Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Poznańska elektrownia...

10 Luty 2021 
Pod koniec stycznia w Poznaniu uruchomiono miejską elektrownię słoneczną.

Witraże na dworcu w Gdańsku

10 Luty 2021 
Na dworcu Gdańsk Główny trwają prace budowlane związane z przebudową dworca.

Umowa Partnerstwa

10 Luty 2021 
18 stycznia 2021 r. ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, która jest...
Poszukiwano wyrażenia: konsorcjum

Znaleziono 227 pasujących wyników.

Wyniki zostały podzielone na kategorie.
Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania. Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.

Archiwum

1.
Analizujemy treść wyroku wydanego przez Sąd Najwyższy w odniesieniu do kwestii składania wadium przez konsorcjum w świetle interpretacji dokonanej przez Sąd Okręgowy w Gdańsku.   Jednym z...
2.
Już po raz czternasty zamawiający i wykonawcy z całego kraju spotkali się na najważniejszej w Polsce konferencji poświęconej zamówieniom publicznym, by wymienić się doświadczeniami i ugruntować swą...
3.
Wykonawca biorący udział w postępowaniu zawsze może uzupełnić lub zastąpić swój potencjał potencjałem podmiotu trzeciego w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.   Artykuł 22a ust. 1...
4.
Komu i za co zamawiający ma wystawić referencje w przypadku, gdy przedmiot zamówienia realizowany jest przez podmioty występujące jako konsorcjum?   Zawsze byłem zdania, że badanie warunków...
5.
Komu i za co zamawiający ma wystawić referencje w przypadku, gdy przedmiot zamówienia realizowany jest przez podmioty występujące jako konsorcjum?   Treść wystawionych przez zamawiającego...
6.
Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków...
7.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska.   Czy wykonawcy mogą połączyć się w konsorcjum w każdym przypadku? Czy fakt, że każdy z nich spełnia...
8.
Oceniając spełnianie warunków podmiotowych, zamawiający powinien pamiętać, że wykonawca nie zyskuje doświadczenia przez sam udział w konsorcjum, lecz przez konkretne czynności realizowane w jego...
9.
O zamówienie publiczne może ubiegać się nie tylko pojedynczy wykonawca, ale również grupa wykonawców występujących wspólnie.   Jest to możliwe na podstawie art. 23 pzp. Grupa wykonawców...
10.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska.   Czy solidarna odpowiedzialność konsorcjantów wpływa na nabycie doświadczenia przez poszczególnych...
11.
Zwiększenie kwoty należnej wykonawcy możliwe jest m.in. na podstawie art. 142 ust. 5 i art. 144 ust. 1 pkt 6 pzp, gdzie określono przesłanki warunkujące możliwość waloryzacji oraz jej granice....
12.
Na każdym etapie postępowania zamawiający może uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych do wykonania zamówienia zdolności z uwagi na duże zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych.  ...
13.
Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zostały wprowadzone nowelizacją z dnia 22 czerwca 2016 r. w miejsce tzw. zamówień uzupełniających. Są one udzielane w trybie z wolnej...
14.
Wszelkie działania zmierzające do naruszenia konkurencyjności, do których zalicza się porozumienia między zamawiającym a uczestnikami postępowania oraz między samymi uczestnikami, stanowią...
15.
W minionym roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał 11 wyroków dotyczących zamówień publicznych. Były one efektem rozpatrywania zapytań prejudycjalnych zadanych przez sądy krajowe...
16.
W związku ze zbliżającym się terminem wdrożenia przepisów o elektronizacji zamówień przed uczestnikami rynku zamówień publicznych stoją duże wyzwania natury organizacyjnej i technicznej....
17.
Wydane w maju 2017 r. wyroki TSUE wpływają na sposób uzupełniania przez wykonawcę dokumentacji w postępowaniu, zwłaszcza w zakresie korzystania z zasobów podmiotów trzecich i wykazywania się...
18.
Ze wspólnym udzielaniem zamówień wiążą się liczne korzyści, jak np. atrakcyjniejsze ceny ofert, optymalizacja kosztów prowadzenia postępowania czy możliwość korzystania z wiedzy i doświadczenia...
19.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska. Czy wykonawcy mogą zawsze ustanowić konsorcjum?   Wykonawca, zgodnie z wytycznymi pzp (art. 23) i...
20.
Omawiamy funkcjonujące od niedawna nowe przepisy dotyczące weryfikacji oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp, oraz procedury ich uzupełniania i wyjaśniania, a także zasady...
21.
Po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2017 r. (C-387/14) kwestia ta wydaje się prawie oczywista. W odpowiedzi na pytanie prejudycjalne KIO Trybunał wyjaśnił, że...
22.
Stanowisko Izby dotyczące sposobu dokonywania oceny podmiotowej konsorcjum na szczęście ulega ostatnio istotnym zmianom. Przestało już bowiem budzić wątpliwości, że kilku niedoświadczonych członków...
23.
Czy ostatnie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej spowodują rewolucję w sposobie udzielania zamówień publicznych w Polsce? Rynek zamówień publicznych z dużym niepokojem przyjął dwa...
24.
Celem wadium jest zabezpieczenie interesów zamawiającego, dlatego jego wniesienie nie może budzić żadnych wątpliwości w zakresie jego skuteczności. W związku z dyspozycją przepisu art. 89 ust. 1 pkt...
25.
Z treści art. 89 ust. 1 pkt 8 pzp wynika, że zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest ona nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Przez przepisy odrębne należy rozumieć przepisy innych niż pzp...
26.
W ostatnim czasie odżyła dyskusja dotycząca gwarancji wadialnej wystawianej na tylko jednego z konsorcjantów. Czy taka gwarancja jest ważna, mimo że nie wskazuje wszystkich wykonawców wspólnie...
27.
Omawiamy najważniejsze przepisy znowelizowanej ustawy – zarówno te ułatwiające podmiotom z sektora MŚP dostęp do rynku zamówień publicznych, jak i te, które stanowią barierę w tym zakresie....
28.
Omawiamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej i dokumenty na ich potwierdzenie, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy na podstawie § 2 ust. 4...
29.
W jakich sytuacjach zamawiający – w ramach warunków udziału w postępowaniu – może żądać od wykonawcy posiadania odpowiednich kompetencji lub uprawnień? W skutek nowelizacji pzp z 22 czerwca 2016 r....
30.
Nowelizacja pzp poszerzyła przesłanki zastosowania skróconego terminu składania ofert w przypadku pilnej konieczności. Zmiana polega na dodaniu do nich okoliczności, które mogą wynikać z przyczyn...
31.
Czynności podejmowane w toku postępowania o udzielenie zamówienia oraz te związane ze środkami ochrony prawnej, a także korespondencja z zamawiającym wymagają wykazania prawidłowego umocowania osoby...
32.
Z art. 86 ust. 1 pzp wynika, że z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu wyznaczonego na ich otwarcie. Jak powinien się zachować zamawiający w sytuacji, gdy jednak dojdzie do...
33.
Na gruncie ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw dotychczasowy zakres stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych został poszerzony....
34.
Wadium jako zabezpieczenie oferty Agnieszka Szulakowska prawnik, doradca; kieruje Biurem Zamówień Publicznych w jednostce sektora finansów publicznych Okiem zamawiającego Kwestie związane z wadium...
35.
Inwestycje mające na celu termomodernizację obiektu mogą być zrealizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” lub przy rozdzieleniu prac budowlanych od zadania polegającego na opracowaniu...
36.
Niezbędnym elementem gwarancji wadialnej jest wskazanie sumy gwarancyjnej odpowiadającej wysokości wymaganego wadium. Kwota wadium nie może być wyższa niż 3% wartości szacunkowej zamówienia, przy...
37.
Czy gwarancja wadialna wystawiona wyłącznie na lidera konsorcjum jest wadliwa czy też nie? Kwestia ta budzi wciąż wątpliwości interpretacyjne. W celu należytego zabezpieczenia swoich interesów...
38.
Komisja Europejska zaleca wprowadzenie przez zamawiającego dokumentu dotyczącego unikania konfliktu interesów i przeciwdziałania korupcji, wydanego w postaci sformalizowanej polityki urzędu wobec...
39.
Jakie są prawne konsekwencje dla prowadzonego postępowania i zawartej umowy o zamówienie publiczne w przypadku odstąpienia od umowy przez jednego członka konsorcjum? Praktyką zamówień publicznych...
40.
Wykonawca nie jest ubezpieczycielem zaniechań czy niewłaściwych decyzji zamawiającego, a postanowienia umowy nie mogą obligować wykonawcy do wyceny takiego ryzyka i wliczania go do wartości...
41.
Czy umowy dotyczące podwykonawstwa w zamówieniach publicznych mogą nosić znamiona niedozwolonej współpracy podmiotów, stanowiąc porozumienia sprzeczne z przepisami o ochronie konkurencji? Zamówienia...
42.
Wykonawca, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 pzp. Oferta takiego wykonawcy jest odrzucana i zdarza się, że...
43.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia odpowiadają solidarnie przed zamawiającym ze względu na fakt wspólnego uczestnictwa w postępowaniu i zawarcia z nimi umowy dotyczącej tego...
44.
Gwarancje ubezpieczeniowe lub bankowe mają zastąpić złożenie kaucji pieniężnej, która ze swojej istoty jest najpewniejsza. Zastępując „żywą gotówkę”, gwarancje muszą zapewniać ten sam poziom...
45.
Na co powinien zwrócić uwagę zamawiający, ustalając w postępowaniu warunek związany ze zdolnością ekonomiczną? Warto w tej kwestii sięgnąć do orzecznictwa KIO. Artykuł 22 ust. 1 ustawy Prawo...
46.
Czy zamawiający może wymagać od wykonawcy złożenia każdego dokumentu, jakiego tylko sobie zażyczy? Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych wskazują zakres dokumentów, jakich może żądać...
47.
Zabezpieczenie zapłaty wadium przez konsorcjum może przybrać jedną z form wskazanych w art. 45 ust. 6 pzp. Jednak wybór formy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej może okazać się problematyczny....
48.
Czy wykonawca może powoływać się na potencjał innego podmiotu w kwestii posiadania uprawnień, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 pzp? Jak to wygląda w przypadku konsorcjum lub korzystania z...
49.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Marcin Meducki. Artykuł 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi, że o udzielenie...
50.
Jeżeli podmioty przynależą do jednej grupy kapitałowej i wpływa to na kształt odrębnych ofert lub wniosków złożonych przez nie w tym samym postępowaniu, to zamawiający jest zobowiązany do ich...
51.
Choć ustawodawca umożliwił wykonawcom wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia, to rodzi się jednak pytanie, czy łączenie (sumowanie) zasobów jest zawsze dopuszczalne. Jeżeli chcemy położyć...
52.
Ustalając wymagania ekonomiczne i finansowe względem wykonawców, należy mieć na uwadze m.in. kwestię transferu ryzyka, który z kolei powinien być uzależniony od rodzaju zawieranego kontraktu. W...
53.
Omawiamy licencję, koncesję i zezwolenie, czyli dokumenty, jakich zamawiający może żądać w celu potwierdzenia, że wykonawca ma prawo do wykonywania określonej działalności. W art. 22 ust. 1 pkt 1...
54.
Komisja Europejska planuje wprowadzenie jednolitego formularza, który wstępnie potwierdzi, że dany wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w nim. Pod koniec...
55.
Czy wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcy, którego nie wskazał na etapie składania ofert, a który – jako wykonawca – składał ofertę w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie...
56.
Zmowy przetargowe stanowią niewątpliwie jedno z najbardziej negatywnych zjawisk sektora zamówień publicznych. Powodują one sztuczne zawyżenie ceny oferty najkorzystniejszej i eliminowanie...
57.
Zmiany w pzp, spowodowane ostatnią nowelizacją, dają możliwość zwiększenia jakości usług ochrony oraz poprawy sytuacji pracowników zatrudnianych w celu realizacji zamówień na tego typu usługi. Do...
58.
Na etapie realizacji inwestycji powstaje wiele kwestii spornych. Wykonawca może mieć jednak problem z dochodzeniem roszczeń wobec zamawiającego, jeżeli zamówienie zostało udzielone konsorcjum. Prawo...
59.
Udział małych i średnich przedsiębiorstw w zamówieniach publicznych jest dużo mniejszy niż ich udział w gospodarce. Przedsiębiorstwa te realizują niewiele zamówień publicznych o dużej wartości. W...
60.
Ogłoszenie upadłości wykonawcy robót budowlanych nie skutkuje automatycznym wygaśnięciem lub rozwiązaniem umowy. Jej rozwiązanie może nastąpić, ale tylko w przypadkach przewidzianych w prawie lub w...
61.
W związku z obligatoryjnymi przetargami na odbiór i zagospodarowanie odpadów pojawiało się wiele wątpliwości. Wyroki KIO wydane w tej sprawie zawierają cenne dla zamawiających i wykonawców...
62.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer W jaki sposób zamawiający może uwzględnić klauzule społeczne w warunkach udziału w...
63.
Przy ocenie spełniania warunków udziału w postępowaniu warto uwzględnić wskaźniki dotyczące płynności finansowej wykonawcy, jego rentowności oraz sposobu finansowania. Sposób opisu warunków udziału...
64.
Na gruncie pzp możliwe jest m.in. wspieranie przedsiębiorczości społecznej. Zamawiający może zastosować tzw. klauzule społeczne wskazane w art. 22 ust. 2, art. 29 ust. 4 oraz art. 36 ust. 2 pkt 9...
65.
Jeśli wykonawca podczas realizacji zamówienia publicznego osiąga dodatkowe przychody, powinien uwzględnić je w kalkulacji ceny oferty. Może to skutkować oferowaniem ceny w wysokości 0 zł. W praktyce...
66.
Trybunał Konstytucyjny uznał art. 34 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych za niezgodny z Konstytucją. Umożliwił w ten sposób szeroką kontrolę orzeczeń KIO przez sądy powszechne....
67.
Zgodnie ze stanowiskiem UOKiK zawarcie umowy konsorcjum przez przedsiębiorców, którzy mogliby złożyć samodzielne oferty, może być traktowane jako naruszenie art. 6 ust. 1 pkt 7 ukik. Uczestnicy...
68.
W ustawie – Prawo zamówień publicznych nie wskazano parametrów, które pozwalałyby na jednoznaczne ustalenie poziomu, poniżej którego cenę należy uznać za rażąco niską. Ponieważ w ustawie – Prawo...
69.
Sama przynależność wykonawcy do grupy kapitałowej nie przesądza o tym, że złożenie przez niego oferty w postępowaniu prowadzi do zachwiania uczciwej konkurencji. Wskutek nowelizacji z 12...
70.
Czy wykonawca, wskazując potencjał innego podmiotu na etapie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, jest zobowiązany do wykorzystania tego potencjału na etapie realizacji umowy? Zgodnie z...
71.
W art. 23 pzp ustawodawca wskazał wprost, że w postępowaniu o zamówienie publiczne wykonawcy mogą złożyć ofertę wspólną. Jednak w niektórych sytuacjach może to ograniczać konkurencyjność w...
72.
Ponieważ, jak podkreślał słynny filozof, wszystka wiedza pochodzi z doświadczenia, wiem, że tematów do kolejnych stu felietonów z pewnością nam nie zabraknie. Z uwagi na to, że świętujemy wydanie...
73.
„Ekspertem jest każdy spoza regionu” to zasada Mara, którą zaczerpnęłam z publikowanych w Internecie zasad zarządzania, nauczania i doradzania. Kimkolwiek był ów Mar, miał sto procent racji. Jego...
74.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może wyrazić zgodę na złożenie dokumentów również w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym. Zgodnie z regulacją zawartą w...
75.
Wykonawcy powinni zwracać szczególną uwagę na treść gwarancji wadialnej składanej wraz z ofertą, a w przypadku jakichkolwiek błędów powinni postarać się o uzyskanie stosownych aneksów. Wadium to...
76.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada mec. Eliza Grabowska-Szweicer W jaki sposób powinny być złożone oświadczenia z art. 22 i art. 24 pzp w...
77.
Zamawiający w ramach jednego postępowania powinien łączyć zamówienia na dostawy o podobnym przeznaczeniu. Nie jest to jednak reguła – czasem łączenie zamówień prowadzi do niewłaściwego...
78.
Pojawienie się w polskim prawodawstwie systemu zamówień publicznych zaowocowało powstaniem instytucji specjalizujących się w tej dziedzinie. Kancelaria PIERÓG & Partnerzy jest jedną z nich. Choć...
79.
Tegoroczne Forum Przetargów Publicznych już po raz ósmy zgromadziło specjalistów zajmujących się zamówieniami. Jak co roku celem konferencji była wymiana doświadczeń i pogłębienie wiedzy z zakresu...
80.
Jak ocenić ofertę, w której formularzu wskazano jednego wykonawcę, a z pozostałych dokumentów dołączonych do oferty wynika, że o zamówienie ubiega się kilku wykonawców wspólnie? O zamówienie...
81.
Dobiega końca perspektywa finansowa 2007–2013. Każda z inwestycji podlegała lub będzie podlegać kontroli m.in. pod kątem tego, czy wydatki deklarowane przez beneficjentów zostały poniesione zgodnie...
82.
Ustawodawca zdecydował się wprowadzić do pzp dodatkowe obostrzenia w stosunku do przepisów unijnych odnoszących się do zamówień uzupełniających. Wskazujemy, jakich zasad należy przestrzegać, aby je...
83.
Urząd Zamówień Publicznych zakłada odejście od pojęcia rażąco niskiej ceny na rzecz doprecyzowania okoliczności, w jakich zamawiający ma obowiązek żądać od wykonawcy dowodów na niską cenę....
84.
Ryzyko uzależnienia od dostawcy istnieje zawsze. Zamawiający mają jednak możliwość zapewnienia konkurencyjności i bezstronności w postępowaniu przez stosowanie otwartych i ogólnodostępnych...
85.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer Wykonawca utajnił w treści oferty część dokumentów podmiotowych, których naszym...
86.
Zamawiającemu nie wolno wykluczyć wykonawcy z postępowania, gdy okoliczności opisane w art. 24 ust. 1 pkt 2 pzp spełnią się już po upływie terminu składania ofert lub wniosków. Zdarzają się jednak...
87.
Zamawiający nie chcą, aby jakikolwiek podmiot „uczył się” na ich zamówieniu. Jest to racjonalne podejście. Nie powinni jednak utrudniać życia przedsiębiorcom, stawiając wykonawcom nieproporcjonalne...
88.
Przepisy prawa zamówień publicznych istotnie ograniczają zasadę swobody umów – kluczową dla stosunków zobowiązaniowych. Ograniczenia te mają rangę ustawową, a swoje uzasadnienie w ochronie interesu...
89.
Nie ma potrzeby składania przez wykonawców żadnych oświadczeń woli w zakresie odpowiedzialności solidarnej ani uwzględniania tej kwestii w specyfikacji. Powstanie odpowiedzialności oraz jej zasady...
90.
„Mamy prawo do szczęścia, ale nie mamy szczęścia do prawa”. Nie wiem, kto to powiedział, ale wiem, że w odniesieniu do prawa zamówień publicznych ostatnio raczej nie mamy szczęścia. Od osiemnastu...
91.
Do wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 pzp nie trzeba wykazywać, że podanie nieprawdziwych informacji w ofercie ma wpływ na wynik postępowania. Wystarczy jedynie stwierdzenie...
92.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer W czasie realizacji umowy wykonawca poinformował nas, że zostanie...
93.
Już około 594 r. p.n.e niejaki Solon – ateński mąż stanu, poeta i prawodawca – powiedział, że doświadczenie to suma błędów, które popełniliśmy. Chyba właśnie tego twierdzenia uczepili się...
94.
Ustawodawca umożliwił wykonawcom niesamodzielny udział w postępowaniu. Każda z dostępnych form takiego uczestnictwa generuje jednak pewnego rodzaju ryzyka, które mogą skutkować zakłóceniami w...
95.
O sytuacji na budowach dróg krajowych, zerwanych kontraktach i wypłacaniu zaległych należności podwykonawcom oszukanym  przez wykonawców rozmawiamy z Lechem Witeckim, generalnym dyrektorem...
96.
Często pojawia się pokusa, aby spróbować wpłynąć na wynik postępowania przez takie sformułowanie warunków, które będzie promowało jednego wykonawcę albo grupę wykonawców. Przystępując...
97.
Z reguły liczba 14 kojarzy się w zamówieniach z terminami na wykonanie określonych czynności, np. na złożenie ofert w przetargu nieograniczonym i przetargu ograniczonym na roboty budowlane poniżej...
98.
Jeśli zamawiający stawia zbyt wygórowane warunki w zakresie posiadanych potencjałów, warto zdecydować się na udział w konsorcjum. Gdy jednak barierą są środki finansowe, lepiej wybrać formę...
99.
Leasing jako sposób na finansowanie inwestycji jednostek publicznych zyskuje na popularności. Postrzegany jest jako atrakcyjna forma pozyskania funduszy, dzięki której samorządy mogą zakupić...
100.
Skarga składana do sądu okręgowego ma służyć badaniu prawidłowości działania KIO, która orzeka często w sprawach dużej wagi. Jednak z racji wysokich kosztów, jakie trzeba w związku z tym ponieść,...
101.
Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Iwona Ziarniak Opcja i zamówienie uzupełniające Przygotowujemy się do wszczęcia postępowania...
102.
Przyjęty przez Komisję Europejską pakiet legislacyjny zakłada wprowadzenie, być może jeszcze w tym roku, zmian w kluczowych dyrektywach – tzw. klasycznej, sektorowej oraz przygotowanie...
103.
Trwający kryzys, a co za tym idzie poszukiwanie oszczędności w sektorze publicznym, zmierzające do ograniczania deficytu budżetowego, mogą i będą wymuszać...
104.
Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer Oferty częściowe na usługi pocztowe Czy przysługujące operatorowi...
105.
Zgodnie z linią orzeczniczą Krajowej Izby Odwoławczej postępowanie odwoławcze a postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego to dwie odrębne kwestie, dlatego też wymagają udzielenia odrębnych...
106.
Zamawiający otrzyma oferty porównywalne i z rzeczywistymi cenami tylko wtedy, gdy pozwoli wykonawcom swobodnie między sobą konkurować. Ograniczając tę możliwość, z pewnością nie wybierze...
107.
Przedstawiamy fragmenty wybranych orzeczeń wydanych w sprawach rozpatrywanych przez składy orzekające Krajowej Izby Odwoławczej Zamawiający, określając wymaganą wartość wykonanych usług w celu...
108.
Forma oświadczeń i dokumentów składanych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, opisanych w ogłoszeniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W...
109.
W ciągu ostatniego roku Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał 7 wyroków dotyczących zamówień publicznych. Utworzony w 1952 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej:...
110.
Sposób określenia wymagań dla osób, które mają pełnić samodzielne funkcje techniczne w procesie budowlanym, przysparza uczestnikom przetargów wiele kłopotów – szczególnie gdy dotyczy to...
111.
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej świadczy o zdolności ekonomicznej wykonawcy. Wątpliwości w tym zakresie mogą budzić kwestie związane z obowiązywaniem polisy i zakresem prowadzonej...
112.
Działania związane z udziałem w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego można podzielić na kilka etapów. Na każdym z nich generowane są inne koszty...
113.
Dokonywane na podstawie art. 46 ust. 4a pzp lawinowe zatrzymywanie wadiów było i nadal będzie przedmiotem licznych publikacji. Na tym tle powstaje pytanie, czy aby...
114.
Złe rozróżnienie dostaw na terenie Unii Europejskiej może doprowadzić do zawarcia umowy z wykonawcą, który niewłaściwie obliczył cenę, albo do wykluczenia wykonawcy, który...
115.
Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Jerzy Wysocki Sumowanie usług pocztowych Chcę zawrzeć umowę na świadczenie usług pocztowych...
116.
Na gruncie pzp można oceniać jako dopuszczalne wyłącznie takie przekształcenie wykonawcy zamówienia publicznego, które stanowi następstwo sukcesji generalnej. Jak wynika z definicji...
117.
Zamawiający musi precyzyjnie określić w dokumentacji przetargowej te kategorie ekonomiczne, które według niego są kluczowe dla ustalenia wiarygodności wykonawcy. Pewnych trudności może mu...
118.
Zgodnie z przepisami, w toku postępowania powinni być promowani przedsiębiorcy zdolni do wykonania zamówienia, a jednocześnie uczciwi i rzetelni. Bywa, że cele te pozostają tylko zapisami na...
119.
Ustalenie zasad reprezentacji wykonawcy niemal w całości oparte jest o rozwiązania cywilistyczne. Bez ich znajomości wstępna weryfikacja złożonych ofert staje się utrudniona. Ustawa...
120.
Wykonawca może polegać na potencjale podmiotów trzecich niezależnie od charakteru łączącego go z nimi stosunku. Możliwość ta stworzyła jawny mechanizm zmów przetargowych. ...
121.
Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji miesięcznika w tym numerze odpowiada mec. Irena Skubiszak-Kalinowska Zaświadczenia od spółki czy wspólników Zamawiający żądał...
122.
Ugruntowanie pozycji miasta, jak i spełnienie oczekiwań mieszkańców to główne powody, dla których zdecydowano się na budowę nowego budynku Centrum Kultury w Wejherowie....
123.
Lider jest prezesem najbardziej prężnej firmy w regionie i zwykle staje na czele konsorcjum startującego w przetargach na roboty budowlane o bardzo dużej wartości. Składanie...
124.
Zastanawia mnie, ile jeszcze zmian naszego prawa zamówień publicznych zostanie wprowadzonych tylko z tego powodu, że zdarzył się jakiś incydent związany z przygotowaniem, prowadzeniem lub realizacją...
125.
Prawidłowe składanie dokumentów, oświadczeń i pełnomocnictw ma bardzo istotne znaczenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Błędy pociągają bowiem za sobą konsekwencje tak...
126.
Oferta wspólna składana jest wówczas, gdy wykonawca samodzielnie nie może spełnić warunków postawionych przez zamawiającego. Taki jest m.in. cel tworzenia konsorcjum, czego najwyraźniej nie...
127.
Odmowa udostępnienia zastrzeżonego elementu oferty, który nie ma przymiotu tajemnicy przedsiębiorstwa, jest łamaniem zasady jawności postępowania oraz zachowania uczciwej konkurencji...
128.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powinno być prowadzone przede wszystkim z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji. Zdarza się jednak – i to coraz...
129.
Przedstawiamy fragmenty wybranych orzeczeń wydanych w sprawach rozpatrywanych przez składy orzekające Krajowej Izby Odwoławczej. Zastrzeżone przez przystępującego informacje nie spełniały...
130.
Argumentacja Krajowej Izby Odwoławczej, zawarta w uchwale w zakresie wyboru przez gminę Wrocław i spółkę Wrocław 2012 nowego wykonawcy budowy stadionu w trybie zamówienia...
131.
W ciągu ostatniego roku, a dokładnie w okresie od 15 grudnia 2009 r. do 15 grudnia 2010 r., Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał 14 wyroków dotyczących zamówień publicznych. W poprzednim...
132.
Najczęstszą podstawą wskazywaną w odrzuceniach oferty w związku z jej nieważnością na podstawie odrębnych przepisów jest kodeks cywilny. Z orzecznictwa wynika jednak,...
133.
Konwalidacja, jako sposób „uzdrawiania” wniosków i ofert, umożliwia skupienie się na merytorycznych walorach ofert i nie wymusza wykluczania wykonawców, którzy...
134.
W ciągu ostatniego roku, a dokładnie w okresie od 15 grudnia 2009 r. do 15 grudnia 2010 r., Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał 14 wyroków dotyczących...
135.
Menedżer wrócił ze szkolenia dla wykonawców mocno podbudowany. Wyniósł zeń bowiem, że na temat zamówienia publicznego powinien się wszystkiego dokładnie dowiedzieć już z...
136.
Wzajemne relacje między wykonawcą a podwykonawcą powinny zostać dokładnie opisane nie tylko w umowie zawartej między nimi, ale także w umowie między zamawiającym a wykonawcą.  Ustawa...
137.
Prosta zasada, że każdy wykonawca ma prawo złożyć w danym postępowaniu tylko jedną ofertę, może wywoływać wątpliwości, gdy uwzględni się wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości....
138.
Zmiany podmiotowe po stronie wykonawcy w trakcie trwania procedury udzielania zamówienia publicznego oraz zmiany podmiotowe po stronie wykonawcy i zamawiającego po zawarciu umowy. Zakres...
139.
W ubiegłym numerze omówione zostały przepisy dotyczące dysponowania potencjałem technicznym oraz kadrowym i dokumentów potwierdzających tę okoliczność sprzed nowelizacji. W tym...
140.
Możliwość korzystania z potencjału technicznego oraz kadrowego innych podmiotów nie jest rozwiązaniem nowym w prawie zamówień publicznych, gdyż wprowadzone zostało już w 2008r. poprzez modyfikację...
141.
Termin zawarcia umowy, możliwość korzystania z podwykonawstwa, udzielanie zaliczek, odstąpienie od umowy oraz zakres wprowadzanych zmian, czyli najważniejsze aspekty w zakresie umów...
142.
 Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Agnieszka Olszewska Wykluczenie wykonawcy czy odrzucenie oferty Jaką przesłankę odrzucenia oferty...
143.
Zamawiający wciąż potrafią znajdować w ustawie coraz to nowe, rzekome rozwiązania własnych problemów i stosować je w praktyce w przekonaniu, że tak właśnie czynić należy. Co gorsza, dotyczy to...
144.
Aby wykonawcy mogli składać oferty wariantowe, zamawiający musi dopuścić taką możliwość w ogłoszeniu i w siwz. Zdarza się jednak, że oferty wykonawców błędnie uznawane są za...
145.
Referencje służą do wykazania, że dane zamówienie zostało należycie wykonane, a nie że wykonawca posiada odpowiednie doświadczenie i umiejętności konieczne do wykonania zamówienia,...
146.
Żądanie od wykonawcy aktualnego odpisu z właściwego rejestru może służyć nie tylko wykazaniu braku podstaw do wykluczenia z postępowania, ale także potwierdzeniu zasad reprezentacji....
147.
Choć tzw. mała nowelizacja nie wprowadziła poważnych zmian w art. 36, to jednak zmieniła wiele innych przepisów, które mają wpływ na precyzowanie zapisów specyfikacji istotnych warunków...
148.
Przedstawiamy fragmenty wybranych orzeczeń wydanych w sprawach rozpatrywanych przez składy orzekające Krajowej Izby Odwoławczej. Wpisanie wyższej kwoty minimalnej, na którą może być wystawione...
149.
Nad znaczeniem wyrażenia „wspólna oferta” Dominik K. zaczął się zastanawiać dopiero na początku listopada, kiedy to zapoznał się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia sprokurowaną...
150.
Rodzaje dokumentów, jakich może żądać zamawiający na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu od wykonawców z terenu Unii Europejskiej oraz formy, w jakich dokumenty te mogą być...
151.
Zasady poprawiania omyłek w ofertach, prawa i obowiązki wykonawców, aneksowanie umów o zamówienie publiczne – to tylko wybrane zagadnienia, które były omawiane podczas tegorocznego...
152.
Przygotowując postępowanie na usługi ochrony, należy w szczególności określić ich formę, zakres, czas, obszar, wymagania względem pracowników, ale także pamiętać o wymaganych przez prawo koncesjach...
153.
Jeżeli występujący w konsorcjum wykonawca ma na swoim koncie jedynie częściowy udział w realizacji zamówienia, nie powinien w innym postępowaniu wykazywać, że zrealizował całe zamówienie...
154.
Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Jerzy Wysocki Dokumenty konsorcjantów Jeśli w siwz nie ma zapisu dotyczącego konsorcjum, to czy...
155.
Przedstawiamy fragmenty wybranych orzeczeń wydanych w sprawach rozpatrywanych przez składy orzekające Krajowej Izby Odwoławczej. W odniesieniu do czynności wykluczenia wykonawcy...
156.
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej świadczy o potencjalnych możliwościach finansowych wykonawcy i nie oznacza, że zamawiający – w razie wystąpienia szkody – będzie mógł...
157.
Przedstawiamy fragmenty wybranych orzeczeń wydanych w sprawach rozpatrywanych przez składy orzekające Krajowej Izby Odwoławczej Wykonawca zobowiązany był zaoferować oprogramowanie zarządzające...
158.
Zamawiający może zatrzymać wadium, jeśli wykonawca nie uzupełni oświadczeń i dokumentów. Czy ustawodawcy chodziło jednak o fizyczny brak dokumentu, czy o fakt niepotwierdzania spełnienia warunków...
159.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za rzetelne zrealizowanie danego zadania i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania...
160.
Przedstawiamy fragmenty wybranych orzeczeń wydanych w sprawach rozpatrywanych przez składy orzekające Krajowej Izby Odwoławczej Mylne pouczenie zawarte w rozstrzygnięciu protestu o prawie...
161.
Zamawiający, określając warunki dla wykonawców, musi pamiętać, aby wynikały one z art. 22 ust. 1 Pzp, nie prowadziły do dyskryminacji i były jednakowe w stosunku do wszystkich podmiotów....
162.
Najbardziej wiarygodnym dokumentem, który odzwierciedla kondycję ekonomiczną wykonawcy, jest sprawozdanie finansowe. Pozwala ono określić przychody, koszty i wszelkie przepływy pieniężne firmy, co...
163.
Zasady ustanawiania konsorcjum i wyznaczania reprezentanta w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego – w świetle orzecznictwa i piśmiennictwa. Wraz...
164.
Na pytania naszych czytelników odpowiada Jerzy Wysocki, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu...
165.
Rozmowa ze Sławomirem Wojtasem, prezesem zarządu, oraz Anitą Fornalczyk, prokurentem spółki Wrocław 2012 Przetargi Publiczne: Krajowa Izba Odwoławcza rozpatrzyła odwołanie, jakie wniosło konsorcjum...
166.
Instytucja konsorcjum pojawiła się w systemie zamówień publicznych wraz z ustawą o zamówieniach publicznych, jednak wobec braku konkretnych uregulowań w tym zakresie wywoływała początkowo wiele...
167.
Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej Wykonawca nie może złożyć skutecznego odwołania w postępowaniach poniżej progów unijnych na niewykluczenie innego wykonawcy. Na tę czynność przysługuje mu...
168.
Zamawiający ogłosił postępowanie na nowatorskie zadanie, polegające na stworzeniu Systemu Dozoru Elektronicznego dla więźniów. Nie postawił jednak wykonawcom żadnego warunku w zakresie posiadania...
169.
Rozmowa z prof. Janem Biliszczukiem, prezesem Zespołu Badawczo-Projektowego Mosty-Wrocław s.c. Przetargi Publiczne: Zaprojektowaliście most, który będzie częścią Autostradowej Obwodnicy Wrocławia....
170.
W jakich sytuacjach ustawa Prawo zamówień publicznych odsyła zarówno zamawiających, jak i wykonawców do przepisów zawartych w kodeksie cywilnym i jak je należy interpretować. Pierwsza część...
171.
Zaprojektowanie nowoczesnego kompleksu strzelnic wraz z zapleczem szkoleniowym na terenie Katowic to jeden z etapów programu wyposażenia policji. Kolejnym etapem będzie pozyskanie środków...
172.
Rola małych i średnich przedsiębiorstw w systemie zamówień publicznych oraz sposoby na zwiększenie ich udziału w rynku, w oparciu o obowiązujące obecnie uregulowania prawne. Obserwując podejście...
173.
Na pytania naszych czytelników odpowiada Jerzy WYSOCKI, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu...
174.
Pomoc finansowa krajów Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu dla państw-beneficjentów, którzy przystąpili do Unii Europejskiej w 2004 r. i w 2007 r. oraz Hiszpanii, Grecji i Portugalii. Z...
175.
Zasady składania przez wykonawców, ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczeń na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego....
176.
Pomimo że ustawa Prawo zamówień publicznych obowiązuje już od 2004 roku, nadal budzi poważne wątpliwości i problemy interpretacyjne. Efektem tego jest szereg naruszeń popełnianych zarówno w...
177.
Orzecznictwo Krajowiej Izby Odwoławczej Z uwagi na szczególny charakter postępowania toczącego się przed Krajową Izbą Odwoławczą pełnomocnictwa składane w tym postępowaniu muszą mieć charakter...
178.
Ceny jednostkowe podawane w ofertach przez wykonawców wynikają wyłącznie z ich wyliczeń odnośnie zysków i kosztów. Zamawiający nie może więc w to w żaden sposób ingerować i narzucać sposobu...
179.
Rozmowa z Iwoną ZIARNIAK, dyrektorem pionu wsparcia sprzedaży w NetLine Group Sp. z o.o. Przetargi Publiczne: Jesteście firmą, która dopiero zaczyna ubiegać się o zamówienia publiczne…   Iwona...
180.
Sejm, podczas prac nad nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych, nie przyjął zawartej w projekcie poprawki, która wyłączała spółki komunalne spod reżimu ustawy. Aby zdobyć zamówienie, tak jak...
181.
Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej Zamawiający nie ma prawa uchylać wcześniej podjętych przez siebie decyzji, gdyż nie jest to przewidziane przepisami ustawy, chyba że następuje to w wyniku...
182.
Skutki prawne niedołączenia przez wykonawcę dokumentu pełnomocnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i ewentualne konsekwencje działania bez odpowiedniego umocowania prawnego. Na...
183.
Jak pokazuje praktyka, wykonawcy coraz częściej korzystają z pomocy innych firm. Należałoby jednak odpowiedzieć sobie na pytanie, kim jest podwykonawca oraz jaki jest jego status zarówno w trakcie...
184.
W kwietniu i sierpniu ubiegłego roku wrocławski oddział GDDKiA ogłosił dwa postępowania na budowę Autostradowej Obwodnicy Wrocławia – mostu na Odrze i dwóch odcinków drogowych. Przez blisko rok nie...
185.
Jeżeli o zamówienie wspólnie ubiega się kilku wykonawców, to w przypadku wadium w formie pieniężnej nie ma znaczenia, kto je wnosi. Gdy jednak wadium wnoszone jest w formie gwarancji bankowej,...
186.
Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej Złożenie podpisów przez przedstawicieli firm wchodzących w skład konsorcjum na pełnomocnictwie stwierdza, iż wyrazili oni zgodę na działanie przedstawiciela...
187.
W specyfikacjach zamawiający często umieszczają zapis, że wykonawca, który złoży ofertę, nie będzie już mógł jej potem wycofać. Czy uzurpowanie sobie przez zamawiających prawa do oferty przed...
188.
Na pytania naszych czytelników odpowiada Jerzy WYSOCKI, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu...
189.
Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej Należycie opisane warunki udziału w postępowaniu to gwarancja właściwie przeprowadzonej procedury   Sygn. akt KIO/UZP 1453/07 wyrok z dnia 28 grudnia 2007...
190.
Wszyscy zamawiający do 1 marca br. mają obowiązek złożyć w Urzędzie Zamówień Publicznych sprawozdanie z zamówień udzielonych w 2007 r. Od tego roku trzeba je przekazywać wyłącznie drogą...
191.
Przedstawiamy przykładowe wyroki, wydane jeszcze przez zespoły arbitrów przed 5 grudnia 2007 r., kiedy to funkcję rozpatrywania odwołań przejęli członkowie Krajowej Izby Odwoławczej. Spóźnione...
192.
Polscy wykonawcy, ubiegający się o zamówienia u naszych zachodnich sąsiadów, powinni pamiętać, iż chociaż tamtejszy system opiera się na tych samych dyrektywach unijnych, to jednak poszczególne landy...
193.
Transport i utylizacja zakaźnych odpadów medycznych w świetle regulacji ustawy Prawo zamówień publicznych Przez odpady medyczne rozumie się odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń...
194.
Rozmowa z Markiem Jagiełłą, prezesem BIPROGEO PROJEKT Sp. z o.o. Przetargi Publiczne: W ilu przetargach startujecie w ciągu roku?   Marek Jagiełło: Postępowań, którymi się interesujemy, jest...
195.
Najczęściej popełniane naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności. Beneficjenci, którzy...
196.
Istotnym ułatwieniem w zakresie funkcjonowania konsorcjów uczestniczących w procedurach przetargowych może stać się instytucja określana terminem cash pooling, związana z optymalizacją przepływów...
197.
Przedstawiamy przykładowe wyroki wydane w ostatnim czasie przez zespoły arbitrów. Środki obrotowe Sygn. akt UZP/ZO/0-1937/06 Zamawiający ogłosił przetarg nieograniczony na usługę kompleksowego...
198.
Zasady udzielania zamówień poniżej 422 tys. euro dla dostaw lub usług i 5 278 tys. euro dla robót budowlanych, kiedy nie obowiązują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, powinny zostać zawarte...
199.
Przedstawiamy przykładowe wyroki wydane w ostatnim czasie przez zespoły arbitrów. Niezarejestrowany przedmiot działalności Sygn. akt UZP/ZO/0-210/07 W postępowaniu o udzielenie zamówienia...
200.
Zaniżanie wartości zamówienia lub dzielenie zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania przepisów to najczęściej występujące naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych. Jak wielkie znaczenie...
201.
W krajach Unii Europejskiej istnieją trzy systemy kwalifikacji wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne: licencje, certyfikaty i informacje, co znacznie ułatwia zamawiającym weryfikację...
202.
Skarga do sądu na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stanowi szczególny środek ochrony prawnej, zapewniający stronom możliwość zweryfikowania przez organ sądowy poprawności procedury udzielania...
203.
Wykonawca biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego może występować samodzielnie lub korzystać z ustanowionego w celu reprezentacji jego interesów pełnomocnika. Udział...
204.
Jakie akty prawne regulują zasady udzielania zamówień publicznych przez Komisję Europejską i inne instytucje wspólnotowe oraz o czym powinni wiedzieć polscy przedsiębiorcy, chcący ubiegać się o...
205.
Przedstawiamy przykładowe wyroki i ich uzasadnienia wydane w ostatnim czasie przez zespoły arbitrów. Niezłożenie wadium Sygn. akt UZP/ZO/0-301/07 Przedmiotem postępowania prowadzonego przez SZOZ był...
206.
Rozmowa z Krzysztofem Rzeźnikiewiczem, wiceprezesem zarządu Hydrobudowy-6 SA. Przetargi Publiczne: Czy firmom budowlanym trudno jest obecnie pozyskiwać kontrakty?   Krzysztof Rzeźnikiewicz:...
207.
Prawo zamówień publicznych zawiera szereg instrumentów kontroli prowadzonego przez zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Kontrola ma charakter prewencyjny, gdyż jej celem...
208.
Jedną z podstaw odrzucenia oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest jej nieważność na podstawie odrębnych przepisów. Przepisami odrębnymi są przede wszystkim przepisy...
209.
Rozmowa z Andrzejem Rybarczykiem, wiceprezesem zarządu HOCHTIEF Polska. Przetargi Publiczne: Realizujecie Państwo bardzo różnorodne inwestycje: obiekty przemysłowe, biurowe, szpitale, hotele,...
210.
Niezależnie od tego, jak wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ułożą swój stosunek prawny, wobec zamawiającego będą występować jako dłużnicy solidarni. Ustawa Prawo zamówień publicznych...
211.
Przedstawiamy przykładowe wyroki wydane w ostatnim czasie przez zespoły arbitrów. NIEPRAWIDŁOWE PEŁNOMOCNICTWO Sygn. akt UZP/ZO/0-2501/06 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą...
212.
Jakimi zasadami powinni kierować się zamawiający, aby uniknąć konsekwencji w postaci odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz unieważnienia postępowania. Wydawanie...
213.
Rozmowa z Adamem PÓŁGRABIĄ, dyrektorem generalnym sektora publicznego ComputerLand SA Przetargi Publiczne: Podpisaliście ostatnio duży kontrakt z Ministerstwem Obrony Narodowej. Czego dotyczy to...
214.
Przedstawiamy przykładowe wyroki wydane w ostatnim czasie przez zespoły arbitrów. GOSPODARSTWO POMOCNICZE Sygn. akt UZP/ZO/0-1844/06 Zamawiający (szpital psychiatryczny) prowadził w trybie przetargu...
215.
Aby przeciwdziałać zjawisku ograniczającemu konkurencję ustawodawca postanowił, że wykonawcy w celu sprostania warunkom udziału w postępowaniu mogą ubiegać się o zamówienie wspólnie. Konsorcjum jest...
216.
W świetle przepisów spółka cywilna nie jest osobą prawną i nie ma zdolności prawnej. Nie jest też przedsiębiorcą. W systemie zamówień publicznych jej status zbliżony jest do statusu konsorcjum....
217.
Rozmowa z Jackiem KALINOWSKIM, rzecznikiem Grupy Telekomunikacja Polska. Przetargi Publiczne: Od ponad dwóch lat toczy się przetarg Ministerstwa Sprawiedliwości na stworzenie sieci...
218.
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA pod koniec ubiegłego roku ogłosiło przetarg na budowę kopalni ropy naftowej i gazu. Mimo że minął już prawie rok, przetarg nie został rozstrzygnięty....
219.
Przedstawiamy przykładowe wyroki wydane w ostatnim czasie przez zespoły arbitrów. BŁĘDNIE ZAPISANA WYSOKOŚĆ POLISY Sygn. akt UZP/ZO/0-1113/06 W postępowaniu na dostawę benzyny bezołowiowej 95 oraz...
220.
Rozmowa z Małgorzatą KORZENIOWSKĄ, dyrektorem biura koordynacji ofertowania i marketingu WARBUD SA. Przetargi Publiczne: Jesteście firmą budowlaną o ugruntowanej pozycji i jedną z największych na...
221.
Czy dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są elementem treści oferty? W głośnej przed kilkoma miesiącami uchwale, która zapadła w...
222.
Rozmowa z Dariuszem DURAŁKIEM, dyrektorem generalnym sektora administracji publicznej ComArch SA.   Przetargi Publiczne: Wartość polskiego rynku IT oszacowano w ubiegłym roku na około 16 mld...
223.
Przedstawiamy przykładowe wyroki wydane przez zespoły arbitrów. OFERTA NIE UWZGLĘDNIAŁA CAŁEGO ZAKRESU ROBÓT Sygn. akt UZP/ZO/0-72/05 Odwołująca się firma X oprotestowała czynność zamawiającego...
224.
Zamawiający nie może narzucić wykonawcy, aby dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia była tylko i wyłącznie polisa. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający często...
225.
Na pytania naszych czytelników odpowiada Halina OLSZOWSKA, konsultant i trener zamówień publicznych, przewodnicząca Rady Programowej „Przetargów Publicznych”. Kto może być uznany za podmiot zbiorowy...
226.
Dla zabezpieczenia interesu prawnego zamawiającego na wypadek niesumienności wykonawcy, który złożył ofertę, ustawodawca w art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych przewidział wadium. Zgodnie z...
227.
Rozmowa z Dariuszem TERLECKIM, dyrektorem handlowym Crowley Data Poland. Crowley Data Poland, jako lider konsorcjum, startuje w przetargu ogłoszonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości na stworzenie...

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne