Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...
Poszukiwano wyrażenia: szacunkowa wartość zamówienia

Znaleziono 34 pasujących wyników.

Wyniki zostały podzielone na kategorie.
Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania. Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.

Archiwum

1.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska. Jak beneficjent, udzielając zamówienia na podstawie zasady konkurencyjności, powinien szacować wartość...
2.
W postępowaniach o zamówienie publiczne, których wartość jest równa progom unijnym lub je przekracza, zamawiający ma obowiązek żądania wadium od wykonawców ubiegających się o to zamówienie....
3.
Omawiamy najważniejsze przepisy znowelizowanej ustawy – zarówno te ułatwiające podmiotom z sektora MŚP dostęp do rynku zamówień publicznych, jak i te, które stanowią barierę w tym zakresie....
4.
W jaki sposób uniknąć błędów przy udzielaniu zamówień publicznych w ramach projektów finansowanych z funduszy unijnych? W poprzednim numerze „Przetargów Publicznych” ukazała się pierwsza część...
5.
Praktyka badania ofert pod kątem realności zaoferowanej ceny stawia pytanie o to, czy zaniżenie ceny w stosunku do wartości szacunkowej zamówienia zawsze świadczyć będzie o jej rażąco niskim...
6.
Omawiamy proponowane zmiany nowelizacyjne w zakresie zapisów pzp dotyczących procedur konkursowych oraz związane z nimi postulaty Izby Architektów RP. Konkursy na twórcze prace projektowe z...
7.
Dla obliczenia wysokości należnego wykonawcy wynagrodzenia ryczałtowego – w odróżnieniu od wynagrodzenia kosztorysowego – nie mają znaczenia faktyczne nakłady poniesione przez wykonawcę. W...
8.
Podczas badania ofert pod kątem rażąco niskiej ceny zamawiający może mieć wątpliwość co do tego, jakie wartości powinien brać pod uwagę, porównując cenę oferty z wartością zamówienia. Analizując...
9.
Kilka dni temu przez portale społecznościowe i fora, na których wymieniają się wiedzą i doświadczeniem uczestnicy procesu udzielania zamówień publicznych, przetoczyła się dyskusja na temat...
10.
Omawiamy wytyczne dotyczące zamówień publicznych udzielanych przez podmioty NGO oraz te, które zostały zobowiązane do stosowania pzp w wyniku umowy na granty unijne. Wytyczne dotyczące udzielania...
11.
Zarzuty w zakresie niezapewnienia bezstronności i obiektywizmu stanowią przeważnie uzupełnienie argumentów dotyczących naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania. Prawo zamówień...
12.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer Przedmiotem pewnego zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie siedziby...
13.
Z opublikowanego w grudniu 2012 r. raportu jednoznacznie wynika, że CPV jest użytecznym narzędziem, przynoszącym korzyści zarówno zamawiającym, jak i oferentom. Jednak nie jest ono bez wad. W...
14.
Stosowanie art. 94 ust. 3 prawa zamówień publicznych sprawia zamawiającym wiele trudności, a jego interpretacje są często bardzo rozbieżne. Problemu nie rozstrzyga nawet orzecznictwo Krajowej Izby...
15.
Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer Zamówienie w częściach na szkolenia Gmina zrobiła przetarg...
16.
Po siedmiu miesiącach od momentu wejścia w życie nowelizacji można podjąć pierwszą, ostrożną próbę odpowiedzi na pytanie: czy wprowadzenie art. 24 ust. 1...
17.
Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada mec. Agnieszka Suchecka Wartość na podstawie badania rynku Czy zamawiający postąpi prawidłowo, gdy...
18.
Prawidłowe oszacowanie wartości zamówienia ma szczególne znaczenie w postępowaniach współfinansowanych ze środków UE. W przeciwnym razie może się to bowiem skończyć utratą dotacji....
19.
Utrzymanie czystości w szpitalach jest istotne głównie ze względu na zapobieganie wewnątrzszpitalnym zakażeniom. Dlatego tak ważne jest dokładne opisanie przez zamawiających zakresu świadczonych...
20.
Zasady zamawiania usług polegających na prowadzeniu oprocentowanych rachunków bankowych i lokat, jak również pozyskiwaniu kredytu, a także emisji obligacji przez jednostki samorządu...
21.
Żądanie od wykonawcy aktualnego odpisu z właściwego rejestru może służyć nie tylko wykazaniu braku podstaw do wykluczenia z postępowania, ale także potwierdzeniu zasad reprezentacji....
22.
Błędy popełniane przez zamawiających podczas realizacji zamówień publicznych finansowanych z funduszy unijnych mogą spowodować, że przyznana dotacja zostanie zmniejszona bądź też odebrana....
23.
Przedstawiamy fragmenty wybranych orzeczeń wydanych w sprawach rozpatrywanych przez składy orzekające Krajowej Izby Odwoławczej. Wpisanie wyższej kwoty minimalnej, na którą może być wystawione...
24.
Podana podczas otwarcia ofert kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, nie oznacza, że taką samą kwotę zapłaci on za wykonanie zadania. Wartości te powinny być jednak w...
25.
Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Jerzy Wysocki W wyjątkowej sytuacji Jesteśmy w trakcie prowadzenia postępowania na usługi...
26.
Planując realizację dużej inwestycji i zakładając, że będzie przebiegać etapami, nie musimy od razu dysponować środkami na sfinansowanie całego zamówienia, a jedynie części, która ma być wykonana w...
27.
Z perspektywy zamówień publicznych zarówno Węgry, jak i Słowenia ciągle czekają na odkrycie przez polskich wykonawców, którzy ubiegają się w tych krajach o publiczne kontrakty bardzo rzadko albo...
28.
Na pytania naszych czytelników odpowiada Jerzy WYSOCKI, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu...
29.
Zgodnie z orzecznictwem to na wykonawcy – a nie na zamawiającym – ciąży obowiązek wykazania, że cena w jego ofercie nie jest rażąco niska. Może to zrobić poprzez złożenie wyjaśnień, najlepiej...
30.
Przedstawiamy przykładowe wyroki wydane w ostatnim czasie przez zespoły arbitrów. Niezarejestrowany przedmiot działalności Sygn. akt UZP/ZO/0-210/07 W postępowaniu o udzielenie zamówienia...
31.
Na pytania naszych czytelników odpowiada w tym miesiącu Jerzy Wysocki, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, dyrektor wydziału gospodarki gminnej w...
32.
Zgodnie z zasadą opisaną w prawie zamówień publicznych wykonawca ma prawo do złożenia tylko jednej oferty i to w taki sposób, aby swoją treścią odpowiadała ona specyfikacji istotnych warunków...
33.
Rozpatrywanie przez sąd skargi na wyrok arbitrów ma sens jedynie wtedy, gdy umowa, choć została zawarta, nie została jeszcze zrealizowana. Zgodnie z art. 198 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych...
34.
Aby móc jednoznacznie stwierdzić, czy mamy do czynienia z rażąco niską ceną, zamawiający powinien przeprowadzić postępowanie wyjaśniające. W prawodawstwie związanym z obrotem gospodarczym od dawna...

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne