Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Poznańska elektrownia...

10 Luty 2021 
Pod koniec stycznia w Poznaniu uruchomiono miejską elektrownię słoneczną.

Witraże na dworcu w Gdańsku

10 Luty 2021 
Na dworcu Gdańsk Główny trwają prace budowlane związane z przebudową dworca.

Umowa Partnerstwa

10 Luty 2021 
18 stycznia 2021 r. ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, która jest...
Poszukiwano wyrażenia: opis przedmiotu zamówienia

Znaleziono 354 pasujących wyników.

Wyniki zostały podzielone na kategorie.
Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania. Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.

Archiwum

1.
Celem polemiki zawartej w niniejszym tekście jest wyrażenie braku zgody na sposób, w jaki analiza stanu faktycznego i przypisanie mu stanu prawnego zostały dokonane przez kontrolującego.   Na...
2.
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mają możliwość obrony swoich praw. Służą temu, zgodnie z art. 179 ust. 1 pzp, środki ochrony prawnej, w tym odwołanie i skarga.  ...
3.
Zamawiający może zawrzeć z wykonawcą (lub z kilkoma wykonawcami) umowę, której celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień publicznych, jakie mogą zostać na jej podstawie udzielone w...
4.
Roboty zamienne to roboty objęte przedmiotem zamówienia, które należy wykonać w sposób odmienny od założonego. Roboty dodatkowe to natomiast roboty nieobjęte przedmiotem zamówienia, ale konieczne do...
5.
Roboty drogowe w pzp oznaczają wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2c lub obiektu budowlanego, a także realizację obiektu...
6.
Podpowiadamy, jak wykonawca powinien udowodnić, że oferowany przez niego produkt lub usługa spełniają wymagania zamawiającego.   Z przepisu art. 29 ust. 3 pzp wynika, że co do zasady...
7.
Na jakie kwestie należy zwrócić uwagę, chcąc prawidłowo i zgodnie z prawem opisać przedmiot zamówienia w postępowaniach dotyczących robót budowlanych w formule „zbuduj”?   Opis przedmiotu...
8.
W interesie zamawiającego leży uregulowanie klauzul umownych, na podstawie których będzie możliwe zlecanie robót dodatkowych, robót zamiennych czy też rezygnacja z realizacji części robót, przy...
9.
Dlaczego w praktyce odróżnienie wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia od zmiany jej treści może rodzić pewne trudności?   Wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji istotnych...
10.
W jaki sposób należy przygotować opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, przy wykorzystaniu programu funkcjonalno-użytkowego? Zgodnie z obowiązującym...
11.
W systemie zamówień publicznych pojęcie oferty ma niebagatelne znaczenie. Zależy od niego bowiem kształt decyzji podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców, w tym kwestia podstawowa: czy oferta...
12.
W jaki sposób przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych – która stanowi lex specialis wobec ustawy Kodeks cywilny – ograniczają zasadę swobody umów w toku prowadzenia postępowania?   Zasada...
13.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska. W jakich zamówieniach można określić wielkość zamówienia, stosując prawo opcji?    Prawo opcji nie...
14.
Prawo opcji stosowane jest głównie do dostaw i usług, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby stosować opcję także w postępowaniach o udzielenie zamówienia na roboty budowlane. Co prawda art. 34...
15.
Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych stanowią o otwartym katalogu kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej. Wniosek taki wynika z treści art. 91 ust. 2 ustawy, który to ogranicza kreatywność...
16.
Zamawiający mogą wpływać na wzrost konkurencyjności prowadzonych przez siebie postępowań m.in. przez właściwe ustalanie warunków udziału oraz prawidłowy opis przedmiotu zamówienia. Immanentną cechą...
17.
Prezentujemy spojrzenie na postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone przez podmioty lecznicze przez pryzmat ich specyficznej działalności i dobra pacjenta. Czy należy różnicować...
18.
W dniach 11–13 grudnia 2017 r. we Wrocławiu odbyło się III FORUM ODPOWIEDZIALNOŚCI KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH. Forum to ogólnopolska konferencja, podczas której w kompleksowy...
19.
Omawiamy problem organizacji postępowań o zamówienie publiczne w związku z realizacją zadań przez komórkę inwestycyjną zajmującą się inwestycjami budowlanymi w samorządzie gminnym. W każdym urzędzie...
20.
W jaki sposób zamawiający powinien przygotować opis przedmiotu zamówienia w przypadku zamawiania materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych? W myśl art. 29...
21.
Prezentujemy założenia do systemu zamówień publicznych w Polsce – kierunki zmian rekomendowane przez OSKZP. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych rekomenduje:   jeden...
22.
Zasada uczciwej konkurencji zdecydowanie pomaga – w przeważającej większości postępowań. Dzięki niej zamawiający otrzymuje produkt wysokiej jakości po konkurencyjnej cenie. W przypadku dostaw...
23.
Omawiamy wyniki kontroli przeprowadzonych przez NIK, których przedmiotem była ocena zarządzania własnym majątkiem przez jednostki samorządu terytorialnego. Majątek jednostek samorządu terytorialnego...
24.
Oprogramowanie komputerowe jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego, nie może być więc uznane za produkt o ustalonych standardach jakościowych, bez względu na to, czy powstało z inicjatywy...
25.
W obecnym stanie prawnym stosowanie kryteriów pozacenowych często okazuje się koniecznością. Niejednokrotnie jednak nie spełniają one swojej roli, gdyż zamawiający stosują je tylko pro forma. Wybór...
26.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska. Czy zamawiający może nie dookreślić przedmiotu zamówienia w treści siwz, powołując się na ochronę danych w...
27.
Przygotowując postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów biurowych, zamawiający powinien rozważyć zastosowanie kryterium jakości, a także żądanie próbek. Przygotowanie i...
28.
Omawiamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej i dokumenty na ich potwierdzenie, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy na podstawie § 2 ust. 4...
29.
Zasada przejrzystości ma na celu zagwarantowanie upublicznienia informacji o zamówieniach w celu zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji oraz umożliwienia kontroli bezstronności procedur...
30.
Wskutek nowelizacji pzp z 22 czerwca 2016 r. uproszczono i odformalizowano procedurę udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi w przypadku, gdy ich wartość jest niższa niż...
31.
Jakikolwiek generalny zakaz prawny naśladowania jest niemożliwy do zaakceptowania – prowadziłby on do stagnacji w gospodarce. Gdzie jednak przebiega granica między naśladownictwem dozwolonym a tym,...
32.
Instytucja kontrolująca nie zawsze ma możliwość zrealizowania, przy wykorzystaniu tylko własnych zasobów kadrowych, kontroli postępowań o zamówienie publiczne przeprowadzanych przez inne instytucje....
33.
Nowelizacja pzp wprowadza zmiany m.in. w zakresie zasady jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, która jest jedną z podstawowych zasad prowadzenia postępowań. Długo wyczekiwana...
34.
W pzp funkcjonują dwa pojęcia, których zamawiający czasami używają zamiennie: „opis przedmiotu zamówienia” oraz „określenie przedmiotu zamówienia”. Nie przez przypadek jednak ustawodawca rozróżnia...
35.
Samorządy terytorialne i ich jednostki organizacyjne będą mogły uzyskać dofinansowanie realizacji inwestycji, związanych m.in. z wykonywaniem niektórych zadań własnych, w ramach Programu Rozwoju...
36.
W jaki sposób uniknąć błędów przy udzielaniu zamówień publicznych w ramach projektów finansowanych z funduszy unijnych? W poprzednim numerze „Przetargów Publicznych” ukazała się pierwsza część...
37.
Zmienione przepisy pzp mogą spowodować powstanie pewnych wątpliwości interpretacyjnych. Zanim zostanie wypracowana nowa linia orzecznicza, warto stosować wykładnię celowościową i funkcjonalną....
38.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Mateusz Saczywko. Staramy się przygotować opis przedmiotu zamówienia do postępowania na usługi przewozu naszych pracowników. Wychodząc...
39.
W przypadku gdy jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, możliwe jest opisanie go przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, pod warunkiem dopuszczenia równoważności...
40.
Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne może przynieść znaczne korzyści. Jednak aby efekty były jak najbardziej satysfakcjonujące, należy precyzyjnie opisać wymagania techniczne wobec...
41.
Architektura kryteriów powinna być dostosowana do faktycznych potrzeb zamawiającego, czyli odzwierciedlać jego cele. Optymalne wykorzystanie narzędzia wielokryterialnej oceny wymaga jednak pewnej...
42.
Kolejne zmiany wprowadzane w pzp promują pozaekonomiczny cel zamówień publicznych, jakim jest wspieranie innowacyjności. Czym jest innowacyjność i czy polscy zamawiający są gotowi na takie zmiany?...
43.
W celu uniknięcia kłopotów związanych ze wskazywaniem przez wykonawców niewłaściwej stawki VAT w składanych ofertach zamawiający może wystąpić o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej....
44.
Jeżeli rozwiązania zawarte w projekcie wykonawczym są sprzeczne lub niezgodne z projektem budowlanym, to nie mogą być uznane za wiążące. Nadrzędnym celem prowadzenia wielofazowego procesu...
45.
Zamawianie kompleksowej usługi obejmującej zaprojektowanie, graficzne opracowanie, skład, a także druk materiałów stanowi nie lada wyzwanie dla zamawiającego na etapie opisywania przedmiotu...
46.
W przypadku niektórych wydatków, związanych z organizacją wydarzeń kulturalnych albo z gromadzeniem materiałów bibliotecznych lub muzealiów, nie trzeba stosować przepisów pzp. Zmiany, które...
47.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Mateusz Saczywko. Podczas otwarcia ofert okazało się, że wykonawca nie dołączył drugiej strony formularza ofertowego, na której...
48.
Inwestycje mające na celu termomodernizację obiektu mogą być zrealizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” lub przy rozdzieleniu prac budowlanych od zadania polegającego na opracowaniu...
49.
Jak powinny wyglądać zamówienia na usługi niepriorytetowe po uwzględnieniu zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 sierpnia 2014 r. oraz regulacji wynikających z...
50.
Możliwość pozyskiwania i rozpowszechniania informacji dotyczących danego zamówienia publicznego stanowi potężny instrument, za pomocą którego obywatele mogą kontrolować sposób funkcjonowania organów...
51.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Mateusz Saczywko. W wystąpieniu pokontrolnym wskutek audytu zarzucono nam, że przeprowadzając postępowania poniżej 30 000 euro,...
52.
Fakt, że do zamówień podprogowych nie stosuje się pzp, nie uprawnia instytucji zamawiających do tego, by wydatkować środki publiczne w dowolny sposób. Udzielanie takich zamówień zostało bowiem...
53.
Zamawiając bariery energochłonne, należy mieć na uwadze nie tylko regulacje pzp, lecz także przepisy rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty...
54.
Przez stosowanie środowiskowych kryteriów oceny ofert, systemów i środków zarządzania środowiskiem, a także ekoetykiet zamawiający mogą promować ochronę środowiska i zrównoważony rozwój. W wyniku...
55.
Decyzje zamawiającego co do treści zamieszczanych w protokole informacji na różnych etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego mają istotny wpływ na przebieg postępowania. Obowiązkiem...
56.
W postępowaniach poniżej progów unijnych KIO odrzuca odwołanie, jeżeli dotyczy ono innych czynności niż wymienione w art. 180 ust. 2 pzp. Nie oznacza to jednak, że w takiej sytuacji wykonawca...
57.
Ponieważ usługi wsparcia i rozwoju oprogramowania narzędziowego wymagają specjalistycznej wiedzy z zakresu programowania, realizację tego typu usług warto powierzyć profesjonalnym podmiotom...
58.
Udzielanie zamówień na modernizację, rozbudowę czy modyfikację systemu informatycznego odbywa się z reguły w trybie zamówienia z wolnej ręki. Czy jest to prawidłowe i znajduje uzasadnienie w pzp?...
59.
Czy zamawiający może wymagać od wykonawcy złożenia każdego dokumentu, jakiego tylko sobie zażyczy? Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych wskazują zakres dokumentów, jakich może żądać...
60.
Sprawowanie nadzoru autorskiego odbywa się jedynie na żądanie inwestora. W postępowaniu na opracowanie dokumentacji projektowej warto zatem przewidzieć we wzorze umowy konieczność świadczenia...
61.
Stosowanie jednakowej miary odchylenia cen (ustawowego progu 30%), bez względu na rodzaj zamówienia czy sposób opisu jego przedmiotu, zwiększa częstotliwość prowadzenia procedury wyjaśnienia rażąco...
62.
Właściwie przygotowany PGN musi uwzględniać powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a także być spójny m.in. z dokumentacją konkursową opracowaną przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Narodowy...
63.
Dla obliczenia wysokości należnego wykonawcy wynagrodzenia ryczałtowego – w odróżnieniu od wynagrodzenia kosztorysowego – nie mają znaczenia faktyczne nakłady poniesione przez wykonawcę. W...
64.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Mateusz Saczywko. Audyt wykazał, że w przeprowadzonych postępowaniach nieprawidłowo wskazaliśmy cenę jako...
65.
Audytor efektywności energetycznej opracowuje analizę zużycia energii i stanu obiektu lub urządzeń oraz wykaz przedsięwzięć służących poprawie tej efektywności wraz z informacjami o ich opłacalności...
66.
Właściwy dobór urządzeń klimatyzacyjnych zależy m.in. od typu i wielkości pomieszczenia, liczby przebywających w nim osób, a także od możliwości technicznych montażu urządzenia. Z uwagi na to, że...
67.
Jednostki oświatowe przeważnie udzielają zamówień o wartości nieprzekraczającej tzw. progu bagatelności, a zatem nie muszą one stosować pzp. Nie oznacza to jednak zupełnej dowolności w wydatkowaniu...
68.
Uzależnienie konieczności doliczenia podatku od towarów i usług do ceny oferty od tego, czy ofertę składa wykonawca z UE, czy też podmiot spoza jej terytorium, wydaje się przeczyć zasadzie równego...
69.
Zgodnie z art. 30 ust. 1 pzp zamawiający opisuje przedmiot zamówienia z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich EOG przenoszących te normy....
70.
Planując przeprowadzenie zamówienia na roboty budowlane, należy pamiętać o wytycznych wskazanych w rozporządzeniach określających szczegółowo zakres i formy projektu budowlanego oraz dokumentacji...
71.
W postępowaniach na dostawę materiałów i wyposażenia dla jednostek oświaty należy zwrócić szczególną uwagę na przepisy dotyczące właściwego opisu przedmiotu zamówienia oraz związane z szacowaniem...
72.
Ogłaszając przetarg na usługę utrzymania dróg w zimie, warto rozważyć rejonizację dróg i ich standaryzację. Zamawiający nie może też zapomnieć o zastosowaniu pozacenowych kryteriów oceny ofert....
73.
Wybierając słowa na literę I lub J, szczególną uwagę zwracamy na JAWNOŚĆ postępowania i JEDNOZNACZNY opis przedmiotu zamówienia. Z perspektywy wykonawcy ISTOTNE będzie na pewno pojęcie INTERESU oraz...
74.
Choć wskazany w pzp katalog kryteriów oceny ofert ma charakter otwarty, to zamawiający, formułując kryteria w danym postępowaniu, musi pamiętać, że powinny one być związane z przedmiotem zamówienia....
75.
Dla prawidłowego przeprowadzenia postępowania przetargowego na roboty budowlane konieczne jest właściwie rozumienie pojęć wskazanych nie tylko w pzp, lecz także w kc czy pr.bud. W powszechnym obiegu...
76.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Mateusz Saczywko Prowadzę postępowanie, którego przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym...
77.
Przygotowując zamówienie na roboty rozbiórkowe, zamawiający musi uwzględnić m.in. regulacje wynikające z prawa budowlanego i z wydanych do niego aktów wykonawczych. Rozbiórka jest bowiem robotą...
78.
W sprawie warunków udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pocztowe w zmienionym stanie prawnym wykształciła się nowa linia orzecznicza Krajowej Izby Odwoławczej. Na...
79.
Media doniosły, że NIK pozytywnie oceniła trzy instytucje za skuteczną kontrolę projektów finansowanych z regionalnych programów operacyjnych. Jak wynika z raportu NIK, kontrole były „na ogół...
80.
Zamawiając tablice rejestracyjne, należy pamiętać o przestrzeganiu zasad określonych nie tylko w pzp, lecz także w ustawie – Prawo o ruchu drogowym i w rozporządzeniu w sprawie rejestracji i...
81.
W związku z obligatoryjnymi przetargami na odbiór i zagospodarowanie odpadów pojawiało się wiele wątpliwości. Wyroki KIO wydane w tej sprawie zawierają cenne dla zamawiających i wykonawców...
82.
Źle skonstruowany system zamówień publicznych staje się obszarem niezdrowej rywalizacji, która często prowadzi do zjawisk korupcjogennych i nadużyć finansowych. Pojęcie „korupcja” oznacza zepsucie...
83.
Czy nowa definicja roboty budowlanej oraz wprowadzenie do pzp definicji obiektu budowlanego zmienia stan prawny odnośnie do szacowania wartości zamówienia na roboty budowlane? Jak dokonać czynności...
84.
Komisja Europejska zaleca m.in. wspieranie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, a także promowanie szerszego udziału MŚP w rynku zamówień publicznych. Społecznie odpowiedzialne zamówienia...
85.
Poszło o to, że naczelnik wydziału edukacji wespół z sekretarzem miasta wygrali unijny przetarg na projekt edukacyjny. Naczelnik nadzorował pracę szkoły, która przetarg ogłosiła, a sekretarz miasta...
86.
Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia na dostawę tuszów i tonerów może stanowić dla zamawiającego problem przez konieczność dobrania produktów odpowiednich do posiadanych przez zamawiającego...
87.
Przeprowadzenie dialogu technicznego jest pewną formą konsultacji z wykonawcami, która umożliwia zamawiającemu sporządzenie rzetelnego opisu przedmiotu zamówienia i siwz oraz sprecyzowanie warunków...
88.
Zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp zamawiający poprawia omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, w tym również omyłki związane z przedmiotem...
89.
OGŁOSZENIE o zamówieniu, OPIS przedmiotu zamówienia, OFERTA składana przez wykonawcę – to elementy, bez których postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie byłoby w OGÓLE możliwe....
90.
Omawiamy wytyczne dotyczące zamówień publicznych udzielanych przez podmioty NGO oraz te, które zostały zobowiązane do stosowania pzp w wyniku umowy na granty unijne. Wytyczne dotyczące udzielania...
91.
Zamawiający, który uwzględni w całości zarzuty zawarte w odwołaniu, udzielając zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w pzp, niekiedy narusza jedną z nich, wskazaną w art. 186 ust. 3 pzp....
92.
W przypadku zamówień na dostawę wyrobów medycznych zamawiający powinien pamiętać m.in. o klasyfikacji wynikającej z ustawy o wyrobach medycznych oraz o konieczności oznakowania wyrobu znakiem CE i o...
93.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ochrony musi być przygotowane ze szczególną dbałością o precyzyjny opis przedmiotu zamówienia oraz o dokładne oszacowanie jego wartości....
94.
Zgodnie z dotychczasowymi przepisami stosowanie kryterium najniższej ceny jako jedynego kryterium oceny ofert nie było gwarantem wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie. Według danych...
95.
Do istniejącego już budynku można dobudować dźwig osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Jak przygotować zamówienie na budowę takiego dźwigu? Podstawowym aktem prawnym...
96.
PANIE i PANOWIE, w tym numerze PREZENTUJEMY literę P, od której zaczynają się takie POJĘCIA, jak: POSTĘPOWANIE o udzielenie zamówienia PUBLICZNEGO, PRZETARG, PRZESŁANKI, PODWYKONAWSTWO czy PROTOKÓŁ....
97.
Podstawowymi trybami udzielania zamówień są przetarg nieograniczony i ograniczony. Zastosowanie innych trybów możliwe jest tylko i wyłącznie w sytuacjach przewidzianych w ustawie. Zamówienie z...
98.
Dla prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia na sprzęt pożarniczy niezbędna jest znajomość rozporządzeń, w których wskazano szczegółowe wymagania techniczno-użytkowe dla tego typu wyrobów. Omawiając...
99.
Jeżeli przedmiot zamówienia na roboty budowlane można określić na tyle jednoznacznie, by jedynym elementem odpowiedzi wykonawców była cena, to warto zastosować tryb licytacji elektronicznej....
100.
Ostateczny kształt regulaminów udzielania zamówień, których wartość nie przekracza znowelizowanego progu bagatelności, powinien uwzględniać potrzeby danej jednostki, jej specyfikę i wielkość. W...
101.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer Zamierzamy ogłosić przetarg na zakup sprzętu dla szpitala. Wcześniejsze...
102.
Zamówienie na pomiar nielegalnego korzystania z prądu zawierało liczne błędy proceduralne. Zamawiający nie dookreślił m.in. sposobu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, które żywcem zacytowano...
103.
W dobie narzędzi elektronicznych można zaobserwować wciąż zwiększające się zapotrzebowanie na programistów potrafiących zaprojektować ciekawą stronę internetową danej instytucji. Wobec coraz...
104.
Przy zamówieniach sprzętu newralgicznego należy wziąć pod uwagę m.in. kwestie związane z prawami autorskimi do projektów i patentami, a także przepisy dotyczące informacji niejawnych. W celu...
105.
Z analizy orzecznictwa wynika, że nierówne traktowanie wykonawców przejawia się głównie w odmiennej ocenie tych samych faktów lub w wyciąganiu różnych konsekwencji z takich samych okoliczności....
106.
Stosowanie nowych przepisów i analiza uniwersalnych zagadnień Po raz pierwszy Czytelnicy miesięcznika „Przetargi Publiczne”, którzy specjalizują się w zamówieniach publicznych na roboty budowlane,...
107.
Przedstawienie specyfikacji i kalkulacja ceny usługi druku wydawnictw uzależnione będą od tego, czy treść planowanej publikacji jest już znana na etapie prowadzonego postępowania. Problemy związane...
108.
O tym, że system zamówień publicznych łączy ze sobą zagadnienia z wielu dziedzin prawa, jest pełen różnych sprzeczności i niejednokrotnie sprawia problemy, wie chyba każdy, kto kiedykolwiek miał do...
109.
Wykonawcy muszą mieć zapewnione RÓWNE traktowanie, opis przedmiotu zamówienia musi określać parametry RÓWNOWAŻNE, a cena nie może być RAŻĄCO niska. Jakie jeszcze imperatywy wiążą się z literą R w...
110.
„Ekspertem jest każdy spoza regionu” to zasada Mara, którą zaczerpnęłam z publikowanych w Internecie zasad zarządzania, nauczania i doradzania. Kimkolwiek był ów Mar, miał sto procent racji. Jego...
111.
Choć przepisy związane z ochroną środowiska nie wskazują wprost obowiązku inwentaryzacji zieleni, to może się ona okazać niezbędna m.in. w trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji na danym...
112.
Opisując przedmiot zamówienia, jakim jest przenośnik taśmowy, zamawiający musi uwzględnić m.in. specyficzne środowisko pracy urządzenia, jego szczególną budowę i fakt, że składa się on z kilku...
113.
Szczególnie CENNE dla każdego zamawiającego i wykonawcy są zagadnienia związane z CYKLEM życia produktu czy słownikiem CPV. Zamówieniowcy nie obejdą się również bez zdefiniowania takich pojęć, jak...
114.
Forma „zaprojektuj i wybuduj” pozwala uniknąć konieczności przeprowadzania dwóch odrębnych postępowań. Jest to duże ułatwienie, ale jednocześnie wyzwanie dla zamawiającego. Zgodnie z art. 6 ust. 1...
115.
Wykonawca powinien mieć na uwadze pochodny charakter przedmiaru robót oraz sprawdzić, czy zawiera on wszystkie pozycje i jest zgodny z rzeczywistym przedmiotem zamówienia. Zgodnie z art. 33 ust. 1...
116.
Na internetowych forach roi się od dysput na temat niewłaściwego wydawania publicznych pieniędzy. W jednej z nich oburzeni internauci dyskutowali o bezczelności urzędników, którzy pieniądze emerytów...
117.
Wszechobecna informatyzacja zaczyna zmieniać również sposób funkcjonowania służby zdrowia. W niektórych szpitalach w Polsce działa już szpitalny system zarządzania lekiem, przynoszący wymierne...
118.
Samochód przeznaczony do przewozu chorych musi spełniać szereg wymagań dotyczących jakości, a parametry techniczne zarówno pojazdu bazowego, jak i wyposażenia muszą odpowiadać ściśle określonym...
119.
Litera D wskazuje na takie pojęcia jak np. „definicje”, „dokumentacja” czy „dowody”. Każde z tych zagadnień ma niebagatelne znaczenie dla prawidłowego postępowania o udzielenie zamówienia...
120.
Opis przedmiotu zamówienia musi być jednoznaczny i wyczerpujący, dokładny i zrozumiały. Trzeba też pamiętać, że pzp zakazuje wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej umowy. I żadne prawo...
121.
O wyjątkowo dużej liczbie odwołań związanych z zamówieniami na odbiór i zagospodarowanie odpadów rozmawiamy z Małgorzatą Stręciwilk, członkiem Krajowej Izby Odwoławczej. Katarzyna Jędrzejewska: Ile...
122.
Jakie elementy związane z realizacją usług szkoleniowych należy przeanalizować, by mieć pewność, że zamówione szkolenie zostanie przygotowane i przeprowadzone w sposób profesjonalny? Na rynku działa...
123.
Jednostki samorządu terytorialnego, chcąc zrealizować zaplanowane przedsięwzięcia, coraz częściej zmuszane są do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na różnego rodzaju...
124.
Jak ocenić ofertę, w której formularzu wskazano jednego wykonawcę, a z pozostałych dokumentów dołączonych do oferty wynika, że o zamówienie ubiega się kilku wykonawców wspólnie? O zamówienie...
125.
W tym roku kończy się projekt systemowy PARP-u i UZP, w ramach którego prowadzona jest m.in. promocja trybów negocjacyjnych. Tymczasem zamawiający coraz rzadziej z nich korzystają. Dlaczego tak się...
126.
Naruszenia art. 5 pzp w praktyce dotyczą przede wszystkim przesłanek umożliwiających udzielenie zamówienia na usługi niepriorytetowe w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub w trybie z wolnej ręki....
127.
1 lipca 2007 r. zliberalizowano rynek energii w Polsce. Wymusiło to na zamawiających konieczność nowego spojrzenia na problematykę związaną z zakupem energii elektrycznej. Zgodnie z art. 4j ust. 1...
128.
Dla potrzeb pracowni sztuk plastycznych najważniejsze są specjalistyczne sprzęty i narzędzia dedykowane poszczególnym dziedzinom sztuki. Nie można jednak zapominać o zapewnieniu podstawowych...
129.
Obecnie trudno wyobrazić sobie pracę jakiejkolwiek instytucji, a zwłaszcza sądów i urzędów, bez systemów informatycznych wspierających procesy tworzenia i stosowania prawa. Wielu zamawiających...
130.
Dla pacjentów po zabiegu laryngektomii skuteczna rehabilitacja głosu i płuc zależna jest od właściwego doboru odpowiedniej protezy głosowej i wyrobu mocującego. Podstawową czynnością zamawiającego w...
131.
Popularną metodą wyposażenia działu laboratorium jest dzierżawa aparatów o wymaganej przez zamawiającego funkcjonalności z zapewnieniem sukcesywnej dostawy odczynników umożliwiających...
132.
Zamawiający w każdym przypadku musi wykazać przyczyny, dla których w danym postępowaniu dopuszczalność korzystania z podwykonawców miałaby być ograniczona. Muszą być one uzasadnione i mieć charakter...
133.
Na początku października ubiegłego roku przy okazji senackiej debaty dotyczącej nowelizowanej ustawy – Pzp senator Ryszard Górecki rozpętał – chociaż pewnie zupełnie tego nie planował – szeroko...
134.
Z pozyskiwaniem środków unijnych związana jest konieczność przeprowadzania badań ewaluacyjnych. Stały się one niezbędnym narzędziem oceny realizacji programów operacyjnych. Wszystkie państwa...
135.
Od 1 lipca zacznie obowiązywać rodząca się przez 6 lat ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W związku z tym organizowane są przetargi na wyłonienie wykonawcy, który będzie dbał o...
136.
W przypadku zakupów mebli biurowych stworzenie opisu przedmiotu zamówienia, który pozwoli na uzyskanie zadowalającego efektu końcowego, jest procesem wymagającym przeanalizowania każdego detalu...
137.
Jeżeli w przypadku zakupu książek nie dopełni się należytej staranności oraz szczegółowości w zakresie opisu bibliograficznego, zamawiający naraża się na możliwość otrzymania innego produktu niż...
138.
Bywa, że drogi są źle zaprojektowane, przez co zagrażają bezpieczeństwu ich użytkowników. Należy pamiętać, że stan i jakość nawierzchni w dużym stopniu zależą od tego, w jaki sposób zamawiający...
139.
To od zamawiającego zależy, czy i jak skorzysta z dialogu technicznego. Określona przez niego procedura musi jednak respektować zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania potencjalnych...
140.
Żądanie, aby informacje konieczne do przygotowania oferty wykonawcy zdobyli w trakcie wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia, stanowi naruszenie przepisów regulujących zasady udzielania...
141.
Zima była w pełni, sieci ciepłownicze raz po raz ulegały awarii, a szczękający zębami mieszkańcy udzielali zjadliwych wywiadów lokalnej telewizji na północy kraju, narzekając na beznadziejną...
142.
W przypadku zadań obejmujących budowę infrastruktury przeznaczonej na odpoczynek zamawiający powinien dopilnować, aby dokumentacja była zgodna z miejscowym planem zagospodarowania...
143.
Przeprowadzając postępowania na świadczenie usług drukowania druków ścisłego zarachowania, takich jak dyplomy czy świadectwa, należy mieć na uwadze rozporządzenia, które precyzują wymagania dla tych...
144.
O zamówieniach na roboty budowlane oraz wprowadzonych ostatnią nowelizacją zmianach w tym zakresie rozmawiamy z Ewą Wiktorowską, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień...
145.
Dialog pozwala na konfrontację potrzeb w stosunku do rozwiązań istniejących na rynku. To jedno z ciekawszych, nowych rozwiązań, które mają wspomagać zamawiającego już na etapie przygotowania...
146.
Udzielając zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 pzp, zamawiający nie musi opisywać przedmiotu umowy zgodnie z pzp. Powinien wykorzystać przepisy prawa budowlanego odnoszące się do wykonywanej...
147.
Monitoring wizyjny jest powszechnie używany przez służby miejskie. Jego skuteczność zależy w dużej mierze od dbałości o należyty stan techniczny urządzeń wchodzących w skład systemu oraz bieżącej...
148.
Zawsze istnieje ryzyko próby manipulowania przetargiem – nie tylko po stronie zamawiającego, ale i wykonawcy. Najczęściej wykorzystuje się w tym celu specyfikację istotnych warunków zamówienia....
149.
W jaki sposób zorganizować udzielanie zamówień publicznych w małym urzędzie gminnym? Czy postawić od początku na dobrze wykształconą kadrę czy też dopiero taki zespół z czasem sobie wyszkolić? Każdy...
150.
Czy odpowiednio przygotowany opis przedmiotu zamówienia pozwoli zminimalizować ryzyko zakupienia przez zamawiającego wyrobów medycznych, które nie będą spełniać jego oczekiwań. W poprzednim numerze...
151.
W jaki sposób zamawiający może zminimalizować ryzyko zakupienia wyrobów medycznych, które nie będą spełniać jego oczekiwań? Czy sposobem na to jest stosowanie innych niż cena kryteriów oceny ofert?...
152.
W przypadku niektórych instytucji najlepszym rozwiązaniem przy organizowaniu większego, kilkudniowego spotkania będzie połączenie swoich sił i udzielenie wspólnego zamówienia publicznego. Ustawa...
153.
W Polsce dopiero w 1990 r. wprowadzono obowiązek stosowania jednorazowych, wykonanych z tworzyw sztucznych, pojemników do pobierania krwi. Obecnie w jak najwyższym stopniu gwarantują one...
154.
W przypadku planowania zamówienia z uwzględnieniem cen jednostkowych zamawiający musi założyć pewien maksymalny limit ilości dostaw, usług czy robót budowlanych. Inaczej złożone oferty mogą okazać...
155.
Przygotowując postępowanie na zakup niezbędnego sprzętu do wyposażenia sali kinowej, najważniejszą kwestią jest wybór technologii oraz oszacowanie związanych z tym kosztów...
156.
Dobrze jest na terenie przyszłej inwestycji przeprowadzić archeologiczne badania rozpoznawcze. Ich koszt jest mniejszy niż koszt ewentualnego wstrzymania prac w razie wystąpienia stanowisk...
157.
Zamawiający powinni pamiętać, że w przypadku zamawiania usług ochrony osób i mienia muszą wymagać od wykonawców posiadania koncesji na prowadzenie takiej działalności. Zasady wykonywania...
158.
Prawo zamówień publicznych jest po to, aby wygrać przetarg, a nie po to, aby dobrze wykonać przedmiot zamówienia. Czy ta, coraz częściej powtarzana opinia, jest słuszna? Wostatnim czasie powszechna...
159.
W galerii handlowej piękna hostessa rozdawała ulotki z napisem: „Sięgnij po próbkę – wypróbuj, a będziesz chciała więcej”. Do ulotki przylepiona była torebeczka kremu odmładzającego. Wypróbowałam....
160.
Zdarzają się sytuacje, w których postępowanie, choć jest wadliwe, nie może zostać unieważnione, gdyż nie zachodzi żadna z przesłanek konkretnie określonych w prawie zamówień publicznych. I co wtedy?...
161.
Od 7 marca 2012 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy. W związku z tym powstaje pytanie, czy metryka sprawy...
162.
Test wysiłkowy sercowo-płucny jest badaniem medycznym mającym zastosowanie głównie w sporcie wyczynowym. Wspomaga trening i pozwala ocenić, czy przynosi on efekty. Urządzeniem...
163.
Prasa doniosła, że w biały dzień dwaj pijani mężczyźni skakali po samochodach i zaczepiali przechodniów. Policjanci próbowali ich uspokoić, a kiedy nie przyniosło to rezultatu, sięgnęli po broń....
164.
Nowe zasady dotyczące kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zakładają bardziej szczegółowe podejście do zamówień, w których zwiększano wartości umów...
165.
Nowe zasady ponoszenia odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zamówień publicznych przez osoby niebędące pracownikami zamawiającego. W sierpniu ubiegłego...
166.
Samorządy coraz częściej i chętniej inwestują w zakładanie terenów zieleni na obszarach gminnych. Nie należy jednak przy tym zapominać o obowiązku utrzymywania...
167.
Jak opisać przedmiot zamówienia, by zgodnie z prawem zamówień publicznych był jednoznaczny i wyczerpujący, przygotowany w oparciu o cechy jakościowe i techniczne i dopuszczał...
168.
Zamawiający otrzyma oferty porównywalne i z rzeczywistymi cenami tylko wtedy, gdy pozwoli wykonawcom swobodnie między sobą konkurować. Ograniczając tę możliwość, z pewnością nie wybierze...
169.
Organizacja przez jednostkę sektora finansów publicznych wycieczki zagranicznej czy imprezy integracyjno-wypoczynkowej, finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Większość...
170.
Stały monitoring sieci wodno-kanalizacyjnej to nie tylko ułatwienie w zakresie nadzorowania poszczególnymi obiektami, ale także oszczędność wody poprzez możliwość szybkiego wykrycia...
171.
Zapewnienie wizyt psychiatrycznych w miejscu zamieszkania klienta jest jednym z elementów składających się na pracę socjalną. Wyłonienie wykonawcy na świadczenie tych usług...
172.
Całkiem niepotrzebnie Gminny Zespół Oświaty ogłosił przetarg nieograniczony, gdyż już we wzorze umowy dołączonym do siwz wskazał, z kim umowa zostanie podpisana. Nie żałował przy tym informacji –...
173.
Jednym z podstawowych warunków prowadzenia działalności leczniczej w charakterze podmiotu leczniczego jest obowiązek posiadania umów ubezpieczenia. W środowisku zamawiających wzbudzają one wiele...
174.
Kluczowym elementem postępowania o zamówienie publiczne w zakresie usług telefonicznych jest analiza potrzeb zamawiającego zarówno w zakresie prognozowanych rozmów, jak i dostawy...
175.
Ustawowym zadaniem regionalnych izb obrachunkowych jest przeprowadzenie co najmniej raz na cztery lata kompleksowej kontroli gospodarki finansowej każdej jednostki samorządu...
176.
Przeprowadzając postępowanie na prowadzenie schroniska dla zwierząt, zamawiający mogą mieć problem z zawarciem umowy. Wciąż brakuje wykonawców, którzy są w stanie sprostać...
177.
Zadania własne gminy obejmują m.in. sprawy ładu przestrzennego, porządku publicznego oraz bezpieczeństwa obywateli. Do ich wypełnienia coraz częściej, oprócz innych środków, wykorzystywany jest...
178.
Zakres usługi inwestora zastępczego określa umowa, w której strony ustalają, co jej przedmiot będzie obejmował. Nie ma przeszkód, aby strony nazwały zastępstwem inwestycyjnym tylko to,...
179.
Wiele samorządów postanowiło pozyskać środki unijne na wdrożenie projektu indywidualizacji nauczania. Warto pamiętać, że zakup towarów i usług w tych projektach następuje...
180.
Udzielanie zamówień publicznych z Europejskiego Funduszu Społecznego nie powinno się różnić od udzielania zamówień finansowanych ze środków własnych zamawiającego. Na zamawiających ciążą jednak...
181.
Liczba wnoszonych odwołań nie maleje. Być może ma to związek z tym, że uwzględnienie choćby jednego zarzutu jest równoznaczne z uwzględnieniem odwołania i zasądzeniem...
182.
10–12 października 2011 r. Organizowane już po raz szósty Forum Przetargów Publicznych jak co roku nie zawiodło – do Jachranki k. Warszawy licznie przybyli praktycy zamówień...
183.
Chcąc przeprowadzić postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej obiektu budowlanego, należy uwzględnić wiele wymagań, które bardzo często nie występują w przypadku innych zamówień.  ...
184.
Zakład komunalny, organizujący postępowanie na dostawę trumien, powinien zadbać o różnorodność oferty. Musi mieć na uwadze, że pogrążony w żałobie klient będzie kierował się własnymi kryteriami...
185.
Cena stanowi jedyne kryterium oceny ofert w przytłaczającej większości wszystkich przetargów. Czy jednak usługa o wymiarze intelektualnym nie powinna być oceniana przede wszystkim...
186.
Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Jerzy Wysocki Sumowanie usług pocztowych Chcę zawrzeć umowę na świadczenie usług pocztowych...
187.
Dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym czy nieaktywnych zawodowo kursy zawodowe organizowane w ramach środków unijnych stwarzają niekiedy jedyną możliwość zdobycia pracy. Podopieczni...
188.
Gminy muszą zapewnić uczniom niepełnosprawnym bezpłatne dowożenie i opiekę w czasie przewozu do i z ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego. Świadczenie tej usługi nie jest jednak...
189.
Nie sposób wyobrazić sobie codziennej pracy urzędu bez potrzebnych do tego materiałów biurowych. W jaki sposób zamawiać ołówki czy długopisy, żeby były dobrej jakości, niedrogie...
190.
Przygotowując się do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług pocztowych, zamawiający – w pierwszej kolejności – powinien określić rodzaj usługi...
191.
Odbiory częściowe robót budowlanych (w tym robót zanikających i ulegających zakryciu) a odbiór końcowy robót budowlanych w prawie krajowym i na zasadach...
192.
Rozliczenie w formie kosztorysu powykonawczego stosowane jest w postępowaniach o zamówienie publiczne bardzo rzadko. Jego istotą jest bowiem brak dokumentacji projektowej...
193.
Wybór odpowiedniej metody badawczej, a więc ilościowej bądź jakościowej, zależy od rodzaju zamawiającego. Nad tą decyzją warto dobrze się zastanowić, bo jest ona kluczowa,...
194.
W wielu przypadkach wymiana okien jest związana z pracami termomodernizacyjnymi, które często są dofinansowywane. Dlatego zamawiający chętnie decydują się na tego typu...
195.
Bez względu na to, czy postępowanie na przedmiot objęty umową ramową dotyczy dostaw, usług czy robót budowlanych, schemat działania jest taki sam i – wbrew powszechnym...
196.
W dobie kryzysu finansowego i wprowadzania oszczędności zakup pomocy dydaktycznych często ogranicza się do niezbędnego minimum. Istnieją jednak programy, które pomogą te zakupy...
197.
Nie jest dobrym rozwiązaniem przekazywanie organizacji całości imprez kulturalnych w ręce podmiotów trzecich. Najbardziej wskazane jest więc, aby to zamawiający był organizatorem, a wykonawca...
198.
W jaki sposób przygotować i przeprowadzić postępowanie na ubezpieczenie majątku trwałego zamawiającego od zdarzeń losowych i czy korzystać w tej sytuacji...
199.
Jakie konkretnie przepisy prawa krajowego i jakie obowiązki nakładane są na jednostki samorządu terytorialnego w kwestii zapewnienia odpowiedniej realizacji usługi związanej...
200.
W jakich sytuacjach i w jakim zakresie dopuszczalna jest zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jakie w związku z tym wywołuje obowiązki...
201.
Wykaszanie zarośli na terenach parków narodowych, rezerwatów przyrody czy też parków krajobrazowych może być przeprowadzane tylko w sposób biologiczny. Jednym z takich rozwiązań jest wypas owiec i...
202.
Kiedy radny Zygmunt T. na forum rady gminy wystąpił z płomienną mową, tematem jego wystąpienia była sprawa ratowania ekosystemu gminy oraz konieczność zapewnienia na ten cel odpowiedniej kwoty w...
203.
Zamawiając dźwig osobowy dla dzieci niepełnosprawnych, należy bardzo dokładnie przygotować odpowiednią dokumentację i prawidłowo ją zatytułować, aby nie było wątpliwości odnośnie tego,...
204.
W projektach współfinansowanych ze środków unijnych pomoc techniczna określana jest jako zespół konsultantów wspierających beneficjenta w sprawnym i efektywnym prowadzeniu...
205.
Do 21 sierpnia 2011 r. państwa członkowskie Unii Europejskiej mają obowiązek wdrożyć do swoich porządków prawnych zapisy dyrektywy obronnej. Urząd Zamówień Publicznych przygotował...
206.
Przygotowując postępowanie na stworzenie profesjonalnej pracowni komputerowej w placówce oświatowej, trzeba pamiętać, że to nie tylko zakup komputerów. To też sieć, serwery, zasilacze czy choćby...
207.
Zakup sprzętu techniki kryminalistycznej w postaci urządzeń do pobierania odcisków palców na przykładzie zamówień realizowanych przez Komendę Główną Policji, przeznaczonych dla jednostek...
208.
Niemal każdy szpital boryka się z problemem zamawiania leków. Jak bowiem przewidzieć, z jakimi chorobami w danym roku zgłoszą się pacjenci i jakich leków oraz...
209.
Pojęcie należytej staranności, które w prawie zamówień publicznych nie zostało zdefiniowane, a na które powołuje się ustawodawca, dotyczy głównie kwestii związanych...
210.
Utrzymanie czystości w szpitalach jest istotne głównie ze względu na zapobieganie wewnątrzszpitalnym zakażeniom. Dlatego tak ważne jest dokładne opisanie przez zamawiających zakresu świadczonych...
211.
Na budowie jednej z dróg kaczka krzyżówka założyła gniazdo i wysiadywała 9 jaj. Kontrolujący inwestycję nadzór przyrodniczy zalecił zamawiającemu i wykonawcy natychmiastowe zabezpieczenie gniazda,...
212.
W każdej instytucji publicznej, prowadzącej liczne inwestycje, w pewnym momencie problemem może okazać się koordynacja prowadzonych prac, ich terminowości czy kontroli nad budżetem....
213.
Przygotowując postępowanie, należy zastanowić się, czy dach danego obiektu zostanie tylko wyremontowany, czy też potrzebna będzie wymiana całego pokrycia. Od tego bowiem zależy właściwe opisanie...
214.
Po co gminie maszyny drogowe, skoro nie ma własnej jednostki budowy ani nie remontuje dróg? Takie pytanie zadawał sobie niejeden mieszkaniec gminy, która na zakup używanych maszyn ...
215.
Nieprawidłowe stosowanie tego jednego z najprostszych trybów udzielania zamówień publicznych w głównej mierze wynika z niezrozumienia i błędnej interpretacji przesłanek uzasadniających jego...
216.
W przypadku konieczności wykonania robót zamiennych wykonawca zamówienia podstawowego zobowiązuje się do wykonania określonych robót, ale w sposób odmienny od określonego w umowie....
217.
Zamawiając paliwa płynne, należy dokładnie podać, ile i czego potrzebujemy. Uwagę trzeba zwrócić na nazewnictwo, gdyż niewłaściwie podane może wywołać wiele pytań lub doprowadzić do złożenia...
218.
Zamawiający musi podać w specyfikacji opis sposobu obliczenia ceny. Opis ten jednak zawsze jest uzależniony od rodzaju wynagrodzenia. W tym numerze – wynagrodzenie kosztorysowe oparte na...
219.
Komisja przetargowa jest niezbędna do prawidłowego przeprowadzenia postępowania o wartości powyżej progów unijnych. Co jednak dzieje się w sytuacji, kiedy podejmowane decyzje nie są akceptowane...
220.
Radio podało, że północnokoreański urzędnik został rozstrzelany za złe przygotowanie zmian w ustawie, co miało negatywny wpływ na plany lidera Korei Północnej Kim Dzong Ila. Niewiele osób...
221.
Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych ukazał się projekt rozporządzenia w sprawie protokołu postępowania, niosący szereg istotnych zmian w stosunku do dotychczasowego sposobu...
222.
Opis przedmiotu zamówienia, w szczególności przy zamówieniach na dostawy czy usługi IT, powinien być bardzo konkretnie przygotowany. Nie można zakładać, że wykonawca tak samo zinterpretuje...
223.
Zasady zamawiania przez Komendę Główną Policji dostaw urządzeń jednorazowego użytku do wstępnego wykrywania w ślinie osób kierujących pojazdami środków działających podobnie do alkoholu. Zasadniczym...
224.
Zadzwoniła do mnie pani z telemarketingu, mówiąc, że potrzebuje mojej pomocy, więc ochoczo podjęłam rozmowę. Najpierw jednak musiałam  wysłuchać wszystkiego o prodżekcie i jego zaletach. Potem...
225.
Zamawiający musi podać w specyfikacji opis sposobu obliczenia ceny, który ma być instrukcją dla wykonawcy. Opis ten jednak zawsze jest uzależniony od rodzaju wynagrodzenia. W tym numerze –...
226.
Przygotowując postępowanie na przeprowadzenie kampanii promocyjnej czy też reklamowej, zamawiający może to zadanie zlecić wykonawcy w całości, w części bądź tylko w zakresie określonych...
227.
Janusz W. nie ma już zdrowia opowiadać o tym kolejny raz. Ponad 100 tys. euro przeszło jego firmie koło nosa tylko dlatego, że posłusznie wypełnił polecenie zamawiającego zawarte w specyfikacji...
228.
Na podstawie nowego art. 5 ust. 1 ustawy zamawiający nie mogą już przy wyborze firmy szkoleniowej stosować trybu zamówienia z wolnej ręki. Mają do dyspozycji w tym zakresie trzy...
229.
Zasady wydatkowania środków finansowych przez polskie jednostki wojskowe poza granicami państwa – mimo wyłączenia ich spod reżimu prawa zamówień publicznych – nie pozostają bez kontroli. Określa je...
230.
Błędy popełniane przez zamawiających podczas realizacji zamówień publicznych finansowanych z funduszy unijnych mogą spowodować, że przyznana dotacja zostanie zmniejszona bądź też odebrana....
231.
Tegoroczna zima zaskoczyła wszystkich intensywnością opadów śniegu i niskimi temperaturami. Wiele gmin nie było na to przygotowanych, gdyż nie wymagały od wykonawców np. posiadania ciężkiego...
232.
Opisując przedmiot zamówienia na kompleksową usługę utrzymania czystości wewnątrz budynków biurowo-administracyjnych, należy bardzo dokładnie określić zakres wymaganych prac oraz częstotliwość ich...
233.
Od kiedy ceny energii elektrycznej zaczęły gwałtownie wzrastać, zaczęto wprowadzać mechanizmy służące zmniejszeniu ilości zużywanych kilowatów, a co za tym idzie kosztów. Jednym z nich...
234.
Póki co problem z deklem, a właściwie z wieloma deklami, ma tylko obywatel X z miasta M. Ale nie jest wykluczone, że wkrótce obywatele innych miast będą mieli taki sam albo podobny problem. Zanim...
235.
Zasady udzielania zamówień publicznych przez podmioty niebędące zamawiającymi w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku zadań współfinansowanych ze środków unijnych. Jednym...
236.
Wobec postępującej marginalizacji znaczenia warunków podmiotowych wykonawcy kryteria oceny ofert pozostają jedynym sposobem na to, aby wybór najkorzystniejszej oferty nie okazał się wyborem...
237.
Zanim zamawiający oszacuje wartość usługi, którą zamierza zamówić, musi dokonać jej prawidłowej kwalifikacji i określić, czy jest to usługa powtarzająca się okresowo, czy też możliwe jest jej...
238.
Na jakie aspekty zamawiający powinni zwrócić szczególną uwagę w trakcie postępowania o zamówienie, aby przy okazji prowadzonej kontroli nie narazić się na zarzut naruszenia dyscypliny finansów...
239.
Każdego roku wiele gmin boryka się z problemem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na utrzymanie i konserwację oświetlenia ulicznego, ponieważ przepisy regulujące tę...
240.
Porównanie audytu energetycznego i świadectwa charakterystyki energetycznej – wymogi zamawiających na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu na sporządzenie audytu....
241.
Jest to poniekąd felieton historyczny, ponieważ kiedy się ukaże, to – dzięki tzw. dużej nowelizacji prawa zamówień publicznych – o protestach wykonawców dawno zapomną szczęśliwi zamawiający. Jednak...
242.
Od wielu lat w systemie zamówień publicznych funkcjonują podobne pojęcia, które nie posiadają jednoznacznej definicji. Tak jest właśnie w przypadku zamówień dodatkowych i robót dodatkowych. Aby...
243.
Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada mec. Anna Specht-Schampera Brak cen jednostkowych W postępowaniu na wykonanie robót drogowych...
244.
Zakres dokumentacji projektowej w przypadku budowy i większych remontów chodników, gdy wymagane jest pozwolenie na budowę, oraz w przypadku mniejszych remontów, gdy wymagane jest tylko zgłoszenie....
245.
Aby obronić zarzut naruszenia przepisów ustawy, zamawiający powinien w razie potrzeby mieć dobre argumenty za tym, że sposób opisania przez niego przedmiotu zamówienia jest uzasadniony obiektywnymi...
246.
Wykonawca nie może ponosić negatywnych konsekwencji tego, że zamawiający nie wskazał wymagań dotyczących elementów dla niego istotnych pod względem równoważności zaproponowanych materiałów. Zgodnie...
247.
Obowiązek renowacji, oczyszczania oraz utrzymywania w należytym stanie ekologicznym wody płynącej w urządzeniach melioracji wodnych spoczywa zawsze na właścicielu terenu, na którym znajdują się owe...
248.
Prowadzone przez placówki służby zdrowia postępowania na zakup sprzętu medycznego budzą wątpliwości. W wielu przypadkach wydatkowanie środków ma niewiele wspólnego z przepisami ustawy o finansach...
249.
Przygotowując postępowanie na usługi ochrony, należy w szczególności określić ich formę, zakres, czas, obszar, wymagania względem pracowników, ale także pamiętać o wymaganych przez prawo koncesjach...
250.
Zamawiając usługę polegającą na obsłudze prawnej, należy bardzo dokładnie określić jej zakres i wypisać wszystkie zadania dla przyszłego wykonawcy. W przeciwnym razie efektem mogą być bowiem zbyt...
251.
Im bardziej złożone rozwiązanie, tym większe ryzyko wystąpienia awarii. Jeśli jednak już się zdarzy, powinna być jak najszybciej usunięta. Specyfikacja musi więc precyzyjnie pokazywać oczekiwania...
252.
Zamawianie i skuteczne wdrażanie systemów informatycznych często kończy się niepowodzeniem. Jednym z powodów może być zły wybór trybu, w jakim przeprowadzane jest postępowanie o udzielenie takiego...
253.
Zarządzanie aparaturą i wyrobami medycznymi nie powinno opierać się tylko na kryterium ceny. Jeżeli jednak rezygnujemy z kryterium jakości, wtedy opis przedmiotu zamówienia musi być bardzo dobrze...
254.
Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Jerzy Wysocki Dokumenty konsorcjantów Jeśli w siwz nie ma zapisu dotyczącego konsorcjum, to czy...
255.
Każdy, kto stanął przed koniecznością zakupu mebli biurowych, może stwierdzić, że nie jest to proste zadanie. Trzeba bowiem zmierzyć się z szeregiem problemów, zwłaszcza pod kątem jakości i...
256.
Do czynności obowiązkowych w nadleśnictwie zalicza się kontrolę i prognozowanie zagrożenia lasu, a do czynności nieobowiązkowych ocenę zagrożenia lasu przez szkodniki, profilaktykę i metody ochrony...
257.
Prowadząc postępowanie w trybie licytacji elektronicznej, możemy spotkać się z różnymi niespodziankami. Nie oznacza to jednak, że nie należy próbować, gdyż zamawiający, stosując ten tryb, mogą...
258.
Rozwój gospodarczy jest ściśle związany z rozwojem innowacyjności, co znalazło odzwierciedlenie w zamówieniach publicznych, które powinny być postrzegane jako sposób kreowania popytu na produkty...
259.
Wszystkie zbiorniki wodne – sztuczne czy naturalne – zawsze muszą być odpowiednio przygotowane: najpierw do sezonu letniego, a później do okresu zimowego. Czynności te wchodzą w zakres zadań...
260.
Planując realizację dużej inwestycji i zakładając, że będzie przebiegać etapami, nie musimy od razu dysponować środkami na sfinansowanie całego zamówienia, a jedynie części, która ma być wykonana w...
261.
Postępowanie o zamówienie publiczne to nie tylko realizacja procedur. To także sposób wyboru najkorzystniejszej oferty. Zatem precyzyjny opis elementów takich jak cena i jakość są kluczową kwestią....
262.
Znajdujące się na drogach oznakowanie nie jest, niestety, wieczne. Dlatego też co kilka lat musi być odnawiane lub tworzone na nowo. Aby je jednak prawidłowo wykonać, najpierw trzeba je prawidłowo...
263.
Przygotowując się do budowy placu zabaw, z którego korzystać będą najmłodsi, najważniejszą kwestią jest ich bezpieczeństwo, które należy zagwarantować poprzez zastosowanie materiałów dobrej jakości...
264.
Jak wynika z ogłoszeń publikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, zamawiającym wiele trudności sprawia stwierdzenie, czy bieżąca konserwacja nawierzchni gruntowej jest usługą, czy robotą...
265.
Jeśli zamawiający w chwili przygotowywania postępowania o zamówienie publiczne nie jest w stanie dokładnie określić, jaki ma być zakres zamówienia na dostawy lub usługi, może...
266.
Choć Komisja Europejska zakłada, że do 2015 r. połowa udzielanych zamówień publicznych ma uwzględniać aspekty środowiskowe, w Polsce kwestia ta nadal budzi szereg wątpliwości i zielone zamówienia są...
267.
Przykładowe zapisy siwz dotyczące wynagrodzenia kosztorysowego w przypadku, gdy zestawienie planowanych prac jest sporządzane przez wykonawcę na podstawie dostarczonej przez zamawiającego...
268.
Większość jednostek sektora finansów publicznych w celu prawidłowego realizowania powierzonych im zadań dokonuje zakupów samochodów, które następnie są wykorzystywane przez pracowników danej...
269.
W styczniowym numerze miesięcznika omówione zostały teoretyczne aspekty związane z wynagrodzeniem kosztorysowym. Obecny artykuł zawiera natomiast przykłady praktycznych zapisów, które można...
270.
20 lutego 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Ma ona być alternatywą dla możliwości zlecania zadań podmiotom prywatnym z zastosowaniem...
271.
Właściwy opis przedmiotu zamówienia w przypadku zamawiania usług sprzątania to połowa sukcesu. Pozostała część to odpowiednia znajomość przepisów prawa zamówień publicznych i innych aktów prawnych...
272.
Wysłany na szkolenie burmistrz był pod ogromnym wrażeniem, kiedy dowiedział się, jak przeprowadzić licytację elektroniczną na roboty budowlane i ile można na tym zaoszczędzić. Jego entuzjazmu...
273.
Pozyskiwanie przez muzea określonych muzealiów wymaga stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, która reguluje zasady wydatkowania środków publicznych. W praktyce okazuje się...
274.
Jak prawidłowo opisać przedmiot zamówienia i określić wartość zamówienia oraz podać sposób obliczania ceny w postępowaniu dotyczącym rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych. Pomimo...
275.
Główną cechą tego rodzaju wynagrodzenia jest jego zmienność w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, w związku z czym cena podana w ofercie jest jedynie „umówionym wynagrodzeniem”, a nie ceną...
276.
Podejmując w trakcie realizacji inwestycji decyzję o rozszerzeniu jej zakresu, zamawiający może skorzystać ze znaczących uproszczeń. Wystarczy spełnić kilka warunków przy opracowywaniu siwz....
277.
Wartości szacunkowej kilku przedmiotów zamówienia nie sumujemy według CPV, ale w zależności od tego, co zamawiający zamierza uzyskać czy też osiągnąć poprzez ich udzielanie, a więc w odniesieniu do...
278.
Odpowiedzialność za podejmowane decyzje pracowników zamawiającego uczestniczących w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania, czyli o obowiązkach członków komisji przetargowej. Instytucja...
279.
Wydawałoby się, że wynagrodzenie ryczałtowe jest dla zamawiających bardzo dobrą formą rozliczania robót. Ale to tylko pozory. Z uwagi na fakt, iż w takim przypadku całe ryzyko ponosi wykonawca,...
280.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia powinna stanowić kompendium wiedzy dla wykonawcy w zakresie warunków związanych z przystąpieniem do postępowania oraz realizacją zamówienia. Ustawa Prawo...
281.
Rozmowa z Mirosławem JESIONKĄ, prezesem zarządu Mercus Software Sp. z o.o. Przetargi Publiczne: Kiedy zainteresowaliście się pozyskiwaniem zamówień od klientów z sektora publicznego?   Mirosław...
282.
Zaprojektowanie nowoczesnego kompleksu strzelnic wraz z zapleczem szkoleniowym na terenie Katowic to jeden z etapów programu wyposażenia policji. Kolejnym etapem będzie pozyskanie środków...
283.
Pomimo ogromnej puli środków finansowych, jakie mamy do wykorzystania, nadal nie do końca potrafimy skorzystać z bezzwrotnej pomocy, wpadając w „pułapkę” przepisów i nie potrafiąc rozróżnić uchybień...
284.
Obecnie niemal wszystkie znaczące inwestycje budowlane realizowane są w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC, których nieodzownym elementem są zmiany w umowach. Nieprzemyślane – mogą jednak prowadzić...
285.
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w przypadku udzielenia zamówienia, którego przedmiot lub warunki zostały określone w sposób naruszający zasady uczciwej konkurencji....
286.
Rozmowa z Piotrem ZAJĄCZKOWSKIM, kierownikiem działu zamówień publicznych Martela Sp. z o.o. „Przetargi Publiczne”: Na rynku zamówień publicznych podstawowym kryterium jest cena. Czy ma to swoje...
287.
Materiały biurowe można zamawiać w dwóch wariantach: jako dostawy ściśle określonych artykułów z podaniem dokładnych ich ilości lub z podaniem jedynie ilości orientacyjnych, gdzie ostateczna ilość...
288.
Ceny jednostkowe podawane w ofertach przez wykonawców wynikają wyłącznie z ich wyliczeń odnośnie zysków i kosztów. Zamawiający nie może więc w to w żaden sposób ingerować i narzucać sposobu...
289.
Bardzo ważnym elementem wyboru właściwego wykonawcy przy dostawach artykułów spożywczych jest ocena jakości oferowanych produktów. Jak to zrobić zgodnie z literą prawa i zasadami udzielania zamówień...
290.
Rozmowa z Iwoną ZIARNIAK, dyrektorem pionu wsparcia sprzedaży w NetLine Group Sp. z o.o. Przetargi Publiczne: Jesteście firmą, która dopiero zaczyna ubiegać się o zamówienia publiczne…   Iwona...
291.
Przed otwarciem w ubiegłym roku rynku energii elektrycznej instytucje publiczne kupowały prąd, stosując tryb zamówienia z wolnej ręki. Teraz jednak, gdy nie ma już monopolu, umowę na zakup energii...
292.
Zmiana treści ogłoszenia z naruszeniem zakazów wyrażonych w art. 11 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych może powodować poważne konsekwencje w zależności od etapu, na którym zostały stwierdzone....
293.
Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej Zamawiający nie ma prawa uchylać wcześniej podjętych przez siebie decyzji, gdyż nie jest to przewidziane przepisami ustawy, chyba że następuje to w wyniku...
294.
Rozpoczęły się już postępowania, które mają wyłonić wykonawców mundurów według nowych wzorów, zaprojektowanych przy współpracy policyjnych specjalistów od umundurowania oraz studentów łódzkiej...
295.
Przeprowadzenie postępowania na kampanię public relations oraz kampanię promocyjną nie tylko należy do grupy zamówień skomplikowanych, ale również takich, które mogą być realizowane zarówno w kraju,...
296.
Jeśli chodzi o zamówienia publiczne, to czasami – jak mówi znane przysłowie – najciemniej jest pod latarnią. Okazuje się, że nawet w instytucjach kontrolujących innych zamawiających, gdzie zasady...
297.
Bardzo często pojawiającym się błędem w przypadku zamawiania usług planistycznych jest umieszczanie w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia zbyt ogólnych zapisów w odniesieniu do przedmiotu...
298.
Ta nowa, autorska rubryka pt. „Lekką ręką” ma wprowadzić trochę swobody do tak trudnego i poważnego tematu, jakim są zamówienia publiczne. Jest nadzieja, że dzięki temu z innej perspektywy spojrzymy...
299.
Jeżeli w postępowaniu zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, musi dokładnie określić warunki, jakie mają spełnić wykonawcy dla każdej z części zamówienia. Nie muszą to być...
300.
Na pytania naszych czytelników odpowiada Ewa WIKTOROWSKA, inżynier budownictwa, członek Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień...
301.
Chociaż do umów o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, to prawo zamówień publicznych wskazuje na pewne ograniczenia, jak np. w art. 140 zakazującym zmian, które naruszają...
302.
Oferta równoważna to taka, która odpowiada zakresowi równoważności opisanemu w siwz. Zakres ten musi jednak zostać opisany w taki sposób, aby nie ograniczał uczciwej konkurencji i wiązał się z...
303.
Jak przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem są roboty budowlane w zakresie remontu dróg. W części pierwszej – przygotowanie inwestycji związane z wykonaniem prac...
304.
Rozmowa z Julią KURYLSKĄ, dyrektorem sprzedaży sektora publicznego Lyreco Polska SA Przetargi Publiczne: Kto należy do waszych głównych klientów z sektora publicznego?   Julia KURYLSKA: Na...
305.
Jeśli mamy do czynienia z robotami budowlanymi, na które w kosztorysach ofertowych określono ceny jednostkowe, o ostatecznej wartości umowy decyduje obmiar, a więc ilość faktycznie wykonanych robót....
306.
Wszelkie parametry zamawianych urządzeń zależą od ich przeznaczenia. W przypadku notebooków zamawiający powinni kłaść nacisk szczególnie na: zastosowany procesor, mobilność, wielkość pamięci, rodzaj...
307.
Wykonywanie robót budowlanych przy obiekcie wpisanym do rejestru prowadzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków generuje szereg obowiązków, jakie musi spełnić zarówno zamawiający, jak i...
308.
Opis przedmiotu zamówienia w przypadku robót budowlanych zależy od zakresu prowadzonych prac. Za pomocą innych dokumentów opisuje się bowiem tylko wykonanie danego zadania, a innych, jeśli chodzi o...
309.
Niezgodność treści oferty z treścią siwz jest często przez zamawiających błędnie interpretowana. Zdarza się bowiem, że odrzucają oni ofertę, której treść jest zgodna z siwz, a niezgodna z nią jest...
310.
Wszystkie postępowania wszczęte w dniu i po 15 listopada 2007 r. muszą być dokumentowane zgodnie z wzorami stanowiącymi załączniki do nowego rozporządzenia w sprawie protokołu z postępowania o...
311.
Zamawiający, zamierzając kupić serwer, musi odpowiedzieć sobie na kilka pytań, które nie tylko zagwarantują mu skuteczne przeprowadzenie postępowania, ale i otrzymanie sprzętu, który spełnia jego...
312.
Jak wynika z orzecznictwa zamawiający sektorowi, jak też ubiegający się o udzielane przez nich zamówienia wykonawcy, bardzo często mają problem z właściwym określeniem tego, czy dane zamówienie...
313.
Sposób ustalenia wynagrodzenia: dla wykonania roboty budowlanej, dla zaprojektowania i wykonania roboty budowlanej, dla realizacji obiektu budowlanego. Za wykonanie świadczenia należy zapłacić...
314.
Na pytania czytelników odpowiada mec. Anna Specht-Schampera, radca prawny, wspólnik Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. k. we Wrocławiu i Warszawie, zajmującej się...
315.
Przygotowanie prawidłowego i zgodnego z przepisami opisu przedmiotu zamówienia na dostawę materiału szewnego – choć niezmiernie trudne – jest jednak możliwe. Jedyny warunek to duża wiedza...
316.
Aby dobrze opisać przedmiot zamówienia, biorąc pod uwagę art. 30 prawa zamówień publicznych, należy nie tylko przytoczyć opisujące przedmiot zamówienia normy, ale również określić wymagania dla...
317.
Zaniżanie wartości zamówienia lub dzielenie zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania przepisów to najczęściej występujące naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych. Jak wielkie znaczenie...
318.
Wprowadzenie kryteriów środowiskowych do opisu produktu pozwala wykonawcom na rozpoznanie oczekiwań zamawiającego, przekazując równocześnie informację o tym, że przyjazne środowisku cechy wyrobu lub...
319.
Rozmowa z Andrzejem Kurkiem, wiceprezesem zarządu NTT System Przetargi Publiczne: Jednym z waszych ostatnich zamówień jest zamówienie dla Ministerstwa Edukacji Narodowej…   Andrzej Kurek: To...
320.
W zasobach nieruchomości gmin znajdują się m.in. lokale mieszkalne. Nieruchomości te, mimo że są zajmowane przez najemców, mogą być przeznaczane do sprzedaży. Dotychczasowym najemcom lokali...
321.
W jaki sposób opisać specjalistyczny sprzęt medyczny? Przede wszystkim rozsądnie, podając wymagane parametry i obiektywny sposób ich oceny oraz nie ulegając dodatkowym „gadżetom”, które podwyższają...
322.
Na pytania naszych czytelników odpowiada w tym miesiącu Jerzy Wysocki, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, dyrektor wydziału gospodarki gminnej w...
323.
Rozmowa z Andżeliką Cieślowską, prezesem zarządu Korporacji Budowlanej Doraco Sp. z o.o. Przetargi Publiczne: Jesteście akurat w trakcie ubiegania się o kontrakt wart kilkanaście milionów euro…...
324.
Zamawiający winien wybrać ofertę wyłącznie na podstawie kryteriów określonych w siwz. Musi też pamiętać, iż powinny się one odnosić do przedmiotu zamówienia, a nie podmiotu składającego ofertę....
325.
Na pytania naszych czytelników odpowiada w tym miesiącu Jerzy Wysocki, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, dyrektor wydziału gospodarki gminnej w...
326.
Temat zakupu leków jest jednym z wielu problemów, z jakimi spotykają się zakłady opieki zdrowotnej, wydatkujące w tym zakresie znaczne – w odniesieniu do pozostałych wydatków jednostki – środki...
327.
Aby zamawiający uniknął zarzutu uznaniowości przy ocenianiu ofert pod kątem jakości, powinien bardzo szczegółowo opisać sposób tej oceny. Jeżeli oferowane przez wykonawców produkty będzie oceniał...
328.
Każdy podmiot, który zobowiązany jest do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, podlega jednocześnie ustawie o dostępie do informacji publicznej. Dostęp do informacji publicznej jest...
329.
Dozwolone są zmiany tych postanowień umowy, które nie były oceniane za pomocą kryteriów oceny ofert, o ile nie są niekorzystne dla zamawiającego i nie zależą od żadnej ze stron. Dopuszczalność...
330.
Rozmowa z Bogusławą Garczyńską-Wąs, prawnikiem firmy Mercator Medical SA Przetargi Publiczne: Dwa lata z rzędu zdobyliście kontrakty na Węgrzech. Na jakich zasadach funkcjonuje tamtejszy system...
331.
W jaki sposób zamawiający ma oszacować wartość zamówienia oraz przygotować rzetelny i obiektywny opis przedmiotu, a także warunki udziału w postępowaniu przy realizacji zamówień na dostawy produktów...
332.
Kiedy możliwy jest opis przedmiotu zamówienia w przetargu na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku z dopuszczeniem składania ofert częściowych przy pomocy znaków towarowych, patentów lub...
333.
Przetarg na zakup testów do wykrywania BSE i trzęsawki owiec od początku budził szereg kontrowersji. Tylko dlaczego, skoro wybrana oferta była – przy okazji – o ponad połowę tańsza od oferty...
334.
Regulamin udzielania zamówień powinien odnosić się do kwestii nieopisanych w prawie zamówień publicznych, ale mających szczególne znaczenie dla przeprowadzanych w jednostce postępowań. W skali kraju...
335.
Kosztorys inwestorski służy określaniu wartości szacunkowej zamówienia. Jego podstawą techniczną jest jednak przedmiar robót, który przedstawia sposób ustalania cen jednostkowych. Przy udzielaniu...
336.
Przy pomocy jakich parametrów opisać przedmiot zamówienia, aby wybrany w postępowaniu o zamówienie wykonawca dostarczył dokładnie to, czego zamawiający oczekiwał, rozpoczynając postępowanie....
337.
Zgodnie z zasadą opisaną w prawie zamówień publicznych wykonawca ma prawo do złożenia tylko jednej oferty i to w taki sposób, aby swoją treścią odpowiadała ona specyfikacji istotnych warunków...
338.
W wielu jednostkach budżetowych częstym rodzajem zamówienia publicznego są usługi na wykonanie dokumentacji projektowej dla robót budowlanych, co wynika z art. 31 ust. 1 ustawy Prawo zamówień...
339.
Znowelizowana ustawa Prawo zamówień publicznych, uchylając zapisy art. 4 pkt 3 lit. c i d, wprowadziła dla usług telekomunikacyjnych i telefonicznych obowiązek stosowania ustawy przy wartościach...
340.
W każdej jednostce samorządu terytorialnego do prawidłowego funkcjonowania systemu zamówień publicznych niezbędna jest instrukcja, która będzie określała zasady przeprowadzania postępowań i...
341.
Na pytania naszych czytelników odpowiada Halina OLSZOWSKA, konsultant i trener zamówień publicznych, przewodnicząca Rady Programowej „Przetargów Publicznych”. Sumowanie zamówień w obrębie jednego...
342.
Rozmowa z Bogdanem RYTWIŃSKIM, dyrektorem Skanska SA Oddział Budownictwa Drogowo–Mostowego we Wrocławiu. Przetargi Publiczne: Tuż przed naszą rozmową podpisał Pan umowę z wrocławskim oddziałem...
343.
Naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie zawiadamiania prezesa UZP, określania warunków udziału w postępowaniu oraz opisywania przedmiotu zamówienia. Obowiązek zawiadamiania...
344.
W określonych okolicznościach może dojść do odstąpienia, zerwania lub przedterminowego rozwiązania umowy o zamówienie publiczne. Jakie są tego konsekwencje i w jakich sytuacjach jest to możliwe?...
345.
Stosowanie przepisów prawa zamówień publicznych przy zamawianiu usług leśnych było często dla Lasów Państwowych przyczyną wielu problemów. Dopiero nowelizacja ustawy pozwoliła na uproszczenie...
346.
Żaden przepis nie sankcjonuje obowiązku tworzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych. Jednak dla zachowania należytej staranności wydaje się to uzasadnione. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy...
347.
Jedną z obowiązujących w zamówieniach publicznych zasad, obok zasady jawności, równości, uczciwej konkurencji i wprowadzonej nowelizacją zasady zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa, jest pisemność...
348.
Czy dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są elementem treści oferty? W głośnej przed kilkoma miesiącami uchwale, która zapadła w...
349.
Na ofertę składają się wyłącznie dokumenty świadczące o sposobie wykonania zamówienia, a nie dokumenty, które potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Co winniśmy rozumieć pod...
350.
Rozmowa z Markiem SOROKĄ i Bogusławem BEDNARZEM, współwłaścicielami Piomar s.c. Jesteście zaledwie kilkuosobową firmą zajmującą się sprzedażą i montażem sprzętu oraz oprogramowania komputerowego,...
351.
Przedstawiamy przykłady wyroków wydanych w ostatnim czasie przez zespoły arbitrów. PODPIS OSOBY NIEUPRAWNIONEJ Sygn. akt UZP/ZO/0-3347/05 Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia...
352.
Komórka ds. zamówień, czyli wyodrębniona struktura w jednostce zamawiającego, to gwarancja dobrej organizacji i właściwego realizowania prawa zamówień publicznych. Praca w zamówieniach publicznych...
353.
Konsekwencje naruszenia przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, dotyczących czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania, określa również ustawa o odpowiedzialności...
354.
Nowe rozporządzenie wykonawcze na podstawie art. 31 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych doprecyzowało obowiązki zamawiającego odnośnie sporządzania opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie...

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne