Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Poznańska elektrownia...

10 Luty 2021 
Pod koniec stycznia w Poznaniu uruchomiono miejską elektrownię słoneczną.

Witraże na dworcu w Gdańsku

10 Luty 2021 
Na dworcu Gdańsk Główny trwają prace budowlane związane z przebudową dworca.

Umowa Partnerstwa

10 Luty 2021 
18 stycznia 2021 r. ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, która jest...
Poszukiwano wyrażenia: kontrola

Znaleziono 162 pasujących wyników.

Wyniki zostały podzielone na kategorie.
Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania. Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.

Archiwum

1.
Na podstawie orzecznictwa KIO i wyników kontroli analizujemy wątpliwości związane ze stosowaniem przepisów dotyczących zamówień udzielanych w trybie z wolnej ręki podmiotom powiązanym.  ...
2.
Do przeprowadzenia kontroli ex ante zamówień, które współfinansowane są z funduszy unijnych, uprawnione są instytucje zarządzające poszczególnymi (krajowymi lub regionalnymi) programami operacyjnymi...
3.
W minionym roku Trybunał wydał 10 wyroków dotyczących zamówień publicznych. Były one efektem rozpatrywania zapytań prejudycjalnych zadanych przez sądy krajowe państw członkowskich UE.  ...
4.
Analizujemy przepisy zawarte w rozdziale 3 działu V pzp, który jest poświęcony kontroli udzielania zamówień publicznych prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.   W kilku...
5.
W kolejnym już artykule dotyczącym instytucji uprawnionych do kontrolowania zamawiającego omawiamy kontrolę realizacji zasady gospodarności podczas udzielania zamówień. Kontrola zamówień publicznych...
6.
Omawiamy wyniki kontroli NIK przeprowadzonych w celu zidentyfikowania przyczyny wzrostu liczby jednostek samorządu terytorialnego realizujących programy naprawcze. Kontrola Najwyższej Izby Kontroli...
7.
Już po raz czwarty w Kołobrzegu odbyła się ogólnopolska konferencja dla osób odpowiedzialnych za zamówienia publiczne w jednostkach sektora finansów publicznych – Forum Zamówień Publicznych dla...
8.
Czy każdy błąd zamawiającego, zidentyfikowany przez instytucję kontrolującą w ramach kontroli zamówienia publicznego finansowanego z dotacji unijnych, oznacza korektę dofinansowania? Formalności,...
9.
W minionym roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał 11 wyroków dotyczących zamówień publicznych. Były one efektem rozpatrywania zapytań prejudycjalnych zadanych przez sądy krajowe...
10.
Akty prawne dotyczące udzielania zamówień publicznych nie regulują zagadnień związanych z ochroną danych osobowych. W tym zakresie należy więc odnieść się do obowiązujących przepisów regulujących tę...
11.
Instytucja zaliczkowania w zamówieniach publicznych jest niedoceniana. Tymczasem warto ją „oswoić” i stosować. Zgodnie z definicją słownikową zaliczka to część należności wpłacana lub wypłacana z...
12.
Omawiamy trudności pojawiające się w związku ze stosowaniem klauzul społecznych, na które wskazała Najwyższa Izba Kontroli w protokole jednej z przeprowadzonych kontroli. Klauzule społeczne w...
13.
Omawiamy wyniki kontroli przeprowadzonych przez NIK, których przedmiotem była ocena zarządzania własnym majątkiem przez jednostki samorządu terytorialnego. Majątek jednostek samorządu terytorialnego...
14.
Forum Zamówień Publicznych dla Kadry Kierowniczej – konferencja dedykowana kierownikom jednostek – to okazja nie tylko do omówienia problematycznych, a wynikających z praktyki, zagadnień z zakresu...
15.
Omawiamy kwestie związane z wprowadzeniem do obrotu wyrobów budowlanych i ich udostępnianiem na rynku oraz zasady kontroli wyrobów budowlanych.    Stosownie do art. 10 ustawy Prawo...
16.
W ciągu ostatniego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał 17 wyroków dotyczących zamówień publicznych. Były one efektem rozpatrywania zapytań prejudycjalnych zadanych przez sądy...
17.
W postępowaniach poniżej progów unijnych powstał spór dotyczący zakresu zaskarżenia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. Jest to konsekwencja niejasnych przepisów, które stwarzają pole do...
18.
Wymóg dotyczący zatrudnienia na umowę o pracę osób realizujących zamówienie oraz obowiązek dokumentowania tego zatrudnienia przez wykonawców budzą wiele wątpliwości wśród zamawiających. Wiele nowych...
19.
Działalność Centralnego Biura Antykorupcyjnego ma na celu m.in. wykrywanie nieprawidłowości w zakresie stosowania procedur zamówień publicznych oraz wydatkowania środków publicznych. Centralne Biuro...
20.
Kontrole przeprowadzone przez Najwyższą Izbę Kontroli wykazują, że zamawianie usług prawniczych nie zawsze odbywa się zgodnie z prawem. Przedmiotem niniejszego opracowania są wyniki kontroli...
21.
Tajemnica przedsiębiorstwa Agnieszka Szulakowska prawnik, doradca; kieruje Biurem Zamówień Publicznych w jednostce sektora finansów publicznych Okiem zamawiającego Zasada jawności (art. 8 ust. 1...
22.
Instytucja kontrolująca nie zawsze ma możliwość zrealizowania, przy wykorzystaniu tylko własnych zasobów kadrowych, kontroli postępowań o zamówienie publiczne przeprowadzanych przez inne instytucje....
23.
Zmienione przepisy pzp mogą spowodować powstanie pewnych wątpliwości interpretacyjnych. Zanim zostanie wypracowana nowa linia orzecznicza, warto stosować wykładnię celowościową i funkcjonalną....
24.
Realizacja procesu budowlanego z perspektywy zamawiających i wykonawców Zamówienia publiczne na roboty budowlane to tematyka specyficzna i obszerna. Prelegenci kolejnej konferencji poświęconej temu...
25.
Zdarza się, że niestabilne finansowo szpitale celowo nie regulują swoich zobowiązań zgodnie z terminem ich wymagalności, co może prowadzić do serii upadłości wielu małych i średnich wykonawców....
26.
W ciągu ostatniego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał pięć wyroków dotyczących zamówień publicznych. Były one efektem rozpatrywania zapytań prejudycjalnych zadanych przez sądy...
27.
System zamówień publicznych potrzebuje prospołecznego ukierunkowania biurokracji opartej na racjonalizacji wydatków publicznych, celowościowym charakterze zakupów oraz efektywności ekonomicznej i...
28.
Upowszechniona już praktyka uiszczania opłaty skarbowej od pełnomocnictw składanych w toku postępowania odwoławczego przed KIO może nie mieć pełnego oparcia w obowiązujących przepisach prawa. Na...
29.
Czy rzeczywiście istnieją podstawy do tego, by podważać przekonanie o niezależności Krajowej Izby Odwoławczej jako organu właściwego do rozstrzygania w sprawach zamówień publicznych? W...
30.
Zamawiając bariery energochłonne, należy mieć na uwadze nie tylko regulacje pzp, lecz także przepisy rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty...
31.
Zamawiający, jako podmiot organizujący usługi o charakterze użyteczności publicznej, nie może wykorzystywać swojej pozycji dominującej w celu ograniczania konkurencji na rynku zamówień publicznych....
32.
Wykonawca ma prawo wystąpić do zamawiającego o udostępnienie planu zamówień publicznych, w którym znajdują się m.in. szacunkowe wartości planowanych na dany rok zamówień publicznych. Zanim...
33.
Omawiamy możliwość skorzystania z trybu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 5 ust. 1b pzp przy zamawianiu usług doradztwa prawnego związanego z odzyskiwaniem VAT przez jst. Coraz częściej...
34.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Mateusz Saczywko. Audyt wykazał, że w przeprowadzonych postępowaniach nieprawidłowo wskazaliśmy cenę jako...
35.
Stosowanie funkcjonującego od niedawna art. 91 ust. 2 i 2a pzp nie może się odbywać w oderwaniu od odpowiedzialności za przestrzeganie zasad celowego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych....
36.
Jednym z podstawowych obowiązków jednostek sektora finansów publicznych jest stosowanie pzp przy dokonywaniu wydatków. Nad zapewnieniem prawidłowej realizacji tego obowiązku czuwają odpowiednie...
37.
Myślę, że większość pracowników traktuje kontrole i audyty wewnętrzne raczej jako zło konieczne niż jako narzędzie wspomagające pracę. A przecież dobrze zorganizowany system kontroli wewnętrznej...
38.
Druga edycja Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane poświęcona była analizie problemów związanych ze zmianami, jakie wniosła nowelizacja z 29 sierpnia 2014 r. na gruncie robót budowlanych....
39.
Jednym z elementów oceny ofert składanych w zamówieniach na zaprojektowanie i wykonanie może być ocena wstępnej koncepcji  projektowej całego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Ogólne zasady oceny...
40.
Podstawowe reguły, jakimi rządzi się system zamówień publicznych w Polsce, wynikają z prawa unijnego i przepisów prawa cywilnego. Przypominamy, jaka jest ich rola oraz które z nich są...
41.
Omawiamy podstawowe kwestie wskazywane przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Budowlanego podczas opracowywania kompleksowej regulacji prawnej dotyczącej procesów planowania przestrzennego i procesu...
42.
W ciągu ostatniego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał 6 wyroków dotyczących zamówień publicznych. Były one efektem rozpatrywania zapytań prejudycjalnych zadanych przez sądy...
43.
Zamawiający może zaspokoić roszczenia ze środków z tytułu zabezpieczenia, jeśli uzna, że wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązania wynikające z zawartej umowy o realizację...
44.
Omawiamy zmiany wprowadzone nową dyrektywą, dotyczące zamówień udzielanych między podmiotami sektora publicznego, a także odnoszące się do generalnych ustaleń w zakresie kryteriów udzielania...
45.
Media doniosły, że NIK pozytywnie oceniła trzy instytucje za skuteczną kontrolę projektów finansowanych z regionalnych programów operacyjnych. Jak wynika z raportu NIK, kontrole były „na ogół...
46.
Źle skonstruowany system zamówień publicznych staje się obszarem niezdrowej rywalizacji, która często prowadzi do zjawisk korupcjogennych i nadużyć finansowych. Pojęcie „korupcja” oznacza zepsucie...
47.
Ustawowe przesłanki skorzystania z niekonkurencyjnych trybów udzielania zamówień publicznych muszą być interpretowane ściśle. Wykładnia rozszerzająca prowadzi bowiem do naruszenia prawa. W ramach...
48.
Wprowadzone do obrotu wyroby budowlane podlegają kontroli prowadzonej przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz inspektorów wojewódzkich. Organami właściwymi w sprawach wyrobów budowlanych...
49.
Do istniejącego już budynku można dobudować dźwig osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Jak przygotować zamówienie na budowę takiego dźwigu? Podstawowym aktem prawnym...
50.
Zbyt szczegółowe opisy i zbyt rygorystyczne wymagania zamawiających często – wbrew pozorom – utrudniają oszczędne wydatkowanie środków i uzyskanie przedmiotu zamówienia o wysokiej jakości. Zgodnie z...
51.
Reguła określona w art. 4 pkt 8 pzp nie oznacza zupełnej swobody w zawieraniu umów. Zakupy nieprzekraczające progu bagatelności są nadal zamówieniami publicznymi w rozumieniu art. 2 pkt 13 pzp....
52.
Jednostki samorządu terytorialnego mogą powierzyć wykonywanie usług transportu publicznego innym podmiotom na podstawie pzp lub też – w myśl ustawy o publicznym transporcie zbiorowym – w ramach...
53.
Stwierdzenie, czy planowane odstąpienia od projektu budowlanego będą istotne, zależy m.in. od okoliczności sprawy. Za kwalifikację odstępstwa odpowiada w pierwszej kolejności projektant. Podczas...
54.
W ciągu ostatniego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał osiem wyroków dotyczących zamówień publicznych. Były one efektem rozpatrywania skarg o stwierdzenie uchybienia i pytań...
55.
Podmioty publiczne mogą w trybie bezprzetargowym zlecać instytucjom sobie podległym zadania o charakterze użyteczności publicznej. Na taką możliwość wskazuje orzecznictwo TSUE. W polskim...
56.
Wszechobecna informatyzacja zaczyna zmieniać również sposób funkcjonowania służby zdrowia. W niektórych szpitalach w Polsce działa już szpitalny system zarządzania lekiem, przynoszący wymierne...
57.
Niektóre uchybienia w zakresie ceny wskazanej w ofercie stanowią podstawę do odrzucenia tej oferty, inne – określone jako omyłki oczywiste – mogą być poprawione przez zamawiającego. Z praktyki...
58.
Naruszenia art. 5 pzp w praktyce dotyczą przede wszystkim przesłanek umożliwiających udzielenie zamówienia na usługi niepriorytetowe w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub w trybie z wolnej ręki....
59.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest brak upublicznionego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Służby kontrolne zwracają też uwagę na zbędną zwłokę w...
60.
Odwołujący powinni starannie formułować swoje zarzuty i wnioski. W przeciwnym wypadku nawet słuszne zastrzeżenia dotyczące zachowań zamawiającego nie będą mogły być podstawą uwzględnienia odwołania...
61.
Warto analizować podstawy nakładania korekt i ich wysokość. Beneficjent w każdym przypadku może zgłosić ewentualne zastrzeżenia, a instytucja zarządzająca projektem po otrzymaniu wyjaśnień, powinna...
62.
Istotne różnice w sposobie funkcjonowania zarządu w systemie dualistycznym oraz rady administrującej w systemie monistycznym często nie są dostrzegane w praktyce badania przesłanki wykluczenia z...
63.
Każdy zamawiający musi liczyć się z możliwością objęcia go kontrolą doraźną – nie tylko w trakcie prowadzonego postępowania, ale także w ciągu czterech lat od dnia zakończenia postępowania o...
64.
Na podstawie przepisów pzp można tworzyć narzędzia samokontroli, dzięki którym zamawiający może stale weryfikować, w jakim stopniu przestrzega zasad prawidłowego udzielania zamówień publicznych....
65.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer W czasie realizacji umowy wykonawca poinformował nas, że zostanie...
66.
W ciągu ostatniego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał 4 wyroki dotyczące zamówień publicznych. Były one efektem rozpatrywania skarg o stwierdzenie uchybienia i pytań...
67.
W jaki sposób zorganizować udzielanie zamówień publicznych w małym urzędzie gminnym? Czy postawić od początku na dobrze wykształconą kadrę czy też dopiero taki zespół z czasem sobie wyszkolić? Każdy...
68.
Nieprzewidywalność kosztów inwestycji może doprowadzić wykonawcę do bankructwa, a zamawiającego pozostawić z niedokończonym zadaniem. Sposobem na uniknięcie takiej sytuacji mogą być zasady...
69.
W jaki sposób można i należy sprawdzać, czy wykonawca w czasie realizacji robót użył odpowiednich materiałów? Kto powinien taką ocenę przeprowadzić i w jaki sposób udokumentować? Realizacja robót...
70.
Firma Wiktora P. ze zmiennym powodzeniem przystępuje do czterech, a czasem nawet do sześciu postępowań w miesiącu. Jedynie w gminie U. nigdy dotychczas nie wygrała, gdyż wszystkie trzy postępowania...
71.
Wzrastające zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę w sektorze gastronomicznym sprawia, że urzędy pracy przeprowadzają coraz więcej szkoleń, np. na kelnera zaznajomionego...
72.
Nowe zasady dotyczące kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zakładają bardziej szczegółowe podejście do zamówień, w których zwiększano wartości umów...
73.
Umowa o zamówienie publiczne stanowi zaciągnięcie zobowiązania obciążającego plan finansowy. Trzeba więc pamiętać o najnowszych przepisach z zakresu odpowiedzialności z tytułu...
74.
W ciągu ostatniego roku Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał 7 wyroków dotyczących zamówień publicznych. Utworzony w 1952 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej:...
75.
Wielość instytucji i nie do końca czytelny podział ich kompetencji może prowadzić do niepożądanych skutków w zakresie nakładania korekt finansowych. Na jakie aspekty...
76.
W Polsce wciąż nie jest zbyt popularne udzielanie zamówień w ramach ustanowionego dynamicznego systemu zakupów. Instytucja ta może jednak zyskać na znaczeniu wraz...
77.
Ustawowym zadaniem regionalnych izb obrachunkowych jest przeprowadzenie co najmniej raz na cztery lata kompleksowej kontroli gospodarki finansowej każdej jednostki samorządu...
78.
Po siedmiu miesiącach od momentu wejścia w życie nowelizacji można podjąć pierwszą, ostrożną próbę odpowiedzi na pytanie: czy wprowadzenie art. 24 ust. 1...
79.
Zamawiający, którzy otrzymują pieniądze ze środków unijnych, nieustannie przestrzegani są przed nieprawidłowościami i grożącymi za nie konsekwencjami, potocznie zwanymi korektami finansowymi....
80.
  Obowiązujące przepisy w istotny sposób ograniczają możliwości instytucjonalnej kontroli funkcjonowania spółki komunalnej. Co w tym zakresie może zrobić jednostka samorządu...
81.
Budowanie w imieniu inwestora jest praktykowane od zawsze. Zawsze też aktualne było pytanie, czy zajmować się sprawami budowy samemu, czy też zlecić je komuś, kto się na tym lepiej od nas zna. Kto...
82.
Bardzo często zamawiający mają problem z rozstrzygnięciem, czy dane zamówienie jest robotą budowlaną, czy usługą. Dodatkowe wątpliwości budzą pojęcia stosowane przez ustawodawcę...
83.
Zasady funkcjonowania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego i jego rola w procesie kontroli sposobu wydatkowania środków unijnych niezależnie od tego, kto je przekazywał i kto...
84.
Czasem o wiele lepiej uwierzyć w kompetencje i obiektywizm oraz właściwe intencje własnych pracowników niż odwoływać się do nieznanej i często wątpliwej wiedzy różnej maści samozwańczych...
85.
Niespójność przepisów krajowych i unijnych często doprowadza do postawienia zamawiającym zarzutów w zakresie dzielenia przez nich zamówienia w celu uniknięcia stosowania ustawy lub zaniżenia...
86.
Prawidłowe oszacowanie wartości zamówienia ma szczególne znaczenie w postępowaniach współfinansowanych ze środków UE. W przeciwnym razie może się to bowiem skończyć utratą dotacji....
87.
Od pewnego czasu coraz powszechniejsze jest zatrudnianie do prowadzenia inwestycji tzw. inwestora zastępczego. Jest to praktykowane szczególnie przy dużych i skomplikowanych zamówieniach....
88.
Jakie konkretnie przepisy prawa krajowego i jakie obowiązki nakładane są na jednostki samorządu terytorialnego w kwestii zapewnienia odpowiedniej realizacji usługi związanej...
89.
Najczęściej popełniane naruszenia przy zamawianiu przez szpitale sprzętu medycznego i leków dotyczą łamania zasady uczciwej konkurencji oraz bezprawnego udzielania zamówień w trybie...
90.
Gwarancją rzetelnego rozliczania wydatków kwalifikowanych jest prowadzenie przez beneficjenta odrębnej ewidencji księgowej do wszystkich operacji związanych z dofinansowanym projektem....
91.
Procedury zawierania umów o dofinansowanie projektu zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego w zadaniach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura...
92.
W ciągu ostatniego roku, a dokładnie w okresie od 15 grudnia 2009 r. do 15 grudnia 2010 r., Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał 14 wyroków dotyczących...
93.
Pozyskanie dofinansowania to jeszcze nie koniec pracy. Przez cały okres realizacji zadania należy bowiem dokumentować w określony sposób i w określonym czasie stan...
94.
Zasady prowadzenia kontroli procedur udzielania zamówień publicznych w świetle wytycznych ministra rozwoju regionalnego w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i...
95.
Z analizy spraw karnych wynika, że w polskiej armii doszło do wielu przestępstw, które miały na celu pozyskanie intratnego zamówienia, np. przyjmowanie korzyści majątkowych czy fałszowanie...
96.
Odpowiedzialność w jednostkach sektora finansów publicznych kierownika zamawiającego oraz jego pracowników, którym zlecono przeprowadzenie określonych czynności w ramach udzielania...
97.
Korzystanie z pomocy pośrednika ubezpieczeniowego to oszczędność czasu, pomoc przy likwidacji szkód czy zgłaszanych roszczeniach. Jak go jednak wybrać? Czy należy w tym celu stosować przepisy...
98.
Uchwały Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie zastrzeżeń do wyników kontroli postępowań prowadzonych w trybie zamówienia z wolnej ręki wskazują na realną potrzebę istnienia ustawowego...
99.
Zasady wydatkowania środków finansowych przez polskie jednostki wojskowe poza granicami państwa – mimo wyłączenia ich spod reżimu prawa zamówień publicznych – nie pozostają bez kontroli. Określa je...
100.
Na jakie aspekty zamawiający powinni zwrócić szczególną uwagę w trakcie postępowania o zamówienie, aby przy okazji prowadzonej kontroli nie narazić się na zarzut naruszenia dyscypliny finansów...
101.
Sprawdzanie i ocenianie zasad wydatkowania środków publicznych w danej jednostce może się odbywać nie tylko przez instytucje zewnętrzne, ale także w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez...
102.
Prowadzone przez Prokuraturę Wojskową sprawy karne, jak i liczba skazanych w ich wyniku osób, dowodzą, że w polskim wojsku mamy do czynienia z przestępczością gospodarczą o charakterze...
103.
Do czynności obowiązkowych w nadleśnictwie zalicza się kontrolę i prognozowanie zagrożenia lasu, a do czynności nieobowiązkowych ocenę zagrożenia lasu przez szkodniki, profilaktykę i metody ochrony...
104.
Konserwacja i usuwanie awarii w zakresie instalacji elektrycznych w budynkach, lokalach, obiektach małej architektury oraz na terenach zewnętrznych, będących zasobem jednostki samorządu...
105.
Znajdujące się na drogach oznakowanie nie jest, niestety, wieczne. Dlatego też co kilka lat musi być odnawiane lub tworzone na nowo. Aby je jednak prawidłowo wykonać, najpierw trzeba je prawidłowo...
106.
Przygotowując się do budowy placu zabaw, z którego korzystać będą najmłodsi, najważniejszą kwestią jest ich bezpieczeństwo, które należy zagwarantować poprzez zastosowanie materiałów dobrej jakości...
107.
Instytucje sektora finansów publicznych nie działają dla zysku, w związku z tym nie ma tam ekonomicznych mechanizmów wymuszających efektywność. Łatwo więc o marnotrawstwo środków. Marnotrawstwo mogą...
108.
Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą określił główne podstawy prawne, które pośrednio odnoszą się również do zamówień publicznych. W niniejszym artykule omówione zostaną...
109.
Unijna dyrektywa 2007/66/WE wprowadziła nowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej. A wszystko po to, by poprawić skuteczność procedur odwoławczych. W 2008 r. uchwalono dwie ustawy...
110.
Czy i w jakim zakresie możliwe jest łączenie ról inżyniera kontraktu i wykonawcy lub też zamawiającego i inżyniera kontraktu na podstawie warunków FIDIC. Stosowanie warunków...
111.
Po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych obligatoryjna kontrola uprzednia ze względu na wartość zamówienia dotyczy tylko zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Zdniem...
112.
Zgodnie z zapisami specyfikacji firma windykacyjna miała łapać gapowiczów i ściągać mandaty. Zamawiający nic do tego nie musiał dokładać, ale i też nic na tym nie zyskiwał. Na czym więc polegał jego...
113.
Ostatnią nowelizacją wprowadzony został do Pzp nowy przepis – art. 6a, który umożliwi udzielanie zamówień w częściach z zastosowaniem mniej rygorystycznych regulacji dla poszczególnych części,...
114.
Planowane zmiany w ustawie o finansach publicznych mają zacząć obowiązywać od początku 2009 r. Poniżej krótka charakterystyka wybranych zmian. Projekt ustawy o finansach publicznych wpłynął do...
115.
Mimo zmiany ustroju, jaka dokonała się w 1989 roku, kontrola prokuratorska – jako kontrola prawna nad administracją – została utrzymana. Wprowadzona w 1950 roku przetrwała aż do dziś i obecnie...
116.
Przeprowadzana jest w przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego doszło do naruszenia przepisów, które mogło mieć wpływ na jego wynik. Ustawa...
117.
Wrześniowa nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych przywróciła możliwość wnoszenia odwołań również poniżej tzw. progów unijnych, ale tylko w czterech przypadkach. Powyżej progów unijnych...
118.
Kontrola skarbowa to kontrola zgodnego z prawem gospodarowania środkami publicznymi, środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej oraz międzynarodowych instytucji finansowych, podlegającymi zwrotowi....
119.
4 września br. sejm uchwalił nowelizację prawa zamówień publicznych, wprowadzając do ustawy 51 zmian oraz po jednej poprawce do ustawy o partnerstwie publiczno -prywatnym oraz ustawy o Euro 2012....
120.
Pomoc finansowa krajów Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu dla państw-beneficjentów, którzy przystąpili do Unii Europejskiej w 2004 r. i w 2007 r. oraz Hiszpanii, Grecji i Portugalii. Z...
121.
Nowe zadania Krajowej Izby Odwoławczej związane ze zmianami w zakresie wnoszenia i rozstrzygania środków ochrony prawnej – w świetle projektu nowelizacji Prawa zamówień publicznych. Aby omówić nowe...
122.
Kontrola udzielanych zamówień publicznych finansowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz system korekt finansowych z tytułu naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Na...
123.
Zgodnie z art. 92 ust. 2 prawa zamówień publicznych w przypadku największych postępowań zamawiający ma obowiązek przekazać informację o wyborze najkorzystniejszej oferty nie tylko prezesowi UZP, ale...
124.
Sejm, podczas prac nad nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych, nie przyjął zawartej w projekcie poprawki, która wyłączała spółki komunalne spod reżimu ustawy. Aby zdobyć zamówienie, tak jak...
125.
Na pytania naszych czytelników odpowiada Jerzy WYSOCKI, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu...
126.
Doświadczenia wielu krajów pokazują, że budżet zadaniowy może być sposobem na uzdrowienie sektora finansów publicznych, jednak należy z niego korzystać w sposób rozważny i zdeterminowany. Budżet...
127.
W myśl art. 154 pkt 11 ustawy Prawo zamówień publicznych to prezes Urzędu Zamówień Publicznych, jako centralny organ administracji rządowej właściwy w sprawach zamówień publicznych, czuwa nad...
128.
Posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie inżynier kontraktu to dla zamawiającego gwarancja rzetelnie przygotowanych dokumentów potrzebnych do realizacji zadania współfinansowanego ze środków...
129.
Powołanie tego organu jest obowiązkiem rady gminy i odbywa się w formie uchwały. Zdarzają się jednak przypadki nadużywania uprawnień przez członków komisji, dlatego też warto wiedzieć, kiedy należy...
130.
Rzetelne i uczciwe wypełnianie obowiązków zawodowych, niezależność, obiektywizm i bezstronność, staranność oraz przestrzeganie tajemnicy w odniesieniu do informacji uzyskanych podczas kontroli to...
131.
O założeniach planowanej nowelizacji i zmianach, wywołujących najwięcej kontrowersji, rozmawiamy z Jackiem SADOWYM, prezesem Urzędu Zamówień Publicznych Przetargi Publiczne: Spotykamy się dwa dni po...
132.
Rozmowa z Jackiem PIOTROWSKIM, wiceprezesem zarządu Komputronik SA. Przetargi Publiczne: Wartość polskiego rynku informatycznego wzrasta z roku na rok. A co za tym idzie wzrasta również...
133.
Skarga kasacyjna od wyroku sądu okręgowego rozpoznającego skargę na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje wyłącznie prezesowi UZP, a nie stronom postępowania. Do tej pory jednak ani razu...
134.
Jaki jest zakres podmiotowy i przedmiotowy kontroli, prawa i obowiązki inspektorów rio oraz czynności składające się na przygotowanie i przeprowadzenie kontroli. Regionalna izba obrachunkowa,...
135.
Brak doświadczeń zamawiających we współpracy z podmiotami prywatnymi, zbyt rygorystyczne podejście do warunków zaprojektowania i wybudowania obiektu oraz brak wzorów dokumentów to główne przyczyny...
136.
Zakończył się kolejny, drugi już rok, od kiedy na rynku wydawniczym ukazuje się miesięcznik „Przetargi Publiczne”. Czas więc podsumować to, co do tej pory się wydarzyło na naszych łamach. Kiedy...
137.
Podstawowym celem wprowadzenia do ustawy Prawo zamówień publicznych możliwości przeprowadzania kontroli na wniosek instytucji zarządzającej było przyspieszenie absorpcji przez Polskę środków...
138.
Najczęściej popełniane naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności. Beneficjenci, którzy...
139.
Nie myli się tylko ten, kto nic nie robi Wartość rynku zamówień publicznych co roku dynamicznie rośnie. W 2006 r. była szacowana przez UZP na kwotę prawie 80 mld zł (co stanowiło ok. 7,6 proc. PKB)....
140.
O kolejnych nowelizacjach ustawy Prawo zamówień pulicznych i ich praktycznych efektach rozmawiamy z Haliną Olszowską, przewodniczącą Rady Programowej miesięcznika „Przetargi Publiczne”, trenerem...
141.
Zamawiający, planując inwestycje ze swej natury uciążliwe dla środowiska, powinien mieć na względzie przede wszystkim zachowanie równowagi ekologicznej gospodarki, co jest możliwe m.in. poprzez...
142.
Zmniejszenie obciążenia biurokratycznego przy udzielaniu zamówień o wartościach poniżej progów unijnych oraz przyspieszenie procedur to – zdaniem ustawodawcy – główne przyczyny podwyższenia progów,...
143.
Czy przepis dotyczący możliwości żądania próbek, opisów lub fotografii zawarty w rozporządzeniu określającym rodzaje dokumentów, jakich może wymagać zamawiający od wykonawcy, jest zgodny z...
144.
Poza typowymi działaniami związanymi ze ściganiem przestępstw, CBA jest zobowiązane kontrolować nie tylko proces przygotowywania i przeprowadzania postępowań w sprawie zamówień publicznych, ale...
145.
Przedstawiamy przykładowe wyroki i ich uzasadnienia wydane w ostatnim czasie przez zespoły arbitrów. Niezłożenie wadium Sygn. akt UZP/ZO/0-301/07 Przedmiotem postępowania prowadzonego przez SZOZ był...
146.
Konieczność regulacji zasad udzielania zamówień sektorowych wynika z faktu prowadzenia przez należących do tej grupy zamawiających działalności gospodarczej objętej szczególnymi przywilejami. Kto...
147.
Uczestnictwo w procedurach przetargowych przedsiębiorców, którzy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej objęci są obowiązkiem uzyskania koncesji. Podejmowanie oraz prowadzenie działalności...
148.
Prawo zamówień publicznych zawiera szereg instrumentów kontroli prowadzonego przez zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Kontrola ma charakter prewencyjny, gdyż jej celem...
149.
System HACCP jest instrumentem mającym pomóc przedsiębiorstwom z sektora spożywczego w osiągnięciu wyższego standardu bezpieczeństwa żywności. Skrót HACCP pochodzi od angielskiej nazwy – Hazard...
150.
Prawa i obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektanta, czyli kto może dokonywać wpisów do dziennika budowy, kto sprawdza jakość wykonywanych prac i stosowanych wyrobów, a także kto...
151.
Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wypełnia lukę legislacyjną w sytuacjach nieuregulowanych przez dyrektywy, jak również szczegółowo interpretuje główne pojęcia z zakresu zamówień...
152.
Jeżeli wydatkowania powyższych środków publicznych dokonuje jednostka sektora finansów publicznych, podlega ono przepisom prawa zamówień publicznych oraz ustawie o finansach publicznych i wydanych...
153.
Projekt zmian ustawy Prawo budowlane objął swym zakresem w szczególności regulacje prawne dotyczące procesu inwestycyjnego i utrzymania obiektów budowlanych. Dotychczasowy schemat organizacyjny...
154.
Zanim zamawiający zapłaci za wykonanie dokumentacji projektowej, powinien najpierw sprawdzić jej zgodność z zawartą umową. Najlepiej w tym celu powołać zespół, który przeprowadzi kontrolę i oceni...
155.
Rozmowa z Andrzejem PANASIUKIEM, wiceprezesem Urzędu Zamówień Publicznych. Przetargi Publiczne: 25 maja weszła w życie znowelizowana ustawa Prawo zamówień publicznych. Czy uważa Pan, że wprowadzone...
156.
Zamawiający ma obowiązek badać, czy zastrzeżone przez wykonawcę dane mają charakter tajemnicy przedsiębiorstwa. Jeśli uzna, że nie mają – może je odtajnić. A jeśli popełni błąd i odtajni coś, czego...
157.
Chociaż formalnie ISPA nie funkcjonuje już w naszym kraju od maja 2004 r., a więc od wejścia Polski do Unii Europejskiej, to jednak inwestycje współfinansowane z tego funduszu nadal są realizowane....
158.
Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że gminy mogą zlecać zadania własnym spółkom bez konieczności przeprowadzania przetargów. Dwa miesiące później Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał...
159.
Każdy wyrób budowlany powinien posiadać odpowiednie oznakowanie oraz dokumenty, które potwierdzą, że spełnia on wszelkie wymagane normy. Definicja wyrobu budowlanego została zawarta w art. 2 pkt 1...
160.
Ustawa o dostępie do informacji publicznej zniosła monopol parlamentarzystów i radnych odnośnie prawa do informacji. Obecnie każdy obywatel, w takim samym stopniu jak deputowany, ma prawo wglądu w...
161.
System zamówień publicznych funkcjonuje w naszym kraju już od 10 lat, dlatego też wydawałoby się, że nie powinno być problemów z realizowaniem jego założeń. Tymczasem nadal nie brakuje przypadków...
162.
Nowe rozporządzenie wykonawcze na podstawie art. 31 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych doprecyzowało obowiązki zamawiającego odnośnie sporządzania opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie...

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne