Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...
Poszukiwano wyrażenia: zasada równego traktowania

Znaleziono 40 pasujących wyników.

Wyniki zostały podzielone na kategorie.
Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania. Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.

Archiwum

1.
Choć zasada proporcjonalności obowiązuje od wielu lat, to nieustanna obecność tej kwestii w orzecznictwie KIO wskazuje, że stosowanie tej zasady jest nadal wyzwaniem zarówno dla zamawiających, jak i...
2.
Po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej zamawiający powinien skierować do wykonawcy wezwanie w celu podpisania umowy. Co jednak należy zrobić, jeżeli jedna ze stron uchyla się od zawarcia...
3.
Czy – w kontekście wydanych przez TSUE wyroków z 10 października 2013 r. (C-336/12, Manova) i z 4 maja 2017 r. (C-387/14, Esaprojekt) – artykuł 22a ust. 6 pzp jest zgodny z prawem europejskim? W...
4.
Wskutek nowelizacji pzp z czerwca ubiegłego roku rozszerzono katalog czynności mogących stanowić przedmiot zaskarżenia w postępowaniach o wartości poniżej progów UE. Nowelizacja ustawy Prawo...
5.
Ogólnopolska konferencja dotycząca zagadnień z zakresu odpowiedzialności kierowników jednostek sektora finansów publicznych w kontekście zamówień publicznych, rachunkowości sprawozdawczości i...
6.
Zasada przejrzystości ma na celu zagwarantowanie upublicznienia informacji o zamówieniach w celu zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji oraz umożliwienia kontroli bezstronności procedur...
7.
Pod koniec zeszłego roku do wskazanego w art. 4 pzp katalogu zamówień, wobec których nie stosuje się przepisów pzp, dodano zamówienia związane z realizacją przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Od 18...
8.
Prezentujemy zestawienie trzech orzeczeń TSUE, które odegrały istotną rolę w rozwoju zrównoważonych zamówień publicznych. W niniejszym artykule zestawione zostały najważniejsze tezy wyroków...
9.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Mateusz Saczywko. W nadchodzącym roku planujemy przeprowadzić postępowanie na usługi ochrony. Obecnie obowiązująca dyrektywa traktuje...
10.
W postępowaniach poniżej progów unijnych KIO odrzuca odwołanie, jeżeli dotyczy ono innych czynności niż wymienione w art. 180 ust. 2 pzp. Nie oznacza to jednak, że w takiej sytuacji wykonawca...
11.
Czy zamawiający może uznać odbiór odpadów za usługę powszechnie dostępną o ustalonych standardach jakościowych, czy raczej – zamawiając takie usługi – powinien zastosować pozacenowe kryteria oceny...
12.
Podstawowe reguły, jakimi rządzi się system zamówień publicznych w Polsce, wynikają z prawa unijnego i przepisów prawa cywilnego. Przypominamy, jaka jest ich rola oraz które z nich są...
13.
W rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów wskazano, że zamawiający może wymagać od wykonawcy wykazania doświadczenia zdobytego w ciągu trzech lub pięciu lat. Czy zamawiający może skrócić lub...
14.
Jak należy interpretować komunikat wyjaśniający wydany przez Komisję w sprawie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych? Mimo że...
15.
W procesie wyboru wykonawcy zamówienia zamawiający musi się kierować literalnymi zapisami specyfikacji, którą sam sporządził, i stosować je jednakowo do wszystkich wykonawców. Specyfikacja istotnych...
16.
Reguła określona w art. 4 pkt 8 pzp nie oznacza zupełnej swobody w zawieraniu umów. Zakupy nieprzekraczające progu bagatelności są nadal zamówieniami publicznymi w rozumieniu art. 2 pkt 13 pzp....
17.
Z analizy orzecznictwa wynika, że nierówne traktowanie wykonawców przejawia się głównie w odmiennej ocenie tych samych faktów lub w wyciąganiu różnych konsekwencji z takich samych okoliczności....
18.
W ciągu ostatniego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał osiem wyroków dotyczących zamówień publicznych. Były one efektem rozpatrywania skarg o stwierdzenie uchybienia i pytań...
19.
Czarno widzę przyszłość stosowania systemu zamówień publicznych przez naszych samorządowców. Zwłaszcza gdy okazuje się, że zamiast powoływać biegłych, słuchają „dobrych rad” wykonawców, pakując się...
20.
Wprowadzenie zmian w umowie o zamówienie publiczne jest możliwe pod warunkiem, że są to zmiany nieistotne albo możliwość ich dokonania przewidziano w siwz lub w ogłoszeniu o zamówieniu. Problematyka...
21.
Komisja Europejska, Rada oraz Parlament Europejski z uwagi na specyfikę zamówień sektorowych zdecydowały o zachowaniu odrębnego reżimu prawnego dla tego typu zamówień. W poprzednim numerze...
22.
Zasady udzielania zamówień określone w pzp to nie to samo, co zasady etyki zamówień publicznych. Etyka zaczyna się od człowieka, pozbawionego etykiety zamawiającego lub wykonawcy. Mówienie o etyce w...
23.
Jednym z czynników mających decydujący wpływ przy zmianie podmiotu utrzymującego system IT jest transfer tzw. know-how. Pierwsze takie postępowanie bywa problematyczne. Pokazujemy, jak ustrzec się...
24.
Komu w świetle prawa należy przypisać autorstwo projektu architektonicznego i w związku z tym w jakim trybie należy przeprowadzić postępowanie na pełnienie nadzoru autorskiego. Powszechnie...
25.
Czy o zamówienie publiczne mogą ubiegać się osoby nieprowadzące działalności gospodarczej? Tak. I powinny być traktowane przez zamawiających tak samo, jak przedsiębiorcy. Różnice...
26.
Jak wynika z licznych wyroków wydanych przez Krajową Izbę Odwoławczą, zasada równego traktowania wykonawców bywa przez zamawiających bardzo różnie interpretowana. Czasami wręcz w sposób naruszający...
27.
Zarówno na gruncie zamówienia publicznego, jak i postępowania o udzielenie zamówienia między zamawiającym a wykonawcą może dochodzić do napięć. Wiedza na temat...
28.
Zasady szacowania wartości zamówień publicznych w kontekście tworzonych przez zamawiających planów udzielania zamówień w danym roku budżetowym. Początek każdego roku to czas...
29.
Prosta zasada, że każdy wykonawca ma prawo złożyć w danym postępowaniu tylko jedną ofertę, może wywoływać wątpliwości, gdy uwzględni się wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości....
30.
Błędy popełniane przez zamawiających podczas realizacji zamówień publicznych finansowanych z funduszy unijnych mogą spowodować, że przyznana dotacja zostanie zmniejszona bądź też odebrana....
31.
W ubiegłym roku Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich wydał  7 wyroków w zakresie zamówień publicznych. Były one efektem rozpatrywanych pytań prejudycjalnych bądź też skargi...
32.
Przepisy dotyczące przestrzegania przez zamawiających zasady uczciwej konkurencji mają na tyle ogólny charakter, że ich praktyczne zastosowanie wymaga za każdym razem uwzględniania specyfiki danego...
33.
Prawo zamówień publicznych, poza terminami ściśle określonymi, zawiera również terminy niedookreślone – na uzupełnianie dokumentów, oświadczeń i pełnomocnictw oraz poprawianie omyłek czy...
34.
Na pytania naszych czytelników odpowiada Jerzy Wysocki, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu...
35.
Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą określił główne podstawy prawne, które pośrednio odnoszą się również do zamówień publicznych. W niniejszym artykule omówione zostaną...
36.
Udowodnienie wykonawcy, który z wielkim trudem realizuje zamówienie, że nie spełnił wymagań zawartych w siwz, może pociągnąć za sobą poważne skutki – nie tylko z tytułu naruszenia zasad uczciwej...
37.
Francuski rynek zamówień publicznych, obok angielskiego i niemieckiego, zaliczany jest do największych w Europie zarówno pod względem ilości przeprowadzanych postępowań, jak i wartości udzielonych...
38.
Omawiana aktualnie przez komisję sejmową nowelizacja ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych wprowadza nowy tryb udzielenia zamówienia publicznego, jakim jest dialog konkurencyjny....
39.
Ostatnią grupą dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu są te, które zaświadczą, iż wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte...
40.
W jakich sytuacjach można żądać od wykonawców uzupełnienia dokumentów? Czy należy wymagać tego od wszystkich, czy tylko od tego, którego oferta okazała się najkorzystniejsza? W postępowaniu powyżej...

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne