzania spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia oraz powiązana z nią reguła przedkładania...
17.
Zakwalifikowanie ujawnionej w ofercie nieprawidłowości jako błędu w obliczeniu ceny lub kosztu skutkuje bezwzględnym obowiązkiem odrzucenia oferty przez zamawiającego, co służy zachowaniu zasad...
18.
Podpowiadamy, jakie dokumenty mogą zostać złożone na potwierdzenie spełniania wymagań dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy.   O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy...
19.
Jakie dokumenty wymagane przez niemieckie prawo regulujące udzielanie zamówień publicznych będą adekwatne w postępowaniach prowadzonych przez polskich zamawiających na gruncie polskich przepisów?...
20.
Omawiamy treść wyroku wydanego przez Krajową Izbę Odwoławczą w sprawie dotyczącej odrzucenia oferty z powodu naruszenia przepisów ustanawiających obowiązek składania dokumentów w postaci...
21.
Dla zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarczające jest użycie dowolnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego wydanego przez którykolwiek podmiot zaufania mający siedzibę w Unii...
22.
W interesie zamawiającego leży uregulowanie klauzul umownych, na podstawie których będzie możliwe zlecanie robót dodatkowych, robót zamiennych czy też rezygnacja z realizacji części robót, przy...
23.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska.   Czy błędy i sprzeczności w treści specyfikacji mogą powodować odrzucenie oferty wykonawcy? Zgodnie z...
24.
Udzielone przez zamawiającego wyjaśnienia, które prowadzą do zastąpienia określonej treści specyfikacji inną, do usunięcia lub dodania jakichś wymagań lub informacji, powinny być traktowane jako...
25.
W systemie zamówień publicznych pojęcie oferty ma niebagatelne znaczenie. Zależy od niego bowiem kształt decyzji podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców, w tym kwestia podstawowa: czy oferta...
26.
Choć regulacje pzp wskazują, jakie umowy stanowią umowy o podwykonawstwo, to wykonawcy i zamawiający stoją przed dylematem, czy każdy podmiot uczestniczący w wykonaniu zamówienia publicznego jest...
27.
W minionym roku Trybunał wydał 10 wyroków dotyczących zamówień publicznych. Były one efektem rozpatrywania zapytań prejudycjalnych zadanych przez sądy krajowe państw członkowskich UE.  ...
28.
Zgodnie z art. 2 pkt 11 pzp wykonawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła...
29.
Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej mogą uniknąć wykluczenia z postępowania, jeśli wykażą, że powiązania istniejące między nimi nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu....
30.
Omawiamy złożenie przez wykonawcę wadium w formie poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości....
31.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska.   Czy wykonawca, korzystając z miniPortalu, będzie mógł przesłać niezaszyfrowaną ofertę? Za pomocą...
32.
Analizujemy skutki upływu terminu związania ofertą w zakresie możliwości wyboru oferty i podpisania umowy o udzielenie zamówienia – w świetle najnowszego orzecznictwa polskiego i unijnego, praktyki...
33.
Omawiamy funkcjonowanie uregulowanej w prawie cywilnym instytucji gwarancji zapłaty za roboty budowlane, która obowiązuje również na gruncie zamówień publicznych.   Gwarancja zapłaty za roboty...
34.
Obowiązek składania oświadczeń z art. 17 ust. 2 pzp o braku lub istnieniu okoliczności stanowiących podstawę wyłączenia z postępowania stanowi środek prawny gwarantujący zachowanie uczciwej...
35.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska.   Czy następstwem unieważnienia wyboru pracy konkursowej wskutek uwzględnienia wyroku KIO jest...
36.
Czy – w związku z tym, że przepisy pzp dotyczące konkursu nie zawierają odesłania do oświadczenia wstępnego uregulowanego w art. 25a pzp – można jednoznacznie stwierdzić, że JEDZ nie ma zastosowania...
37.
Czy składając oferty na odrębne części zamówienia, wykonawcy należący do jednej grupy kapitałowej muszą przedstawić dowody, że powiązania między nimi nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w...
38.
Analizujemy kwestię prawidłowego przygotowania i złożenia przez wykonawcę jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, uwzględniając wydane w tym zakresie orzecznictwo. W pierwszej części...
39.
Rzecz o elektronizacji Iwona Ziarniak e-WYKONAWCA   Wraz z elektronizacją zamówień publicznych coraz częściej będziemy mieć do czynienia z dokumentem elektronicznym. W myśl nowych regulacji...
40.
Przygotowując postępowanie, należy pamiętać, że jakiekolwiek wątpliwości dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia są przez KIO interpretowane na korzyść wykonawcy. W przypadku...
41.
Czy zamówienia na tzw. odnawialne źródła energii (OZE) to dostawa czy robota budowlana w rozumieniu pzp? Odnawialne źródła energii (dalej również: OZE) służą do produkcji energii elektrycznej...
42.
Rzecz o elektronizacji Magdalena Michałowska e-Zamawiający Obowiązek składania przez wykonawców elektronicznego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wszedł w życie 18 kwietnia 2018 r., zaś...
43.
W związku ze zbliżającym się terminem wdrożenia przepisów o elektronizacji zamówień publicznych instytucje zamawiające borykają się z wątpliwościami co do tego, jaki środek komunikacji...
44.
Czy ugoda, o której mowa w art. 917 kodeksu cywilnego, jest możliwa na gruncie zamówień publicznych? Czy zamawiający w drodze jej zawarcia może unieważnić umowę w sprawie zamówienia lub zmienić jej...
45.
Rzecz o elektronizacji Magdalena Michałowska e-Zamawiający W celu przygotowania elektronicznego oświadczenia JEDZ w jednym z formatów wskazanych w Krajowych Ramach Interoperacyjności – czyli w...
46.
Analizujemy skutki prawne podpisu elektronicznego oraz omawiamy związane z nim wybrane zagadnienia praktyczne w świetle elektronizacji procesu udzielania zamówień publicznych. Elektronizacja procesu...
47.
W związku ze zbliżającym się terminem wdrożenia przepisów o elektronizacji zamówień przed uczestnikami rynku zamówień publicznych stoją duże wyzwania natury organizacyjnej i technicznej....
48.
Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego kończy postępowanie o udzielenie zamówienia. Należy mieć na uwadze, że do zawarcia umowy nie wystarczy samo wybranie oferty najkorzystniejszej, lecz...
49.
Czy sytuacja, w której wykonawca samodzielnie nie przedłużył terminu związania ofertą – podobnie jak niewyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu – powinna skutkować odrzuceniem oferty na...
50.
Omawiamy funkcjonujące od niedawna nowe przepisy dotyczące weryfikacji oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp, oraz procedury ich uzupełniania i wyjaśniania, a także zasady...
51.
Obowiązujące od roku znowelizowane przepisy pzp dotyczące wskazywania w ofercie nazw podwykonawców wciąż budzą wątpliwości ze względu na ich wewnętrzną sprzeczność i pewną nieracjonalność....
52.
Dokumenty tworzone w administracji publicznej służą ochronie dowodowej oraz realizacji zasady jawności i przejrzystości działania. Jak na tę kwestię wpływają wprowadzone w 2016 r. przepisy pzp...
53.
Jakich dokumentów żądać na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania w odniesieniu do przesłanek obligatoryjnychi fakultatywnych? Analiza ogłoszeń o zamówieniu i specyfikacji...
54.
Po nowelizacji z czerwca 2016 r. w przetargu nieograniczonym badanie ofert – według określonych przez zamawiającego wymagań – w celu ustalenia, czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu...
55.
Mimo że minął już rok od nowelizacji pzp, wskutek której wprowadzono do ustawy art. 24aa, dotyczący tzw. procedury odwróconej, zamawiający wciąż mają wiele wątpliwości, jak ją przeprowadzić w...
56.
Na jakie kwestie wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę, składając wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertę? W postępowaniach wieloetapowych wykonawca ubiegający się o...
57.
W obecnym stanie prawnym wykonawca nie ma obowiązku składać odpisu z KRS. Zamawiający musi go sam pobrać w przypadku przewidzenia przesłanki fakultatywnej wykluczenia z art. 24 ust. 5 pkt 1 pzp. Po...
58.
W praktyce pojawia się wątpliwość dotycząca zasadności stosowania do JEDZ utrwalonej w orzecznictwie zasady jednokrotnego wezwania do uzupełnienia dokumentu. Problematyczna jest również kwestia...
59.
Omawiamy rolę starosty w tworzeniu efektywnego systemu kontrolizarządczej w zakresie zamówień publicznych w starostwie powiatowym. Reforma administracyjna z 1998 r. wprowadziła istotne zmiany w...
60.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska. Jak postąpić w przypadku braku złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej w ustawowym terminie...
61.
Należy dochować staranności, aby wadium, gdy jest wymagane, na pewno zostało wniesione i aby było wniesione w sposób prawidłowy. Zgodnie z art. 45 ust. 1 pzp w postępowaniach, których wartość...
62.
Dokonując podmiotowej oceny wykonawcy w postępowaniu, zamawiający korzysta z ustawowego katalogu obligatoryjnych przesłanek wykluczenia z postępowania; może przy tym zastosować także przesłanki...
63.
Instytucja kar umownych nabrała istotnego znaczenia w kontekście dwóch, wprowadzonych nowelizacją z dnia 22 czerwca 2016 r., fakultatywnych podstaw wykluczenia, odnoszących się do rzetelności...
64.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska. Czy wykonawca podlegający wykluczeniu może być oceniany zgodnie z zasadą proporcjonalności? Nowelizacja ustawy...
65.
Omawiamy najważniejsze przepisy znowelizowanej ustawy – zarówno te ułatwiające podmiotom z sektora MŚP dostęp do rynku zamówień publicznych, jak i te, które stanowią barierę w tym zakresie....
66.
Omawiamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej i dokumenty na ich potwierdzenie, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy na podstawie § 2 ust. 4...
67.
Ostatnie zmiany przepisów odnoszących się do warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz do kwestii związanych z wykazaniem spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu są...
68.
Ogólnopolska konferencja dotycząca zagadnień z zakresu odpowiedzialności kierowników jednostek sektora finansów publicznych w kontekście zamówień publicznych, rachunkowości sprawozdawczości i...
69.
W przetargach o wartości poniżej progów unijnych wykonawca musi być pewny, że podmiot, na którego potencjale polega w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, nie podlega wykluczeniu z...
70.
Przepis art. 17 ust. 4 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych wskazuje, że niezłożenie przez kierownika zamawiającego, członka komisji przetargowej lub inną osobę...
71.
Gdy treść oferty nie odpowiada treści siwz, zamawiający zobowiązany jest do jej odrzucenia na podstawie przepisu art. 89 ust. 2 pzp. Mimo faktu, że przepis ten obowiązuje już od wielu lat...
72.
Czynności podejmowane w toku postępowania o udzielenie zamówienia oraz te związane ze środkami ochrony prawnej, a także korespondencja z zamawiającym wymagają wykazania prawidłowego umocowania osoby...
73.
W odniesieniu do dokumentów i oświadczeń składanych przez wykonawcę na podstawie art. 25a i art. 26 ust. 1 i 2 pzp ustawodawca wymaga wprost, by były one aktualne na dzień złożenia. Z założenia...
74.
Na gruncie ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw dotychczasowy zakres stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych został poszerzony....
75.
Zamawiający, w celu realizacji swoich interesów dotyczących jakości przedmiotu zamówienia, ma możliwość wyboru reżimu prawnego, na podstawie którego będzie realizował swoje uprawnienia. Zamawiający,...
76.
Tajemnica przedsiębiorstwa Agnieszka Szulakowska prawnik, doradca; kieruje Biurem Zamówień Publicznych w jednostce sektora finansów publicznych Okiem zamawiającego Zasada jawności (art. 8 ust. 1...
77.
Po wielu miesiącach niepewności długo oczekiwana nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych wchodzi w życie. Czy jednak zmienione przepisy położą kres licznym wątpliwościom? Zmienia się dużo i to...
78.
Czy wykonawca niebędący operatorem wyznaczonym ma możliwość złożenia ważnej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie usług pocztowych? Usługi pocztowe są bardzo często...
79.
Implementacja art. 57 dyrektywy 2014/24/UE wymusiła wykreślenie dotychczasowych przesłanek wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 2–11 oraz ust. 2 i 2a pzp. W ich miejsce ustawodawca...
80.
Czy umowę dotyczącą świadczenia usług transportu sanitarnego zamawiający może zawrzeć na podstawie konkursu ofert? Na przestrzeni ostatnich lat pojęcie transportu sanitarnego jako elementu...
81.
W przypadku stwierdzenia w toku realizacji robót budowlanych wad w dokumentacji projektowej zamawiający posiada uprawnienie żądania usunięcia wad lub wymiany projektu na nowy. W trakcie realizacji...
82.
Omawiamy najważniejsze zmiany dotyczące zasad odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych, które mają być wprowadzone w związku z nowelizacją ustawy Prawo zamówień...
83.
Cecha oczywistości omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 1 i 2, stoi w sprzeczności z koniecznością żądania od wykonawcy wyjaśnienia treści oferty, do którego uprawnia zamawiającego art. 87...
84.
Czy wykonawca zawsze ma obowiązek złożyć oświadczenie, o którym mowa w art. 91 ust. 3a pzp? Jakie są skutki jego niezłożenia? Od 1 lipca 2015 r. obowiązuje ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie...
85.
Omawiamy nowe regulacje dotyczące kwestii związanych z udostępnianiem zasobów podmiotu trzeciego, zaproponowane w ramach nowelizacji pzp. Udział podmiotu trzeciego w postępowaniu o udzielenie...
86.
Kolejne zmiany wprowadzane w pzp promują pozaekonomiczny cel zamówień publicznych, jakim jest wspieranie innowacyjności. Czym jest innowacyjność i czy polscy zamawiający są gotowi na takie zmiany?...
87.
Forma dokumentów, oferty i komunikacji Agnieszka Szulakowska prawnik, doradca; kieruje Biurem Zamówień Publicznych w jednostce sektora finansów publicznych Okiem zamawiającego Zgodnie z art. 36 ust....
88.
Wzorem poprzednich lat także w obecnej perspektywie finansowania przedsięwzięć z funduszy unijnych wymagane jest wykazanie zasadności i racjonalności wykonania przedsięwzięcia. Studium wykonalności...
89.
Zmiany, jakie ustawodawca przewiduje w prawie zamówień publicznych, mają doniosłe znaczenie i mogą całkowicie przemodelować istniejącą praktykę udzielania zamówień. Do 18 kwietnia 2016 r. Polska...
90.
Jeżeli rozwiązania zawarte w projekcie wykonawczym są sprzeczne lub niezgodne z projektem budowlanym, to nie mogą być uznane za wiążące. Nadrzędnym celem prowadzenia wielofazowego procesu...
91.
Warunki udziału w postępowaniu + dokumenty Agnieszka Szulakowska prawnik, doradca; kieruje Biurem Zamówień Publicznych w jednostce sektora finansów publicznych Okiem zamawiającego Warunki udziału w...
92.
Rodzaje pełnomocnictw PEŁNOMOCNICTWO TO: czynność prawna, której treścią jest oświadczenie woli mocodawcy upoważniające osobę lub osoby do dokonywania w jego imieniu czynności prawnych określonych w...
93.
Złożenie oferty przez członka zarządu i prokurenta, wpisanego do KRS niezgodnie z uchwałą SN III CZP 34/14, pociąga za sobą bezwzględną nieważność tej czynności prawnej (art. 58 § 1 kc). W...
94.
Czy wykonawca, który nie zgodził się na przedłużenie terminu związania ofertą (w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego bądź z własnej inicjatywy), ma prawo do wnoszenia środków ochrony prawnej?...
95.
Jeśli zamawiający, wprowadzając zmiany do umowy o zamówienie publiczne, łamie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, to jednocześnie ponosi on odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów...
96.
Jak ocenić działanie wybranego wykonawcy, który nie stawia się do podpisania umowy o zamówienie w wyznaczonym przez zamawiającego miejscu i terminie albo nie dopełnia formalności opisanych w siwz?...
97.
Wykonawca we wskazanym terminie nie może zmienić złożonej oferty  ani jej wycofać, ponieważ jest nią związany aż do upływu określonego przez zamawiającego terminu. W pzp nie uregulowano kwestii...
98.
Komisja Europejska planuje wprowadzenie formularza, który zastąpi oświadczenia i dokumenty wymagane dotąd na gruncie dotychczasowych dyrektyw UE oraz pzp i rozporządzenia w sprawie rodzajów...
99.
Najczęściej wybieraną przez wykonawców formą wnoszonego wadium jest gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa. Dokument taki jest umową zawartą między wykonawcą a gwarantem (instytucją...
100.
Komisja Europejska zaleca wprowadzenie przez zamawiającego dokumentu dotyczącego unikania konfliktu interesów i przeciwdziałania korupcji, wydanego w postaci sformalizowanej polityki urzędu wobec...
101.
Jakie są prawne konsekwencje dla prowadzonego postępowania i zawartej umowy o zamówienie publiczne w przypadku odstąpienia od umowy przez jednego członka konsorcjum? Praktyką zamówień publicznych...
102.
Czy przekazanie wykonawcom badań gruntu w ramach dokumentacji projektowej jest wymagane przepisami prawa, czy też należy to uznać za dobrą wolę zamawiającego? Wykonawcy uczestniczący w...
103.
Oświadczenie woli – to przejaw woli ludzkiej zmierzający do wywołania skutku prawnego w postaci powstania, zmiany, ustania stosunku prawnego. Oświadczeniem woli jest każde zachowanie człowieka...
104.
Ponad 400 osób spotkało się 12 października na X FORUM Przetargów Publicznych. Konferencja tradycyjnie miała miejsce w centrum kongresowym Warszawianka w Jachrance koło Warszawy, gdzie przez trzy...
105.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Mateusz Saczywko. Wraz z ofertą złożyliśmy oświadczenie, zgodnie z którym w celu wykazania spełniania...
106.
Omawiamy stan obecny i konieczność zmiany regulacji dotyczących organu odpowiedzialnego za rozpoznawanie odwołań wnoszonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia. Trwające obecnie i zainicjowane...
107.
Od właściwego zaplanowania i opracowania dokumentacji projektowej zależy sukces całej inwestycji budowlanej. Dobrze opracowana dokumentacja projektowa jest gwarancją zrealizowania inwestycji w pełni...
108.
W jaki sposób na etapie oceny ofert zamawiający może sprawdzić, czy personel wykonawcy posiada wymagane uprawnienia, które gwarantują właściwe wykonanie zamówienia? Specyfika niektórych zamówień...
109.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Mateusz Saczywko. Jedna z ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu okazała się niższa o ponad 30% od...
110.
W pzp nie wskazano, jakie czynności wykonawcy mają być uważane za wyrażenie braku zgody na poprawienie „innej omyłki”. Brak precyzyjnego zapisu regulującego tę kwestię rodzi wątpliwości...
111.
Aby uniknąć problemów dotyczących procedur w konkursach architektonicznych, konieczna jest nie tylko znajomość pzp, ale także odpowiednie stosowanie dobrych praktyk wypracowanych przez środowisko...
112.
Czy zamawiający może poprawić – jako omyłkę – niewłaściwie wskazaną stawkę VAT w ofercie wykonawcy, czy raczej powinien odrzucić taką ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 pzp? Zgodnie z art. 89...
113.
Gdy zamawiający zwraca się o wyjaśnienie wysokości ceny oferty, to ciężar wykazania rzetelności kalkulacji i tego, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy. To on – mając...
114.
Czy zamawiający może wymagać od wykonawcy złożenia każdego dokumentu, jakiego tylko sobie zażyczy? Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych wskazują zakres dokumentów, jakich może żądać...
115.
Zabezpieczenie zapłaty wadium przez konsorcjum może przybrać jedną z form wskazanych w art. 45 ust. 6 pzp. Jednak wybór formy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej może okazać się problematyczny....
116.
Dla obliczenia wysokości należnego wykonawcy wynagrodzenia ryczałtowego – w odróżnieniu od wynagrodzenia kosztorysowego – nie mają znaczenia faktyczne nakłady poniesione przez wykonawcę. W...
117.
Składane przez wykonawców oferty nie zawsze zawierają jednoznaczne informacje. Jak powinien postąpić zamawiający, gdy treść jednego dokumentu jest sprzeczna z treścią drugiego albo gdy informacje są...
118.
Jak wiadomo, każdy obiekt budowlany podlega odbiorowi. Dlatego istotna jest ocena charakteru prawnego takiej czynności. W doktrynie i w orzecznictwie sprawa ta nie została jednak jak dotąd...
119.
Funkcja prezesa lub członka zarządu spółki z o.o. wiąże się z odpowiedzialnością. Czasami chęć uniknięcia tej odpowiedzialności prowadzi do czasowego istnienia spółek z o.o. bez zarządu. Czy aby na...
120.
Zamawiający ma prawo do przekazania osobie trzeciej części lub całości odpowiedzialności za wypłatę wynagrodzenia należnego wykonawcy. Czynność taka nie zmierza do wywołania skutków prawnych...
121.
Zdanie odrębne może wynikać z różnej interpretacji przepisów prawa lub z odmiennego doświadczenia. Złożenie go może uchronić członka komisji przetargowej od ewentualnej odpowiedzialności karnej....
122.
Czy wykonawca może powoływać się na potencjał innego podmiotu w kwestii posiadania uprawnień, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 pzp? Jak to wygląda w przypadku konsorcjum lub korzystania z...
123.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Marcin Meducki. Artykuł 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi, że o udzielenie...
124.
Jeśli zamawiający chce mieć możliwość weryfikacji sposobu kalkulacji cen jednostkowych przez wykonawcę, powinien zawrzeć w siwz odpowiednie zapisy, jednoznacznie określając zasady kalkulacji tych...
125.
Choć ustawodawca umożliwił wykonawcom wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia, to rodzi się jednak pytanie, czy łączenie (sumowanie) zasobów jest zawsze dopuszczalne. Jeżeli chcemy położyć...
126.
Omawiamy orzecznictwo związane z rozszerzeniem i ograniczeniem zakresu podwykonawstwa przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamówień...
127.
Dla ochrony swoich interesów zamawiający może w treści umowy sformułować odpowiednie zapisy dotyczące gwarancji, a także rozszerzyć zakres przysługującej mu zawsze (z mocy prawa) rękojmi. W...
128.
Składy orzekające KIO wskazują, że nie można wybrać oferty, której termin związania minął. Jednak nie określają jednoznacznie, czy należy wykluczyć wykonawcę, który samodzielnie nie przedłużył...
129.
Komisja Europejska planuje wprowadzenie jednolitego formularza, który wstępnie potwierdzi, że dany wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w nim. Pod koniec...
130.
Czy wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcy, którego nie wskazał na etapie składania ofert, a który – jako wykonawca – składał ofertę w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie...
131.
W ciągu ostatniego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał 6 wyroków dotyczących zamówień publicznych. Były one efektem rozpatrywania zapytań prejudycjalnych zadanych przez sądy...
132.
Wykonawca, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, może polegać na zasobach innych podmiotów, pod warunkiem, że udowodni zamawiającemu, iż będzie nimi dysponował na etapie...
133.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Iwona Ziarniak Jak podkreśla się w orzecznictwie, zakres wymaganej treści oferty wynika z postanowień siwz....
134.
Ogłoszenie upadłości wykonawcy robót budowlanych nie skutkuje automatycznym wygaśnięciem lub rozwiązaniem umowy. Jej rozwiązanie może nastąpić, ale tylko w przypadkach przewidzianych w prawie lub w...
135.
Zamawiając tablice rejestracyjne, należy pamiętać o przestrzeganiu zasad określonych nie tylko w pzp, lecz także w ustawie – Prawo o ruchu drogowym i w rozporządzeniu w sprawie rejestracji i...
136.
W związku z obligatoryjnymi przetargami na odbiór i zagospodarowanie odpadów pojawiało się wiele wątpliwości. Wyroki KIO wydane w tej sprawie zawierają cenne dla zamawiających i wykonawców...
137.
W procesie wyboru wykonawcy zamówienia zamawiający musi się kierować literalnymi zapisami specyfikacji, którą sam sporządził, i stosować je jednakowo do wszystkich wykonawców. Specyfikacja istotnych...
138.
Podstawą oceny, czy treść oferty odpowiada wymaganiom zamawiającego, musi być znajomość zakresu pojęcia „treść oferty”. Zamawiający powinien też pamiętać o możliwościach i obowiązkach wskazanych w...
139.
Podczas gdy cały kraj ekscytował się aferami podsłuchowymi i dyskutował o zaletach użytego do podsłuchu sprzętu, w mieście G. poważni biznesmeni w całkiem innym celu spotykali się z osobami...
140.
Zgodnie z art. 96 ust. 3 pzp oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. Ustawodawca nie wskazuje jednak zamawiającemu terminu wstępnej weryfikacji ofert pod kątem treści zastrzeżonych jako...
141.
W ramach podsumowania przeprowadzonego rozeznania cenowego zamawiający powinien w odpowiednim dokumencie wskazać kwotę, którą przyjmuje jako wartość szacunkową danego zamówienia. Oszacowanie...
142.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer W jakiej formie powinno nastąpić udostępnienie potencjału finansowego? Czy...
143.
Poszło o to, że naczelnik wydziału edukacji wespół z sekretarzem miasta wygrali unijny przetarg na projekt edukacyjny. Naczelnik nadzorował pracę szkoły, która przetarg ogłosiła, a sekretarz miasta...
144.
Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą udostępnić swoje zasoby osobowe w przypadku, gdy wykonawca składający ofertę w postępowaniu nie ma wymaganych przez zamawiającego uprawnień. Prowadzenie...
145.
Zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp zamawiający poprawia omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, w tym również omyłki związane z przedmiotem...
146.
OGŁOSZENIE o zamówieniu, OPIS przedmiotu zamówienia, OFERTA składana przez wykonawcę – to elementy, bez których postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie byłoby w OGÓLE możliwe....
147.
Zamawiający, który uwzględni w całości zarzuty zawarte w odwołaniu, udzielając zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w pzp, niekiedy narusza jedną z nich, wskazaną w art. 186 ust. 3 pzp....
148.
Osoby wykonujące czynności w postępowaniu podlegają wyłączeniu, jeżeli pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który budzi uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności....
149.
Zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści oferty, a także poprawić w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, niepowodujące istotnych zmian w jej treści....
150.
Omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, są poprawiane w myśl art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp. Na podstawie jakich kryteriów zakwalifikować błąd...
151.
Jedynie świadome działanie wykonawcy, mające na celu wprowadzenie zamawiającego w błąd, może skutkować wykluczeniem go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 pzp. Stosownie do art. 24 ust....
152.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Jerzy Wysocki Jak należy definiować prawo opcji? Ani w ustawie – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp),...
153.
Na gruncie pzp możliwe jest m.in. wspieranie przedsiębiorczości społecznej. Zamawiający może zastosować tzw. klauzule społeczne wskazane w art. 22 ust. 2, art. 29 ust. 4 oraz art. 36 ust. 2 pkt 9...
154.
Zapisy dotyczące prawa opcji stanowią część opisu przedmiotu zamówienia i mają istotne znaczenie dla prawidłowego określenia zakresu przyszłej umowy, jaki wykonawca jest zobowiązany wycenić. Prawo...
155.
W orzecznictwie sądów powszechnych wskazuje się, że z art. 26 ust. 2b pzp nie wynika konieczność osobistego uczestnictwa w realizacji zamówienia przez podmiot, który udostępnia wykonawcy swoje...
156.
Urszula B. była nieźle zaprawiona w wieloletnich bojach o uzyskanie zamówień publicznych. Ponieważ jej wynagrodzenie zależało m.in. od liczby wygranych przetargów, mogłaby ona obdzielić swą wiedzą...
157.
Jeżeli w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego termin związania ofertą wykonawcy upłynął, to nie ma on możliwości skorzystania ze środków ochrony prawnej. Upływ terminu związania...
158.
Od inspektora nadzoru i kierownika robót budowlanych prowadzonych przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków wymaga się m.in. odpowiedniego wykształcenia oraz kilkuletniej praktyki zawodowej. Na...
159.
W dobie narzędzi elektronicznych można zaobserwować wciąż zwiększające się zapotrzebowanie na programistów potrafiących zaprojektować ciekawą stronę internetową danej instytucji. Wobec coraz...
160.
Oświadczenia woli i działania podejmowane przez oddział przedsiębiorcy należy uważać za działania tego przedsiębiorcy. Oddział bowiem nie jest podmiotem samodzielnie zdolnym do czynności prawnych. O...
161.
Każdy zamówieniowiec wie, że BADANIE ofert stanowi podstawę do wyłonienia wykonawcy, a BEZSTRONNOŚĆ to jedna z najważniejszych zasad prowadzenia zamówień publicznych. Wszelkie BŁĘDY w tym zakresie...
162.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Iwona Ziarniak Na podstawie art. 27 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) porozumiewanie się...
163.
Sama przynależność wykonawcy do grupy kapitałowej nie przesądza o tym, że złożenie przez niego oferty w postępowaniu prowadzi do zachwiania uczciwej konkurencji. Wskutek nowelizacji z 12...
164.
W art. 23 pzp ustawodawca wskazał wprost, że w postępowaniu o zamówienie publiczne wykonawcy mogą złożyć ofertę wspólną. Jednak w niektórych sytuacjach może to ograniczać konkurencyjność w...
165.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może wyrazić zgodę na złożenie dokumentów również w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym. Zgodnie z regulacją zawartą w...
166.
Szczególnie CENNE dla każdego zamawiającego i wykonawcy są zagadnienia związane z CYKLEM życia produktu czy słownikiem CPV. Zamówieniowcy nie obejdą się również bez zdefiniowania takich pojęć, jak...
167.
Program leniency polega na okazaniu wyrozumiałości wobec tych uczestników zmowy przetargowej, którzy przed wszczęciem postępowania lub w jego trakcie dobrowolnie ujawnią informacje na temat...
168.
Stwierdzenie, czy planowane odstąpienia od projektu budowlanego będą istotne, zależy m.in. od okoliczności sprawy. Za kwalifikację odstępstwa odpowiada w pierwszej kolejności projektant. Podczas...
169.
Omyłka nie występuje w katalogu okoliczności, które zobowiązują zamawiającego do odrzucenia oferty. W przypadku wykrycia omyłki w ofercie prowadzący postępowanie jest zobligowany do jej poprawienia....
170.
W celu spełnienia kryterium wiarygodności wykonawca powinien udowodnić swoją wiedzę i doświadczenie oraz przedstawić dokumenty potwierdzające należyte wykonywanie zamówień. Jednym z kryteriów...
171.
Wykonawcy powinni zwracać szczególną uwagę na treść gwarancji wadialnej składanej wraz z ofertą, a w przypadku jakichkolwiek błędów powinni postarać się o uzyskanie stosownych aneksów. Wadium to...
172.
Artykuł 27 pzp umożliwia istotne ograniczenie zasady pisemności określonej w art. 9 ust. 1 pzp, pozostawiając decyzji zamawiającego kwestię dotyczącą formy porozumiewania się z wykonawcami. Artykuł...
173.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada mec. Eliza Grabowska-Szweicer W jaki sposób powinny być złożone oświadczenia z art. 22 i art. 24 pzp w...
174.
Dbałość o kompetencje pracowników i sprawne mechanizmy oceny oraz skuteczna komunikacja i zarządzanie ryzykiem – to elementy, które powinny być uwzględnione w postępowaniu o zamówienie publiczne. Od...
175.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Iwona Ziarniak Czy w świetle art. 26 ust. 3 pzp mogę uzupełnić w wykazie oferowanego przeze mnie...
176.
Jednostki samorządu terytorialnego, chcąc zrealizować zaplanowane przedsięwzięcia, coraz częściej zmuszane są do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na różnego rodzaju...
177.
Jak ocenić ofertę, w której formularzu wskazano jednego wykonawcę, a z pozostałych dokumentów dołączonych do oferty wynika, że o zamówienie ubiega się kilku wykonawców wspólnie? O zamówienie...
178.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer Zgodnie z treścią formularza ogłoszenia o zamówieniu w części III.4.2 w zakresie...
179.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest brak upublicznionego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Służby kontrolne zwracają też uwagę na zbędną zwłokę w...
180.
O tym, czy dany dokument jest dokumentem przedmiotowym, uzupełnianym w trybie art. 26 ust. 3 pzp, decyduje jego charakter – to, jakie treści zawiera w kontekście określonego stanu faktycznego w...
181.
Istotne różnice w sposobie funkcjonowania zarządu w systemie dualistycznym oraz rady administrującej w systemie monistycznym często nie są dostrzegane w praktyce badania przesłanki wykluczenia z...
182.
Weryfikacja harmonogramu zawierającego błędy lub sporządzonego niezgodnie z wymaganiami nierzadko wywołuje problemy w trakcie oceny ofert. Kluczowe znaczenie ma w tym kontekście treść siwz....
183.
Zamawiający w każdym przypadku musi wykazać przyczyny, dla których w danym postępowaniu dopuszczalność korzystania z podwykonawców miałaby być ograniczona. Muszą być one uzasadnione i mieć charakter...
184.
Przyjmuje się, że zobowiązanie podmiotu trzeciego może być wystarczające dla wypełnienia normy art. 26 ust. 2b pzp. Co więc musi znaleźć się w jego treści i jakie dokumenty należy do niego dołączyć?...
185.
Zamawiającemu nie wolno wykluczyć wykonawcy z postępowania, gdy okoliczności opisane w art. 24 ust. 1 pkt 2 pzp spełnią się już po upływie terminu składania ofert lub wniosków. Zdarzają się jednak...
186.
Posłużenie się wobec wykonawcy instytucją kary umownej powodującą wykluczenie musi mieć kwalifikowany charakter. Przejawia się to w odpowiedniej wysokości oraz potwierdzeniu nałożenia w wyroku...
187.
Niezmiernie ciężko prowadzi się postępowanie z podmiotem, który nie chce podporządkować się nakazom i zakazom wynikającym z pzp. Gdy przedmiot zamówienia objęty jest monopolem – takie negocjacje są...
188.
Żądanie, aby informacje konieczne do przygotowania oferty wykonawcy zdobyli w trakcie wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia, stanowi naruszenie przepisów regulujących zasady udzielania...
189.
Nowe rozporządzenie określa hierarchię dokumentów, które mogą być składane w postępowaniu. Poświadczenie jest przy tym podstawowym dokumentem określającym prawidłowość wykonania określonych robót,...
190.
Na przestrzeni lat podejmowano liczne działania zmierzające do przeciwdziałania porozumieniom przetargowym. Ostatnim pomysłem ustawodawcy jest wprowadzenie nowej przesłanki wykluczenia wykonawców...
191.
Lakoniczność ustawodawcy i wprowadzone ograniczenia sprawiają, że ustawa, która miała rozwiązać problem wywiązywania się z zobowiązań generalnych wykonawców względem kontrahentów, nie ma większego...
192.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Jerzy Wysocki W trakcie sesji publicznego otwarcia ofert okazało się, że jedna z ofert jest już otwarta....
193.
Zima była w pełni, sieci ciepłownicze raz po raz ulegały awarii, a szczękający zębami mieszkańcy udzielali zjadliwych wywiadów lokalnej telewizji na północy kraju, narzekając na beznadziejną...
194.
Podstawą do sporządzenia przedmiotu zamówienia na wykonanie kobierców kwietnych jest dokumentacja projektowa, z którą oferent musi się zapoznać. Wskazane jest także, aby odbył...
195.
Instytucja wadium funkcjonuje od lat w systemie zamówień publicznych. Mimo to nie doczekała się wyczerpującej regulacji ustawowej. Wciąż pojawiają się wątpliwości między innymi w kwestii wniesienia...
196.
Przepisy nie określają rodzaju dokumentu, który ma potwierdzić należyte wykonanie zamówienia. Najczęściej wykonawcy dostarczają więc listy referencyjne i protokoły odbioru robót budowlanych. Liczy...
197.
Korzystanie z dynamicznego systemu zakupów to wciąż rzadkość. Przyczyną tego może być sztywność samej procedury. Metoda ta ma jednak niewątpliwe zalety. Być może w przyszłości stanie się powszechnym...
198.
Niektóre nowelizacje przepisów w systemie zamówień publicznych dotyczą niemal bez wyjątku wszystkich zamawiających i wszystkich rodzajów zamówień. Takie zmiany wprowadzono nowym rozporządzeniem w...
199.
Dowódca jednostki wojskowej nie do końca był pewien, co będzie przedmiotem jego zamówienia. To, że ma to być ochrona mienia, było oczywiste, ale miał wątpliwości, czy do przedmiotu zamówienia może...
200.
Nie powinno budzić wątpliwości, że świadome, nieprawidłowe realizowanie przedmiotu zamówienia powinno skutkować wykluczeniem wykonawcy z postępowania. Niedawny wyrok sądu okręgowego wydaje się w tym...
201.
Nie każdy przypadek niedotrzymania terminu określonego w umowie lub wskutek wezwania przez wierzyciela w trybie art. 455 kc stanowi podstawę do skorzystania przez wierzyciela z pewnych uprawnień....
202.
Od kilku lat trwa spór, czy w przetargu nieograniczonym informacja o dokumentach wymaganych od wykonawców zagranicznych musi być podawana również w ogłoszeniu o zamówieniu. Polskie prawo...
203.
Dialog pozwala na konfrontację potrzeb w stosunku do rozwiązań istniejących na rynku. To jedno z ciekawszych, nowych rozwiązań, które mają wspomagać zamawiającego już na etapie przygotowania...
204.
Przetarg nieograniczony i ograniczony to dwa podstawowe tryby, w których zamawiający może udzielać zamówień publicznych bez konieczności spełniania dodatkowych przesłanek. Z czym jeszcze wiąże się...
205.
O procedurach związanych z przygotowywaniem przetargów dotyczących remontów obiektów zabytkowych rozmawiamy z Małgorzatą Gmiter, zastępcą dyrektora Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu....
206.
Udzielając zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 pzp, zamawiający nie musi opisywać przedmiotu umowy zgodnie z pzp. Powinien wykorzystać przepisy prawa budowlanego odnoszące się do wykonywanej...
207.
Przy wyborze oferty zamawiający musi kierować się starannością i efektywnością. Skoro ustawa nie zakazuje korzystania z informacji pozyskanych z innych źródeł niż oferta, to warto przeanalizować,...
208.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada mec. Agnieszka Suchecka Czy można unieważnić przetarg bez podania przyczyny lub z podaniem innych...
209.
Biorąc pod uwagę przepisy prawa zamówień publicznych dotyczące wyjaśnień i możliwości przedłużania terminów w konsekwencji zmiany ogłoszenia – w przypadku składania wniosku wykonawca jest na gorszej...
210.
W jaki sposób należy prawidłowo zorganizować zaplecze budowy, a więc ogrodzić teren planowanej inwestycji, przygotować drogi wewnętrzne czy pomieszczenia socjalne i kto powinien o to zadbać. Koszty...
211.
Czy odpowiednio przygotowany opis przedmiotu zamówienia pozwoli zminimalizować ryzyko zakupienia przez zamawiającego wyrobów medycznych, które nie będą spełniać jego oczekiwań. W poprzednim numerze...
212.
Mimo podjęcia przez Sąd Najwyższy uchwał odnoszących się do kwestii podatku VAT, nadal nie cichną wątpliwości zamawiających co do ich obowiązków w zakresie sprawdzania podanej w ofercie stawki. Sąd...
213.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Iwona Ziarniak Czy wykonawca może skutecznie ubiegać się o udzielenie zamówienia, jeżeli...
214.
Stefan Z. prowadził prężnie działającą firmę i był dumny z tego, że stając do przetargu, może sam spełniać wymagania zamawiającego i realizować zamówienie bez podwykonawców. Gdy jednak znalazł się w...
215.
Na jakich zasadach z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania....
216.
Pierwsza ustawa dotycząca zamówień publicznych miała 97 artykułów, a obowiązująca obecnie 227. Jak widać, zawartość merytoryczna tego aktu prawnego z biegiem lat była rozbudowywana, tylko czy...
217.
W jaki sposób można i należy sprawdzać, czy wykonawca w czasie realizacji robót użył odpowiednich materiałów? Kto powinien taką ocenę przeprowadzić i w jaki sposób udokumentować? Realizacja robót...
218.
O wykluczaniu wykonawców, z którymi zamawiający wcześniej rozwiązał umowę i konsekwencjach prawnych takich działań rozmawiamy z mec. Anną Specht-Schamperą, wspólnikiem w Kancelarii Prawnej ...
219.
Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer Zamówienie w częściach na szkolenia Gmina zrobiła przetarg...
220.
Zasady dotyczące regulowania zaległych płatności na podstawie uchwalonej ustawy o spłacie niezaspokojonych należności przedsiębiorców za niektóre prace wynikające z realizacji...
221.
Kiedy zamawiający musi, a kiedy może udostępnić specyfikację istotnych warunków zamówienia na swojej stronie internetowej, a także czy może ograniczyć wykonawcy wgląd do jej wersji papierowej lub w...
222.
Pojęcie oferty orientacyjnej pojawia się tylko w przypadku dynamicznego systemu zakupów. Jest to specyficzny rodzaj oferty, który w żaden sposób nie wiąże wykonawcy, ponieważ nie zawiera...
223.
Prawo zamówień publicznych jest po to, aby wygrać przetarg, a nie po to, aby dobrze wykonać przedmiot zamówienia. Czy ta, coraz częściej powtarzana opinia, jest słuszna? Wostatnim czasie powszechna...
224.
W galerii handlowej piękna hostessa rozdawała ulotki z napisem: „Sięgnij po próbkę – wypróbuj, a będziesz chciała więcej”. Do ulotki przylepiona była torebeczka kremu odmładzającego. Wypróbowałam....
225.
Proces udzielania zamówienia publicznego z zasady ma charakter jawny, co jest gwarantowane przez obowiązkowe upublicznianie w formie ogłoszenia informacji o postępowaniu, jego...
226.
Zasady „dogrywki” między wykonawcami, którzy w postępowaniu, gdzie jedynym kryterium jest cena, złożyli oferty z taką samą ceną. W drugim podejściu mogą zaproponować znów taką samą cenę lub niższą,...
227.
Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Iwona Ziarniak Opcja i zamówienie uzupełniające Przygotowujemy się do wszczęcia postępowania...
228.
Określenie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej wraz z żądaniem dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest stosownie ubezpieczony, w praktyce utrudnia proces...
229.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego to nie tylko publikacja specyfikacji i złożenie oferty. To szereg obowiązków formalnych, których trzeba dopełnić. Jak w takim razie kontaktować się,...
230.
Co powinna zawierać specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, kto powinien ją opracować i jakie posiadać w tym zakresie kwalifikacje, a także...
231.
Co może, a co powinien zrobić zamawiający, kiedy po podpisaniu umowy o roboty budowlane następuje ogłoszenie upadłości wykonawcy obejmującej likwidację jego majątku. Zagadnienia związane...
232.
Zgodnie z linią orzeczniczą Krajowej Izby Odwoławczej postępowanie odwoławcze a postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego to dwie odrębne kwestie, dlatego też wymagają udzielenia odrębnych...
233.
Czy o zamówienie publiczne mogą ubiegać się osoby nieprowadzące działalności gospodarczej? Tak. I powinny być traktowane przez zamawiających tak samo, jak przedsiębiorcy. Różnice...
234.
Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Jerzy Wysocki Dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych Zamawiający wszczął postępowanie...
235.
Uprawnienia budowlane a uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie jako dokumenty potwierdzające posiadane prawo do wykonywania określonych czynności w trakcie realizacji umowy....
236.
Forma oświadczeń i dokumentów składanych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, opisanych w ogłoszeniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W...
237.
Przepisów dotyczących zamówień publicznych nie stosuje się do umów z zakresu prawa pracy, dotacji czy praw do nieruchomości. Prawo to rodzi szereg problemów praktycznych. Przepisy art. 4 ustawy...
238.
Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Iwona Ziarniak Zastrzeganie wykazów zrealizowanych zadań Wykonawcy coraz częściej, aby ograniczyć dostęp...
239.
Zapewnienie wizyt psychiatrycznych w miejscu zamieszkania klienta jest jednym z elementów składających się na pracę socjalną. Wyłonienie wykonawcy na świadczenie tych usług...
240.
Całkiem niepotrzebnie Gminny Zespół Oświaty ogłosił przetarg nieograniczony, gdyż już we wzorze umowy dołączonym do siwz wskazał, z kim umowa zostanie podpisana. Nie żałował przy tym informacji –...
241.
Jednym z podstawowych warunków prowadzenia działalności leczniczej w charakterze podmiotu leczniczego jest obowiązek posiadania umów ubezpieczenia. W środowisku zamawiających wzbudzają one wiele...
242.
W prawie budowlanym od przepisów ważniejsi są ludzie, którzy mają je stosować. Powinni oni posiadać ściśle określone umiejętności i dobrze znać swoje obowiązki w procesie...
243.
Przeprowadzając postępowanie na prowadzenie schroniska dla zwierząt, zamawiający mogą mieć problem z zawarciem umowy. Wciąż brakuje wykonawców, którzy są w stanie sprostać...
244.
Zdarza się, że wykonawca samodzielnie uzupełnia dokumenty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Warto zastanowić się nad skutecznością i konsekwencjami...
245.
Po siedmiu miesiącach od momentu wejścia w życie nowelizacji można podjąć pierwszą, ostrożną próbę odpowiedzi na pytanie: czy wprowadzenie art. 24 ust. 1...
246.
Analiza orzecznictwa wskazuje, że decyzja o zatrzymaniu wadium nie jest wcale prosta. W trakcie postępowania o zamówienie powstaje szereg niejasności dotyczących interpretacji przesłanek w tym...
247.
Z przepisów nie wynika wprost, za pomocą jakich dokumentów oraz w jakiej ilości wykonawca powinien udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami podmiotów trzecich....
248.
Każda z czynności prowadzonego postępowania musi być wolna od jakichkolwiek wpływów zewnętrznych, wynikających z relacji zachodzących między wykonawcami a osobami występującymi...
249.
Mimo że ustawodawca wprowadził dość precyzyjne regulacje dotyczące dokumentowania przetargu, nie zapobiega to licznym problemom związanym z oceną zaświadczeń wystawianych...
250.
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej świadczy o zdolności ekonomicznej wykonawcy. Wątpliwości w tym zakresie mogą budzić kwestie związane z obowiązywaniem polisy i zakresem prowadzonej...
251.
Złe rozróżnienie dostaw na terenie Unii Europejskiej może doprowadzić do zawarcia umowy z wykonawcą, który niewłaściwie obliczył cenę, albo do wykluczenia wykonawcy, który...
252.
Jacek B. swoją firmę stworzył od podstaw. Przez ponad 20 lat jej działalności zbudował też wiele dróg, mostów, kładek, a nawet wiaduktów, uzyskując tym samym odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie....
253.
Domniemana zasada jednorazowości uzupełniania dokumentów ma jakoby czynić zadość równemu traktowaniu wykonawców. Zasady tej ustawodawca jednak wyraźnie w przepisach nie określił –...
254.
Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli nie zostaną złożone adekwatne do jego potrzeb oferty. W praktyce może mieć jednak problem z wprowadzaniem zmian...
255.
Dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym czy nieaktywnych zawodowo kursy zawodowe organizowane w ramach środków unijnych stwarzają niekiedy jedyną możliwość zdobycia pracy. Podopieczni...
256.
Uprawnienie zamawiającego do odstąpienia od umowy stanowi przejaw ochrony interesu publicznego. Czasem jednak trudno rozróżnić, co przynosi prawdziwe korzyści społeczeństwu. Przewidziane...
257.
Istnieją znaczne różnice w procedurach postępowania poszczególnych trybów. Pomimo możliwości wykorzystania tzw. pilnej potrzeby, przetarg ograniczony nie zawsze okazuje się szybszy od...
258.
Ustalenie zasad reprezentacji wykonawcy niemal w całości oparte jest o rozwiązania cywilistyczne. Bez ich znajomości wstępna weryfikacja złożonych ofert staje się utrudniona. Ustawa...
259.
Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Jerzy Wysocki Zasady sprzedaży złomu Musimy sprzedać większą ilość złomu z rozbiórki laboratorium....
260.
Zdarza się, że zawarte w ofercie informacje są ze sobą sprzeczne lub niewystarczające. Rozwianie wątpliwości i należytą ocenę intencji wykonawcy daje zamawiającemu...
261.
Trzy dni mogą przesądzić o pozbawieniu wykonawcy możliwości zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. O jakich zasadach powinien pamiętać, by skutecznie wykorzystać swoje...
262.
Zamawiający ma prawo zweryfikować, czy przedmiot oferty opowiada jego wymogom. Nie oznacza to jednak, że ma pełną swobodę w kształtowaniu postanowień ogłoszenia czy specyfikacji. Celem postępowania...
263.
Odbiory częściowe robót budowlanych (w tym robót zanikających i ulegających zakryciu) a odbiór końcowy robót budowlanych w prawie krajowym i na zasadach...
264.
Dokumenty właściwe dla wykonawców zagranicznych a sankcje nałożone na beneficjenta w przypadku realizacji zamówień publicznych finansowanych ze środków unijnych. Ilekroć...
265.
Nawet jeśli dany wykonawca nie jest zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, i tak powinien przedstawić na potwierdzenie tego faktu zaświadczenie ZUS....
266.
Wykazanie, że w danej ofercie znalazły się nieprawdziwe informacje, powoduje bezwzględne wykluczenie wykonawcy z postępowania bez możliwości uzupełnienia przez niego dokumentów....
267.
Czy ogłoszenie upadłości jest obligatoryjną przesłanką do wykluczenia danego wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  Zgodnie...
268.
Nie we wszystkich trybach zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród ofert wykonawców, którzy składają je w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie. Czasami potrzebna jest wstępna...
269.
Zasady przeprowadzania likwidacji spółek, ściągania wierzytelności, wypełniania starych zobowiązań i podejmowania nowych, czyli pełnomocnik, syndyk, nadzorca sądowy i zarządca jako...
270.
Zamiast w każdej szkole czy przedszkolu utrzymywać drogie stołówki i dodatkowy personel, jednostki oświatowe mogą w tym celu wykorzystać tzw. outsourcing i zamawiać posiłki...
271.
Prawidłowe składanie dokumentów, oświadczeń i pełnomocnictw ma bardzo istotne znaczenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Błędy pociągają bowiem za sobą konsekwencje tak...
272.
Możliwość porozumiewania się uczestników postępowania za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną zależy wyłącznie od zamawiającego. Musi to być jednak jasno określone...
273.
Nie wszystkie inwestycje samorządowe finansowane są z budżetu danej jednostki. Czasem na dany cel trzeba zaciągnąć kredyt. W tym przypadku należy jednak pamiętać, że oprócz...
274.
Jakie konkretnie przepisy prawa krajowego i jakie obowiązki nakładane są na jednostki samorządu terytorialnego w kwestii zapewnienia odpowiedniej realizacji usługi związanej...
275.
Oferta wspólna składana jest wówczas, gdy wykonawca samodzielnie nie może spełnić warunków postawionych przez zamawiającego. Taki jest m.in. cel tworzenia konsorcjum, czego najwyraźniej nie...
276.
Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych umożliwiają wymaganie od wykonawców zatrudniania osób wykluczonych z rynku pracy czy też osób niepełnosprawnych. Zapisy te wynikają...
277.
Unieważnienie postępowania, w przypadku gdy zamawiający nie otworzy wszystkich złożonych ofert oraz gdy członek komisji przetargowej złoży niezgodne z prawdą oświadczenie o braku...
278.
Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji miesięcznika w tym numerze odpowiada mec. Anna Specht-Schampera Odstąpienie od umowy i wycofanie faktur Wykonawca w trakcie...
279.
Najczęstszą podstawą wskazywaną w odrzuceniach oferty w związku z jej nieważnością na podstawie odrębnych przepisów jest kodeks cywilny. Z orzecznictwa wynika jednak,...
280.
Najczęściej popełniane naruszenia przy zamawianiu przez szpitale sprzętu medycznego i leków dotyczą łamania zasady uczciwej konkurencji oraz bezprawnego udzielania zamówień w trybie...
281.
Opracowane przez Komisję Europejską narzędzie e-CERTIS może skutecznie pomóc w ustaleniu, jakie dokumenty powinni składać w postępowaniu wykonawcy spoza terytorium RP. Zamawiający, prowadząc...
282.
Konwalidacja, jako sposób „uzdrawiania” wniosków i ofert, umożliwia skupienie się na merytorycznych walorach ofert i nie wymusza wykluczania wykonawców, którzy...
283.
Menedżer wrócił ze szkolenia dla wykonawców mocno podbudowany. Wyniósł zeń bowiem, że na temat zamówienia publicznego powinien się wszystkiego dokładnie dowiedzieć już z...
284.
Czy postępowanie na prowadzenie nadzoru autorskiego może zostać przeprowadzone w trybie z wolnej ręki z powołaniem się na przesłankę mówiącą o ochronie praw...
285.
W jaki sposób należy obliczać początek i koniec terminu związania ofertą, aby uniknąć niekorzystnych konsekwencji błędnego obliczenia, co w efekcie może doprowadzić...
286.
Od 1 stycznia wzrosły stawki podatku VAT od towarów i usług. Wątpliwości nie budzi fakt zawierania umów na nowych zasadach, ale co zrobić z tymi, które już zostały...
287.
Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze odpowiada Agnieszka Olszewska Gwarancja na okres dłuższy niż termin związania ofertą Ubezpieczyciel wystawił wadialną...
288.
W ubiegłym numerze omówione zostały przepisy dotyczące dysponowania potencjałem technicznym oraz kadrowym i dokumentów potwierdzających tę okoliczność sprzed nowelizacji. W tym...
289.
Zamawiający może unieważnić postępowanie, jeżeli nie otrzymał dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej czy udzielonego przez państwa członkowskie EFTA. Nie dotyczy to żadnych...
290.
Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze odpowiada Agnieszka Olszewska. Unieważnienie części postępowania Z przyczyn leżących po stronie zamawiającego nie została...
291.
Zamawiający powinien wykazywać się wzmożoną czujnością przy konstruowaniu umów, by odpowiednio chronić swoje interesy w razie zaistnienia przesłanek odpowiedzialności solidarnej wobec...
292.
Możliwość korzystania z potencjału technicznego oraz kadrowego innych podmiotów nie jest rozwiązaniem nowym w prawie zamówień publicznych, gdyż wprowadzone zostało już w 2008r. poprzez modyfikację...
293.
Nieprawidłowe stosowanie tego jednego z najprostszych trybów udzielania zamówień publicznych w głównej mierze wynika z niezrozumienia i błędnej interpretacji przesłanek uzasadniających jego...
294.
Kierownik jednostki reprezentujący zamawiającego nie ma obowiązku złożenia oświadczenia o wyłączeniu z postępowania, jeżeli przed podpisaniem umowy nie wykonywał żadnych czynności w danym...
295.
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza jest jednym z podstawowych dokumentów, które pozwalają na skuteczną realizację działań proekologicznych. Jej realizacja wymaga jednak nadzoru...
296.
Początku swoich problemów Paweł W. upatruje w zmianie przepisów prawa zamówień publicznych. A szczególnie w rewolucyjnej zmianie dotyczącej nowego art. 26 ust. 2b, pozwalającej...
297.
Podstawowym błędem zamawiających jest przepisywanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia przepisów z ustawy zamiast wybrania z nich najważniejszych informacji niezbędnych do...
298.
 Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Agnieszka Olszewska Wykluczenie wykonawcy czy odrzucenie oferty Jaką przesłankę odrzucenia oferty...
299.
W przypadku pracowniczych grupowych ubezpieczeń na życie, zgodnie z opinią UZP, należy stosować przepisy prawa zamówień publicznych. Tymczasem RIO w Gdańsku zajęła w tej kwestii...
300.
Aby wykonawcy mogli składać oferty wariantowe, zamawiający musi dopuścić taką możliwość w ogłoszeniu i w siwz. Zdarza się jednak, że oferty wykonawców błędnie uznawane są za...
301.
Komisja przetargowa jest niezbędna do prawidłowego przeprowadzenia postępowania o wartości powyżej progów unijnych. Co jednak dzieje się w sytuacji, kiedy podejmowane decyzje nie są akceptowane...
302.
Najczęściej stosowana jest w spółkach prawa handlowego. Może być udzielana tylko przez przedsiębiorców podlegających obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i jest pełnomocnictwem...
303.
Referencje służą do wykazania, że dane zamówienie zostało należycie wykonane, a nie że wykonawca posiada odpowiednie doświadczenie i umiejętności konieczne do wykonania zamówienia,...
304.
W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego mogą startować nie tylko przedsiębiorstwa, ale także organizacje pozarządowe. Jedną z najbardziej powszechnych tego typu...
305.
Wszelkie roboty budowlane wymagają szczegółowego dokumentowania nie tylko na etapie samej realizacji określonego zadania, ale także jeszcze przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac. Ustawa...
306.
W postępowaniach konkursowych bardzo istotną rolę odgrywa sąd konkursowy. Od prawidłowości jego postępowania zależy bowiem nie tylko pomyślny przebieg konkursu, ale i wybór prac konkursowych....
307.
W każdej gminie, powiecie czy województwie istnieją programy ochrony środowiska. Nie oznacza to jednak, iż raz sporządzony program jest wieczny, dlatego też niezbędne jest jego ciągłe...
308.
Janusz W. nie ma już zdrowia opowiadać o tym kolejny raz. Ponad 100 tys. euro przeszło jego firmie koło nosa tylko dlatego, że posłusznie wypełnił polecenie zamawiającego zawarte w specyfikacji...
309.
Żądanie od wykonawcy aktualnego odpisu z właściwego rejestru może służyć nie tylko wykazaniu braku podstaw do wykluczenia z postępowania, ale także potwierdzeniu zasad reprezentacji....
310.
Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Jerzy Wysocki Oświadczenie z art. 24 ust. 1 pzp   Czy jeżeli zamawiający, zgodnie...
311.
Mała nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadziła liczne zmiany, w wyniku których zmienił się zakres informacji zawieranych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia....
312.
Wadium jest jedynym sposobem na zabezpieczenie interesów zamawiającego na etapie składania ofert. Choć przepisy w tym zakresie zmieniały się wielokrotnie, to jednak najmniejszym zmianom ulegał art....
313.
Kto powinien złożyć oświadczenie o wyłączeniu z postępowania, w jakich okolicznościach, w jakim momencie, a także jakie grożą konsekwencje w przypadku złożenia fałszywego oświadczenia. Ustawodawca...
314.
Zamawiający zobowiązani do stosowania prawa zamówień publicznych niejednokrotnie spotykają się z tą formą prowadzenia działalności. Warto więc poznać zasady dotyczące tworzenia i funkcjonowania...
315.
Wykonawca, składając ofertę w postępowaniu, może zastrzec w niej pewne informacje jako tajemnicę przedsiębiorstwa. Łatwiej jest jednak stwierdzić, jakich informacji zastrzec nie może, niż...
316.
Błędy popełniane przez zamawiających podczas realizacji zamówień publicznych finansowanych z funduszy unijnych mogą spowodować, że przyznana dotacja zostanie zmniejszona bądź też odebrana....
317.
Po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych należy przyjąć odmienną niż dotychczas interpretację art. 92 pzp, zgodnie z którą słowo „zawiadomienie” oznaczać będzie „wysłanie...
318.
Charakterystyka poszczególnych procedur, na podstawie których jednostki samorządu terytorialnego zbywają znajdujące się na ich terenie nieruchomości oraz przykłady najczęściej pojawiających się w...
319.
Przedstawiamy fragmenty wybranych orzeczeń wydanych w sprawach rozpatrywanych przez składy orzekające Krajowej Izby Odwoławczej. Wpisanie wyższej kwoty minimalnej, na którą może być wystawione...
320.
W obrębie zadań własnych jednostek samorządowych znajduje się wycinka oraz pielęgnacja roślinności wysokiej. Niezbędnym elementem opisu przedmiotu zamówienia jest w takiej sytuacji rzetelnie...
321.
Na jakich zasadach wykonawcy mogą korzystać z wiedzy i doświadczenia podmiotów trzecich oraz w jaki sposób ten potencjał może zostać udostępniony, a także jak należy potwierdzić...
322.
W zakresie formy, w jakiej mają być składane uzupełniane przez wykonawców dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, należy uznać za niedopuszczalne składanie ich za...
323.
Dobrym rozwiązaniem w zakresie opieki prowadzonej przez gminę nad bezdomnymi zwierzętami jest zorganizowanie przytuliska. Rozwiązuje to problem bezdomności zwierząt oraz nie wymaga wielkich kosztów....
324.
Choć cena jest najczęściej stosowanym kryterium, nie oznacza to, że dana oferta będzie najkorzystniejsza. Z pewnością zamawiany produkt będzie najtańszy z proponowanych, ale czy...
325.
Rodzaje dokumentów, jakich może żądać zamawiający na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu od wykonawców z terenu Unii Europejskiej oraz formy, w jakich dokumenty te mogą być...
326.
Skutki planowanych zmian wynikających z tzw. małej nowelizacji (fragment wystąpienia) Aby przepis sprawnie funkcjonował, musi mieć charakter generalny i abstrakcyjny. Z tym związana jest inna jego...
327.
Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Jerzy Wysocki Wartość całości czy części zamówienia Zamierzam udzielić zamówienia w częściach na...
328.
Tworząc regulamin udzielania zamówień w jednostkach służby zdrowia, można stosować zasady prawa zamówień publicznych, pamiętając jednak, aby wewnętrzne przepisy nie były bardziej rygorystyczne niż...
329.
Aby zamawiający mógł w razie konieczności domagać się od wykonawcy zapłaty za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, musi jasno określić warunki oraz wnikliwie przeanalizować treść...
330.
Omyłka polegająca na niezgodności oferty z siwz w sposób niepowodujący istotnych zmian w treści oferty musi być bezsporna i oczywista. Nie może to jednak prowadzić do arbitralnego poprawiania...
331.
Przedstawiamy fragmenty wybranych orzeczeń wydanych w sprawach rozpatrywanych przez składy orzekające Krajowej Izby Odwoławczej. Wymóg odnośnie zaoferowania zintegrowanej konsoli do sterowania...
332.
Przedstawiamy fragmenty wybranych orzeczeń wydanych w sprawach rozpatrywanych przez składy orzekające Krajowej Izby Odwoławczej. W odniesieniu do czynności wykluczenia wykonawcy...
333.
Każdy, kto stanął przed koniecznością zakupu mebli biurowych, może stwierdzić, że nie jest to proste zadanie. Trzeba bowiem zmierzyć się z szeregiem problemów, zwłaszcza pod kątem jakości i...
334.
W przypadku zamawiania dokumentacji projektowej dla robót budowlanych należy zapoznać się ze wszystkimi aktami i dokumentami, które określają jej zakres. Pomoże to sprawdzić, czy została ona...
335.
Elektorat, czyli podatnicy, nie potrafią okazać wdzięczności i mogą nieźle zmęczyć niejednego lokalnego władcę. Nawet świetlane, dalekosiężne plany nie zadowolą ich gustów. Prezydent jednego...
336.
Nowe podejście do zagadnienia omyłek rachunkowych jest możliwe dzięki ostatniej nowelizacji prawa zamówień publicznych. Usunięcie ich zamkniętego katalogu sprawiło, że oferty nie muszą być już...
337.
Prawo zamówień publicznych, poza terminami ściśle określonymi, zawiera również terminy niedookreślone – na uzupełnianie dokumentów, oświadczeń i pełnomocnictw oraz poprawianie omyłek czy...
338.
Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Jerzy Wysocki Zamówienie w częściach a podatek VAT Przedmiotem zamówienia są prace...
339.
Przedstawiamy fragmenty wybranych orzeczeń wydanych w sprawach rozpatrywanych przez składy orzekające Krajowej Izby Odwoławczej Baterie ogólnodostępne to baterie możliwe do zakupienia w sposób...
340.
Terminy składania wniosków oraz ofert określone są w prawie zamówień publicznych wprost poprzez podanie konkretnej liczby dni bądź pozostawione do decyzji zamawiających, z zaznaczeniem, aby były one...
341.
Powołanie właściwego składu komisji przetargowej ma podstawowe znaczenie dla wyniku postępowania. Nie bez znaczenia są tutaj precyzyjne przepisy wewnętrzne, które pozwalają rozwiązać wiele...
342.
W tym miesiącu mija 15 lat od uchwalenia pierwszej ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych. Ukazała się ona w Dzienniku Ustaw nr 76 z 1994 r....
343.
Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada mec. Anna Specht-Schampera Czy milczenie oznacza zgodę W jednym z przetargów wykonawca złożył...
344.
Spółka partnerska tworzona jest w celu wykonywania wolnego zawodu. Niedopuszczalne jest więc w tej formie organizacyjno-prawnej prowadzenie działalności produkcyjnej czy handlowej. Kontynuując...
345.
Najważniejszą zmianą wynikającą z ostatniej nowelizacji ustawy Prawo budowlane jest wprowadzenie obowiązku zgłoszenia budowy obiektu budowlanego zamiast uzyskiwania – jak dotychczas – pozwolenia na...
346.
Analizując skutki ostatniej nowelizacji, szczególnie w zakresie art. 26 ust. 3 i związanego z nim art. 46 ust. 4a, doszłam do wniosku, że nie są to dobre przepisy i w razie kolejnej nowelizacji...
347.
Opublikowanie ogłoszenia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest przejawem działania trzech zasad – jawności, pisemności oraz równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji. I....
348.
Zauważyłam, że od początku roku trafiają do mnie przypadki związane głównie z art. 22 ust. 1 Pzp, czyli warunkami udziału wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Skoro tyle...
349.
Wykonawcy, a niekiedy i sam zamawiający, często zapominają, iż w procedurze udzielenia zamówienia publicznego należy stosować podstawową dla prawa cywilnego zasadę rozkładu ciężaru dowodu. Zgodnie...
350.
Zamawiający, określając warunki dla wykonawców, musi pamiętać, aby wynikały one z art. 22 ust. 1 Pzp, nie prowadziły do dyskryminacji i były jednakowe w stosunku do wszystkich podmiotów....
351.
Najbardziej wiarygodnym dokumentem, który odzwierciedla kondycję ekonomiczną wykonawcy, jest sprawozdanie finansowe. Pozwala ono określić przychody, koszty i wszelkie przepływy pieniężne firmy, co...
352.
Zasady ustanawiania konsorcjum i wyznaczania reprezentanta w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego – w świetle orzecznictwa i piśmiennictwa. Wraz...
353.
Choć zasady uzupełniania dokumentów zostały dokładnie określone w ustawie Prawo zamówień publicznych, okazuje się jednak, że trudności sprawia określenie, jakie konkretnie dokumenty można, a jakich...
354.
Na pytania naszych czytelników odpowiada Jerzy Wysocki, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu...
355.
Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych ma charakter restrykcyjny i powinien być interpretowany w sposób ścisły, co oznacza, iż chodzi tutaj o fizyczny...
356.
Zasady przystąpienia do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu oraz przystąpienia do odwołania – podobieństwa i różnice między tymi instytucjami. Na wstępie należy poczynić krótką...
357.
20 lutego 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Ma ona być alternatywą dla możliwości zlecania zadań podmiotom prywatnym z zastosowaniem...
358.
Pozyskiwanie przez muzea określonych muzealiów wymaga stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, która reguluje zasady wydatkowania środków publicznych. W praktyce okazuje się...
359.
Na pytania naszych czytelników odpowiada Jerzy Wysocki, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu...
360.
Jak prawidłowo opisać przedmiot zamówienia i określić wartość zamówienia oraz podać sposób obliczania ceny w postępowaniu dotyczącym rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych. Pomimo...
361.
Na pytania czytelników odpowiada mec. Anna Specht-Schampera, radca prawny, wspólnik Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. k. we Wrocławiu i Warszawie, zajmującej się...
362.
Zamawiający przy udzielaniu zamówień publicznych powinien korzystać z dobrodziejstw, jakie daje cywilistyczna instytucja gwarancji jakości rzeczy sprzedanej. Musi jednak uważać, by przy okazji nie...
363.
Do jakich czynności ustawa Prawo zamówień publicznych zobowiązuje zamawiającego i wykonawców w trakcie prowadzonego postępowania w sytuacji wniesienia protestu. Moment wszczęcia postępowania...
364.
Podczas pierwszych sześciu miesięcy 2008 roku – jak podaje Polski Serwer Prawa – kwota nielegalnego obrotu wyniosła 136.284.353 zł, kwota łapówek – 7.061.825 zł, natomiast kwota uszczupleń...
365.
Udowodnienie wykonawcy, który z wielkim trudem realizuje zamówienie, że nie spełnił wymagań zawartych w siwz, może pociągnąć za sobą poważne skutki – nie tylko z tytułu naruszenia zasad uczciwej...
366.
Warunki udziału wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zasady uzupełniania dokumentów, oświadczeń oraz pełnomocnictw w świetle nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych....
367.
Odpowiedzialność za podejmowane decyzje pracowników zamawiającego uczestniczących w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania, czyli o obowiązkach członków komisji przetargowej. Instytucja...
368.
W niewielkim mieście, gdzie Piotrowi G. przyszło żyć i pracować, niemal wszyscy o innych wiedzą znacznie więcej niż np. w takiej stolicy. Toteż gdy Piotr G. pojawił się na zabawie sylwestrowej z...
369.
Na pytania czytelników odpowiada mec. Anna SPECHT-SCHAMPERA, radca prawny, wspólnik Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. k. we Wrocławiu i Warszawie, zajmującej się...
370.
Organy dokonujące wpisu o zawieszeniu lub wznowieniu działalności gospodarczej stosują w tym celu dwie metody: wydają osobne zaświadczenie bądź wpisują do zaświadczenia fakt zawieszenia bądź...
371.
Ustawa Prawo zamówień publicznych w pewnych kwestiach odsyła do przepisów kodeksu cywilnego, regulując zgodnie z jego zasadami np. kwestie zawierania umów, terminów czy też pełnomocnictw. Ustawa z...
372.
Pomimo ogromnej puli środków finansowych, jakie mamy do wykorzystania, nadal nie do końca potrafimy skorzystać z bezzwrotnej pomocy, wpadając w „pułapkę” przepisów i nie potrafiąc rozróżnić uchybień...
373.
4 września br. sejm uchwalił nowelizację prawa zamówień publicznych, wprowadzając do ustawy 51 zmian oraz po jednej poprawce do ustawy o partnerstwie publiczno -prywatnym oraz ustawy o Euro 2012....
374.
Zasady składania przez wykonawców, ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczeń na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego....
375.
Zgodnie z zapisami kodeksu cywilnego czynności prawne nie muszą być dokonywane bezpośrednio przez osobę, której dotyczą. W zależności od sytuacji można tutaj skorzystać z pomocy osób trzecich po...
376.
Na pytania naszych czytelników odpowiada Jerzy WYSOCKI, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu...
377.
W polskim parlamencie trwają prace nad przygotowaną przez Ministerstwo Infrastruktury nowelizacją dwóch wiodących ustaw dotyczących drogownictwa: o drogach publicznych oraz o szczególnych zasadach...
378.
Rozmowa z Piotrem ZAJĄCZKOWSKIM, kierownikiem działu zamówień publicznych Martela Sp. z o.o. „Przetargi Publiczne”: Na rynku zamówień publicznych podstawowym kryterium jest cena. Czy ma to swoje...
379.
Bardzo ważnym elementem wyboru właściwego wykonawcy przy dostawach artykułów spożywczych jest ocena jakości oferowanych produktów. Jak to zrobić zgodnie z literą prawa i zasadami udzielania zamówień...
380.
Przygotowywana nowelizacja prawa zamówień publicznych zakłada całkowitą zmianę art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy w zakresie obowiązku wykluczania nierzetelnych wykonawców. W obowiązującym stanie prawnym...
381.
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w przypadku udzielenia zamówienia poza ustawą oraz w niewłaściwym trybie przy wykorzystaniu orzecznictwa Głównej Komisji Orzekającej. W...
382.
Zamawiający ma prawo żądać od wykonawców załączenia do oferty referencji, potwierdzających należyte wykonanie zamówień. Obowiązujące przepisy nie podają jednak, jakie konkretnie informacje powinny...
383.
Aby skutecznie przystąpić do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, należy przede wszystkim wykazać w tym interes prawny, przestrzegać terminów oraz przekazać kopię dokumentu...
384.
Bardzo często pojawiającym się błędem w przypadku zamawiania usług planistycznych jest umieszczanie w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia zbyt ogólnych zapisów w odniesieniu do przedmiotu...
385.
Skutki prawne niedołączenia przez wykonawcę dokumentu pełnomocnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i ewentualne konsekwencje działania bez odpowiedniego umocowania prawnego. Na...
386.
Na pytania czytelników odpowiada mec. Anna SPECHT-SCHAMPERA, radca prawny, wspólnik Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. k. we Wrocławiu i Warszawie, zajmującej się...
387.
Wprowadzona do obrotu prawnego ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym sprawiła, iż konsumenci pozyskali odpowiednie środki do skutecznej ochrony swoich praw w stosunku do...
388.
Jeżeli o zamówienie wspólnie ubiega się kilku wykonawców, to w przypadku wadium w formie pieniężnej nie ma znaczenia, kto je wnosi. Gdy jednak wadium wnoszone jest w formie gwarancji bankowej,...
389.
Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej Złożenie podpisów przez przedstawicieli firm wchodzących w skład konsorcjum na pełnomocnictwie stwierdza, iż wyrazili oni zgodę na działanie przedstawiciela...
390.
Odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych podlegają pracownicy jednostek sektora finansów publicznych, którym powierzono określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej...
391.
W specyfikacjach zamawiający często umieszczają zapis, że wykonawca, który złoży ofertę, nie będzie już mógł jej potem wycofać. Czy uzurpowanie sobie przez zamawiających prawa do oferty przed...
392.
Na początku marca projekt nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw trafił pod obrady Komitetu Rady Ministrów. Teraz nad zmianami debatować będzie komisja sejmowa. W...
393.
Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej Należycie opisane warunki udziału w postępowaniu to gwarancja właściwie przeprowadzonej procedury   Sygn. akt KIO/UZP 1453/07 wyrok z dnia 28 grudnia 2007...
394.
Podpisanie się na dokumencie za inną osobę nawet za jej zgodą czy też wpisanie nieprawdziwej daty wpłynięcia oferty, choć dla wielu wydaje się mało znaczące, w rzeczywistości jest jednak traktowane...
395.
Kiedy jest możliwe odstąpienie od umowy przez zamawiającego, a kiedy przez wykonawcę i co się dzieje z zabezpieczeniem należytego wykonania kontraktu, jeśli odstępuje przedsiębiorca? Instytucja...
396.
Oferta niezgodna z ustawą i oferta nieważna na podstawie odrębnych przepisów to dwie z ośmiu przesłanek odrzucenia oferty, jakie przewiduje ustawa Prawo zamówień publicznych. W ustawie Prawo...
397.
Niezgodność treści oferty z treścią siwz jest często przez zamawiających błędnie interpretowana. Zdarza się bowiem, że odrzucają oni ofertę, której treść jest zgodna z siwz, a niezgodna z nią jest...
398.
Podstawowe zasady dotyczące postępowań o wartości nieprzekraczającej kwoty progowej, od której jest uzależniony obowiązek stosowania Pzp oraz największe problemy, jakie niesie ze sobą korzystanie z...
399.
Na pytania naszych czytelników odpowiada Jerzy Wysocki, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu...
400.
Najczęściej popełniane naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności. Beneficjenci, którzy...
401.
Zamawiający, zamierzając kupić serwer, musi odpowiedzieć sobie na kilka pytań, które nie tylko zagwarantują mu skuteczne przeprowadzenie postępowania, ale i otrzymanie sprzętu, który spełnia jego...
402.
21 września br. weszła w życie ustawa z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012. Zdaniem ekspertów, jej zapisy są jednak niezgodne...
403.
Przedstawiamy przykładowe rozstrzygnięcia odwołań rozpatrywanych przez zespoły arbitrów, a dotyczących wynagrodzenia ryczałtowego w robotach budowlanych. Cena za całość robót sygn. akt...
404.
Kiedy zamawiający może, a kiedy musi żądać od wykonawców dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz w jaki sposób zamawiający powinien je oceniać....
405.
Z uwagi na to, iż czynność prawna polega na zaciąganiu zobowiązań lub nabywaniu uprawnień, podstawą każdej takiej czynności jest oświadczenie woli złożone na piśmie, ustnie lub wyrażone gestem....
406.
Wymóg zamawiającego odnośnie przedstawienia przez wykonawcę próbek zamawianych towarów ma na celu sprawdzenie, czy przedmiot przyszłej umowy spełnia określone w specyfikacji warunki. Za zużyte...
407.
Rejestr ten jest niejawny. Choć każdy ma prawo do uzyskania informacji, czy dane określonej osoby są w nim zgromadzone, to jednak treść wszystkich zapisów może zostać udostępniona tylko osobie,...
408.
Obowiązek wezwania wykonawców do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów ma umożliwić im udowodnienie, że spełniają warunki oraz wymagania określone przez zamawiającego i mogą skutecznie ubiegać się o...
409.
Zasady udzielania zamówień poniżej 422 tys. euro dla dostaw lub usług i 5 278 tys. euro dla robót budowlanych, kiedy nie obowiązują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, powinny zostać zawarte...
410.
Przedstawiamy przykładowe wyroki wydane w ostatnim czasie przez zespoły arbitrów. Niezarejestrowany przedmiot działalności Sygn. akt UZP/ZO/0-210/07 W postępowaniu o udzielenie zamówienia...
411.
Ustawa Prawo zamówień publicznych jest pełna przepisów dotyczących terminów, do których muszą się stosować zarówno zamawiający, jak i wykonawcy. W kwestiach nieuregulowanych w ustawie należy...
412.
Wprowadzenie kryteriów środowiskowych do opisu produktu pozwala wykonawcom na rozpoznanie oczekiwań zamawiającego, przekazując równocześnie informację o tym, że przyjazne środowisku cechy wyrobu lub...
413.
Wpływ zmian podmiotowych po stronie wykonawców na realizację zamówienia publicznego po wyborze wykonawcy i podpisaniu z nim umowy oraz dopuszczalność zmian w zawartej umowie o udzielenie zamówienia...
414.
Kodeks cywilny nakłada na wykonawcę obowiązek oddania obiektu odpowiadającego zapisom zawartym w umowie, zaś na inwestora – obowiązek odbioru inwestycji. Odbieranie robót budowlanych składających...
415.
Przedstawiamy przykładowe wyroki wydane przez zespoły arbitrów. Uszkodzony faks Sygn. akt UZP/ZO/0-12/07 Zamawiający prowadził postępowanie o zamówienie publiczne na „usługę wsparcia w zakresie...
416.
Poza typowymi działaniami związanymi ze ściganiem przestępstw, CBA jest zobowiązane kontrolować nie tylko proces przygotowywania i przeprowadzania postępowań w sprawie zamówień publicznych, ale...
417.
Wykonawca biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego może występować samodzielnie lub korzystać z ustanowionego w celu reprezentacji jego interesów pełnomocnika. Udział...
418.
Zasady udzielania zamówień zawarte są w ustawie zaledwie w czterech artykułach, dlatego też są często pomijane. A okazuje się, że to właśnie tutaj tkwi początek licznych problemów, co widać...
419.
Składanie oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez przedsiębiorców, mających siedzibę poza terytorium RP. Fundamentem funkcjonowania Wspólnoty...
420.
Obowiązkiem zamawiającego jest poprawienie w ofercie oczywistych omyłek pisarskich oraz rachunkowych w obliczeniu ceny i niezwłoczne zawiadomienie o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty....
421.
Każdy przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do rejestru w Krajowym Rejestrze Sądowym albo do ewidencji działalności gospodarczej. Wpisowi do ewidencji podlegają...
422.
Prowadzenie dokumentacji, kierowanie pracami budowlanymi, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy realizacji robót, a w razie stwierdzenia zagrożenia wstrzymanie prac, czyli prawa...
423.
W jaki sposób zamawiający ma oszacować wartość zamówienia oraz przygotować rzetelny i obiektywny opis przedmiotu, a także warunki udziału w postępowaniu przy realizacji zamówień na dostawy produktów...
424.
Jedną z podstaw odrzucenia oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest jej nieważność na podstawie odrębnych przepisów. Przepisami odrębnymi są przede wszystkim przepisy...
425.
Prawa i obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektanta, czyli kto może dokonywać wpisów do dziennika budowy, kto sprawdza jakość wykonywanych prac i stosowanych wyrobów, a także kto...
426.
Zgoda prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na zawarcie umowy przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu jako forma ingerencji organu administracji publicznej w swobodę kontraktowania w systemie...
427.
Jak rozpoznać działania sprzeczne z prawem i naruszające lub grożące naruszeniem interesu przedsiębiorcy czy klienta, czyli wszystko o czynach nieuczciwej konkurencji najczęściej występujących w...
428.
Jedną z najważniejszych czynności zamawiającego jest przyjęcie ofert, dlatego też osoby, które się tym zajmują, powinny składać oświadczenia na druku ZP–11. Wlistopadowym numerze miesięcznika...
429.
Na pytania naszych czytelników odpowiada Halina OLSZOWSKA, konsultant i trener zamówień publicznych, przewodnicząca Rady Programowej „Przetargów Publicznych”. Usługi związane z gospodarką leśną Czy...
430.
Jakimi zasadami powinni kierować się zamawiający, aby uniknąć konsekwencji w postaci odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz unieważnienia postępowania. Wydawanie...
431.
Warunek wzywania wykonawców do uzupełnienia dokumentów i oświadczeń jest obligatoryjny i nie może być ograniczany do stosowania tylko w określonych przypadkach. Ustawą z dnia 7 kwietnia 2006 r. o...
432.
Zgodnie z zasadą opisaną w prawie zamówień publicznych wykonawca ma prawo do złożenia tylko jednej oferty i to w taki sposób, aby swoją treścią odpowiadała ona specyfikacji istotnych warunków...
433.
Procedura rokowań na sprzedaż nieruchomości na podstawie rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Stosownie do art. 39 ust. 2 zd. 1...
434.
Przedstawiamy przykładowe wyroki wydane w ostatnim czasie przez zespoły arbitrów. GOSPODARSTWO POMOCNICZE Sygn. akt UZP/ZO/0-1844/06 Zamawiający (szpital psychiatryczny) prowadził w trybie przetargu...
435.
W wielu jednostkach budżetowych częstym rodzajem zamówienia publicznego są usługi na wykonanie dokumentacji projektowej dla robót budowlanych, co wynika z art. 31 ust. 1 ustawy Prawo zamówień...
436.
Aby przeciwdziałać zjawisku ograniczającemu konkurencję ustawodawca postanowił, że wykonawcy w celu sprostania warunkom udziału w postępowaniu mogą ubiegać się o zamówienie wspólnie. Konsorcjum jest...
437.
Obowiązkiem zamawiającego jest dążenie do zawarcia umowy przed upływem terminu związania ofertą. Jeśli jednak termin ten minie, podpisanie umowy jest nadal możliwe, o ile wyrazi na to zgodę...
438.
Okoliczności związane z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego i unieważnieniem postępowania, stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Wymienione w art. 17 ust. 2 ustawy o...
439.
Podstawową różnicą postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i przetargów na sprzedaż nieruchomości jest to, że w pierwszym przypadku celem jest nabycie dóbr, praw czy usług, w drugim –...
440.
W przypadku stwierdzenia odpowiedzialności podmiotu zbiorowego sąd orzeka karę pieniężną, przepadek, zakaz lub podanie wyroku do publicznej wiadomości. Zasady odpowiedzialności podmiotów zbiorowych...
441.
W określonych okolicznościach może dojść do odstąpienia, zerwania lub przedterminowego rozwiązania umowy o zamówienie publiczne. Jakie są tego konsekwencje i w jakich sytuacjach jest to możliwe?...
442.
Pojęcie szkody w zamówieniach publicznych ogranicza się wyłącznie do strat majątkowych, gdyż wynika z niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo...
443.
Jedną z obowiązujących w zamówieniach publicznych zasad, obok zasady jawności, równości, uczciwej konkurencji i wprowadzonej nowelizacją zasady zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa, jest pisemność...
444.
Składanie fałszywych i nierzetelnych dokumentów czy oświadczeń w celu uzyskania zamówienia publicznego uznawane jest za przestępstwo podlegające karze pozbawienia wolności od trzech miesięcy do...
445.
Od wieków procesem inwestycyjnym kierowały osoby do tego uprawnione. Jedyne, co do dziś uległo w tym względzie zmianie, to kryteria uzyskiwania owych uprawnień. W Polsce pierwszym aktem prawnym...
446.
Aby dokonywane czynności prawne były ważne, członkowie zarządu nie muszą przeprowadzać ich osobiście, lecz mogą działać przez swoich pełnomocników. Szczególnym rodzajem pełnomocnictwa jest prokura....
447.
Czy dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są elementem treści oferty? W głośnej przed kilkoma miesiącami uchwale, która zapadła w...
448.
Prawo zamówień publicznych rozróżnia kilka rodzajów ofert. Aby jednak możliwe było składanie określonego rodzaju oferty, zamawiający musi dopuścić taką możliwość, a informację o tym zamieścić w...
449.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego częste kontrowersje budzi ustalenie prawidłowej reprezentacji spółek kapitałowych, co wielokrotnie prowadzi do nieuwzględniania protestów i odwołań...
450.
Jak przygotować specyfikację istotnych warunków zamówienia na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego. Na wstępie chciałbym uzupełnić to, co napisałem w poprzednim artykule o programie...
451.
Na ofertę składają się wyłącznie dokumenty świadczące o sposobie wykonania zamówienia, a nie dokumenty, które potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Co winniśmy rozumieć pod...
452.
Najczęściej spotykanym problemem przy wnoszeniu protestu faksem jest kwestia udowodnienia, że zamawiający ten dokument otrzymał i w dodatku skutecznie. Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy Prawo...
453.
Jakie zmiany w zakresie przepisów regulujących udzielanie zamówień publicznych w poszczególnych trybach wprowadziła nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych. W znowelizowanej ustawie Prawo...
454.
Realizacja inwestycji bez wcześniejszego uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, zgodnie z przepisami zawartymi w prawie budowlanym, traktowana jest jako samowola budowlana. Pozwolenie na budowę...
455.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie rozpoczęcia biegu terminu do wniesienia odwołania (sygn. akt: III CZP 41/05). Od chwili wejścia w życie ustawy Prawo zamówień publicznych...
456.
Przedstawiamy przykładowe wyroki wydane przez zespoły arbitrów. OFERTA NIE UWZGLĘDNIAŁA CAŁEGO ZAKRESU ROBÓT Sygn. akt UZP/ZO/0-72/05 Odwołująca się firma X oprotestowała czynność zamawiającego...
457.
Proponowany w projekcie nowelizacji prawa zamówień publicznych dynamiczny system zakupów może zmniejszyć obciążenia związane z organizowaniem wielu postępowań na częste zakupy towarów powszechnie...
458.
Za kompletność i jakość dokumentacji projektowej zawsze odpowiada zamawiający i to on musi dostarczyć wykonawcy prawidłowy i wolny od wad projekt. Z codziennego życia znamy już takie określenia jak...
459.
Komisja przetargowa powinna mieć znacznie szerszy zakres obowiązków niż minimum wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych. Zależy to jednak wyłącznie od decyzji kierownika zamawiającego....
460.
W przypadku zlecania roboty budowlanej, polegającej na jej zaprojektowaniu i wykonaniu, potrzebny jest program funkcjonalno-użytkowy. Ustawa Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) wprowadza nową, w...
461.
Podstawową zaletą tego rozwiązania jest to, iż można je stosować w przypadku, gdy ze względu na charakter umowy lub inne okoliczności zamawiający nie może z góry precyzyjnie określić przedmiotu...
462.
Odwołanie należy do najczęściej stosowanych przez wykonawców form sprzeciwu. Przepisy dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są nie tylko w prawie zamówień publicznych, ale także w aktach...
463.
Dla zabezpieczenia interesu prawnego zamawiającego na wypadek niesumienności wykonawcy, który złożył ofertę, ustawodawca w art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych przewidział wadium. Zgodnie z...
464.
Zdarzenia, które niedawno miały miejsce w Chorzowie uświadomiły wszystkim, jak ważny i aktualny jest temat właściwego utrzymania obiektów budowlanych. Niezmiernie istotny w kwestii awarii i...
465.
Z jakich uprawnień może skorzystać kupujący, jeśli stwierdzi, że nabyty przez niego produkt nie spełnia warunków umowy. Kwestie dotyczące zawarcia ważnej umowy, jej przedmiot, określone prawa i...
466.
Rozmowa z Markiem SOROKĄ i Bogusławem BEDNARZEM, współwłaścicielami Piomar s.c. Jesteście zaledwie kilkuosobową firmą zajmującą się sprzedażą i montażem sprzętu oraz oprogramowania komputerowego,...
467.
Jak wybrać menedżera projektu w sytuacji, gdy mamy zatwierdzony wniosek o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej. W umowach firm otrzymujących dofinansowanie ze środków unijnych często pojawia...
468.
Gdy wykonawcy razem ubiegają się o udzielenie zamówienia, pod uwagę brane jest ich łączne doświadczenie. Sumowany jest również potencjał techniczny, osobowy i finansowy. Obowiązkiem zamawiającego w...
469.
W jakich sytuacjach można żądać od wykonawców uzupełnienia dokumentów? Czy należy wymagać tego od wszystkich, czy tylko od tego, którego oferta okazała się najkorzystniejsza? W postępowaniu powyżej...
470.
Każdy wyrób budowlany powinien posiadać odpowiednie oznakowanie oraz dokumenty, które potwierdzą, że spełnia on wszelkie wymagane normy. Definicja wyrobu budowlanego została zawarta w art. 2 pkt 1...
471.
Przedstawiamy przykłady wyroków wydanych w ostatnim czasie przez zespoły arbitrów. PODPIS OSOBY NIEUPRAWNIONEJ Sygn. akt UZP/ZO/0-3347/05 Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia...
472.
Co się dzieje, gdy zamawiający otrzymuje od wykonawcy protest? Wybucha panika. Tylko czy nie lepiej byłoby najpierw sprawdzić zasadność zarzutów i, jeśli okażą się prawdziwe, spróbować naprawić...
473.
Dokładne określenie wymagań, jakie powinny spełniać firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia, to dla zamawiającego pewność wyboru najlepszej oferty, a dla wykonawców informacja o tym, czy są w...
474.
Przedstawiamy przykłady wyroków wydanych przez zespoły arbitrów. W tym numerze m.in. o tym, że zamawiający, podając w specyfikacji warunek posiadania odpowiednich certyfikatów, nie może w ten sposób...

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne