Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Poznańska elektrownia...

10 Luty 2021 
Pod koniec stycznia w Poznaniu uruchomiono miejską elektrownię słoneczną.

Witraże na dworcu w Gdańsku

10 Luty 2021 
Na dworcu Gdańsk Główny trwają prace budowlane związane z przebudową dworca.

Umowa Partnerstwa

10 Luty 2021 
18 stycznia 2021 r. ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, która jest...
Poszukiwano wyrażenia: komisja przetargowa

Znaleziono 70 pasujących wyników.

Wyniki zostały podzielone na kategorie.
Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania. Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.

Archiwum

1.
Zamawiający powinien dołożyć wszelkich starań, by czynność otwarcia ofert – również tych elektronicznych – przebiegała prawidłowo. Czynność ta jest bardzo istotna z uwagi na to, że nie można jej...
2.
Wprowadzenie do systemu pzp instytucji zespołu do nadzoru nad zamówieniem służy zachowaniu ciągłości wiedzy na temat przygotowywanego, rozstrzyganego, a następnie realizowanego zamówienia...
3.
Omawiamy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydany w lipcu 2016 r. w odpowiedzi na pytanie prejudycjalne dotyczące momentu podania oferentom informacji o metodzie oceny ofert. W dniu...
4.
Przygotowując postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów biurowych, zamawiający powinien rozważyć zastosowanie kryterium jakości, a także żądanie próbek. Przygotowanie i...
5.
W jaki sposób uniknąć błędów przy udzielaniu zamówień publicznych w ramach projektów finansowanych z funduszy unijnych? W poprzednim numerze „Przetargów Publicznych” ukazała się pierwsza część...
6.
Omawiamy najważniejsze zmiany dotyczące zasad odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych, które mają być wprowadzone w związku z nowelizacją ustawy Prawo zamówień...
7.
Czym różni się nowy podmiot, który ma być powoływany w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia, od funkcjonującej dotychczas komisji...
8.
Zdanie odrębne może wynikać z różnej interpretacji przepisów prawa lub z odmiennego doświadczenia. Złożenie go może uchronić członka komisji przetargowej od ewentualnej odpowiedzialności karnej....
9.
Działanie niezgodne z pzp należy uznać za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, jeśli miało ono wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przedmiotem rozważań zawartych...
10.
Już po raz dziewiąty największa w Polsce konferencja poświęcona zamówieniom publicznym zgromadziła liczną grupę zamawiających i wykonawców, umożliwiając im pogłębienie wiedzy i wymianę doświadczeń....
11.
Zgodnie z art. 96 ust. 3 pzp oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. Ustawodawca nie wskazuje jednak zamawiającemu terminu wstępnej weryfikacji ofert pod kątem treści zastrzeżonych jako...
12.
Poszło o to, że naczelnik wydziału edukacji wespół z sekretarzem miasta wygrali unijny przetarg na projekt edukacyjny. Naczelnik nadzorował pracę szkoły, która przetarg ogłosiła, a sekretarz miasta...
13.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer Zamierzamy ogłosić przetarg na zakup sprzętu dla szpitala. Wcześniejsze...
14.
Czarno widzę przyszłość stosowania systemu zamówień publicznych przez naszych samorządowców. Zwłaszcza gdy okazuje się, że zamiast powoływać biegłych, słuchają „dobrych rad” wykonawców, pakując się...
15.
Prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na drążenie wyrobisk górniczych wymaga praktyki w zakresie zlecanych prac oraz znajomości prawa geologicznego i górniczego. Uwzględniając...
16.
Podczas oceny ofert i wniosków zamawiający ma obowiązek sprawdzenia, czy wykonawcy, przedkładając wymagane oświadczenia i dokumenty, wykazali spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Początkowo w...
17.
Propozycja skorzystania z pozacenowych kryteriów oceny ofert wciąż wzbudza nieufność zamawiających. Niektóre zamówienia są jednak tak specyficzne, że lepiej nie ograniczać się tylko do ceny....
18.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Jerzy Wysocki W trakcie sesji publicznego otwarcia ofert okazało się, że jedna z ofert jest już otwarta....
19.
Zamawiający musi znać przepisy dotyczące ograniczeń w składzie osobowym komisji przetargowej. Niefrasobliwość w tej kwestii może skutkować odpowiedzialnością za niewykonanie obowiązków w zakresie...
20.
Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer Możliwości złożenia ofert Wykonawca X składa ofertę w zamówieniu publicznym...
21.
Mówi się, że przetargi są tak bardzo zbiurokratyzowane, że wymagają od wykonawców dostarczania „ton papieru”. Rzadziej zauważane zostają te aspekty zamówień, które obciążają drugą stronę. Koszty...
22.
Bez względu na to, czy postępowanie na przedmiot objęty umową ramową dotyczy dostaw, usług czy robót budowlanych, schemat działania jest taki sam i – wbrew powszechnym...
23.
Ponieważ zdecydowana większość zamówień sektorowych dotyczy działalności reglamentowanej, ważne jest, aby zamawiający ci poznali potencjalne zagrożenia i możliwości wynikające ze stosowania...
24.
Tryby negocjacyjne – wbrew pozorom - nie są łatwiejszą formą prowadzenia postępowania niż przetarg nieograniczony czy ograniczony. Wymagają zaangażowania i koordynacji wielu...
25.
Zakup sprzętu techniki kryminalistycznej w postaci urządzeń do pobierania odcisków palców na przykładzie zamówień realizowanych przez Komendę Główną Policji, przeznaczonych dla jednostek...
26.
Niemal każdy szpital boryka się z problemem zamawiania leków. Jak bowiem przewidzieć, z jakimi chorobami w danym roku zgłoszą się pacjenci i jakich leków oraz...
27.
Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze odpowiada Agnieszka Olszewska. Unieważnienie części postępowania Z przyczyn leżących po stronie zamawiającego nie została...
28.
Pracownik jest zobowiązany do odmowy wykonania polecenia przełożonego, jeżeli nie dotyczy ono pracy (nie jest zgodne z zajmowanym stanowiskiem), jest sprzeczne z przepisami prawa lub...
29.
Po co gminie maszyny drogowe, skoro nie ma własnej jednostki budowy ani nie remontuje dróg? Takie pytanie zadawał sobie niejeden mieszkaniec gminy, która na zakup używanych maszyn ...
30.
Komisja przetargowa jest niezbędna do prawidłowego przeprowadzenia postępowania o wartości powyżej progów unijnych. Co jednak dzieje się w sytuacji, kiedy podejmowane decyzje nie są akceptowane...
31.
Odpowiedzialność w jednostkach sektora finansów publicznych kierownika zamawiającego oraz jego pracowników, którym zlecono przeprowadzenie określonych czynności w ramach udzielania...
32.
Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Jerzy Wysocki Zamówienia w częściach Przygotowujemy przetarg na wyposażenie ośrodka zdrowia...
33.
Charakterystyka poszczególnych procedur, na podstawie których jednostki samorządu terytorialnego zbywają znajdujące się na ich terenie nieruchomości oraz przykłady najczęściej pojawiających się w...
34.
Zasady sprzedaży mienia gminnego regulują przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz jej aktów wykonawczych. Jedną z najważniejszych, tak jak w zamówieniach publicznych, jest zasada...
35.
Jest to poniekąd felieton historyczny, ponieważ kiedy się ukaże, to – dzięki tzw. dużej nowelizacji prawa zamówień publicznych – o protestach wykonawców dawno zapomną szczęśliwi zamawiający. Jednak...
36.
Zamawianie i skuteczne wdrażanie systemów informatycznych często kończy się niepowodzeniem. Jednym z powodów może być zły wybór trybu, w jakim przeprowadzane jest postępowanie o udzielenie takiego...
37.
Elektorat, czyli podatnicy, nie potrafią okazać wdzięczności i mogą nieźle zmęczyć niejednego lokalnego władcę. Nawet świetlane, dalekosiężne plany nie zadowolą ich gustów. Prezydent jednego...
38.
Powołanie właściwego składu komisji przetargowej ma podstawowe znaczenie dla wyniku postępowania. Nie bez znaczenia są tutaj precyzyjne przepisy wewnętrzne, które pozwalają rozwiązać wiele...
39.
Na pytania naszych czytelników odpowiada Jerzy Wysocki, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu...
40.
Rozmowa ze Sławomirem Wojtasem, prezesem zarządu, oraz Anitą Fornalczyk, prokurentem spółki Wrocław 2012 Przetargi Publiczne: Krajowa Izba Odwoławcza rozpatrzyła odwołanie, jakie wniosło konsorcjum...
41.
Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w zakresie zamówień publicznych, wydane w tym roku w odpowiedzi na zadawane przez sądy poszczególnych państw tzw. pytania prejudycjalne...
42.
Odpowiedzialność za podejmowane decyzje pracowników zamawiającego uczestniczących w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania, czyli o obowiązkach członków komisji przetargowej. Instytucja...
43.
Po wnikliwej kontroli regionalnej izby obrachunkowej, która wykazała wielkie zaniedbania w zakresie udzielania zamówień publicznych, burmistrz gminy N. – nie bez trudności – znalazł Danutę M.,...
44.
Bardzo często pojawiającym się błędem w przypadku zamawiania usług planistycznych jest umieszczanie w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia zbyt ogólnych zapisów w odniesieniu do przedmiotu...
45.
W kwietniu i sierpniu ubiegłego roku wrocławski oddział GDDKiA ogłosił dwa postępowania na budowę Autostradowej Obwodnicy Wrocławia – mostu na Odrze i dwóch odcinków drogowych. Przez blisko rok nie...
46.
Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na zakup koni dla Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego nie jest zadaniem łatwym. Wymaga dużego doświadczenia i wiedzy nie tylko z zakresu prawa zamówień...
47.
Odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych podlegają pracownicy jednostek sektora finansów publicznych, którym powierzono określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej...
48.
Zakończył się kolejny, drugi już rok, od kiedy na rynku wydawniczym ukazuje się miesięcznik „Przetargi Publiczne”. Czas więc podsumować to, co do tej pory się wydarzyło na naszych łamach. Kiedy...
49.
Na pytania naszych czytelników odpowiada Jerzy Wysocki, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu...
50.
Na pytania czytelników odpowiada mec. Anna Specht-Schampera, radca prawny, wspólnik Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. k. we Wrocławiu i Warszawie, zajmującej się...
51.
Obowiązek podawania kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego, ma na celu zwiększenie jawności postępowania, a także uniemożliwienie zamawiającemu zbyt...
52.
Zasady udzielania zamówień poniżej 422 tys. euro dla dostaw lub usług i 5 278 tys. euro dla robót budowlanych, kiedy nie obowiązują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, powinny zostać zawarte...
53.
Odpowiedzialność skarbnika gminy z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie zamówień publicznych. Skarbnik gminy – główny księgowy budżetu – to zawodowy pracownik powoływany i...
54.
Zamawiający winien wybrać ofertę wyłącznie na podstawie kryteriów określonych w siwz. Musi też pamiętać, iż powinny się one odnosić do przedmiotu zamówienia, a nie podmiotu składającego ofertę....
55.
Prawo zamówień publicznych zawiera szereg instrumentów kontroli prowadzonego przez zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Kontrola ma charakter prewencyjny, gdyż jej celem...
56.
Regulamin udzielania zamówień powinien odnosić się do kwestii nieopisanych w prawie zamówień publicznych, ale mających szczególne znaczenie dla przeprowadzanych w jednostce postępowań. W skali kraju...
57.
Jakimi zasadami powinni kierować się zamawiający, aby uniknąć konsekwencji w postaci odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz unieważnienia postępowania. Wydawanie...
58.
Zgodnie z zasadą opisaną w prawie zamówień publicznych wykonawca ma prawo do złożenia tylko jednej oferty i to w taki sposób, aby swoją treścią odpowiadała ona specyfikacji istotnych warunków...
59.
Procedura rokowań na sprzedaż nieruchomości na podstawie rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Stosownie do art. 39 ust. 2 zd. 1...
60.
W każdej jednostce samorządu terytorialnego do prawidłowego funkcjonowania systemu zamówień publicznych niezbędna jest instrukcja, która będzie określała zasady przeprowadzania postępowań i...
61.
Zasady kwalifikowania ofert, ich analiza, otwarcie rokowań, przeprowadzanie przetargu dodatkowego oraz wyłonienie nabywcy nieruchomości i podpisanie umowy. Trzecim etapem postępowania przetargowego...
62.
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA pod koniec ubiegłego roku ogłosiło przetarg na budowę kopalni ropy naftowej i gazu. Mimo że minął już prawie rok, przetarg nie został rozstrzygnięty....
63.
Prawo zamówień publicznych nakłada na kierownika zamawiającego obowiązek powołania komisji przetargowej w postępowaniach o wartości powyżej 60 tys. euro. Przy niższej wartości jest to warunek...
64.
Podstawową różnicą postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i przetargów na sprzedaż nieruchomości jest to, że w pierwszym przypadku celem jest nabycie dóbr, praw czy usług, w drugim –...
65.
Żaden przepis nie sankcjonuje obowiązku tworzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych. Jednak dla zachowania należytej staranności wydaje się to uzasadnione. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy...
66.
Komisja przetargowa powinna mieć znacznie szerszy zakres obowiązków niż minimum wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych. Zależy to jednak wyłącznie od decyzji kierownika zamawiającego....
67.
Sąd konkursowy powoływany jest każdorazowo w przypadku organizacji konkursu, jeżeli jego wartość przekracza 6 tys. euro. Organizatorem konkursu jest zamawiający. Inaczej niż w przypadku postępowań w...
68.
Członek komisji przetargowej może złożyć zdanie odrębne do protokołu, jeśli nie zgadza się z podejmowanymi przez nią decyzjami. Uchroni go to przed ewentualnym ponoszeniem odpowiedzialności. Zdanie...
69.
Konsekwencje naruszenia przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, dotyczących czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania, określa również ustawa o odpowiedzialności...
70.
System zamówień publicznych funkcjonuje w naszym kraju już od 10 lat, dlatego też wydawałoby się, że nie powinno być problemów z realizowaniem jego założeń. Tymczasem nadal nie brakuje przypadków...

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne