Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Poznańska elektrownia...

10 Luty 2021 
Pod koniec stycznia w Poznaniu uruchomiono miejską elektrownię słoneczną.

Witraże na dworcu w Gdańsku

10 Luty 2021 
Na dworcu Gdańsk Główny trwają prace budowlane związane z przebudową dworca.

Umowa Partnerstwa

10 Luty 2021 
18 stycznia 2021 r. ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, która jest...
Poszukiwano wyrażenia: kryteria oceny ofert

Znaleziono 158 pasujących wyników.

Wyniki zostały podzielone na kategorie.
Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania. Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.

Archiwum

1.
Już po raz czternasty zamawiający i wykonawcy z całego kraju spotkali się na najważniejszej w Polsce konferencji poświęconej zamówieniom publicznym, by wymienić się doświadczeniami i ugruntować swą...
2.
Omawiamy kwestię złożenia oferty dodatkowej w przetargu nieograniczonym powyżej progu unijnego, m.in. w kontekście elektronizacji zamówień.   W trakcie dokonywania przez zamawiającego oceny...
3.
Na bazie projektu nowej ustawy omawiamy kluczowe zagadnienia związane z zasadami prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia o wartości poniżej progów unijnych.   Projekt nowej ustawy...
4.
W Zakopanem w dniach 3–5 kwietnia 2019 r. odbyła się druga edycja konferencji adresowanej do grupy podmiotów prowadzących postępowania o udzielenie zamówień na dostawy i usługi oraz do wykonawców,...
5.
Czy możliwe jest zastosowanie przez zamawiającego pozacenowych kryteriów oceny ofert w przypadku skorzystania z tzw. procedury odwróconej?   W literaturze przedmiotu można się spotkać z...
6.
Tegoroczna edycja Forum poświęcona była analizie problemów związanych z zamówieniami publicznymi na roboty budowlane w kontekścieplanowanej nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych.  ...
7.
Omawiamy zawsze aktualny problem nadużyć finansowych w zamówieniach publicznych, wskazując jednocześnie rozwiązania pozwalające na uniknięcie lub zminimalizowanie ryzyka ich wystąpienia.   Pod...
8.
Udzielone przez zamawiającego wyjaśnienia, które prowadzą do zastąpienia określonej treści specyfikacji inną, do usunięcia lub dodania jakichś wymagań lub informacji, powinny być traktowane jako...
9.
W dniach 11–13 grudnia 2017 r. we Wrocławiu odbyło się III FORUM ODPOWIEDZIALNOŚCI KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH. Forum to ogólnopolska konferencja, podczas której w kompleksowy...
10.
Zasada uczciwej konkurencji zdecydowanie pomaga – w przeważającej większości postępowań. Dzięki niej zamawiający otrzymuje produkt wysokiej jakości po konkurencyjnej cenie. W przypadku dostaw...
11.
Omawiamy raport UZP dotyczący wpływu zmian wprowadzonych nowelizacjami pzp z 29 sierpnia 2014 r. i z 22 czerwca 2016 r. na stosowanie pozacenowych kryteriów oceny ofert w postępowaniach o udzielenie...
12.
Omawiamy pozacenowe kryteria oceny ofert w zamówieniach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem kryterium dotyczącego personelu, tj. organizacji, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób...
13.
Forum Zamówień Publicznych dla Kadry Kierowniczej – konferencja dedykowana kierownikom jednostek – to okazja nie tylko do omówienia problematycznych, a wynikających z praktyki, zagadnień z zakresu...
14.
Omawiamy sposób opisywania przedmiotu zamówienia na świadczenie usługi edukacyjnej obejmującej przygotowanie i przeprowadzenie zajęć. Usługi edukacyjne i szkoleniowe zaliczają się do usług...
15.
W obecnym stanie prawnym stosowanie kryteriów pozacenowych często okazuje się koniecznością. Niejednokrotnie jednak nie spełniają one swojej roli, gdyż zamawiający stosują je tylko pro forma. Wybór...
16.
Kryteria ustalone na podstawie art. 91 pzp powinny być związane z przedmiotem zamówienia, a kara umowna jest z przedmiotem niewątpliwie związana. Jak wskazano w jednej z publikacji UZP: „Kryteria...
17.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska. Czy zamawiający może nie dookreślić przedmiotu zamówienia w treści siwz, powołując się na ochronę danych w...
18.
Omawiamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej i dokumenty na ich potwierdzenie, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy na podstawie § 2 ust. 4...
19.
Zasada przejrzystości ma na celu zagwarantowanie upublicznienia informacji o zamówieniach w celu zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji oraz umożliwienia kontroli bezstronności procedur...
20.
W jaki sposób zamawiający powinien się zabezpieczyć przed sytuacją, w której na etapie realizacji zamówienia wykonawca nie dotrzymuje kryteriów oceny ofert, mimo że jego oferta w trakcie procedury...
21.
Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, zamawiający mają dość dużą swobodę. Muszą jednak pamiętać o respektowaniu podstawowych zasad – przejrzystości działania i równego...
22.
Wskutek nowelizacji pzp z 22 czerwca 2016 r. uproszczono i odformalizowano procedurę udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi w przypadku, gdy ich wartość jest niższa niż...
23.
Czy umowę dotyczącą świadczenia usług transportu sanitarnego zamawiający może zawrzeć na podstawie konkursu ofert? Na przestrzeni ostatnich lat pojęcie transportu sanitarnego jako elementu...
24.
Kryteria oceny ofert Agnieszka Szulakowska prawnik, doradca; kieruje Biurem Zamówień Publicznych w jednostce sektora finansów publicznych Okiem zamawiającego Kwestie związane z kryteriami oceny...
25.
Jak traktować błędy, które popełnia zamawiający w siwz? Jakie są skutki pojawienia się rozbieżności? Czy zamawiający ma prawo – tak jak wykonawca – popełnić „oczywiste omyłki”? Konstruując...
26.
W drodze nowelizacji do pzp zostanie implementowany m.in. art. 10 lit. d dyrektywy 2014/24/UE, wyłączający usługi prawnicze spod reżimu stosowania procedur przetargowych. Zgodnie z obecnie...
27.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Mateusz Saczywko. Staramy się przygotować opis przedmiotu zamówienia do postępowania na usługi przewozu naszych pracowników. Wychodząc...
28.
Kolejne zmiany wprowadzane w pzp promują pozaekonomiczny cel zamówień publicznych, jakim jest wspieranie innowacyjności. Czym jest innowacyjność i czy polscy zamawiający są gotowi na takie zmiany?...
29.
Zastosowanie terminu płatności jako kryterium oceny ofert powinno być związane z przedmiotem zamówienia i uzasadnione jego specyfiką, a także obiektywnymi potrzebami zamawiającego. Przygotowując...
30.
Realizacja procesu budowlanego z perspektywy zamawiających i wykonawców Zamówienia publiczne na roboty budowlane to tematyka specyficzna i obszerna. Prelegenci kolejnej konferencji poświęconej temu...
31.
Jak powinny wyglądać zamówienia na usługi niepriorytetowe po uwzględnieniu zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 sierpnia 2014 r. oraz regulacji wynikających z...
32.
Przeprowadzając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi prawnicze, zamawiający może skorzystać z szeregu przepisów, które umożliwiają uproszczenie procedury. W załączniku nr 2 do...
33.
Zamawiając bariery energochłonne, należy mieć na uwadze nie tylko regulacje pzp, lecz także przepisy rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty...
34.
Jeśli zamawiającemu trudno jest ustalić zakres, wielkość lub termin realizacji zamówień, których potrzeba udzielenia w przyszłości jest niemal niewątpliwa, może on przeprowadzić postępowanie o...
35.
Przez stosowanie środowiskowych kryteriów oceny ofert, systemów i środków zarządzania środowiskiem, a także ekoetykiet zamawiający mogą promować ochronę środowiska i zrównoważony rozwój. W wyniku...
36.
Ponad 400 osób spotkało się 12 października na X FORUM Przetargów Publicznych. Konferencja tradycyjnie miała miejsce w centrum kongresowym Warszawianka w Jachrance koło Warszawy, gdzie przez trzy...
37.
Umowa ramowa jest procedurą stosowaną w celu zawarcia umowy o zamówienie publiczne. Odbywa się ona przy odpowiednim wykorzystaniu przepisów o przetargu nieograniczonym, przetargu ograniczonym lub...
38.
Czy zamawiający może uznać odbiór odpadów za usługę powszechnie dostępną o ustalonych standardach jakościowych, czy raczej – zamawiając takie usługi – powinien zastosować pozacenowe kryteria oceny...
39.
Czym są koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia i jak należy je liczyć? Zdanie drugie artykułu 91 ust. 2a pzp nakłada dodatkowe obowiązki na zamawiających, o których...
40.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Mateusz Saczywko. Audyt wykazał, że w przeprowadzonych postępowaniach nieprawidłowo wskazaliśmy cenę jako...
41.
Stosowanie funkcjonującego od niedawna art. 91 ust. 2 i 2a pzp nie może się odbywać w oderwaniu od odpowiedzialności za przestrzeganie zasad celowego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych....
42.
Wyrok C-601/13 Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej rzucił nowe światło na kwestię badania i oceny kwalifikacji osób mających wykonywać zamówienie. Znaczenia orzecznictwa Trybunału...
43.
Właściwy dobór kryteriów oceny ofert w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia na usługi będzie uzależniony m.in. od tego, czy zamawiana usługa ma charakter priorytetowy, czy niepriorytetowy....
44.
Druga edycja Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane poświęcona była analizie problemów związanych ze zmianami, jakie wniosła nowelizacja z 29 sierpnia 2014 r. na gruncie robót budowlanych....
45.
Uzależnienie konieczności doliczenia podatku od towarów i usług do ceny oferty od tego, czy ofertę składa wykonawca z UE, czy też podmiot spoza jej terytorium, wydaje się przeczyć zasadzie równego...
46.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Piotr Pieprzyca. Kiedy termin płatności za wykonane roboty budowlane będzie uzasadnionym kryterium wyboru...
47.
Z uprawnienia wskazanego w art. 91 ust. 2a pzp nie można skorzystać, jeśli zamawiane roboty budowlane są skomplikowane, wymagają specjalistycznych uprawnień lub są przeznaczone dla wąskiego kręgu...
48.
Jednym z elementów oceny ofert składanych w zamówieniach na zaprojektowanie i wykonanie może być ocena wstępnej koncepcji  projektowej całego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Ogólne zasady oceny...
49.
Najczęściej stosowanymi obecnie kryteriami są cena i termin realizacji noraz okres gwarancji. Wydaje się jednak, że przyjęcie takich kryteriów narusza zasadę wynikającą z art. 44 ust. 3 pkt 1 ufp....
50.
W drodze ostatniej nowelizacji ustawodawca nałożył na zamawiających obowiązek stosowania innych niż cena kryteriów wyboru oferty, podając jednocześnie w art. 91 ust. 2 pzp przykłady takich...
51.
Uważam, że w postępowaniach dotyczących prostych, typowych robót budowlanych stosowanie ceny jako wyłącznego kryterium oceny ofert nie powinno być traktowane jako błąd. Oczywiście, w celu zachowania...
52.
Prawo przewiduje konkretne sankcje za zakłócanie przez wykonawców uczciwej konkurencji, np. przez stosowanie praktyk, które mają na celu ograniczenie innym podmiotom dostępu do zamówienia....
53.
Ogłaszając przetarg na usługę utrzymania dróg w zimie, warto rozważyć rejonizację dróg i ich standaryzację. Zamawiający nie może też zapomnieć o zastosowaniu pozacenowych kryteriów oceny ofert....
54.
Sporządzenie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach wiąże się m.in. z koniecznością klasyfikacji zamówień pod względem ich wartości czy z obowiązkiem stosowania instrukcji kancelaryjnej....
55.
Próba zastosowania jakości jako kryterium uzupełniającego może się okazać problematyczna dla zamawiającego. Musi on bowiem pamiętać przy tym o konieczności zachowania szeregu zasad wynikających z...
56.
Choć wskazany w pzp katalog kryteriów oceny ofert ma charakter otwarty, to zamawiający, formułując kryteria w danym postępowaniu, musi pamiętać, że powinny one być związane z przedmiotem zamówienia....
57.
Znowelizowany art. 91 ust. 2a pzp stanowi jednoznacznie, że zamawiający powinien stosować kryteria inne niż cena, i wprowadza jako wyjątek stosowanie wyłącznie kryterium cenowego. Jednym z mitów...
58.
Jeszcze przed wprowadzeniem najnowszych zmian w pzp istniało wiele udogodnień w zakresie udzielania zamówień na usługi niepriorytetowe. Teraz zamawiający mogą skorzystać z dodatkowych możliwości. Od...
59.
Do postępowań o udzielenie zamówień, których przedmiotem są usługi niepriorytetowe, nie stosuje się m.in. przepisów dotyczących zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości...
60.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer W jaki sposób zamawiający może uwzględnić klauzule społeczne w warunkach udziału w...
61.
Cena nie powinna być jedynym kryterium oceny ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia na usługi ochrony, gdyż priorytetowa w takich zamówieniach jest rzetelność wykonania usług. Zamawiający,...
62.
Zamawiający może wskazać, że jedynym kryterium jest cena, lub zdecydować się na wybór oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, której cena jest tylko jednym z elementów branych pod uwagę przy ocenie...
63.
Komisja Europejska zaleca m.in. wspieranie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, a także promowanie szerszego udziału MŚP w rynku zamówień publicznych. Społecznie odpowiedzialne zamówienia...
64.
Omawiamy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, podczas którego zamawiający skorzystał z możliwości przewidzianej w art. 38 ust. 4 pzp, oraz orzecznictwo wydane w przedmiotowej sprawie. W...
65.
Poszło o to, że naczelnik wydziału edukacji wespół z sekretarzem miasta wygrali unijny przetarg na projekt edukacyjny. Naczelnik nadzorował pracę szkoły, która przetarg ogłosiła, a sekretarz miasta...
66.
Przeprowadzenie dialogu technicznego jest pewną formą konsultacji z wykonawcami, która umożliwia zamawiającemu sporządzenie rzetelnego opisu przedmiotu zamówienia i siwz oraz sprecyzowanie warunków...
67.
W przypadku zamówień na dostawę wyrobów medycznych zamawiający powinien pamiętać m.in. o klasyfikacji wynikającej z ustawy o wyrobach medycznych oraz o konieczności oznakowania wyrobu znakiem CE i o...
68.
Jeśli wykonawca podczas realizacji zamówienia publicznego osiąga dodatkowe przychody, powinien uwzględnić je w kalkulacji ceny oferty. Może to skutkować oferowaniem ceny w wysokości 0 zł. W praktyce...
69.
Przykładowe pozacenowe kryteria oceny ofert (cz. 2) Serwis Kryterium to stosuje się szczególnie w dostawach sprzętu komputerowego, serwerów, kserokopiarek lub bardziej skomplikowanych urządzeń i...
70.
Przedstawienie specyfikacji i kalkulacja ceny usługi druku wydawnictw uzależnione będą od tego, czy treść planowanej publikacji jest już znana na etapie prowadzonego postępowania. Problemy związane...
71.
„Ekspertem jest każdy spoza regionu” to zasada Mara, którą zaczerpnęłam z publikowanych w Internecie zasad zarządzania, nauczania i doradzania. Kimkolwiek był ów Mar, miał sto procent racji. Jego...
72.
Jeśli postępowanie wykonawcy jest niezgodne z prawem i zagraża interesom innych uczestników postępowania, to jego ofertę odrzuca się na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 pzp. Jedną z naczelnych zasad...
73.
Jak ważna dla zamówień publicznych jest litera K? Rozpoczynają się od niej takie pojęcia, jak „komisja przetargowa”, „kryteria oceny ofert” czy „kontrola”, które mają niebagatelne znaczenie zarówno...
74.
Komisja Europejska proponuje uregulowanie kwestii związanych z udzielaniem koncesji na roboty budowlane oraz na usługi. Brak przepisów w tym zakresie zaburza m.in. funkcjonowanie rynku wewnętrznego...
75.
Parlament Europejski poinformował, że w październiku zostaną poddane głosowaniu projekty trzech nowych dyrektyw. Warto wiedzieć, do jakich zmian będziemy musieli dostosować nasze prawo zamówień...
76.
Ostatnio odnoszę wrażenie, jakbym przed chwilą wysiadła z karuzeli, bo od wielości projektowanych nowelizacji naprawdę kręci mi się w głowie. Początkiem września, zamiast przyjemniej spędzać czas,...
77.
Jakie elementy związane z realizacją usług szkoleniowych należy przeanalizować, by mieć pewność, że zamówione szkolenie zostanie przygotowane i przeprowadzone w sposób profesjonalny? Na rynku działa...
78.
Wydaje się oczywiste, że jakość realizacji zamawianych usług zależy od kwalifikacji osób, które je świadczą. Niezrozumiałe jest zatem, dlaczego pzp zakazuje stosowania kryterium kwalifikacji...
79.
Zbyt późne ogłaszanie przetargów i błędy w opracowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia sprawiły, że do KIO wpłynęło wiele odwołań w związku z zamówieniami na odbiór odpadów. Obowiązująca...
80.
Propozycja skorzystania z pozacenowych kryteriów oceny ofert wciąż wzbudza nieufność zamawiających. Niektóre zamówienia są jednak tak specyficzne, że lepiej nie ograniczać się tylko do ceny....
81.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer W jaki sposób ustalić wagi kryteriów pozacenowych w stosunku do kryterium ceny...
82.
W przypadku usług prawniczych cechy podmiotowe wykonawcy mają podstawowe znaczenie dla prawidłowego wykonania zamówienia. Trzeba jednak prawidłowo formułować warunki udziału w postępowaniu i...
83.
W związku z nowelizacją pzp opublikowano nowy wzór ogłoszenia o zamówieniu. W tym numerze „Przetargów Publicznych” przedstawiamy zmiany w porównaniu z tekstem ogłoszenia o zamówieniu obowiązującym...
84.
Na początku października ubiegłego roku przy okazji senackiej debaty dotyczącej nowelizowanej ustawy – Pzp senator Ryszard Górecki rozpętał – chociaż pewnie zupełnie tego nie planował – szeroko...
85.
Z pozyskiwaniem środków unijnych związana jest konieczność przeprowadzania badań ewaluacyjnych. Stały się one niezbędnym narzędziem oceny realizacji programów operacyjnych. Wszystkie państwa...
86.
W porównaniu do tradycyjnych mediów internet jest nie tylko skuteczny, ale także stosunkowo tani. Nie dziwi więc wzrost zainteresowania sektora finansów publicznych elektroniczną formą promocji. Jak...
87.
W postępowaniach na sprzęt IT można zastosować wiele mechanizmów weryfikacji wykonawców, które pozwolą lepiej ocenić oferty niż zwykłe referencje. Trzeba tylko zadbać, by wymogi te były prawidłowo...
88.
W postępowaniu na dostawę wpłynęło wiele pytań. Wszystkie dotyczyły określonych przez zamawiającego potrzeb w zakresie informacji, jakich należało mu dostarczyć, aby wziąć udział w postępowaniu....
89.
Przed udzieleniem zamówienia na świadczenie usług pocztowych każdy zamawiający powinien ustalić – w bardzo precyzyjny sposób – z jakim rodzajem zamówienia ma do czynienia oraz które przepisy...
90.
W jaki sposób zamawiający może zminimalizować ryzyko zakupienia wyrobów medycznych, które nie będą spełniać jego oczekiwań? Czy sposobem na to jest stosowanie innych niż cena kryteriów oceny ofert?...
91.
W galerii handlowej piękna hostessa rozdawała ulotki z napisem: „Sięgnij po próbkę – wypróbuj, a będziesz chciała więcej”. Do ulotki przylepiona była torebeczka kremu odmładzającego. Wypróbowałam....
92.
Proces udzielania zamówienia publicznego z zasady ma charakter jawny, co jest gwarantowane przez obowiązkowe upublicznianie w formie ogłoszenia informacji o postępowaniu, jego...
93.
Zasady „dogrywki” między wykonawcami, którzy w postępowaniu, gdzie jedynym kryterium jest cena, złożyli oferty z taką samą ceną. W drugim podejściu mogą zaproponować znów taką samą cenę lub niższą,...
94.
Od 7 marca 2012 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy. W związku z tym powstaje pytanie, czy metryka sprawy...
95.
Przygotowane przez Urząd Zamówień Publicznych propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych zakładają przede wszystkim zniesienie ciągle istniejących barier utrudniających wykonawcom,...
96.
Ustawowym zadaniem regionalnych izb obrachunkowych jest przeprowadzenie co najmniej raz na cztery lata kompleksowej kontroli gospodarki finansowej każdej jednostki samorządu...
97.
Nowy prezes fundacji uznał, że czas zapełnić lukę w prawie zamówień publicznych i wymyślił nowy rodzaj zamówienia – zamianę. Nie od dziś przecież wiadomo, że potrzeba jest...
98.
Udzielanie zamówień publicznych z Europejskiego Funduszu Społecznego nie powinno się różnić od udzielania zamówień finansowanych ze środków własnych zamawiającego. Na zamawiających ciążą jednak...
99.
10–12 października 2011 r. Organizowane już po raz szósty Forum Przetargów Publicznych jak co roku nie zawiodło – do Jachranki k. Warszawy licznie przybyli praktycy zamówień...
100.
Zawieranie umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych między podmiotami leczniczymi zostało wyjęte spod reżimu prawa zamówień publicznych. Stawia to przed podmiotami z sektora...
101.
Cena stanowi jedyne kryterium oceny ofert w przytłaczającej większości wszystkich przetargów. Czy jednak usługa o wymiarze intelektualnym nie powinna być oceniana przede wszystkim...
102.
Od maja bieżącego roku, przygotowując przetarg na pojazdy samochodowe kategorii M i N, zamawiający musi odnieść się do tzw. kryteriów środowiskowych. Obowiązek ten może mu przysporzyć sporych...
103.
Przedstawiamy fragmenty wybranych orzeczeń wydanych w sprawach rozpatrywanych przez składy orzekające Krajowej Izby Odwoławczej To zamawiający jest gospodarzem postępowania;...
104.
Nie we wszystkich trybach zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród ofert wykonawców, którzy składają je w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie. Czasami potrzebna jest wstępna...
105.
Tryby negocjacyjne – wbrew pozorom - nie są łatwiejszą formą prowadzenia postępowania niż przetarg nieograniczony czy ograniczony. Wymagają zaangażowania i koordynacji wielu...
106.
Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych umożliwiają wymaganie od wykonawców zatrudniania osób wykluczonych z rynku pracy czy też osób niepełnosprawnych. Zapisy te wynikają...
107.
Ograniczenia w zakresie możliwych do zastosowania kryteriów oceny ofert nie są znaczne, jednak – jak wynika z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej i sądów okręgowych...
108.
W jakich sytuacjach i w jakim zakresie dopuszczalna jest zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jakie w związku z tym wywołuje obowiązki...
109.
Niemal każdy szpital boryka się z problemem zamawiania leków. Jak bowiem przewidzieć, z jakimi chorobami w danym roku zgłoszą się pacjenci i jakich leków oraz...
110.
Każdego roku Urząd Zamówień Publicznych przygotowuje sprawozdanie z funkcjonowania systemu zamówień publicznych. I każdego roku odnotowuje się coraz większy wzrost wartości tego rynku. Jak...
111.
Zasady stosowania ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym w zakresie trybu wyboru oferty najkorzystniejszej i partnera prywatnego. W celu...
112.
Zasady stosowania ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym w zakresie trybu wyboru oferty najkorzystniejszej i partnera prywatnego. Analizując...
113.
Na podstawie nowego art. 5 ust. 1 ustawy zamawiający nie mogą już przy wyborze firmy szkoleniowej stosować trybu zamówienia z wolnej ręki. Mają do dyspozycji w tym zakresie trzy...
114.
Postępowanie na wybór wykonawcy Systemu Dozoru Elektronicznego – systemu wykonywania kary pozbawienia wolności, polegającego na monitorowaniu zachowania skazanego przebywającego poza zakładem...
115.
Zasady wydatkowania środków finansowych przez polskie jednostki wojskowe poza granicami państwa – mimo wyłączenia ich spod reżimu prawa zamówień publicznych – nie pozostają bez kontroli. Określa je...
116.
Wobec postępującej marginalizacji znaczenia warunków podmiotowych wykonawcy kryteria oceny ofert pozostają jedynym sposobem na to, aby wybór najkorzystniejszej oferty nie okazał się wyborem...
117.
Choć cena jest najczęściej stosowanym kryterium, nie oznacza to, że dana oferta będzie najkorzystniejsza. Z pewnością zamawiany produkt będzie najtańszy z proponowanych, ale czy...
118.
Umowa ramowa nie jest trybem udzielenia zamówienia w rozumieniu art. 10 prawa zamówień publicznych, a określa jedynie przyszłe, ramowe warunki zamówień, które mają zostać udzielone na jej...
119.
Zamawiający na etapie sporządzania siwz powinien rozważyć cel żądania próbek, gdyż może to przyczynić się zarówno do wyboru najlepszej oferty, jak i do konieczności odrzucenia ofert lub...
120.
Mimo zmiany przy okazji ostatniej nowelizacji brzmienia art. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przy zamawianiu usług związanych z gospodarką leśną nadal można korzystać z zawartych...
121.
Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Jerzy Wysocki Zatrzymanie zabezpieczenia Czy w przypadku odstąpienia od umowy przez wykonawcę i/lub...
122.
Choć Komisja Europejska zakłada, że do 2015 r. połowa udzielanych zamówień publicznych ma uwzględniać aspekty środowiskowe, w Polsce kwestia ta nadal budzi szereg wątpliwości i zielone zamówienia są...
123.
20 lutego 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Ma ona być alternatywą dla możliwości zlecania zadań podmiotom prywatnym z zastosowaniem...
124.
Zgodnie z zapisami specyfikacji firma windykacyjna miała łapać gapowiczów i ściągać mandaty. Zamawiający nic do tego nie musiał dokładać, ale i też nic na tym nie zyskiwał. Na czym więc polegał jego...
125.
Jak prawidłowo opisać przedmiot zamówienia i określić wartość zamówienia oraz podać sposób obliczania ceny w postępowaniu dotyczącym rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych. Pomimo...
126.
Rozmowa z prof. Janem Biliszczukiem, prezesem Zespołu Badawczo-Projektowego Mosty-Wrocław s.c. Przetargi Publiczne: Zaprojektowaliście most, który będzie częścią Autostradowej Obwodnicy Wrocławia....
127.
Wrześniowa nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych znacząco zmieniła definicję usług zawartą w art. 2 pkt 10 i art. 5, odsyłając w tym zakresie do załączników unijnych dyrektyw 2004/18/WE i...
128.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia powinna stanowić kompendium wiedzy dla wykonawcy w zakresie warunków związanych z przystąpieniem do postępowania oraz realizacją zamówienia. Ustawa Prawo...
129.
Podobno każdy powinien napisać przynajmniej jedną powieść. Nic natomiast nie wiadomo na temat pożądanej liczby podręczników. Otrzymałam niedawno intratną propozycję napisania podręcznika na temat...
130.
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w przypadku udzielenia zamówienia, którego przedmiot lub warunki zostały określone w sposób naruszający zasady uczciwej konkurencji....
131.
Bardzo ważnym elementem wyboru właściwego wykonawcy przy dostawach artykułów spożywczych jest ocena jakości oferowanych produktów. Jak to zrobić zgodnie z literą prawa i zasadami udzielania zamówień...
132.
Rozmowa z Iwoną ZIARNIAK, dyrektorem pionu wsparcia sprzedaży w NetLine Group Sp. z o.o. Przetargi Publiczne: Jesteście firmą, która dopiero zaczyna ubiegać się o zamówienia publiczne…   Iwona...
133.
Rozmowa z Markiem PIOTROWICZEM, prezesem zarządu POLCOURT SA. Przetargi Publiczne: Macie w swojej ofercie projektowanie, budowanie i wyposażanie obiektów sportowych. W postępowaniach, w których...
134.
Chociaż do umów o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, to prawo zamówień publicznych wskazuje na pewne ograniczenia, jak np. w art. 140 zakazującym zmian, które naruszają...
135.
Rozmowa z Julią KURYLSKĄ, dyrektorem sprzedaży sektora publicznego Lyreco Polska SA Przetargi Publiczne: Kto należy do waszych głównych klientów z sektora publicznego?   Julia KURYLSKA: Na...
136.
Zamawiający, zamierzając kupić serwer, musi odpowiedzieć sobie na kilka pytań, które nie tylko zagwarantują mu skuteczne przeprowadzenie postępowania, ale i otrzymanie sprzętu, który spełnia jego...
137.
Na pytania czytelników odpowiada mec. Anna Specht-Schampera, radca prawny, wspólnik Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. k. we Wrocławiu i Warszawie, zajmującej się...
138.
W aktualnym stanie prawnym to wykonawca, proponując rozwiązanie równoważne do opisanego w specyfikacji, powinien wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają...
139.
Wprowadzenie kryteriów środowiskowych do opisu produktu pozwala wykonawcom na rozpoznanie oczekiwań zamawiającego, przekazując równocześnie informację o tym, że przyjazne środowisku cechy wyrobu lub...
140.
Na pytania naszych czytelników odpowiada w tym miesiącu mec. Anna Specht-Schampera, radca prawny, wspólnik Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. k. we Wrocławiu, zajmującej się...
141.
W poprzednim stanie prawnym zamawiający – udzielając zamówienia, którego przedmiot objęty jest umową ramową – miał do wyboru tryb zamówienia z wolnej ręki lub negocjacji bez ogłoszenia. Obecnie nie...
142.
Zasady udzielania zamówień zawarte są w ustawie zaledwie w czterech artykułach, dlatego też są często pomijane. A okazuje się, że to właśnie tutaj tkwi początek licznych problemów, co widać...
143.
Na pytania naszych czytelników odpowiada w tym miesiącu Jerzy Wysocki, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, dyrektor wydziału gospodarki gminnej w...
144.
W polskim prawodawstwie definicja grantu nie występuje. Analizując różnorodne programy współpracy i pomocy należy jednak stwierdzić, iż grant jest formą dotacji celowej przeznaczonej na...
145.
Wybór partnera prywatnego może zostać dokonany wyłącznie na podstawie przepisów prawa zamówień publicznych, gdyż partner publiczny nie ma możliwości wydatkowania w inny sposób środków na roboty...
146.
Zamawiający winien wybrać ofertę wyłącznie na podstawie kryteriów określonych w siwz. Musi też pamiętać, iż powinny się one odnosić do przedmiotu zamówienia, a nie podmiotu składającego ofertę....
147.
Aby zamawiający uniknął zarzutu uznaniowości przy ocenianiu ofert pod kątem jakości, powinien bardzo szczegółowo opisać sposób tej oceny. Jeżeli oferowane przez wykonawców produkty będzie oceniał...
148.
W jaki sposób zamawiający ma oszacować wartość zamówienia oraz przygotować rzetelny i obiektywny opis przedmiotu, a także warunki udziału w postępowaniu przy realizacji zamówień na dostawy produktów...
149.
Kiedy mamy do czynienia z pilną bądź natychmiastową potrzebą udzielenia zamówienia publicznego i jakie przesłanki muszą zostać spełnione, aby móc zrealizować takie zamówienie w trybie negocjacji bez...
150.
Na pytania naszych czytelników odpowiada Halina OLSZOWSKA, konsultant i trener zamówień publicznych, przewodnicząca Rady Programowej „Przetargów Publicznych”. Usługi związane z gospodarką leśną Czy...
151.
W każdym przypadku, kiedy zachodzi możliwość zastosowania wyłączenia z art. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych należy dokonać oceny, czy dana usługa mieści się w zakresie wspominanego wcześniej...
152.
Czynności zamawiającego i wykonawcy w postępowaniach poprzedzonych tzw. kwalifikacją, czyli badaniem zdolności do wykonania zamówienia – w przetargu ograniczonym, negocjacjach z ogłoszeniem i...
153.
Nieprzestrzeganie przepisów prawa zamówień publicznych dotyczących przesłanek stosowania poszczególnych trybów stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Jak już wskazałem we wcześniejszym...
154.
Przyjęta nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje istotne zmiany kwot progowych, od przekroczenia których uzależnione będzie stosowanie odpowiednich przepisów. W ustawie z dnia 29...
155.
Komisja przetargowa powinna mieć znacznie szerszy zakres obowiązków niż minimum wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych. Zależy to jednak wyłącznie od decyzji kierownika zamawiającego....
156.
W przypadku zlecania roboty budowlanej, polegającej na jej zaprojektowaniu i wykonaniu, potrzebny jest program funkcjonalno-użytkowy. Ustawa Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) wprowadza nową, w...
157.
Efektywność i obiektywizm działań audytora wewnętrznego mają ogromne znaczenie dla jednostek sektora finansów publicznych udzielających zamówień, gdyż pozwalają na zweryfikowanie poprawności...
158.
Negocjacje bez ogłoszenia, zapytanie o cenę oraz zamówienie z wolnej ręki to procedury, które możemy zastosować w sytuacji, gdy chcemy wydać dodatkowe środki finansowe z naszego budżetu, a z uwagi...

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne