Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Poznańska elektrownia...

10 Luty 2021 
Pod koniec stycznia w Poznaniu uruchomiono miejską elektrownię słoneczną.

Witraże na dworcu w Gdańsku

10 Luty 2021 
Na dworcu Gdańsk Główny trwają prace budowlane związane z przebudową dworca.

Umowa Partnerstwa

10 Luty 2021 
18 stycznia 2021 r. ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, która jest...
Poszukiwano wyrażenia: wadium

Znaleziono 319 pasujących wyników.

Wyniki zostały podzielone na kategorie.
Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania. Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.

Archiwum

1.
Analizujemy treść wyroku wydanego przez Sąd Najwyższy w odniesieniu do kwestii składania wadium przez konsorcjum w świetle interpretacji dokonanej przez Sąd Okręgowy w Gdańsku.   Jednym z...
2.
Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający żądał wniesienia wadium, a wadium to nie zostało wniesione w ogóle lub wniesiono je w sposób nieprawidłowy, to oferta podlega...
3.
Czy każda rozbieżność między zapisami gwarancji wadialnych a wymogami w tym zakresie zamieszczonymi w siwz dyskwalifikuje ofertę?   W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, którego...
4.
Czynność ponownego wniesienia wadium, określona w art. 46 ust. 3 pzp, od lat budzi sporo wątpliwości wśród uczestników postępowania. Jak zatem interpretować obowiązek żądania od wykonawcy ponownego...
5.
Jakie działania powinien podjąć zamawiający względem wykonawcy, który przez wyjaśnienia doprowadza do zmiany treści oferty?   Jeżeli wykonawca w toku wyjaśnień treści oferty próbuje dokonać jej...
6.
Czy złożenie skanu oferty opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy uznać za czynność zgodną z wymogami wynikającymi z art. 10a pzp?   Elektronizacja zamówień dotycząca...
7.
Konsekwencją braku zamieszczenia zmiany lub sprostowania treści ogłoszenia o zamówieniu, w przypadkach gdy jest to konieczne, może być zarzut naruszenia ustawy, które może mieć wpływ na wynik...
8.
Nieprawidłowe obliczenie terminów przewidzianych przepisami pzp lub związanych z czynnościami określonymi w tej ustawie może rodzić daleko idące i nierzadko negatywne konsekwencje zarówno dla...
9.
Zwiększenie kwoty należnej wykonawcy możliwe jest m.in. na podstawie art. 142 ust. 5 i art. 144 ust. 1 pkt 6 pzp, gdzie określono przesłanki warunkujące możliwość waloryzacji oraz jej granice....
10.
Niezwłocznie po wyborze wykonawcy zamówienia publicznego albo po unieważnieniu postępowania zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom, którzy złożyli oferty, z wyjątkiem tego wykonawcy, którego...
11.
Zgodnie z art. 2 pkt 11 pzp wykonawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła...
12.
Omawiamy złożenie przez wykonawcę wadium w formie poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości....
13.
Analizujemy skutki upływu terminu związania ofertą w zakresie możliwości wyboru oferty i podpisania umowy o udzielenie zamówienia – w świetle najnowszego orzecznictwa polskiego i unijnego, praktyki...
14.
Już po raz czwarty w Kołobrzegu odbyła się ogólnopolska konferencja dla osób odpowiedzialnych za zamówienia publiczne w jednostkach sektora finansów publicznych – Forum Zamówień Publicznych dla...
15.
Jak w praktyce wygląda kwestia składania przez wykonawcę wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego? Ustawa Prawo zamówień publicznych wskazuje na...
16.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska. Czy brak uznania wadium na rachunku zamawiającego może być podstawą do odrzucenia oferty? Za skutecznie...
17.
Zdaniem Sądu Najwyższego zarzuty odwołania od wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniach poniżej progów UE mogą obejmować także zaniechanie wykluczenia wykonawcy, który złożył ofertę wybraną...
18.
W praktyce zamówień publicznych występuje wiele sytuacji spornych, w wyniku których dochodzi nawet do wykluczenia wykonawców z powodu nieprawidłowości w składanych przez nich gwarancjach...
19.
Jak w praktyce wygląda kwestia związana z koniecznością ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, którego oferta – w wyniku rozstrzygnięcia odwołania – została wybrana jako najkorzystniejsza?...
20.
Wskutek nowelizacji z czerwca 2016 r. zmieniły się regulacje wskazujące, w jakich sytuacjach zamawiający może zatrzymać wadium składane przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia...
21.
W art. 46 ust. 4a i 5 pzp zostały ściśle określone przesłanki zatrzymania wadium. W myśl ust. 4a analizowanego przepisu zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi...
22.
Zatrzymanie wadium na podstawie art. 46 ust. 4a pzp wymaga ścisłej interpretacji oraz oceny zaistnienia przesłanek ustawowych przy uwzględnieniu konkretnych okoliczności danej sprawy. We wcześniej...
23.
W postępowaniach o stosunkowo małej wartości, kiedy ustalona przez zamawiającego kwota wadium nie jest wysoka, wykonawcy często wybierają pieniądz jako formę wnoszonego wadium. Zgodnie z wymogiem...
24.
Aby gwarancja wadialna skutecznie zabezpieczała interesy zamawiającego, dokument gwarancyjny musi spełniać wymogi formalnoprawne, a samo wadium musi zostać wniesione w odpowiednim terminie i...
25.
W postępowaniach o zamówienie publiczne, których wartość jest równa progom unijnym lub je przekracza, zamawiający ma obowiązek żądania wadium od wykonawców ubiegających się o to zamówienie....
26.
Celem wadium jest zabezpieczenie interesów zamawiającego, dlatego jego wniesienie nie może budzić żadnych wątpliwości w zakresie jego skuteczności. W związku z dyspozycją przepisu art. 89 ust. 1 pkt...
27.
Należy dochować staranności, aby wadium, gdy jest wymagane, na pewno zostało wniesione i aby było wniesione w sposób prawidłowy. Zgodnie z art. 45 ust. 1 pzp w postępowaniach, których wartość...
28.
Na mocy nowelizacji pzp z czerwca 2016 r. spod reżimu ustawy wyłączono niektóre zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwot ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp, których przedmiotem są...
29.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska. Czy zamawiający może nie dookreślić przedmiotu zamówienia w treści siwz, powołując się na ochronę danych w...
30.
Omawiamy najważniejsze przepisy znowelizowanej ustawy – zarówno te ułatwiające podmiotom z sektora MŚP dostęp do rynku zamówień publicznych, jak i te, które stanowią barierę w tym zakresie....
31.
Kontrole przeprowadzone przez Najwyższą Izbę Kontroli wykazują, że zamawianie usług prawniczych nie zawsze odbywa się zgodnie z prawem. Przedmiotem niniejszego opracowania są wyniki kontroli...
32.
Czynności podejmowane w toku postępowania o udzielenie zamówienia oraz te związane ze środkami ochrony prawnej, a także korespondencja z zamawiającym wymagają wykazania prawidłowego umocowania osoby...
33.
Po wielu miesiącach niepewności długo oczekiwana nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych wchodzi w życie. Czy jednak zmienione przepisy położą kres licznym wątpliwościom? Zmienia się dużo i to...
34.
Zasadność zatrzymania wadium aktualizuje się w sytuacji, gdy wezwany do uzupełnienia dokumentu wykonawca celowo nie przedłoży go zamawiającemu. Truizmem jest stwierdzenie, że w celu wszczęcia...
35.
W drodze nowelizacji do pzp zostanie implementowany m.in. art. 10 lit. d dyrektywy 2014/24/UE, wyłączający usługi prawnicze spod reżimu stosowania procedur przetargowych. Zgodnie z obecnie...
36.
Wadium jako zabezpieczenie oferty Agnieszka Szulakowska prawnik, doradca; kieruje Biurem Zamówień Publicznych w jednostce sektora finansów publicznych Okiem zamawiającego Kwestie związane z wadium...
37.
siwz + wyjaśnienia + terminy   OKIEM ZAMAWIAJĄCEGO   Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest podstawowym i najważniejszym dokumentem opracowywanym w ramach przygotowania...
38.
Czy wykonawca, który nie zgodził się na przedłużenie terminu związania ofertą (w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego bądź z własnej inicjatywy), ma prawo do wnoszenia środków ochrony prawnej?...
39.
Jak powinny wyglądać zamówienia na usługi niepriorytetowe po uwzględnieniu zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 sierpnia 2014 r. oraz regulacji wynikających z...
40.
W związku z wydaniem przez Komisję Europejską nowych rozporządzeń i komunikatów polscy zamawiający od 1 stycznia 2016 r. są zobowiązani do stosowania nowych progów unijnych. Z dniem 1 stycznia 2016...
41.
Artykuł 87 ust. 2 pkt 3 pzp ma charakter ocenny: zamawiający po analizie konkretnego stanu faktycznego musi podjąć samodzielnie decyzję w zakresie poprawy treści oferty. Zgodnie z treścią art. 89...
42.
Niezbędnym elementem gwarancji wadialnej jest wskazanie sumy gwarancyjnej odpowiadającej wysokości wymaganego wadium. Kwota wadium nie może być wyższa niż 3% wartości szacunkowej zamówienia, przy...
43.
Jak ocenić działanie wybranego wykonawcy, który nie stawia się do podpisania umowy o zamówienie w wyznaczonym przez zamawiającego miejscu i terminie albo nie dopełnia formalności opisanych w siwz?...
44.
Wykonawca we wskazanym terminie nie może zmienić złożonej oferty  ani jej wycofać, ponieważ jest nią związany aż do upływu określonego przez zamawiającego terminu. W pzp nie uregulowano kwestii...
45.
Najczęściej wybieraną przez wykonawców formą wnoszonego wadium jest gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa. Dokument taki jest umową zawartą między wykonawcą a gwarantem (instytucją...
46.
Czy gwarancja wadialna wystawiona wyłącznie na lidera konsorcjum jest wadliwa czy też nie? Kwestia ta budzi wciąż wątpliwości interpretacyjne. W celu należytego zabezpieczenia swoich interesów...
47.
Jeśli zamawiającemu trudno jest ustalić zakres, wielkość lub termin realizacji zamówień, których potrzeba udzielenia w przyszłości jest niemal niewątpliwa, może on przeprowadzić postępowanie o...
48.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Mateusz Saczywko. W nadchodzącym roku planujemy przeprowadzić postępowanie na usługi ochrony. Obecnie obowiązująca dyrektywa traktuje...
49.
Jakie są prawne konsekwencje dla prowadzonego postępowania i zawartej umowy o zamówienie publiczne w przypadku odstąpienia od umowy przez jednego członka konsorcjum? Praktyką zamówień publicznych...
50.
Omawiamy stan obecny i konieczność zmiany regulacji dotyczących organu odpowiedzialnego za rozpoznawanie odwołań wnoszonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia. Trwające obecnie i zainicjowane...
51.
Uwolnienie od reżimu regulacji pzp w przypadku udzielania zamówień o wartości podprogowej nie oznacza braku jakichkolwiek zasad. Konieczne jest stosowanie reguł ogólnych wskazanych w kodeksie...
52.
Prawo zamówień publicznych – problemy praktyczne w świetle nowych dyrektyw, aktualnych przepisów i planowanych zmian Jak co roku, największa w Polsce konferencja poświęcona zamówieniom publicznym...
53.
Omawiamy przepisy prawne obowiązujące zamawiającego i wykonawcę w okresie od momentu złożenia oferty do chwili podpisania umowy o zamówienie publiczne. Celem postępowania o udzielenie zamówienia...
54.
Gwarancje ubezpieczeniowe lub bankowe mają zastąpić złożenie kaucji pieniężnej, która ze swojej istoty jest najpewniejsza. Zastępując „żywą gotówkę”, gwarancje muszą zapewniać ten sam poziom...
55.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Mateusz Saczywko. Zamawiający zamieścił w siwz zapis, zgodnie z którym wadium wniesione w formie gwarancji...
56.
Zabezpieczenie zapłaty wadium przez konsorcjum może przybrać jedną z form wskazanych w art. 45 ust. 6 pzp. Jednak wybór formy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej może okazać się problematyczny....
57.
Ustawa wskazuje na różne formy wniesienia wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawcy często decydują się na skorzystanie z gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych. Niestety,...
58.
Gwarancja ubezpieczeniowa lub bankowa jest często jedyną możliwością wniesienia wadium czy zabezpieczenia przez wykonawcę należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dzieje się tak...
59.
Standard monachijski oferuje najszersze i najbardziej kompleksowe  ubezpieczenie tzw. wszystkich ryzyk budowy. Takiego pokrycia ubezpieczeniowego oczekują inwestorzy oraz wykonawcy robót. W...
60.
W związku z rozwojem technologii filmowej nie tylko zmienia się sprzęt, na którym realizowane są kinowe projekcje, zmianom podlegają także wymagania stawiane osobom obsługującym nowe urządzenia...
61.
Wniesienie wadium stanowi istotny element postępowania o zamówienie publiczne, a wykonawca, który nie wniósł wadium, jest wykluczany z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust....
62.
Składy orzekające KIO wskazują, że nie można wybrać oferty, której termin związania minął. Jednak nie określają jednoznacznie, czy należy wykluczyć wykonawcę, który samodzielnie nie przedłużył...
63.
W postępowaniach, których wartość jest równa progom unijnym lub je przekracza, zamawiający zobowiązany jest żądać od wykonawców ubiegających się o zamówienie wniesienia wadium. W pzp wskazany został...
64.
Zamawiający powinien przeprowadzać postępowanie z należytą starannością, wynikającą z art. 355 § 1 kodeksu cywilnego w zw. z art. 14 pzp. Istnieje kilka środków przeciwdziałania zmowom, np....
65.
Przy zamówieniach publicznych na tzw. usługi niepriorytetowe o wartości poniżej progów unijnych wskutek zmian wprowadzonych ostatnią nowelizacją zamawiający mają większą swobodę kształtowania tego...
66.
Wadium składane przez wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może zostać zatrzymane w myśl regulacji zawartej w znowelizowanym art. 46 ust. 4a pzp. Od 19 października 2014...
67.
W związku z kolejnymi literami – E i F – zwracamy Państwa uwagę na to, że dla prowadzonego postępowania nie tylko treść składanych dokumentów jest istotna, ale też ich FORMA. Nie tylko koszt...
68.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Mateusz Saczywko Prowadzę postępowanie, którego przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym...
69.
Niekiedy interpretacja przepisu jest ważniejsza niż sam przepis. Dzieje się tak np. w przypadku terminu związania ofertą, którego bieg rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Sposób...
70.
Jeszcze przed wprowadzeniem najnowszych zmian w pzp istniało wiele udogodnień w zakresie udzielania zamówień na usługi niepriorytetowe. Teraz zamawiający mogą skorzystać z dodatkowych możliwości. Od...
71.
Zamawiając tablice rejestracyjne, należy pamiętać o przestrzeganiu zasad określonych nie tylko w pzp, lecz także w ustawie – Prawo o ruchu drogowym i w rozporządzeniu w sprawie rejestracji i...
72.
Podstawą oceny, czy treść oferty odpowiada wymaganiom zamawiającego, musi być znajomość zakresu pojęcia „treść oferty”. Zamawiający powinien też pamiętać o możliwościach i obowiązkach wskazanych w...
73.
Sprawa związana ze stanem faktycznym, którego prawdopodobnie nie można było obronić w drugiej instancji, paradoksalnie stała się źródłem rozważań na temat legalności ograniczenia wynikającego z...
74.
Cena nie powinna być jedynym kryterium oceny ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia na usługi ochrony, gdyż priorytetowa w takich zamówieniach jest rzetelność wykonania usług. Zamawiający,...
75.
W ramach podsumowania przeprowadzonego rozeznania cenowego zamawiający powinien w odpowiednim dokumencie wskazać kwotę, którą przyjmuje jako wartość szacunkową danego zamówienia. Oszacowanie...
76.
Od literki U rozpoczyna się wyraz UMOWA. A – jak wiadomo – zamówienie publiczne stanowi właśnie UMOWĘ odpłatną, zawieraną między zamawiającym a wykonawcą. Treść umowy powinna odpowiednio UREGULOWAĆ...
77.
Celem każdego postępowania o zamówienie publiczne jest WYBÓR wykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi. Aby do niego doszło, zamawiający musi wykonać kilka czynności, których nazwy zaczynają...
78.
Po tym, jak wykonawca zamówienia spóźnił się z jego realizacją, burmistrz gminy D. pisemną decyzją po prostu „darował” mu karę, polecając jednocześnie, by w zamian wykonał jedną ze wskazanych robót...
79.
Urszula B. była nieźle zaprawiona w wieloletnich bojach o uzyskanie zamówień publicznych. Ponieważ jej wynagrodzenie zależało m.in. od liczby wygranych przetargów, mogłaby ona obdzielić swą wiedzą...
80.
Jeżeli w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego termin związania ofertą wykonawcy upłynął, to nie ma on możliwości skorzystania ze środków ochrony prawnej. Upływ terminu związania...
81.
Emil K., przewodniczący komisji przetargowej i jednocześnie sekretarz gminy, stracił cierpliwość dopiero wtedy, gdy po raz trzeci otrzymał od wykonawcy wniosek o przedłużenie terminu związania...
82.
„Ekspertem jest każdy spoza regionu” to zasada Mara, którą zaczerpnęłam z publikowanych w Internecie zasad zarządzania, nauczania i doradzania. Kimkolwiek był ów Mar, miał sto procent racji. Jego...
83.
Czarno widzę przyszłość stosowania systemu zamówień publicznych przez naszych samorządowców. Zwłaszcza gdy okazuje się, że zamiast powoływać biegłych, słuchają „dobrych rad” wykonawców, pakując się...
84.
Prawo zamówień publicznych określa, kiedy zamawiający może, a kiedy musi żądać wniesienia wadium. Przewiduje także sytuacje, w których zamawiający ma prawo je zatrzymać. Występująca w ustawie –...
85.
Wykonawcy powinni zwracać szczególną uwagę na treść gwarancji wadialnej składanej wraz z ofertą, a w przypadku jakichkolwiek błędów powinni postarać się o uzyskanie stosownych aneksów. Wadium to...
86.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada mec. Eliza Grabowska-Szweicer W jaki sposób powinny być złożone oświadczenia z art. 22 i art. 24 pzp w...
87.
Opis przedmiotu zamówienia musi być jednoznaczny i wyczerpujący, dokładny i zrozumiały. Trzeba też pamiętać, że pzp zakazuje wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej umowy. I żadne prawo...
88.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Iwona Ziarniak Czy w świetle art. 26 ust. 3 pzp mogę uzupełnić w wykazie oferowanego przeze mnie...
89.
Jakie elementy związane z realizacją usług szkoleniowych należy przeanalizować, by mieć pewność, że zamówione szkolenie zostanie przygotowane i przeprowadzone w sposób profesjonalny? Na rynku działa...
90.
Postępowanie na produkcję wystawy może toczyć się z zastosowaniem art. 5 pzp. Zamawiający muszą mieć na uwadze między innymi konieczność przeniesienia praw autorskich. W sytuacji gdy instytucje...
91.
Naruszenia art. 5 pzp w praktyce dotyczą przede wszystkim przesłanek umożliwiających udzielenie zamówienia na usługi niepriorytetowe w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub w trybie z wolnej ręki....
92.
Propozycja skorzystania z pozacenowych kryteriów oceny ofert wciąż wzbudza nieufność zamawiających. Niektóre zamówienia są jednak tak specyficzne, że lepiej nie ograniczać się tylko do ceny....
93.
W przypadku udzielania zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa wystąpienie jednej z sześciu przesłanek obliguje zamawiającego do wykluczenia wykonawcy. Co jeszcze warto mieć na uwadze,...
94.
Oferta częściowa Definicja   Oferta przewidująca, zgodnie z treścią siwz, wykonanie części zamówienia publicznego. Przykład praktyczny tego rodzaju oferty   Przedmiotem zamówienia jest...
95.
O przetargach na zakup mienia wojskowego, trudnościach związanych z procedurami obrotu nieruchomościami i czynnikach wpływających na ten rynek rozmawiamy ze Zbigniewem Sergiuszem Prokopczykiem z...
96.
Liczne przypadki stosowania trybów negocjacji bez ogłoszenia i zamówienia z wolnej ręki są poddawane różnym kontrolom lub audytom, stąd częste obawy zamawiających przed ich stosowaniem. Czy są one...
97.
Zgodnie z obowiązującym prawem możliwe jest wszczęcie postępowania, mimo że wartość szacunkowa zamówienia jest wyższa niż kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia....
98.
Na przestrzeni lat podejmowano liczne działania zmierzające do przeciwdziałania porozumieniom przetargowym. Ostatnim pomysłem ustawodawcy jest wprowadzenie nowej przesłanki wykluczenia wykonawców...
99.
Wystąpienie jednej z pięciu przesłanek powoduje wyłączenie z postępowania o udzielenie zamówienia osoby wykonującej czynności po stronie zamawiającego. O czym jeszcze warto pamiętać, żeby z wiedzy o...
100.
Wobec braku uregulowań prawnych dotyczących terminu wykonania orzeczenia Izby, w praktyce to zamawiający decyduje, kiedy wyrok zostanie wykonany. Wykonawca może jednak skutecznie...
101.
Instytucja wadium funkcjonuje od lat w systemie zamówień publicznych. Mimo to nie doczekała się wyczerpującej regulacji ustawowej. Wciąż pojawiają się wątpliwości między innymi w kwestii wniesienia...
102.
Korzystanie z dynamicznego systemu zakupów to wciąż rzadkość. Przyczyną tego może być sztywność samej procedury. Metoda ta ma jednak niewątpliwe zalety. Być może w przyszłości stanie się powszechnym...
103.
Dowódca jednostki wojskowej nie do końca był pewien, co będzie przedmiotem jego zamówienia. To, że ma to być ochrona mienia, było oczywiste, ale miał wątpliwości, czy do przedmiotu zamówienia może...
104.
Jednostki sektora finansów publicznych to jeden z siedmiu typów podmiotów, które zgodnie z art. 3 pzp zobowiązane są do stosowania ustawy. Jednak najczęściej o siódemce trzeba pamiętać w kontekście...
105.
„Mamy prawo do szczęścia, ale nie mamy szczęścia do prawa”. Nie wiem, kto to powiedział, ale wiem, że w odniesieniu do prawa zamówień publicznych ostatnio raczej nie mamy szczęścia. Od osiemnastu...
106.
Mimo uspokajających zapewnień projektodawców ustawy, w środowisku związanym z zamówieniami pojawiają się sygnały o możliwych zagrożeniach związanych z nowymi uregulowaniami. Najbliższe miesiące...
107.
W postępowaniu na dostawę wpłynęło wiele pytań. Wszystkie dotyczyły określonych przez zamawiającego potrzeb w zakresie informacji, jakich należało mu dostarczyć, aby wziąć udział w postępowaniu....
108.
Przed udzieleniem zamówienia na świadczenie usług pocztowych każdy zamawiający powinien ustalić – w bardzo precyzyjny sposób – z jakim rodzajem zamówienia ma do czynienia oraz które przepisy...
109.
Nie ma znaczenia, czy przetarg przygotowuje cywil, czy wojskowy. Zasady udzielania zamówień są jednakowe dla wszystkich, nawet dla tych, którzy muszą zorganizować przetarg na zakup samobieżnej...
110.
Nie wiadomo dlaczego, ale ustawodawca upodobał sobie w pzp liczbę 3, wyznaczając często trzydniowe terminy na różnego rodzaju czynności. Co jeszcze wiąże się w zamówieniach z trójką? TRZY CECHY...
111.
Niemal przez cały rok informacje o tym przetargu lokalna prasa podawała na pierwszej stronie, a wszystko dlatego, że dotyczył budowy obwodnicy miasta, na którą z utęsknieniem czekali tak jego...
112.
Organizacja koncertu w plenerze to nie tylko kwestia wyboru odpowiedniego wykonawcy i podpisania z nim umowy. Pamiętać trzeba również o zapewnieniu mu odpowiednich warunków technicznych, a...
113.
W jaki sposób instytucja kultury ma zamówić w przetargu określony instrument muzyczny, aby nie narazić się na zarzut naruszenia zasad równego traktowania i uczciwej konkurencji, a do tego otrzymać...
114.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Iwona Ziarniak Czy wykonawca może skutecznie ubiegać się o udzielenie zamówienia, jeżeli...
115.
Jeśli zamawiający stawia zbyt wygórowane warunki w zakresie posiadanych potencjałów, warto zdecydować się na udział w konsorcjum. Gdy jednak barierą są środki finansowe, lepiej wybrać formę...
116.
Stosowanie art. 94 ust. 3 prawa zamówień publicznych sprawia zamawiającym wiele trudności, a jego interpretacje są często bardzo rozbieżne. Problemu nie rozstrzyga nawet orzecznictwo Krajowej Izby...
117.
O wykluczaniu wykonawców, z którymi zamawiający wcześniej rozwiązał umowę i konsekwencjach prawnych takich działań rozmawiamy z mec. Anną Specht-Schamperą, wspólnikiem w Kancelarii Prawnej ...
118.
Zamawiający powinni pamiętać, że w przypadku zamawiania usług ochrony osób i mienia muszą wymagać od wykonawców posiadania koncesji na prowadzenie takiej działalności. Zasady wykonywania...
119.
Kiedy zamawiający musi, a kiedy może udostępnić specyfikację istotnych warunków zamówienia na swojej stronie internetowej, a także czy może ograniczyć wykonawcy wgląd do jej wersji papierowej lub w...
120.
Pojęcie oferty orientacyjnej pojawia się tylko w przypadku dynamicznego systemu zakupów. Jest to specyficzny rodzaj oferty, który w żaden sposób nie wiąże wykonawcy, ponieważ nie zawiera...
121.
Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada mec. Marcin Meducki Jaka oferta podlega ponownej ocenie Wykluczyliśmy dwóch najtańszych wykonawców...
122.
Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stanowi jeden z najważniejszych dokumentów sporządzanych przez zamawiającego w trakcie prowadzonej procedury....
123.
Proces udzielania zamówienia publicznego z zasady ma charakter jawny, co jest gwarantowane przez obowiązkowe upublicznianie w formie ogłoszenia informacji o postępowaniu, jego...
124.
Określenie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej wraz z żądaniem dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest stosownie ubezpieczony, w praktyce utrudnia proces...
125.
Wpływ zmian nowelizacyjnych na udzielanie zamówień publicznych w robotach budowlanych Przepisy, które weszły w życie w maju br. przyniosły, moim zdaniem, pozytywne efekty dla systemu zamówień...
126.
Przyjęty przez Komisję Europejską pakiet legislacyjny zakłada wprowadzenie zmian w kluczowych dyrektywach – tzw. klasycznej, sektorowej oraz wprowadzenie nowej – w sprawie koncesji....
127.
Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Jerzy Wysocki Dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych Zamawiający wszczął postępowanie...
128.
Organizacja przez jednostkę sektora finansów publicznych wycieczki zagranicznej czy imprezy integracyjno-wypoczynkowej, finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Większość...
129.
Kwestia zatrzymywania wadium w wyniku nieuzupełnienia dokumentów od początku wywołuje wiele kontrowersji. Co w takim razie może zrobić zamawiający, aby ograniczyć problemy z tym...
130.
Przygotowane przez Urząd Zamówień Publicznych propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych zakładają przede wszystkim zniesienie ciągle istniejących barier utrudniających wykonawcom,...
131.
Decyzję o żądaniu wadium podejmuje zamawiający, a wykonawca wybiera formę jego wniesienia. Teoretycznie wadium w pieniądzu wymaga najmniej starań, może jednak okazać się...
132.
Analiza orzecznictwa wskazuje, że decyzja o zatrzymaniu wadium nie jest wcale prosta. W trakcie postępowania o zamówienie powstaje szereg niejasności dotyczących interpretacji przesłanek w tym...
133.
Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer Wydatki na nadzór Czy w skali roku należy sumować wydatki dokonywane...
134.
Wiele samorządów postanowiło pozyskać środki unijne na wdrożenie projektu indywidualizacji nauczania. Warto pamiętać, że zakup towarów i usług w tych projektach następuje...
135.
Pierwszy dzień konferencji zakończyliśmy uroczystą galą, podczas której rozdane zostały Kryształy Przetargów Publicznych – nagroda dla najlepszych zamawiających i wykonawców. Kapituła wyłoniła...
136.
Działania związane z udziałem w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego można podzielić na kilka etapów. Na każdym z nich generowane są inne koszty...
137.
Dokonywane na podstawie art. 46 ust. 4a pzp lawinowe zatrzymywanie wadiów było i nadal będzie przedmiotem licznych publikacji. Na tym tle powstaje pytanie, czy aby...
138.
Jacek B. swoją firmę stworzył od podstaw. Przez ponad 20 lat jej działalności zbudował też wiele dróg, mostów, kładek, a nawet wiaduktów, uzyskując tym samym odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie....
139.
Zarówno na gruncie zamówienia publicznego, jak i postępowania o udzielenie zamówienia między zamawiającym a wykonawcą może dochodzić do napięć. Wiedza na temat...
140.
Na gruncie pzp można oceniać jako dopuszczalne wyłącznie takie przekształcenie wykonawcy zamówienia publicznego, które stanowi następstwo sukcesji generalnej. Jak wynika z definicji...
141.
Gmina S. przyznała na budowę budynku wielorodzinnego, którą miało prowadzić Towarzystwo Budownictwa Społecznego, ponad 50% wartości inwestycji. Zobowiązała więc prezesa TBS-u do przeprowadzenia...
142.
Zgodnie z przepisami, w toku postępowania powinni być promowani przedsiębiorcy zdolni do wykonania zamówienia, a jednocześnie uczciwi i rzetelni. Bywa, że cele te pozostają tylko zapisami na...
143.
Przygotowując się do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług pocztowych, zamawiający – w pierwszej kolejności – powinien określić rodzaj usługi...
144.
Zapytanie o cenę, w przeciwieństwie do licytacji elektronicznej, nie ma zastosowania do zamawiania robót budowlanych, a jedynie dla tych dostaw lub usług, które...
145.
Przedstawiamy fragmenty wybranych orzeczeń wydanych w sprawach rozpatrywanych przez składy orzekające Krajowej Izby Odwoławczej. Zamawiający nie ma ustawowego obowiązku uwzględniania postulatów...
146.
Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer System monitoringu zużycia paliwa W ubiegłym roku podjęliśmy działania...
147.
Ponieważ zdecydowana większość zamówień sektorowych dotyczy działalności reglamentowanej, ważne jest, aby zamawiający ci poznali potencjalne zagrożenia i możliwości wynikające ze stosowania...
148.
Nie we wszystkich trybach zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród ofert wykonawców, którzy składają je w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie. Czasami potrzebna jest wstępna...
149.
Zastanawia mnie, ile jeszcze zmian naszego prawa zamówień publicznych zostanie wprowadzonych tylko z tego powodu, że zdarzył się jakiś incydent związany z przygotowaniem, prowadzeniem lub realizacją...
150.
Możliwości odzyskania wadium zatrzymanego przez zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 46 ust. 4a pzp przy założeniu, że doszło do tego w sposób nieuprawniony....
151.
Prawidłowe składanie dokumentów, oświadczeń i pełnomocnictw ma bardzo istotne znaczenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Błędy pociągają bowiem za sobą konsekwencje tak...
152.
Oferta wspólna składana jest wówczas, gdy wykonawca samodzielnie nie może spełnić warunków postawionych przez zamawiającego. Taki jest m.in. cel tworzenia konsorcjum, czego najwyraźniej nie...
153.
W jakich sytuacjach i w jakim zakresie dopuszczalna jest zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jakie w związku z tym wywołuje obowiązki...
154.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powinno być prowadzone przede wszystkim z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji. Zdarza się jednak – i to coraz...
155.
W jaki sposób należy obliczać początek i koniec terminu związania ofertą, aby uniknąć niekorzystnych konsekwencji błędnego obliczenia, co w efekcie może doprowadzić...
156.
Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze odpowiada Agnieszka Olszewska Gwarancja na okres dłuższy niż termin związania ofertą Ubezpieczyciel wystawił wadialną...
157.
Do 21 sierpnia 2011 r. państwa członkowskie Unii Europejskiej mają obowiązek wdrożyć do swoich porządków prawnych zapisy dyrektywy obronnej. Urząd Zamówień Publicznych przygotował...
158.
Ledwo weszły w życie nowe przepisy pzp dające zamawiającemu prawo udzielania wykonawcy zaliczek na poczet realizowanego zamówienia, a pewna gmina wykonała manewr odwrotny, żądając od przyszłych...
159.
Pojęcie należytej staranności, które w prawie zamówień publicznych nie zostało zdefiniowane, a na które powołuje się ustawodawca, dotyczy głównie kwestii związanych...
160.
W przypadku usług niepriorytetowych zamawiający nie stosują określonych przepisów prawa zamówień publicznych. Gdy przedmiotem zamówienia są usługi priorytetowe, muszą stosować wszystkie przepisy....
161.
Na co powinni zwrócić uwagę wykonawcy w trakcie prowadzenia procedury o udzielenie zamówienia, szczególnie jeśli chodzi o kwestie związane z ich wykluczeniem, odrzuceniem...
162.
Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze odpowiada Agnieszka Olszewska. Unieważnienie części postępowania Z przyczyn leżących po stronie zamawiającego nie została...
163.
Nieprawidłowe stosowanie tego jednego z najprostszych trybów udzielania zamówień publicznych w głównej mierze wynika z niezrozumienia i błędnej interpretacji przesłanek uzasadniających jego...
164.
Termin zawarcia umowy, możliwość korzystania z podwykonawstwa, udzielanie zaliczek, odstąpienie od umowy oraz zakres wprowadzanych zmian, czyli najważniejsze aspekty w zakresie umów...
165.
Od dnia wejścia w życie art. 46 ust. 4a prawa zamówień publicznych, dotyczącego obowiązku zatrzymania wadium w przypadku nieuzupełnienia przez wykonawcę dokumentów, jego interpretacja ciągle budzi...
166.
 Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada mec. Agnieszka Suchecka Pisemne zobowiązanie innego podmiotu Co ma zrobić zamawiający, jeśli...
167.
Zasady kontraktowania świadczeń i usług medycznych na podstawie prawa zamówień publicznych, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zakładach...
168.
Podstawowym błędem zamawiających jest przepisywanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia przepisów z ustawy zamiast wybrania z nich najważniejszych informacji niezbędnych do...
169.
 Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Agnieszka Olszewska Wykluczenie wykonawcy czy odrzucenie oferty Jaką przesłankę odrzucenia oferty...
170.
Na gruncie prawa cywilnego zadatek działa na korzyść obu stron umowy, a zaliczka tylko na rzecz strony, która ją otrzymała. W przypadku zamówień publicznych zaliczka jest tak samo...
171.
Aby wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wykonawca musi najpierw dowiedzieć się o nim. Spośród ośmiu trybów udzielania zamówień aż pięć wymaga publicznego...
172.
Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Agnieszka Olszewska Przesył i dostawa energii W tym roku planujemy zawrzeć umowę na przesył...
173.
Radio podało, że północnokoreański urzędnik został rozstrzelany za złe przygotowanie zmian w ustawie, co miało negatywny wpływ na plany lidera Korei Północnej Kim Dzong Ila. Niewiele osób...
174.
W założeniu ustawodawcy zatrzymanie wadium w przypadku nieuzupełnienia dokumentów miało zapobiegać zawieraniu zmów przetargowych. W rzeczywistości jednak stało się to karą dla każdego...
175.
Janusz W. nie ma już zdrowia opowiadać o tym kolejny raz. Ponad 100 tys. euro przeszło jego firmie koło nosa tylko dlatego, że posłusznie wypełnił polecenie zamawiającego zawarte w specyfikacji...
176.
Nowe regulacje miały doprowadzić do większej płynności finansowej przedsiębiorstw, tylko że w praktyce w większości przypadków wadium wnoszone jest w formie gwarancji bankowej lub...
177.
Choć tzw. mała nowelizacja nie wprowadziła poważnych zmian w art. 36, to jednak zmieniła wiele innych przepisów, które mają wpływ na precyzowanie zapisów specyfikacji istotnych warunków...
178.
Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Jerzy Wysocki Oświadczenie z art. 24 ust. 1 pzp   Czy jeżeli zamawiający, zgodnie...
179.
Na podstawie nowego art. 5 ust. 1 ustawy zamawiający nie mogą już przy wyborze firmy szkoleniowej stosować trybu zamówienia z wolnej ręki. Mają do dyspozycji w tym zakresie trzy...
180.
Wadium jest jedynym sposobem na zabezpieczenie interesów zamawiającego na etapie składania ofert. Choć przepisy w tym zakresie zmieniały się wielokrotnie, to jednak najmniejszym zmianom ulegał art....
181.
Co może zrobić zamawiający, w sytuacji gdy wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania wykonawca odmawia podpisania umowy o udzielenie zamówienia publicznego? W obecnej...
182.
Błędy popełniane przez zamawiających podczas realizacji zamówień publicznych finansowanych z funduszy unijnych mogą spowodować, że przyznana dotacja zostanie zmniejszona bądź też odebrana....
183.
Opisując przedmiot zamówienia na kompleksową usługę utrzymania czystości wewnątrz budynków biurowo-administracyjnych, należy bardzo dokładnie określić zakres wymaganych prac oraz częstotliwość ich...
184.
Zmiany względem usług niepriorytetowych ograniczają dotychczasową swobodę stosowania trybu z wolnej ręki. Czy jednak wszystkie usługi wyszczególnione w dyrektywach winny być zaliczone do...
185.
Charakterystyka poszczególnych procedur, na podstawie których jednostki samorządu terytorialnego zbywają znajdujące się na ich terenie nieruchomości oraz przykłady najczęściej pojawiających się w...
186.
W piątek, nomen omen trzynastego, przedsiębiorstwo komunalne ogłosiło przetarg dotyczący budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompowniami ścieków...
187.
Zasady sprzedaży mienia gminnego regulują przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz jej aktów wykonawczych. Jedną z najważniejszych, tak jak w zamówieniach publicznych, jest zasada...
188.
Jest to poniekąd felieton historyczny, ponieważ kiedy się ukaże, to – dzięki tzw. dużej nowelizacji prawa zamówień publicznych – o protestach wykonawców dawno zapomną szczęśliwi zamawiający. Jednak...
189.
Mała nowelizacja wprost wprowadziła możliwość udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Jednostki samorządowe mogą te zasady stosować w odniesieniu do wszystkich rodzajów zamówień,...
190.
Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada mec. Anna Specht-Schampera Brak cen jednostkowych W postępowaniu na wykonanie robót drogowych...
191.
Uchwalona przez sejm 2 grudnia br. druga tegoroczna nowelizacja pzp dotyczy głównie zmian w zakresie środków ochrony prawnej. Najważniejszymi z nich są: likwidacja protestu oraz nowe...
192.
Prace legislacyjne nad dwiema tegorocznymi nowelizacjami już się zakończyły. Tzw. mała nowelizacja została uchwalona 5 listopada, natomiast duża – 2 grudnia br. W tym numerze charakterystyka zmian...
193.
Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Iwona Ziarniak Zamówienia w częściach W postępowaniu na przeprowadzenie szkoleń językowych (3 części)...
194.
Obowiązek renowacji, oczyszczania oraz utrzymywania w należytym stanie ekologicznym wody płynącej w urządzeniach melioracji wodnych spoczywa zawsze na właścicielu terenu, na którym znajdują się owe...
195.
O dwóch nowelizacjach prawa zamówień publicznych i najważniejszych zmianach w nich zawartych rozmawiamy z Jackiem Sadowym, prezesem Urzędu Zamówień Publicznych. Patrząc na oba projekty nowelizacji,...
196.
Do zakupu uzbrojenia i sprzętu wojskowego resort obrony narodowej stosuje własne, odrębne wytyczne, w związku z czym przy wyborze oferty przepisy prawa zamówień publicznych nie znajdują...
197.
Przedstawiamy fragmenty wybranych orzeczeń wydanych w sprawach rozpatrywanych przez składy orzekające Krajowej Izby Odwoławczej. W odniesieniu do czynności wykluczenia wykonawcy...
198.
Zamawiający, udzielając zamówień jednostkowych, których przedmiot objęty jest umową ramową, napotyka na wiele trudności, których często nie może w sposób jednoznaczny rozwiązać. Po przeprowadzeniu...
199.
Do czynności obowiązkowych w nadleśnictwie zalicza się kontrolę i prognozowanie zagrożenia lasu, a do czynności nieobowiązkowych ocenę zagrożenia lasu przez szkodniki, profilaktykę i metody ochrony...
200.
Prawo zamówień publicznych, poza terminami ściśle określonymi, zawiera również terminy niedookreślone – na uzupełnianie dokumentów, oświadczeń i pełnomocnictw oraz poprawianie omyłek czy...
201.
Umowa ramowa nie jest trybem udzielenia zamówienia w rozumieniu art. 10 prawa zamówień publicznych, a określa jedynie przyszłe, ramowe warunki zamówień, które mają zostać udzielone na jej...
202.
Zamawiający na etapie sporządzania siwz powinien rozważyć cel żądania próbek, gdyż może to przyczynić się zarówno do wyboru najlepszej oferty, jak i do konieczności odrzucenia ofert lub...
203.
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej świadczy o potencjalnych możliwościach finansowych wykonawcy i nie oznacza, że zamawiający – w razie wystąpienia szkody – będzie mógł...
204.
Mimo zmiany przy okazji ostatniej nowelizacji brzmienia art. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przy zamawianiu usług związanych z gospodarką leśną nadal można korzystać z zawartych...
205.
Analizując skutki ostatniej nowelizacji, szczególnie w zakresie art. 26 ust. 3 i związanego z nim art. 46 ust. 4a, doszłam do wniosku, że nie są to dobre przepisy i w razie kolejnej nowelizacji...
206.
Zamawiający może zatrzymać wadium, jeśli wykonawca nie uzupełni oświadczeń i dokumentów. Czy ustawodawcy chodziło jednak o fizyczny brak dokumentu, czy o fakt niepotwierdzania spełnienia warunków...
207.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za rzetelne zrealizowanie danego zadania i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania...
208.
Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Jerzy Wysocki Zatrzymanie zabezpieczenia Czy w przypadku odstąpienia od umowy przez wykonawcę i/lub...
209.
Zauważyłam, że od początku roku trafiają do mnie przypadki związane głównie z art. 22 ust. 1 Pzp, czyli warunkami udziału wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Skoro tyle...
210.
Instytucje sektora finansów publicznych nie działają dla zysku, w związku z tym nie ma tam ekonomicznych mechanizmów wymuszających efektywność. Łatwo więc o marnotrawstwo środków. Marnotrawstwo mogą...
211.
Choć zasady uzupełniania dokumentów zostały dokładnie określone w ustawie Prawo zamówień publicznych, okazuje się jednak, że trudności sprawia określenie, jakie konkretnie dokumenty można, a jakich...
212.
Wszyscy uczestnicy postępowania o zamówienie publiczne powinni mieć równy dostęp do informacji. Dlatego nie można przeceniać skuteczności internetu w tym zakresie, tym bardziej że dokumenty tam...
213.
Rozmowa ze Sławomirem Wojtasem, prezesem zarządu, oraz Anitą Fornalczyk, prokurentem spółki Wrocław 2012 Przetargi Publiczne: Krajowa Izba Odwoławcza rozpatrzyła odwołanie, jakie wniosło konsorcjum...
214.
Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych ma charakter restrykcyjny i powinien być interpretowany w sposób ścisły, co oznacza, iż chodzi tutaj o fizyczny...
215.
Jedną z pierwszych ofiar znowelizowanej ustawy Pzp stała się firma Antoniego Z., zajmująca się budową i remontami dróg. Jego oferta, mimo że najkorzystniejsza cenowo, zamiast zostać wybrana, została...
216.
Instytucja konsorcjum pojawiła się w systemie zamówień publicznych wraz z ustawą o zamówieniach publicznych, jednak wobec braku konkretnych uregulowań w tym zakresie wywoływała początkowo wiele...
217.
20 lutego 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Ma ona być alternatywą dla możliwości zlecania zadań podmiotom prywatnym z zastosowaniem...
218.
Znowelizowany art. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza stosowanie w przypadku zawartych tam usług uproszczeń proceduralnych. Zamawiający chętnie w tej sytuacji wybierają możliwość...
219.
Wysłany na szkolenie burmistrz był pod ogromnym wrażeniem, kiedy dowiedział się, jak przeprowadzić licytację elektroniczną na roboty budowlane i ile można na tym zaoszczędzić. Jego entuzjazmu...
220.
Pozyskiwanie przez muzea określonych muzealiów wymaga stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, która reguluje zasady wydatkowania środków publicznych. W praktyce okazuje się...
221.
Po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych obligatoryjna kontrola uprzednia ze względu na wartość zamówienia dotyczy tylko zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Zdniem...
222.
Do jakich czynności ustawa Prawo zamówień publicznych zobowiązuje zamawiającego i wykonawców w trakcie prowadzonego postępowania w sytuacji wniesienia protestu. Moment wszczęcia postępowania...
223.
Warunki udziału wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zasady uzupełniania dokumentów, oświadczeń oraz pełnomocnictw w świetle nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych....
224.
Na pytania naszych czytelników odpowiada Jerzy Wysocki, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu...
225.
Wrześniowa nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych znacząco zmieniła definicję usług zawartą w art. 2 pkt 10 i art. 5, odsyłając w tym zakresie do załączników unijnych dyrektyw 2004/18/WE i...
226.
W ostatniej części cyklu przedstawione zostaną uregulowania obowiązujące w Bułgarii oraz – zamiast zakończenia – przydatne informacje dotyczące zamówień publicznyc w pozostałych, niewspomnianych...
227.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia powinna stanowić kompendium wiedzy dla wykonawcy w zakresie warunków związanych z przystąpieniem do postępowania oraz realizacją zamówienia. Ustawa Prawo...
228.
Ustawa Prawo zamówień publicznych w pewnych kwestiach odsyła do przepisów kodeksu cywilnego, regulując zgodnie z jego zasadami np. kwestie zawierania umów, terminów czy też pełnomocnictw. Ustawa z...
229.
4 września br. sejm uchwalił nowelizację prawa zamówień publicznych, wprowadzając do ustawy 51 zmian oraz po jednej poprawce do ustawy o partnerstwie publiczno -prywatnym oraz ustawy o Euro 2012....
230.
Na pytania naszych czytelników odpowiada Jerzy WYSOCKI, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu...
231.
Rozmowa z Jadwigą SOŚNIAK, prezesem zarządu Przedsiębiorstwa Robót Wodnych i Ekologicznych „EKO-WOD” Przetargi Publiczne: Zakres prowadzonych przez Państwa prac jest bardzo szeroki. Czy...
232.
Pomimo że ustawa Prawo zamówień publicznych obowiązuje już od 2004 roku, nadal budzi poważne wątpliwości i problemy interpretacyjne. Efektem tego jest szereg naruszeń popełnianych zarówno w...
233.
Kontrola udzielanych zamówień publicznych finansowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz system korekt finansowych z tytułu naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Na...
234.
Rozmowa z Iwoną ZIARNIAK, dyrektorem pionu wsparcia sprzedaży w NetLine Group Sp. z o.o. Przetargi Publiczne: Jesteście firmą, która dopiero zaczyna ubiegać się o zamówienia publiczne…   Iwona...
235.
W sytuacji wniesienia protestu po upływie terminu określonego w ustawie Prawo zamówień publicznych zostaje on przez zamawiającego odrzucony bez względu na zasadność merytoryczną. Jeżelizamawiający,...
236.
W trakcie dyskusji na temat kierunku, w którym zmierza system zamówień publicznych, kolega Andrzej B., komentując czyjąś wypowiedź „o oscylowaniu systemu” zauważył, że póki co system „zaczął się...
237.
Istotą wyboru dobrego wykonawcy robót jest takie przeprowadzenie postępowania, które zakończy się bez zbędnych opóźnień, np. z powodu licznych pytań, protestów lub odwołań. Czy jest to możliwe i od...
238.
W myśl art. 154 pkt 11 ustawy Prawo zamówień publicznych to prezes Urzędu Zamówień Publicznych, jako centralny organ administracji rządowej właściwy w sprawach zamówień publicznych, czuwa nad...
239.
Jeżeli o zamówienie wspólnie ubiega się kilku wykonawców, to w przypadku wadium w formie pieniężnej nie ma znaczenia, kto je wnosi. Gdy jednak wadium wnoszone jest w formie gwarancji bankowej,...
240.
Jeżeli w postępowaniu zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, musi dokładnie określić warunki, jakie mają spełnić wykonawcy dla każdej z części zamówienia. Nie muszą to być...
241.
W specyfikacjach zamawiający często umieszczają zapis, że wykonawca, który złoży ofertę, nie będzie już mógł jej potem wycofać. Czy uzurpowanie sobie przez zamawiających prawa do oferty przed...
242.
Na początku marca projekt nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw trafił pod obrady Komitetu Rady Ministrów. Teraz nad zmianami debatować będzie komisja sejmowa. W...
243.
Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej Należycie opisane warunki udziału w postępowaniu to gwarancja właściwie przeprowadzonej procedury   Sygn. akt KIO/UZP 1453/07 wyrok z dnia 28 grudnia 2007...
244.
Na pytania naszych czytelników odpowiada Jerzy WYSOCKI, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu...
245.
Rozmowa z Markiem POLYWKĄ, zastępcą dyrektora ds. rynku zamówień publicznych Farmacol SA. Przetargi Publiczne: Czy obowiązująca ustawa w pełni zabezpiecza interesy wykonawców?   Marek POLYWKA:...
246.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest formą kaucji finansowej, zabezpieczającą zamawiającego przed niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez wykonawcę. Podstawową funkcją...
247.
Na pytania naszych czytelników odpowiada Jerzy WYSOCKI, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu...
248.
Niezgodność treści oferty z treścią siwz jest często przez zamawiających błędnie interpretowana. Zdarza się bowiem, że odrzucają oni ofertę, której treść jest zgodna z siwz, a niezgodna z nią jest...
249.
Podstawowe zasady dotyczące postępowań o wartości nieprzekraczającej kwoty progowej, od której jest uzależniony obowiązek stosowania Pzp oraz największe problemy, jakie niesie ze sobą korzystanie z...
250.
Najczęściej popełniane naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności. Beneficjenci, którzy...
251.
Jak wynika z orzecznictwa zamawiający sektorowi, jak też ubiegający się o udzielane przez nich zamówienia wykonawcy, bardzo często mają problem z właściwym określeniem tego, czy dane zamówienie...
252.
21 września br. weszła w życie ustawa z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012. Zdaniem ekspertów, jej zapisy są jednak niezgodne...
253.
Z uwagi na to, iż czynność prawna polega na zaciąganiu zobowiązań lub nabywaniu uprawnień, podstawą każdej takiej czynności jest oświadczenie woli złożone na piśmie, ustnie lub wyrażone gestem....
254.
Zasady udzielania zamówień poniżej 422 tys. euro dla dostaw lub usług i 5 278 tys. euro dla robót budowlanych, kiedy nie obowiązują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, powinny zostać zawarte...
255.
Prawo zamówień publicznych dokładnie określa przesłanki wykluczenia wykonawcy oraz odrzucenia oferty. Pomimo tego okazuje się, że bardzo często czynności te zarówno przez zamawiających, jak i...
256.
Przedstawiamy przykładowe wyroki wydane w ostatnim czasie przez zespoły arbitrów. Niezarejestrowany przedmiot działalności Sygn. akt UZP/ZO/0-210/07 W postępowaniu o udzielenie zamówienia...
257.
Zaniżanie wartości zamówienia lub dzielenie zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania przepisów to najczęściej występujące naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych. Jak wielkie znaczenie...
258.
Ustawa Prawo zamówień publicznych jest pełna przepisów dotyczących terminów, do których muszą się stosować zarówno zamawiający, jak i wykonawcy. W kwestiach nieuregulowanych w ustawie należy...
259.
Uwarunkowania prawne związane z uzupełnianiem oświadczeń lub dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, jak również ich prawne konsekwencje dla oceny spełniania warunków...
260.
W jaki sposób stwierdzić, czy zamawiane dostawy i usługi należą do powtarzających się okresowo, jak odróżnić je od zamówień udzielanych w częściach i świadczeń ciągłych oraz na jakich zasadach...
261.
W jakiej formie ubiegający się o zamówienie wykonawcy mogą składać dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Postępowanie o udzielenie zamówienia...
262.
W poprzednim stanie prawnym zamawiający – udzielając zamówienia, którego przedmiot objęty jest umową ramową – miał do wyboru tryb zamówienia z wolnej ręki lub negocjacji bez ogłoszenia. Obecnie nie...
263.
Przedstawiamy przykładowe wyroki i ich uzasadnienia wydane w ostatnim czasie przez zespoły arbitrów. Niezłożenie wadium Sygn. akt UZP/ZO/0-301/07 Przedmiotem postępowania prowadzonego przez SZOZ był...
264.
Zamawiający winien wybrać ofertę wyłącznie na podstawie kryteriów określonych w siwz. Musi też pamiętać, iż powinny się one odnosić do przedmiotu zamówienia, a nie podmiotu składającego ofertę....
265.
Zmiany w prawie zamówień publicznych przebiegały w dwóch etapach. Ich efektem ma być – zdaniem ustawodawcy – uproszczenie procedur i szybsze wykorzystanie środków z Unii Europejskiej. W piątek, 13...
266.
Prawo zamówień publicznych zawiera szereg instrumentów kontroli prowadzonego przez zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Kontrola ma charakter prewencyjny, gdyż jej celem...
267.
Aby wykonawca mógł skutecznie zaskarżyć decyzję zamawiającego, dotyczącą wyboru trybu udzielenia zamówienia, musi najpierw wykazać istnienie interesu prawnego w uzyskaniu danego zamówienia....
268.
W jaki sposób krok po kroku przeprowadzać postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego i negocjacji z ogłoszeniem. Na co zwracać uwagę i jakich błędów unikać. Co...
269.
Obliczenie i ustalenie terminu związania ofertą, a co za tym idzie terminu ważności wadium, zamawiający często pozostawiają wykonawcom, nie precyzując tych kwestii w kierowanej do nich...
270.
Kiedy możliwy jest opis przedmiotu zamówienia w przetargu na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku z dopuszczeniem składania ofert częściowych przy pomocy znaków towarowych, patentów lub...
271.
Kolejne nowelizacje nie wpływają pozytywnie na system zamówień publicznych i wcale go nie ulepszają. Źródła problemów ze stosowaniem wspomnianych przepisów upatruje się w nieprecyzyjnym ich...
272.
Jednym z podstawowym obowiązków zamawiającego w trakcie przygotowywania postępowania jest właściwe oszacowanie wartości przedmiotu zamówienia. Niezachowanie w tej kwestii należytej staranności może...
273.
Kiedy mamy do czynienia z pilną bądź natychmiastową potrzebą udzielenia zamówienia publicznego i jakie przesłanki muszą zostać spełnione, aby móc zrealizować takie zamówienie w trybie negocjacji bez...
274.
O konieczności stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przy wydatkowaniu środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych decyduje zaistnienie określonych przesłanek. Art. 16 oraz...
275.
Na pytania naszych czytelników odpowiada Halina OLSZOWSKA, konsultant i trener zamówień publicznych, przewodnicząca Rady Programowej „Przetargów Publicznych”. Usługi związane z gospodarką leśną Czy...
276.
Przedstawiamy przykładowe wyroki wydane w ostatnim czasie przez zespoły arbitrów. NIEPRAWIDŁOWE PEŁNOMOCNICTWO Sygn. akt UZP/ZO/0-2501/06 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą...
277.
W każdym przypadku, kiedy zachodzi możliwość zastosowania wyłączenia z art. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych należy dokonać oceny, czy dana usługa mieści się w zakresie wspominanego wcześniej...
278.
Nie jest to nowy tryb, lecz sposób udzielania zamówień na dostawy i usługi powszechnie dostępne. Maksymalnie może zostać ustanowiony na 4 lata. Wcałej procedurze obowiązuje elektroniczna forma...
279.
Warunek wzywania wykonawców do uzupełnienia dokumentów i oświadczeń jest obligatoryjny i nie może być ograniczany do stosowania tylko w określonych przypadkach. Ustawą z dnia 7 kwietnia 2006 r. o...
280.
Utworzenie Krajowej Izby Odwoławczej, nowe regulacje dotyczące składania odwołań, a także podwyższenie progów to najważniejsze zmiany zawarte w projekcie nowelizacji prawa zamówień publicznych....
281.
Zgodnie z zasadą opisaną w prawie zamówień publicznych wykonawca ma prawo do złożenia tylko jednej oferty i to w taki sposób, aby swoją treścią odpowiadała ona specyfikacji istotnych warunków...
282.
Na pytania naszych czytelników odpowiada Halina OLSZOWSKA, konsultant i trener zamówień publicznych, przewodnicząca Rady Programowej „Przetargów Publicznych”. Dostawa mebli czy ich wykonanie? Jeśli...
283.
Procedura rokowań na sprzedaż nieruchomości na podstawie rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Stosownie do art. 39 ust. 2 zd. 1...
284.
W każdej jednostce samorządu terytorialnego do prawidłowego funkcjonowania systemu zamówień publicznych niezbędna jest instrukcja, która będzie określała zasady przeprowadzania postępowań i...
285.
Obowiązkiem zamawiającego jest dążenie do zawarcia umowy przed upływem terminu związania ofertą. Jeśli jednak termin ten minie, podpisanie umowy jest nadal możliwe, o ile wyrazi na to zgodę...
286.
Wykonawca ma prawo zaliczyć wadium do kosztów podatkowych, jeśli wybrana została jego oferta, ale także wtedy, gdy mimo tego nie doszło do zawarcia umowy. Zgodnie z art. 45 i 46 ustawy Prawo...
287.
Zasady kwalifikowania ofert, ich analiza, otwarcie rokowań, przeprowadzanie przetargu dodatkowego oraz wyłonienie nabywcy nieruchomości i podpisanie umowy. Trzecim etapem postępowania przetargowego...
288.
Prawo zamówień publicznych nakłada na kierownika zamawiającego obowiązek powołania komisji przetargowej w postępowaniach o wartości powyżej 60 tys. euro. Przy niższej wartości jest to warunek...
289.
Zamówienia publiczne są finansowane ze środków publicznych, dlatego też w prawie wprowadzono szczególne instrumenty mające na celu zabezpieczenie prawidłowego toku ich realizacji. Pomimo tego, iż...
290.
Na pytania naszych czytelników odpowiada Halina OLSZOWSKA, konsultant i trener zamówień publicznych, przewodnicząca Rady Programowej „Przetargów Publicznych”. Usługi bankowe Jesteśmy jednostką...
291.
Podstawową różnicą postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i przetargów na sprzedaż nieruchomości jest to, że w pierwszym przypadku celem jest nabycie dóbr, praw czy usług, w drugim –...
292.
Spośród ośmiu przesłanek zawartych w prawie zamówień publicznych najczęstszym powodem odrzucenia oferty jest jej niezgodność z ustawą lub z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia....
293.
Kto jest zamawiającym sektorowym, w jakich przypadkach prawo zamówień publicznych stosowane jest na zasadach szczególnych lub w pełnym zakresie oraz kiedy mamy do czynienia z wyłączeniem stosowania...
294.
Nieprzestrzeganie przepisów prawa zamówień publicznych dotyczących przesłanek stosowania poszczególnych trybów stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Jak już wskazałem we wcześniejszym...
295.
Stosowanie przepisów prawa zamówień publicznych przy zamawianiu usług leśnych było często dla Lasów Państwowych przyczyną wielu problemów. Dopiero nowelizacja ustawy pozwoliła na uproszczenie...
296.
Jeżeli zamawiający unieważnia postępowanie z przyczyn, za które odpowiada, wówczas wykonawcy, jeśli złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, mogą domagać się od niego zwrotu poniesionych kosztów....
297.
Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego po upływie terminu związania ofertą jest możliwe, z tym jednak, że umowa powinna zostać zawarta na warunkach określonych w specyfikacji i ofercie...
298.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia to swoista instrukcja dla wykonawcy. Nowelizacja ustawy, przy przetargu nieograniczonym, wprowadziła obowiązek udostępniania jej na stronie internetowej....
299.
Czy dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są elementem treści oferty? W głośnej przed kilkoma miesiącami uchwale, która zapadła w...
300.
Ustalając wartość zamówienia należy pamiętać przede wszystkim o jednej zasadzie: nie można dzielić zamówienia z zamiarem uniknięcia stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Prawidłowo...
301.
Przyjęta nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje istotne zmiany kwot progowych, od przekroczenia których uzależnione będzie stosowanie odpowiednich przepisów. W ustawie z dnia 29...
302.
Jedną z ważniejszych zmian wprowadzonych nowelizacją jest ograniczenie dotyczące wnoszenia odwołań i skarg, które będzie można składać tylko w postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości...
303.
Na ofertę składają się wyłącznie dokumenty świadczące o sposobie wykonania zamówienia, a nie dokumenty, które potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Co winniśmy rozumieć pod...
304.
Jakie zmiany w zakresie przepisów regulujących udzielanie zamówień publicznych w poszczególnych trybach wprowadziła nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych. W znowelizowanej ustawie Prawo...
305.
Na pytania naszych czytelników odpowiada Halina OLSZOWSKA, konsultant i trener zamówień publicznych, przewodnicząca Rady Programowej „Przetargów Publicznych”. Jak ustalić wysokość zabezpieczenia...
306.
Rozmowa z Andrzejem Banaszkiewiczem, dyrektorem generalnym Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. Przetargi Publiczne: W Polsce funkcjonują dwie firmy: Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. oraz Roche...
307.
Przedstawiamy przykładowe wyroki wydane przez zespoły arbitrów. OFERTA NIE UWZGLĘDNIAŁA CAŁEGO ZAKRESU ROBÓT Sygn. akt UZP/ZO/0-72/05 Odwołująca się firma X oprotestowała czynność zamawiającego...
308.
Proponowany w projekcie nowelizacji prawa zamówień publicznych dynamiczny system zakupów może zmniejszyć obciążenia związane z organizowaniem wielu postępowań na częste zakupy towarów powszechnie...
309.
Komisja przetargowa powinna mieć znacznie szerszy zakres obowiązków niż minimum wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych. Zależy to jednak wyłącznie od decyzji kierownika zamawiającego....
310.
Na pytania naszych czytelników odpowiada Halina OLSZOWSKA, konsultant i trener zamówień publicznych, przewodnicząca Rady Programowej „Przetargów Publicznych”. Kto może być uznany za podmiot zbiorowy...
311.
Omawiana aktualnie przez komisję sejmową nowelizacja ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych wprowadza nowy tryb udzielenia zamówienia publicznego, jakim jest dialog konkurencyjny....
312.
Dla zabezpieczenia interesu prawnego zamawiającego na wypadek niesumienności wykonawcy, który złożył ofertę, ustawodawca w art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych przewidział wadium. Zgodnie z...
313.
Artykuł 14 Prawa zamówień publicznych mówi, iż do czynności podejmowanych w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych stosuje się przepisy kodeksu cywilnego – o ile ustawa nie stanowi inaczej....
314.
Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego ogłosiło przetarg na dostawę dwóch karetek ratunkowych z wyposażeniem medycznym i dwóch defibrylatorów. Nikt nie przewidywał, że rozpęta się z tego burza....
315.
Co się dzieje, gdy zamawiający otrzymuje od wykonawcy protest? Wybucha panika. Tylko czy nie lepiej byłoby najpierw sprawdzić zasadność zarzutów i, jeśli okażą się prawdziwe, spróbować naprawić...
316.
Wprowadzony ustawą Prawo zamówień publicznych obligatoryjny obowiązek wykluczenia wykonawcy z ubiegania się o zamówienie publiczne może mieć miejsce wyłącznie w sytuacjach opisanych w art. 24 tejże...
317.
Przedstawiamy przykłady wyroków wydanych przez zespoły arbitrów. W tym numerze m.in. o tym, że zamawiający, podając w specyfikacji warunek posiadania odpowiednich certyfikatów, nie może w ten sposób...
318.
Negocjacje bez ogłoszenia, zapytanie o cenę oraz zamówienie z wolnej ręki to procedury, które możemy zastosować w sytuacji, gdy chcemy wydać dodatkowe środki finansowe z naszego budżetu, a z uwagi...
319.
Rozmowa z Haliną OLSZOWSKĄ, konsultantem i trenerem zamówień publicznych, przewodniczącą Rady Programowej „Przetargów Publicznych”. Zamówieniami publicznymi zajmuje się Pani od ponad 10 lat. Niemal...

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne