Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Poznańska elektrownia...

10 Luty 2021 
Pod koniec stycznia w Poznaniu uruchomiono miejską elektrownię słoneczną.

Witraże na dworcu w Gdańsku

10 Luty 2021 
Na dworcu Gdańsk Główny trwają prace budowlane związane z przebudową dworca.

Umowa Partnerstwa

10 Luty 2021 
18 stycznia 2021 r. ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, która jest...
Poszukiwano wyrażenia: dostawa

Znaleziono 180 pasujących wyników.

Wyniki zostały podzielone na kategorie.
Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania. Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.

Archiwum

1.
Czy bezpośrednia zapłata wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy jest obowiązkiem, czy uprawnieniem zamawiającego? Czy bezpośrednią zapłatę może stanowić złożenie spornej kwoty do depozytu sądowego? Co...
2.
Choć regulacje pzp wskazują, jakie umowy stanowią umowy o podwykonawstwo, to wykonawcy i zamawiający stoją przed dylematem, czy każdy podmiot uczestniczący w wykonaniu zamówienia publicznego jest...
3.
Obowiązek odbioru elektronicznych faktur w zamówieniach publicznych w Polsce zbliża się wielkimi krokami. Od 18 kwietnia 2019 r. zamawiający będzie musiał odebrać e-fakturę, jeśli wystawca ją do...
4.
15 października 2018 r. po raz dziesiąty rozdano Kryształy Przetargów Publicznych – nagrody dla najlepszych zamawiających i wykonawców. Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się w Jachrance podczas...
5.
Omawiamy prowadzenie postępowań w sytuacjach, w których zakresu zamówienia nie można z góry określić lub w których zamawiający posiada środki finansowe w ilości niewystarczającej na wykonanie całego...
6.
Z przepisu art. 91 ust. 3a pzp wynika, że jeżeli w postępowaniu o zamówienie publiczne złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z...
7.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska. W jakich zamówieniach można określić wielkość zamówienia, stosując prawo opcji?    Prawo opcji nie...
8.
Komisja Europejska opublikowała dokument, w którym omawia najczęściej popełniane błędy w toku udzielania zamówień publicznych, jak również wskazuje sposoby ich unikania. W lutym 2018 r. Komisja...
9.
Czy zamówienia na tzw. odnawialne źródła energii (OZE) to dostawa czy robota budowlana w rozumieniu pzp? Odnawialne źródła energii (dalej również: OZE) służą do produkcji energii elektrycznej...
10.
Po nowelizacji z czerwca 2016 r. zamówienia dodatkowe nie są już traktowane jako dodatkowe umowy zawierane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania, lecz stanowią jedną z okoliczności zmiany umowy...
11.
Omawiamy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydany w maju 2017 r. w odpowiedzi na pytania prejudycjalne zadane przez Krajową Izbę Odwoławczą. W dniu 4 maja 2017 r. Trybunał...
12.
Oprogramowanie komputerowe jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego, nie może być więc uznane za produkt o ustalonych standardach jakościowych, bez względu na to, czy powstało z inicjatywy...
13.
Nowelizacja pzp poszerzyła przesłanki zastosowania skróconego terminu składania ofert w przypadku pilnej konieczności. Zmiana polega na dodaniu do nich okoliczności, które mogą wynikać z przyczyn...
14.
Długoterminowa umowa na dostarczanie większych ilości oleju napędowego pozwala zamawiającemu na dokonanie korzystnego zakupu. Zamawiający, którzy dysponują większą liczbą pojazdów, szczególnie tych...
15.
Zmienione przepisy pzp mogą spowodować powstanie pewnych wątpliwości interpretacyjnych. Zanim zostanie wypracowana nowa linia orzecznicza, warto stosować wykładnię celowościową i funkcjonalną....
16.
Czy wykonawca zawsze ma obowiązek złożyć oświadczenie, o którym mowa w art. 91 ust. 3a pzp? Jakie są skutki jego niezłożenia? Od 1 lipca 2015 r. obowiązuje ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie...
17.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Mateusz Saczywko. Od wielu lat postępowanie na usługi cateringowe wygrywa u nas ten sam wykonawca. Nie jesteśmy do końca zadowoleni...
18.
W przypadku niektórych wydatków, związanych z organizacją wydarzeń kulturalnych albo z gromadzeniem materiałów bibliotecznych lub muzealiów, nie trzeba stosować przepisów pzp. Zmiany, które...
19.
Artykuł 87 ust. 2 pkt 3 pzp ma charakter ocenny: zamawiający po analizie konkretnego stanu faktycznego musi podjąć samodzielnie decyzję w zakresie poprawy treści oferty. Zgodnie z treścią art. 89...
20.
Na co należy zwrócić uwagę w przypadku postępowań dotyczących zamówień na towary, które w myśl nowych regulacji powodują powstanie obowiązku podatkowego po stronie zamawiającego? Od początku lipca...
21.
Funkcjonujące od zeszłego roku brzmienie art. 90 ust. 1 pzp obliguje zamawiającego do weryfikacji każdej oferty, której cena jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen...
22.
Udzielanie zamówień na modernizację, rozbudowę czy modyfikację systemu informatycznego odbywa się z reguły w trybie zamówienia z wolnej ręki. Czy jest to prawidłowe i znajduje uzasadnienie w pzp?...
23.
Czy zamawiający może wymagać od wykonawcy złożenia każdego dokumentu, jakiego tylko sobie zażyczy? Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych wskazują zakres dokumentów, jakich może żądać...
24.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Mateusz Saczywko. Jesteśmy w trakcie postępowania na dostawę telefonów komórkowych – sprzętu, który na...
25.
1 lipca 2015 r. weszły w życie zmiany do pzp i ustawy o VAT wynikające z nowelizacji z dnia 9 kwietnia 2015 r. (DzU z 2015 r., poz. 605). Dotyczą one mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT i nakładają...
26.
Zgodnie z nowym brzmieniem art. 91 ust. 1c i 3a pzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i...
27.
W krajowych transakcjach obejmujących ściśle określone grupy towarów podatek należny od transakcji nie ciąży na dostawcy, ale na nabywcy towaru. Od 1 lipca 2015 r. zasada ta odnosi się również do...
28.
Stosowanie funkcjonującego od niedawna art. 91 ust. 2 i 2a pzp nie może się odbywać w oderwaniu od odpowiedzialności za przestrzeganie zasad celowego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych....
29.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Grzegorz Mazurek. Jak powinien obliczać cenę wykonawca spoza Unii Europejskiej? Zamawiający musi uiścić...
30.
W postępowaniach na dostawę materiałów i wyposażenia dla jednostek oświaty należy zwrócić szczególną uwagę na przepisy dotyczące właściwego opisu przedmiotu zamówienia oraz związane z szacowaniem...
31.
Jak – w kontekście normy wskazanej w art. 32 ust. 4 pzp – skorzystać z uprawnienia do stosowania w zamówieniach udzielanych w częściach przepisów właściwych dla wartości danej części zamówienia?...
32.
W ciągu ostatniego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał 6 wyroków dotyczących zamówień publicznych. Były one efektem rozpatrywania zapytań prejudycjalnych zadanych przez sądy...
33.
Omawiamy umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, podlegające procedurze przedłożenia zamawiającemu, zgodnie z art. 143b ust. 8 pzp. Zgodnie z ustawą – Prawo zamówień...
34.
Na gruncie pzp zapłatą zamawiającego za zrealizowanie przez wykonawcę zamówienia nie musi być świadczenie pieniężne. Może ona przyjąć formę cesji praw lub przewłaszczenia własności. Barter nie ma...
35.
Gala wręczenia nagród dla najlepszych zamawiających i wykonawców miała miejsce podczas uroczystej kolacji pierwszego dnia Forum. Ta unikalna w skali kraju inicjatywa ma na celu promowanie dobrych...
36.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Iwona Ziarniak Jak podkreśla się w orzecznictwie, zakres wymaganej treści oferty wynika z postanowień siwz....
37.
Zamawiając tablice rejestracyjne, należy pamiętać o przestrzeganiu zasad określonych nie tylko w pzp, lecz także w ustawie – Prawo o ruchu drogowym i w rozporządzeniu w sprawie rejestracji i...
38.
Od literki U rozpoczyna się wyraz UMOWA. A – jak wiadomo – zamówienie publiczne stanowi właśnie UMOWĘ odpłatną, zawieraną między zamawiającym a wykonawcą. Treść umowy powinna odpowiednio UREGULOWAĆ...
39.
Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia na dostawę tuszów i tonerów może stanowić dla zamawiającego problem przez konieczność dobrania produktów odpowiednich do posiadanych przez zamawiającego...
40.
Omawiając temat związany z umowami w zamówieniach publicznych, należy zwrócić szczególną uwagę na kwestię ich konstruowania przez zamawiających na etapie przygotowywania postępowania. Zgodnie z...
41.
Publiczne jednostki oświatowe, które nie są podłączone do sieci ciepłowniczej, muszą zadbać o własne źródło centralnego ogrzewania. To oznacza konieczność zakupienia instalacji grzewczej i...
42.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer Zamierzamy ogłosić przetarg na zakup sprzętu dla szpitala. Wcześniejsze...
43.
Czy spółka z o.o. zarządzająca zarówno mieniem komunalnym gminy, jak i zasobami wspólnot mieszkaniowych (będących właścicielami prywatnymi), jest zobowiązana do stosowania pzp? Niniejszy artykuł...
44.
Przy zamówieniach sprzętu newralgicznego należy wziąć pod uwagę m.in. kwestie związane z prawami autorskimi do projektów i patentami, a także przepisy dotyczące informacji niejawnych. W celu...
45.
Opisując przedmiot zamówienia, jakim jest przenośnik taśmowy, zamawiający musi uwzględnić m.in. specyficzne środowisko pracy urządzenia, jego szczególną budowę i fakt, że składa się on z kilku...
46.
Zamawiający powinni brać pod uwagę koszty generowane w całym cyklu życia produktu i korzystać z takich specyfikacji, które zachęcą wykonawców do składania ofert przyjaznych środowisku. Zdecydowanie...
47.
W celu spełnienia kryterium wiarygodności wykonawca powinien udowodnić swoją wiedzę i doświadczenie oraz przedstawić dokumenty potwierdzające należyte wykonywanie zamówień. Jednym z kryteriów...
48.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer Przedmiotem pewnego zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie siedziby...
49.
Unormowania, które wprowadziła nowelizacja ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, mają na celu poprawę pozycji wierzyciela przez zmniejszenie opóźnień i zwalczanie zatorów...
50.
Opis przedmiotu zamówienia musi być jednoznaczny i wyczerpujący, dokładny i zrozumiały. Trzeba też pamiętać, że pzp zakazuje wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej umowy. I żadne prawo...
51.
Ostatnia litera alfabetu zamawiającym najczęściej kojarzy się z takimi pojęciami, jak zamówienie, zabezpieczenie czy załączniki. Bez ich znajomości nie da się prawidłowo przeprowadzić przetargu....
52.
1 lipca 2007 r. zliberalizowano rynek energii w Polsce. Wymusiło to na zamawiających konieczność nowego spojrzenia na problematykę związaną z zakupem energii elektrycznej. Zgodnie z art. 4j ust. 1...
53.
Oferta częściowa Definicja   Oferta przewidująca, zgodnie z treścią siwz, wykonanie części zamówienia publicznego. Przykład praktyczny tego rodzaju oferty   Przedmiotem zamówienia jest...
54.
Wprowadzone wraz z ostatnią nowelizacją pzp rozwiązania powinny uprościć i skrócić procedury kwalifikacyjne wykonawców w ramach postępowań objętych systemem kwalifikowania. W dniu 20 lutego 2013 r....
55.
Jeżeli w przypadku zakupu książek nie dopełni się należytej staranności oraz szczegółowości w zakresie opisu bibliograficznego, zamawiający naraża się na możliwość otrzymania innego produktu niż...
56.
Oferta równoważna Definicja   Brak definicji ustawowej. Jest to oferta przewidująca dostarczenie innego przedmiotu zamówienia niż ściśle wskazany w siwz. Chodzi o sytuacje, gdy przedmiot...
57.
Nowe rozporządzenie określa hierarchię dokumentów, które mogą być składane w postępowaniu. Poświadczenie jest przy tym podstawowym dokumentem określającym prawidłowość wykonania określonych robót,...
58.
Przepisy prawa zamówień publicznych istotnie ograniczają zasadę swobody umów – kluczową dla stosunków zobowiązaniowych. Ograniczenia te mają rangę ustawową, a swoje uzasadnienie w ochronie interesu...
59.
W przypadku zadań obejmujących budowę infrastruktury przeznaczonej na odpoczynek zamawiający powinien dopilnować, aby dokumentacja była zgodna z miejscowym planem zagospodarowania...
60.
W postępowaniach na sprzęt IT można zastosować wiele mechanizmów weryfikacji wykonawców, które pozwolą lepiej ocenić oferty niż zwykłe referencje. Trzeba tylko zadbać, by wymogi te były prawidłowo...
61.
Korzystanie z dynamicznego systemu zakupów to wciąż rzadkość. Przyczyną tego może być sztywność samej procedury. Metoda ta ma jednak niewątpliwe zalety. Być może w przyszłości stanie się powszechnym...
62.
Tylko nieliczni zamawiający decydują się na przeprowadzenie postępowania z wykorzystaniem kryteriów środowiskowych. Przykład Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ pokazuje, że zielone zamówienie jest...
63.
W postępowaniu na dostawę wpłynęło wiele pytań. Wszystkie dotyczyły określonych przez zamawiającego potrzeb w zakresie informacji, jakich należało mu dostarczyć, aby wziąć udział w postępowaniu....
64.
Planując wdrożenie jakiegokolwiek oprogramowania komputerowego w przedsiębiorstwie, zamawiający musi zapewnić wszelkie licencje uprawniające do korzystania z niego. Zgodnie z prawem autorskim...
65.
Nie ma znaczenia, czy przetarg przygotowuje cywil, czy wojskowy. Zasady udzielania zamówień są jednakowe dla wszystkich, nawet dla tych, którzy muszą zorganizować przetarg na zakup samobieżnej...
66.
Często pojawia się pokusa, aby spróbować wpłynąć na wynik postępowania przez takie sformułowanie warunków, które będzie promowało jednego wykonawcę albo grupę wykonawców. Przystępując...
67.
Zawsze istnieje ryzyko próby manipulowania przetargiem – nie tylko po stronie zamawiającego, ale i wykonawcy. Najczęściej wykorzystuje się w tym celu specyfikację istotnych warunków zamówienia....
68.
Nie wiadomo dlaczego, ale ustawodawca upodobał sobie w pzp liczbę 3, wyznaczając często trzydniowe terminy na różnego rodzaju czynności. Co jeszcze wiąże się w zamówieniach z trójką? TRZY CECHY...
69.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer W jaki sposób oszacować wartość zamówienia na roboty budowalne, które...
70.
W tym roku Kapituła przyznała 7 nagród i 8 wyróżnień dla zamawiających i wykonawców. Zadania można było zgłaszać w pięciu kategoriach. W trakcie uroczystej gali otwierającej VII Forum Przetargów...
71.
W Polsce dopiero w 1990 r. wprowadzono obowiązek stosowania jednorazowych, wykonanych z tworzyw sztucznych, pojemników do pobierania krwi. Obecnie w jak najwyższym stopniu gwarantują one...
72.
W gminie G. nie do końca wiedzą, jak to jest z tym dzieleniem zamówienia na części, a więc nie wiedzą, kiedy podział jest dopuszczalny, a kiedy zakazany. Z licznych pytań, jakie wpływają do...
73.
W galerii handlowej piękna hostessa rozdawała ulotki z napisem: „Sięgnij po próbkę – wypróbuj, a będziesz chciała więcej”. Do ulotki przylepiona była torebeczka kremu odmładzającego. Wypróbowałam....
74.
Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer Oferty częściowe na usługi pocztowe Czy przysługujące operatorowi...
75.
Wynikająca z prawa zamówień publicznych definicja dostawy jest przeniesieniem zapisów dyrektywy klasycznej. Kodeks cywilny zakłada jednak zupełnie inne rozumienie tego pojęcia. Jak w takim...
76.
Zasady szacowania wartości zamówień na usługi i dostawy w jednostkach sektora finansów publicznych – dostawy i usługi powtarzające się okresowo, zamówienia tego samego...
77.
Producenci sprzętu nie mogą zamieszczać w umowach gwarancyjnych nakazu stosowania wyłącznie swoich materiałów. W przypadku dostaw tuszów i kartridżów można więc skorzystać...
78.
Kluczowym elementem postępowania o zamówienie publiczne w zakresie usług telefonicznych jest analiza potrzeb zamawiającego zarówno w zakresie prognozowanych rozmów, jak i dostawy...
79.
Komisja Europejska opublikowała dokument roboczy poświęcony współpracy publiczno-publicznej. Może on pomóc zamawiającym w podjęciu decyzji o stosowaniu przepisów dotyczących zamówień...
80.
Zamawiający często realizują zadania, w skład których wchodzi więcej niż jeden rodzaj zamówień. Najwięcej trudności sprawia im prawidłowe stosowanie zasad kwalifikacji w kontekście wymogu...
81.
Pozostawienie po stronie zamawiającego decyzji dotyczącej wymagania zabezpieczenia należytego wykonania umowy miało zachęcić wykonawców do startowania w okresie recesji gospodarczej...
82.
Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer Co należy do dokumentów przetargowych Co to jest dokument...
83.
 Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer Skuteczność korzystania ze środków ochrony prawnej W przetargu...
84.
Zakład komunalny, organizujący postępowanie na dostawę trumien, powinien zadbać o różnorodność oferty. Musi mieć na uwadze, że pogrążony w żałobie klient będzie kierował się własnymi kryteriami...
85.
Złe rozróżnienie dostaw na terenie Unii Europejskiej może doprowadzić do zawarcia umowy z wykonawcą, który niewłaściwie obliczył cenę, albo do wykluczenia wykonawcy, który...
86.
Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Jerzy Wysocki Sumowanie usług pocztowych Chcę zawrzeć umowę na świadczenie usług pocztowych...
87.
Kryzys jednego podmiotu bywa najlepszą okazją do inwestycji dla innego podmiotu. W takich przypadkach warto skorzystać z niestandardowego sposobu udzielenia zamówienia. Zgodnie...
88.
Zapytanie o cenę, w przeciwieństwie do licytacji elektronicznej, nie ma zastosowania do zamawiania robót budowlanych, a jedynie dla tych dostaw lub usług, które...
89.
Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji miesięcznika w tym numerze odpowiada mec. Irena Skubiszak-Kalinowska Zaświadczenia od spółki czy wspólników Zamawiający żądał...
90.
Zamiast w każdej szkole czy przedszkolu utrzymywać drogie stołówki i dodatkowy personel, jednostki oświatowe mogą w tym celu wykorzystać tzw. outsourcing i zamawiać posiłki...
91.
Odmowa udostępnienia zastrzeżonego elementu oferty, który nie ma przymiotu tajemnicy przedsiębiorstwa, jest łamaniem zasady jawności postępowania oraz zachowania uczciwej konkurencji...
92.
Kiedy radny Zygmunt T. na forum rady gminy wystąpił z płomienną mową, tematem jego wystąpienia była sprawa ratowania ekosystemu gminy oraz konieczność zapewnienia na ten cel odpowiedniej kwoty w...
93.
Zasady szacowania wartości zamówień publicznych w kontekście tworzonych przez zamawiających planów udzielania zamówień w danym roku budżetowym. Początek każdego roku to czas...
94.
Przy zamawianiu sprzętu komputerowego często naruszane są przepisy w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. Aby temu zapobiec, UZP opracował rekomendacje, które są próbą wskazania właściwej metody...
95.
Procedury zawierania umów o dofinansowanie projektu zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego w zadaniach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura...
96.
Menedżer wrócił ze szkolenia dla wykonawców mocno podbudowany. Wyniósł zeń bowiem, że na temat zamówienia publicznego powinien się wszystkiego dokładnie dowiedzieć już z...
97.
Zakup sprzętu techniki kryminalistycznej w postaci urządzeń do pobierania odcisków palców na przykładzie zamówień realizowanych przez Komendę Główną Policji, przeznaczonych dla jednostek...
98.
W zamówieniach publicznych możemy zetknąć się z różnymi rodzajami ofert. Niektóre z nich zostały zdefiniowane w prawie zamówień publicznych. Definicji czy choćby nazwy innych próżno tam jednak...
99.
Czas trwania umów na realizację zamówienia publicznego powinien być oznaczony i z reguły nie przekraczać czterech lat. Są jednak sytuacje, w których możliwe jest zawarcie umowy na dłuższy okres....
100.
Termin zawarcia umowy, możliwość korzystania z podwykonawstwa, udzielanie zaliczek, odstąpienie od umowy oraz zakres wprowadzanych zmian, czyli najważniejsze aspekty w zakresie umów...
101.
 Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada mec. Agnieszka Suchecka Pisemne zobowiązanie innego podmiotu Co ma zrobić zamawiający, jeśli...
102.
Sporządzając specyfikację przy zamawianiu usług związanych z dostawą utworów i/lub nabyciem praw do utworu, należy sprawdzić, z czyich praw i w jakim zakresie będziemy korzystać i czy prawa te...
103.
Zamawiając paliwa płynne, należy dokładnie podać, ile i czego potrzebujemy. Uwagę trzeba zwrócić na nazewnictwo, gdyż niewłaściwie podane może wywołać wiele pytań lub doprowadzić do złożenia...
104.
 Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Agnieszka Olszewska Wykluczenie wykonawcy czy odrzucenie oferty Jaką przesłankę odrzucenia oferty...
105.
Instytucje publiczne, które dysponują większą liczbą samochodów służbowych, na bieżąco muszą zamawiać dostawy różnego rodzaju części, które zużywają się w trakcie eksploatacji. Zamawiający,...
106.
Umiejętnie stosowana zaliczka stanowi w zamówieniach publicznych jeden z elementów mogących przesądzić o sukcesie nie tylko realizacji zadania, ale również samego postępowania o udzielenie...
107.
Zasadą jest, iż na początku każdego roku zamawiający powinien ustalić listę wydatków i oszacować ich wartość. Każdy nowy zakup, nieobjęty planem, należy szacować odrębnie i pamiętać, że dostaw nie...
108.
Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Iwona Ziarniak Zamówienia w częściach W postępowaniu na przeprowadzenie szkoleń językowych (3 części)...
109.
Ze względu na niepokojące zjawisko dużej skali udzielania zamówień w trybie z wolnej ręki związanych z systemami IT, opracowane zostały wytyczne w zakresie właściwego przeprowadzania tego typu...
110.
Omyłka polegająca na niezgodności oferty z siwz w sposób niepowodujący istotnych zmian w treści oferty musi być bezsporna i oczywista. Nie może to jednak prowadzić do arbitralnego poprawiania...
111.
Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Jerzy Wysocki W wyjątkowej sytuacji Jesteśmy w trakcie prowadzenia postępowania na usługi...
112.
Udzielanie zamówień gospodarstwom pomocniczym odbywa się z pominięciem przepisów prawa zamówień publicznych, od kiedy orzekł tak Urząd Zamówień Publicznych. Czy jednak praktyka nie poszła w tym...
113.
Przepisy dotyczące przestrzegania przez zamawiających zasady uczciwej konkurencji mają na tyle ogólny charakter, że ich praktyczne zastosowanie wymaga za każdym razem uwzględniania specyfiki danego...
114.
Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Jerzy Wysocki Zamówienie w częściach a podatek VAT Przedmiotem zamówienia są prace...
115.
Przedstawiamy fragmenty wybranych orzeczeń wydanych w sprawach rozpatrywanych przez składy orzekające Krajowej Izby Odwoławczej Baterie ogólnodostępne to baterie możliwe do zakupienia w sposób...
116.
Na drzwiach budynku, w którym urzęduje doradca podatkowy, wisiało ozdobne ogłoszenie: „Sprzedam koty rasowe, rodowód w cenie kota”. Ogłoszenie wydało mi się bardzo podobne do opisu sposobu...
117.
Planując realizację dużej inwestycji i zakładając, że będzie przebiegać etapami, nie musimy od razu dysponować środkami na sfinansowanie całego zamówienia, a jedynie części, która ma być wykonana w...
118.
Przedstawiamy fragmenty wybranych orzeczeń wydanych w sprawach rozpatrywanych przez składy orzekające Krajowej Izby Odwoławczej Wykonawca zobowiązany był zaoferować oprogramowanie zarządzające...
119.
Analizując skutki ostatniej nowelizacji, szczególnie w zakresie art. 26 ust. 3 i związanego z nim art. 46 ust. 4a, doszłam do wniosku, że nie są to dobre przepisy i w razie kolejnej nowelizacji...
120.
Najbardziej wiarygodnym dokumentem, który odzwierciedla kondycję ekonomiczną wykonawcy, jest sprawozdanie finansowe. Pozwala ono określić przychody, koszty i wszelkie przepływy pieniężne firmy, co...
121.
Na pytania naszych czytelników odpowiada Jerzy Wysocki, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu...
122.
Pozyskiwanie przez muzea określonych muzealiów wymaga stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, która reguluje zasady wydatkowania środków publicznych. W praktyce okazuje się...
123.
Każdy zamawiający do 1 marca zobowiązany jest przekazać prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych sprawozdanie o udzielonych w minionym roku zamówieniach publicznych. Wytyczne dotyczące składania...
124.
Zamawiający z państw członkowskich UE, planując i wszczynając postępowania o udzielenie zamówień publicznych, zobowiązani są do używania jednego, wspólnego „języka” wyrażonego w formie nazw i kodów,...
125.
Proces informatyzacji jednostek sektora finansów publicznych ewoluuje nieustannie, dlatego tak ważne jest dostosowywanie istniejących systemów do nowych rozwiązań. W tym też celu ostatnia...
126.
Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w zakresie zamówień publicznych, wydane w tym roku w odpowiedzi na zadawane przez sądy poszczególnych państw tzw. pytania prejudycjalne...
127.
Wartości szacunkowej kilku przedmiotów zamówienia nie sumujemy według CPV, ale w zależności od tego, co zamawiający zamierza uzyskać czy też osiągnąć poprzez ich udzielanie, a więc w odniesieniu do...
128.
Wrześniowa nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych znacząco zmieniła definicję usług zawartą w art. 2 pkt 10 i art. 5, odsyłając w tym zakresie do załączników unijnych dyrektyw 2004/18/WE i...
129.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia powinna stanowić kompendium wiedzy dla wykonawcy w zakresie warunków związanych z przystąpieniem do postępowania oraz realizacją zamówienia. Ustawa Prawo...
130.
Na pytania naszych czytelników odpowiada Jerzy WYSOCKI, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu...
131.
Materiały biurowe można zamawiać w dwóch wariantach: jako dostawy ściśle określonych artykułów z podaniem dokładnych ich ilości lub z podaniem jedynie ilości orientacyjnych, gdzie ostateczna ilość...
132.
Bardzo ważnym elementem wyboru właściwego wykonawcy przy dostawach artykułów spożywczych jest ocena jakości oferowanych produktów. Jak to zrobić zgodnie z literą prawa i zasadami udzielania zamówień...
133.
Rozmowa z Iwoną ZIARNIAK, dyrektorem pionu wsparcia sprzedaży w NetLine Group Sp. z o.o. Przetargi Publiczne: Jesteście firmą, która dopiero zaczyna ubiegać się o zamówienia publiczne…   Iwona...
134.
W ubiegłym roku polscy wykonawcy pozyskali na rynkach unijnych w sumie 54 zamówienia. Najwięcej – 9 zamówień – zdobyli w Czechach. Na Słowacji tylko jedno. Dotyczyły one głównie dostaw różnego...
135.
Przed otwarciem w ubiegłym roku rynku energii elektrycznej instytucje publiczne kupowały prąd, stosując tryb zamówienia z wolnej ręki. Teraz jednak, gdy nie ma już monopolu, umowę na zakup energii...
136.
Rozmowa z Bogusławem ŻURKIEM, dyrektorem sektora publicznego S&T Services Polska Sp. z o.o. Przetargi Publiczne: Zamówienia publiczne pozyskujecie przeważnie w sektorze administracji centralnej....
137.
Na pytania naszych czytelników odpowiada Jerzy WYSOCKI, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu...
138.
Wśród przesłanek umożliwiających zastosowanie trybu zapytania o cenę i licytacji elektronicznej zawarto, iż przedmiot zamówienia musi być powszechnie dostępny oraz posiadać ustalony standard...
139.
Jednym z najczęściej pojawiających się zarzutów, jakie jednostki zamawiające stawiają wykonawcom w trakcie realizacji umowy lub już po jej zakończeniu, jest wykonanie zamówienia z nienależytą...
140.
Procedury związane z udzielaniem zamówienia na dostawy uzbrojenia obwarowane są wieloma regulacjami prawnymi. Sam przedmiot zamówienia natomiast – z racji tego, iż jest dość specyficznym „towarem” –...
141.
Wszelkie parametry zamawianych urządzeń zależą od ich przeznaczenia. W przypadku notebooków zamawiający powinni kłaść nacisk szczególnie na: zastosowany procesor, mobilność, wielkość pamięci, rodzaj...
142.
Polscy wykonawcy, ubiegający się o zamówienia u naszych zachodnich sąsiadów, powinni pamiętać, iż chociaż tamtejszy system opiera się na tych samych dyrektywach unijnych, to jednak poszczególne landy...
143.
Zakończył się kolejny, drugi już rok, od kiedy na rynku wydawniczym ukazuje się miesięcznik „Przetargi Publiczne”. Czas więc podsumować to, co do tej pory się wydarzyło na naszych łamach. Kiedy...
144.
Na pytania naszych czytelników odpowiada Jerzy Wysocki, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu...
145.
Zamawiający, zamierzając kupić serwer, musi odpowiedzieć sobie na kilka pytań, które nie tylko zagwarantują mu skuteczne przeprowadzenie postępowania, ale i otrzymanie sprzętu, który spełnia jego...
146.
Sposób ustalenia wynagrodzenia: dla wykonania roboty budowlanej, dla zaprojektowania i wykonania roboty budowlanej, dla realizacji obiektu budowlanego. Za wykonanie świadczenia należy zapłacić...
147.
Zasady udzielania zamówień publicznych stosowane przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Europejski Bank Inwestycyjny. Zamówienia publiczne udzielane przez organizacje międzynarodowe wyłączone...
148.
Kiedy zamawiający może, a kiedy musi żądać od wykonawców dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz w jaki sposób zamawiający powinien je oceniać....
149.
Na pytania czytelników odpowiada mec. Anna Specht-Schampera, radca prawny, wspólnik Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. k. we Wrocławiu i Warszawie, zajmującej się...
150.
Aby dobrze opisać przedmiot zamówienia, biorąc pod uwagę art. 30 prawa zamówień publicznych, należy nie tylko przytoczyć opisujące przedmiot zamówienia normy, ale również określić wymagania dla...
151.
W jaki sposób stwierdzić, czy zamawiane dostawy i usługi należą do powtarzających się okresowo, jak odróżnić je od zamówień udzielanych w częściach i świadczeń ciągłych oraz na jakich zasadach...
152.
Zamawiając usługi żywnościowe, zamawiający boryka się z wieloma problemami i wątpliwościami w zakresie stawianych wykonawcom warunków, jak również sposobu opisu przedmiotu umowy. Przeprowadzenie...
153.
Na pytania naszych czytelników odpowiada w tym miesiącu Jerzy Wysocki, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, dyrektor wydziału gospodarki gminnej w...
154.
Obowiązkiem zamawiającego jest poprawienie w ofercie oczywistych omyłek pisarskich oraz rachunkowych w obliczeniu ceny i niezwłoczne zawiadomienie o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty....
155.
Aby zamawiający uniknął zarzutu uznaniowości przy ocenianiu ofert pod kątem jakości, powinien bardzo szczegółowo opisać sposób tej oceny. Jeżeli oferowane przez wykonawców produkty będzie oceniał...
156.
Na pytania naszych czytelników odpowiada Anna Specht-Schampera, radca prawny, wspólnik Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. k. we Wrocławiu, zajmującej się problematyką z...
157.
Różnice w zakresie definicji oraz konstrukcji umowy dostawy na gruncie kodeksu cywilnego i prawa zamówień publicznych, a także wynikające z tego niejasności w codziennej praktyce udzielania zamówień...
158.
Kolejne nowelizacje nie wpływają pozytywnie na system zamówień publicznych i wcale go nie ulepszają. Źródła problemów ze stosowaniem wspomnianych przepisów upatruje się w nieprecyzyjnym ich...
159.
Jeżeli wydatkowania powyższych środków publicznych dokonuje jednostka sektora finansów publicznych, podlega ono przepisom prawa zamówień publicznych oraz ustawie o finansach publicznych i wydanych...
160.
Jednym z podstawowym obowiązków zamawiającego w trakcie przygotowywania postępowania jest właściwe oszacowanie wartości przedmiotu zamówienia. Niezachowanie w tej kwestii należytej staranności może...
161.
Choć w polskim prawie nie ma jednolitej definicji interesu publicznego, to jednak interpretowany jest on najczęściej jako ochrona interesu zbiorowego, państwowego lub społecznego i zawsze powinien...
162.
Dyrektywy unijne wprowadziły konieczność uznawania względów społecznych i środowiskowych przy ustalaniu specyfikacji technicznych, kryteriów udzielania zamówienia oraz warunków umowy. Przez szereg...
163.
Rozmowa z Arturem WIERETIŁO, dyrektorem działu outsourcingu Hewlett-Packard Polska Przetargi Publiczne: Znajdujecie się na liście 50 firm, które zdaniem Urzędu Zamówień Publicznych osiągają...
164.
W każdym przypadku, kiedy zachodzi możliwość zastosowania wyłączenia z art. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych należy dokonać oceny, czy dana usługa mieści się w zakresie wspominanego wcześniej...
165.
Jakimi zasadami powinni kierować się zamawiający, aby uniknąć konsekwencji w postaci odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz unieważnienia postępowania. Wydawanie...
166.
Znowelizowana ustawa Prawo zamówień publicznych, uchylając zapisy art. 4 pkt 3 lit. c i d, wprowadziła dla usług telekomunikacyjnych i telefonicznych obowiązek stosowania ustawy przy wartościach...
167.
W każdej jednostce samorządu terytorialnego do prawidłowego funkcjonowania systemu zamówień publicznych niezbędna jest instrukcja, która będzie określała zasady przeprowadzania postępowań i...
168.
Zamawiający, przygotowując postępowanie, zobowiązany jest do ustalenia warunków, jakie winni spełnić wykonawcy składający ofertę. Ma to zagwarantować zamawiającemu rzetelne i terminowe wykonanie...
169.
Wybór oferty na podstawie cen jednostkowych i zawieranie umowy na ceny jednostkowe jest możliwe, lecz musi być dokonane z zachowaniem określonych reguł. Inaczej oferta najkorzystniejsza może w...
170.
Polski wykonawca, składając ofertę, musi zawsze uwzględnić w niej podatek VAT. Podmiot zagraniczny natomiast wskazuje w ofercie cenę bez podatku. Jego cena będzie niższa niż ta wskazana przez...
171.
Czy dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji zamówienia po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed podpisaniem umowy? Rozwiązania są trzy, a każde z nich ma zarówno zwolenników, jak i...
172.
Podstawową zaletą tego rozwiązania jest to, iż można je stosować w przypadku, gdy ze względu na charakter umowy lub inne okoliczności zamawiający nie może z góry precyzyjnie określić przedmiotu...
173.
Przy zamówieniach poniżej 10 mln euro dla robót budowlanych i 5 mln euro dla dostaw i usług nie warto zaskarżać wyroku arbitrów, gdyż i tak można zawrzeć ważną umowę W przypadku, gdy w toku...
174.
Rozmowa z Markiem SOROKĄ i Bogusławem BEDNARZEM, współwłaścicielami Piomar s.c. Jesteście zaledwie kilkuosobową firmą zajmującą się sprzedażą i montażem sprzętu oraz oprogramowania komputerowego,...
175.
Przedstawiamy przykładowe wyroki wydane przez zespoły arbitrów. W tym numerze m.in. o wymaganiach technicznych stawianych przez zamawiających i dokumentach żądanych od podwykonawców. WYMAGANIA...
176.
Jak wybrać menedżera projektu w sytuacji, gdy mamy zatwierdzony wniosek o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej. W umowach firm otrzymujących dofinansowanie ze środków unijnych często pojawia...
177.
Przedstawiamy przykłady wyroków wydanych przez zespoły arbitrów. W tym numerze m.in. o tym, że zamawiający, podając w specyfikacji warunek posiadania odpowiednich certyfikatów, nie może w ten sposób...
178.
Prawidłowe określenie przedmiotu i wartości zamówienia w przypadku prenumeraty czasopism nie jest prostym zadaniem. Okazuje się, że zamawiający mają z tym ogromne problemy. Postępowanie w sprawie...
179.
Czy opłata za pobieraną przez wykonawców specyfikację istotnych warunków zamówienia podlega opodatkowaniu? Prawo nie reguluje jednoznacznie tej kwestii, a organizatorzy przetargów mają trudny orzech...
180.
Właściwe określenie wartości zamówienia jest kluczową sprawą dla poprawnego stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Od tego zależy bowiem wybór odpowiedniej procedury przeprowadzania...

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne