Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...
Poszukiwano wyrażenia: tajemnica przedsiębiorstwa

Znaleziono 31 pasujących wyników.

Wyniki zostały podzielone na kategorie.
Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania. Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.

Archiwum

1.
Omawiamy brzmienie nowej definicji tajemnicy przedsiębiorstwa w świetle ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw.  ...
2.
Jedną z podstawowych zasad systemu zamówień publicznych jest zasada jawności. Jej celem jest zachowanie w postępowaniu uczciwej konkurencji, jak i zapewnienie jego przejrzystości.   Zgodnie z...
3.
Z ustaleniem terminu na wniesienie odwołania dotyczącego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa wiąże się ryzyko wykonawcy wynikające ze swoistej luki prawnej istniejącej na gruncie przepisów pzp....
4.
Postępowanie o zamówienie publiczne jest procedurą jawną. Wyjątkiem od tej zasady jest brak możliwości ujawnienia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o...
5.
Ustawodawca w pzp nie określa ani tego, kiedy dany zarzut odwołania należy uznać za przedwcześnie postawiony, ani też tego, jakie orzeczenie powinna wydać w takiej sytuacji Krajowa Izba Odwoławcza....
6.
Zasada jawności może być ograniczona, jeśli w postępowaniu wykonawca przekazuje informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji....
7.
Zastrzegając poufny charakter informacji zawartych w dokumentach składanych w postępowaniu, wykonawca musi wykazać zamawiającemu, że informacje te rzeczywiście posiadają przymiot tajemnicy...
8.
Możliwość pozyskiwania i rozpowszechniania informacji dotyczących danego zamówienia publicznego stanowi potężny instrument, za pomocą którego obywatele mogą kontrolować sposób funkcjonowania organów...
9.
Przepisy o zamówieniach publicznych nakazują udostępnienie określonych danych osobowych, ale nie regulują kwestii ich ochrony. Zagadnienie to należy rozstrzygać w odniesieniu do ustawy o ochronie...
10.
Czy zamawiający może udostępnić każdemu zainteresowanemu zawarte umowy o zamówienie publiczne albo aneksy do tych umów?  Odpowiedzi należy szukać w orzecznictwie sądowym. Patrząc przekrojowo na...
11.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Mateusz Saczywko. Zamawiający otrzymał anonimową informację, zgodnie z którą dwóch wykonawców, którzy...
12.
Dzięki funkcjonującym od niedawna przepisom zamówienia na usługi związane z działalnością kulturalną stały się mniej czasochłonne i sformalizowane, co korzystnie wpływa na efekty twórczej pracy...
13.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer Czy zamawiający ma obowiązek badania oferty pod kątem rażąco niskiej ceny?...
14.
W myśl zmienionych ostatnią nowelizacją przepisów ciężar dowodu, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy, który ją złożył, a jeśli wykonawca ten nie jest uczestnikiem...
15.
Już po raz dziewiąty największa w Polsce konferencja poświęcona zamówieniom publicznym zgromadziła liczną grupę zamawiających i wykonawców, umożliwiając im pogłębienie wiedzy i wymianę doświadczeń....
16.
Zgodnie z art. 96 ust. 3 pzp oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. Ustawodawca nie wskazuje jednak zamawiającemu terminu wstępnej weryfikacji ofert pod kątem treści zastrzeżonych jako...
17.
Praktyka wskazuje, że zamawiający nierzadko bezkrytycznie przyjmują zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, nawet wtedy, gdy wykonawca zastrzega wszystkie informacje bądź ich większość. Ustawa –...
18.
Często powodem zastrzeżenia informacji jest dążenie do utrudnienia konkurencji weryfikacji dokumentów i ofert. Zarzuty podniesione wobec bezzasadnego uznania utajnienia mogą mieć wpływ na wynik...
19.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer Wykonawca utajnił w treści oferty część dokumentów podmiotowych, których naszym...
20.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Iwona Ziarniak Czy każdą informację, która nie jest wymieniona w art. 86...
21.
Biorąc pod uwagę przepisy prawa zamówień publicznych dotyczące wyjaśnień i możliwości przedłużania terminów w konsekwencji zmiany ogłoszenia – w przypadku składania wniosku wykonawca jest na gorszej...
22.
Nowe wzory protokołów z prowadzonego postępowania znacznie ułatwiły pracę zamawiającym. Są bardziej przejrzyste i łatwiejsze do wypełniania, choćby z tego względu,...
23.
Odmowa udostępnienia zastrzeżonego elementu oferty, który nie ma przymiotu tajemnicy przedsiębiorstwa, jest łamaniem zasady jawności postępowania oraz zachowania uczciwej konkurencji...
24.
Przedstawiamy fragmenty wybranych orzeczeń wydanych w sprawach rozpatrywanych przez składy orzekające Krajowej Izby Odwoławczej. Zastrzeżone przez przystępującego informacje nie spełniały...
25.
Wykonawca, składając ofertę w postępowaniu, może zastrzec w niej pewne informacje jako tajemnicę przedsiębiorstwa. Łatwiej jest jednak stwierdzić, jakich informacji zastrzec nie może, niż...
26.
Prawa majątkowe w postaci know-how mogą być przenoszone na inne osoby, mają zdolność aportową, a więc mogą być przedmiotem wkładu. Pozostają również nie bez znaczenia z punktu widzenia systemu...
27.
Prawo zamówień publicznych wskazuje, że zamawiający ma obowiązek udostępnienia ofert zaraz po ich otwarciu. Rozporządzenie w sprawie protokołu określa te zasady nieco inaczej. Jak więc rozumieć...
28.
W jakich sytuacjach zamawiający może odmówić wykonawcy lub osobie trzeciej udostępnienia informacji związanych z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Jedną z...
29.
Każdy podmiot, który zobowiązany jest do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, podlega jednocześnie ustawie o dostępie do informacji publicznej. Dostęp do informacji publicznej jest...
30.
Na pytania naszych czytelników odpowiada Anna Specht-Schampera, radca prawny, wspólnik Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. k. we Wrocławiu, zajmującej się problematyką z...
31.
Zachowanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jedną z podstawowych zasad udzielania zamówień jest wyrażona w art. 8 ustawy...

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne