Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Poznańska elektrownia...

10 Luty 2021 
Pod koniec stycznia w Poznaniu uruchomiono miejską elektrownię słoneczną.

Witraże na dworcu w Gdańsku

10 Luty 2021 
Na dworcu Gdańsk Główny trwają prace budowlane związane z przebudową dworca.

Umowa Partnerstwa

10 Luty 2021 
18 stycznia 2021 r. ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, która jest...
Poszukiwano wyrażenia: roboty budowlane

Znaleziono 269 pasujących wyników.

Wyniki zostały podzielone na kategorie.
Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania. Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.

Archiwum

1.
Celem polemiki zawartej w niniejszym tekście jest wyrażenie braku zgody na sposób, w jaki analiza stanu faktycznego i przypisanie mu stanu prawnego zostały dokonane przez kontrolującego.   Na...
2.
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub...
3.
Jak w świetle przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. wygląda kwestia waloryzacji wynagrodzeń w przypadku umów o zamówienie publiczne na roboty budowlane?   Sytuacja, jaka miała miejsce w...
4.
Jakie zmiany w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020...
5.
Kara umowna jest dobrowolnym zastrzeżeniem umownym, w którym strony umowy zgadzają się, że naprawienie szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania niepieniężnego...
6.
Dla oszacowania wartości zamówienia konieczne jest dokonanie analizy w celu ustalenia, czy planowane zakupy powinny zostać potraktowane jako jedno zamówienie, czy też jako zamówienia odrębne.  ...
7.
Jakie modyfikacje dotyczące procedury poniżej progów unijnych przewidział ustawodawca w treści nowego pzp? Czy wprowadzone zmiany są korzystne dla zamawiających i wykonawców?   Nowa ustawa...
8.
Już niedługo we wszystkich krajach UE wprowadzone zostaną ujednolicone zasady ochrony sygnalistów mające na celu przeciwdziałanie nadużyciom m.in. w zamówieniach publicznych.   Rolą systemu...
9.
W jaki sposób należy obliczać wartość dokonywanych w ramach zamówienia publicznego zmian umowy? Czy zastosowanie reguł matematycznych jest właściwym rozwiązaniem?   Do wartości zmiany umowy,...
10.
Zamawiający może zawrzeć z wykonawcą (lub z kilkoma wykonawcami) umowę, której celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień publicznych, jakie mogą zostać na jej podstawie udzielone w...
11.
Wykonawca biorący udział w postępowaniu zawsze może uzupełnić lub zastąpić swój potencjał potencjałem podmiotu trzeciego w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.   Artykuł 22a ust. 1...
12.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska.   Czy można wykorzystać katalogi elektroniczne w trakcie dynamicznego systemu zakupów? Czemu służą...
13.
Jakie wady dynamicznego systemu zakupów są najczęściej wymieniane przez uczestników rynku zamówień publicznych? Z czego wynika brak zainteresowania dynamicznym systemem zakupów?   Dynamiczny...
14.
Bezstronność i obiektywizm w prowadzeniu postępowania należy rozumieć jako brak konfliktu interesów między personelem zamawiającego, przygotowującym i prowadzącym postępowanie, a wykonawcami dostaw,...
15.
Z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze zamawiający ma prawo do skorzystania z możliwości udzielenia zamówienia po przeprowadzeniu negocjacji tylko z jednym wykonawcą.   Zamówienie z...
16.
Badanie spełniania przez oferowane dostawy i usługi wymagań określonych przez zamawiającego w specyfikacji może się odbywać za pomocą prezentacji składanych wraz z ofertą próbek.   W procesie...
17.
Poziom zainteresowania postępowaniem ma bezpośredni związek z konkurencyjnością danego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.   Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego...
18.
Roboty zamienne to roboty objęte przedmiotem zamówienia, które należy wykonać w sposób odmienny od założonego. Roboty dodatkowe to natomiast roboty nieobjęte przedmiotem zamówienia, ale konieczne do...
19.
Roboty drogowe w pzp oznaczają wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2c lub obiektu budowlanego, a także realizację obiektu...
20.
Omawiamy propozycje uregulowania podstawowych zagadnień związanych z udzielaniem zamówień publicznych na gruncie projektu ustawy pzp w postępowaniach o wartościach powyżej progów unijnych.   Po...
21.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska.   Czy możliwe jest wyjaśnienie treści ofert w zakresie wadliwej próbki? Jak podnosi się w orzecznictwie,...
22.
Komu i za co zamawiający ma wystawić referencje w przypadku, gdy przedmiot zamówienia realizowany jest przez podmioty występujące jako konsorcjum?   Zawsze byłem zdania, że badanie warunków...
23.
Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego...
24.
W stosunku do zamówień o wartości szacunkowej powyżej 30 tys. euro netto 18 kwietnia br. weszła w życie ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, która zobowiązuje...
25.
Decydując się na skorzystanie z prawa opcji, zamawiający musi wskazać zakres zamówienia, którego realizacja będzie pewna, i zakres, który zostanie poddany prawu opcji.   Prawo opcji jest jednym...
26.
Umowa o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem są roboty budowlane, jest co do zasady niezmienna. W ściśle określonych sytuacjach wykonawca może jednak ubiegać się o jej zmianę w zakresie...
27.
Zamawiający ma obowiązek dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), a podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) przysługuje roszczenie o zapłatę.  ...
28.
Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków...
29.
Zamawiający ma obowiązek dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), a podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) przysługuje roszczenie o zapłatę.  ...
30.
Czy możliwe jest zastosowanie przez zamawiającego pozacenowych kryteriów oceny ofert w przypadku skorzystania z tzw. procedury odwróconej?   W literaturze przedmiotu można się spotkać z...
31.
Tegoroczna edycja Forum poświęcona była analizie problemów związanych z zamówieniami publicznymi na roboty budowlane w kontekścieplanowanej nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych.  ...
32.
Czy bezpośrednia zapłata wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy jest obowiązkiem, czy uprawnieniem zamawiającego? Czy bezpośrednią zapłatę może stanowić złożenie spornej kwoty do depozytu sądowego? Co...
33.
Na jakie kwestie należy zwrócić uwagę, chcąc prawidłowo i zgodnie z prawem opisać przedmiot zamówienia w postępowaniach dotyczących robót budowlanych w formule „zbuduj”?   Opis przedmiotu...
34.
Na jakich zasadach zamawiający (inwestor) i generalny wykonawca odpowiadają solidarnie za wynagrodzenie należne podwykonawcy realizującemu część zamówienia na roboty budowlane?   Solidarna...
35.
W jaki sposób ustalić, czy zamawiający ma do czynienia z jednym zamówieniem publicznym o wartości bagatelnej, czy też z kilkoma zamówieniami odrębnymi?   Wszystkie dostawy, usługi, roboty...
36.
W interesie zamawiającego leży uregulowanie klauzul umownych, na podstawie których będzie możliwe zlecanie robót dodatkowych, robót zamiennych czy też rezygnacja z realizacji części robót, przy...
37.
Będąc pod presją czasu, zamawiający ma możliwość zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki. Warunkiem jest wypełnienie przesłanek określonych odpowiednio w art. 62...
38.
Udzielone przez zamawiającego wyjaśnienia, które prowadzą do zastąpienia określonej treści specyfikacji inną, do usunięcia lub dodania jakichś wymagań lub informacji, powinny być traktowane jako...
39.
W jakim zakresie i na jakich warunkach dopuszczalna jest na gruncie pzp zmiana podmiotowa umowy w sprawie zamówienia publicznego?   Niejednokrotnie zdarzają się sytuacje, w których mimo...
40.
Jakie skutki prawne dla realizowanej umowy w sprawie zamówienia publicznego związane są z ustaniem bytu prawnego wykonawcy na skutek jego śmierci lub uznania go za zmarłego?   Stosownie do...
41.
Wskazanie przez zamawiającego terminu realizacji zamówienia jest elementem obligatoryjnym dokumentacji każdego postępowania.   W pierwszej części artykułu, która ukazała się w styczniowym...
42.
W jaki sposób należy przygotować opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, przy wykorzystaniu programu funkcjonalno-użytkowego? Zgodnie z obowiązującym...
43.
Zgodnie z art. 38 ust. 1 pzp wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Czy zamawiający musi udzielić wyjaśnień w odpowiedzi na taki...
44.
Nieprawidłowe obliczenie terminów przewidzianych przepisami pzp lub związanych z czynnościami określonymi w tej ustawie może rodzić daleko idące i nierzadko negatywne konsekwencje zarówno dla...
45.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska.   Czy zamawiający może wyłączyć przyszłe waloryzacje umowy przez nakazanie wykonawcy skalkulowania...
46.
Niezwłocznie po wyborze wykonawcy zamówienia publicznego albo po unieważnieniu postępowania zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom, którzy złożyli oferty, z wyjątkiem tego wykonawcy, którego...
47.
Choć regulacje pzp wskazują, jakie umowy stanowią umowy o podwykonawstwo, to wykonawcy i zamawiający stoją przed dylematem, czy każdy podmiot uczestniczący w wykonaniu zamówienia publicznego jest...
48.
Głównym celem tworzenia i upubliczniania planów jest usystematyzowanie postępowań przewidzianych do przeprowadzenia, zwiększenie ich transparentności i przejrzystości, a także uniknięcie dzielenia...
49.
Rozwiewamy wątpliwości nasuwające się w związku z wprowadzeniem art. 9a ust. 2 pzp, a dotyczące zobowiązania wykonawcy do przeprowadzenia wizji lokalnej przed złożeniem oferty.   Od 28 lipca...
50.
Jeżeli zamawiający uzna, że oprócz oświadczenia wykonawcy o akceptacji wymogów opisu przedmiotu zamówienia konieczne będzie zweryfikowanie oferowanego świadczenia za pomocą dodatkowych dowodów, może...
51.
W jaki sposób formułować zapisy siwz, aby pozostawały one w zgodzie z zasadą uczciwej konkurencji, w tym z regulacjami wynikającymi z art. 29 ust. 3 pzp?   W Koncepcji nowego prawa zamówień...
52.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska.   Czy zamawiający, pozyskując dane osobowe, przetwarza je w imieniu administratora? Krajowa Izba...
53.
Partnerstwo publiczno-prywatne nie cieszyło się dotąd zbyt dużą popularnością. Czy zmiany wprowadzone ostatnią nowelizacją przepisów o PPP zachęcą inwestorów do szerszego korzystania z tej...
54.
Omawiamy funkcjonowanie uregulowanej w prawie cywilnym instytucji gwarancji zapłaty za roboty budowlane, która obowiązuje również na gruncie zamówień publicznych.   Gwarancja zapłaty za roboty...
55.
W organizowanej już po raz trzynasty najważniejszej w Polsce konferencji poświęconej zamówieniom publicznym uczestniczyło rekordowo liczne grono osób, które na co dzień zajmują się tą tematyką –...
56.
Omawiamy prowadzenie postępowań w sytuacjach, w których zakresu zamówienia nie można z góry określić lub w których zamawiający posiada środki finansowe w ilości niewystarczającej na wykonanie całego...
57.
Postulowane zmiany w prawie zamówień publicznych dotyczą m.in. uregulowań w zakresie środków ochrony prawnej, zmierzając do usprawnienia dotychczas funkcjonujących instytucji. W Koncepcji nowego...
58.
Koncepcja nowego Prawa Zamówień Publicznych dość dużo uwagi – w porównaniu ze stanem obecnym – poświęca regulacjom dotyczącym umów w sprawie zamówienia publicznego. Opublikowana w czerwcu tego roku...
59.
W przypadku wystąpienia zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, a która grozi wykonawcy rażącą stratą, możliwe jest podwyższenie ryczałtowego wynagrodzenia za roboty budowlane nabywane...
60.
Czy dzielenie zamówień na części jest obowiązkiem, czy uprawnieniem zamawiającego? W jakich okolicznościach zamawiający powinien się spodziewać sankcji związanych z brakiem podziału zamówienia?...
61.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska. W jakich zamówieniach można określić wielkość zamówienia, stosując prawo opcji?    Prawo opcji nie...
62.
Na podstawie stanowisk instytucji kontrolujących zamówienia na roboty budowlane finansowane z budżetu UE analizujemy nieprawidłowości występujące w zakresie formułowania przez zamawiających warunków...
63.
Rozpiętość rodzajów spraw, jakie powierzane są składom orzekającym sądów okręgowych, oraz sposób ukształtowania instytucji skargi w przepisach nie sprzyjają pogłębionej merytorycznej analizie...
64.
Kiedy wykonawca może się powołać na potencjał podmiotu trzeciego? Czy tylko w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu, czy również dla potrzeb uzyskania punktacji w ramach kryteriów...
65.
Rzecz o elektronizacji Iwona Ziarniak e-WYKONAWCA   Zgodnie z definicją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w...
66.
Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zostały wprowadzone nowelizacją z dnia 22 czerwca 2016 r. w miejsce tzw. zamówień uzupełniających. Są one udzielane w trybie z wolnej...
67.
Prawo opcji stosowane jest głównie do dostaw i usług, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby stosować opcję także w postępowaniach o udzielenie zamówienia na roboty budowlane. Co prawda art. 34...
68.
Kara umowna jest surogatem odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania zobowiązania o charakterze niepieniężnym, którego swoistość polega na uprzednim zryczałtowaniu. Artykuł 483...
69.
Wypracowane w Niemczech kryteria dotyczące podziału zamówienia – zwłaszcza kryteria podziału ilościowego i jakościowego czy obowiązek uwzględnienia uwarunkowań danego rynku – mogą być przydatne w...
70.
W jakich sytuacjach zamawiający może ograniczyć podwykonawstwo, korzystając z art. 36a ust. 2 pzp, i jak to zrobić, by nie narazić się na zarzut naruszenia zasady uczciwej konkurencji? Zasada...
71.
Czy zamówienia na tzw. odnawialne źródła energii (OZE) to dostawa czy robota budowlana w rozumieniu pzp? Odnawialne źródła energii (dalej również: OZE) służą do produkcji energii elektrycznej...
72.
Podzlecanie przez wykonawcę części zamówienia publicznego pociąga za sobą także prawa i obowiązki zamawiającego jako inwestora. W zamówieniach publicznych, szczególnie tych o większych wartościach,...
73.
W minionym roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał 11 wyroków dotyczących zamówień publicznych. Były one efektem rozpatrywania zapytań prejudycjalnych zadanych przez sądy krajowe...
74.
Czy przedsiębiorstwa powiązane z zamawiającym, którym udzielone zostały zamówienia typu in-house, mają możliwość dalszego podzlecania innym podmiotom – w całości lub w znacznej części – realizacji...
75.
W dniach 19–21 marca w Toruniu odbyło się V Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane. Tematyka tegorocznej edycji Forum poświęcona była analizie problemów związanych z zamówieniami publicznymi...
76.
W przypadku udzielania zamówień centralnych warto wziąć pod uwagę możliwość zawierania umów ramowych, które stanowią elastyczne narzędzie wydatkowania środków publicznych. Umowy ramowe funkcjonują w...
77.
Jak powinien przebiegać proces wyjaśniania oferty pod kątem rażąco niskiej ceny w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane? Jednym z powodów odrzucenia oferty jest rażąco...
78.
Czy narzędzie przewidziane w kodeksie cywilnym, którego celem jest zabezpieczenie zapłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy, ma zastosowanie w zamówieniach publicznych? Wielokrotnie na łamach...
79.
Postępowania odwoławcze w polskim systemie zamówień publicznych prowadzone są przed instytucją niebędącą organem sądowym. Czy niewykonanie wyroku wydanego przez tę instytucję wiąże się z jakimiś...
80.
Czy stosowanie klauzul społecznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego może być opłacalne nie tylko dla społeczeństwa, ale również dla zamawiających? W preambule dyrektywy...
81.
Omawiamy kwestię zawierania w dokumentacji projektowej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia części niektórych elementów wyposażenia trwale związanego z obiektem budowlanym. Zgodnie z art. 31...
82.
Wydane w maju 2017 r. wyroki TSUE wpływają na sposób uzupełniania przez wykonawcę dokumentacji w postępowaniu, zwłaszcza w zakresie korzystania z zasobów podmiotów trzecich i wykazywania się...
83.
Próbka, w zależności od intencji zamawiającego, może zostać potraktowana albo jako dokument potwierdzający spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez...
84.
Wpisując w siwz wymóg złożenia próbki, zamawiający musi sprecyzować, jaki jest cel tego żądania. Próbka może być bowiem składana w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub...
85.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska. Co należy rozumieć przez pojęcie „badanie próbki”? Zamawiający w siwz powinien szczegółowo opisać sposób...
86.
Czy – w kontekście wydanych przez TSUE wyroków z 10 października 2013 r. (C-336/12, Manova) i z 4 maja 2017 r. (C-387/14, Esaprojekt) – artykuł 22a ust. 6 pzp jest zgodny z prawem europejskim? W...
87.
Na gruncie rozporządzenia w sprawie dokumentów próbka jest traktowana jak dokument przedmiotowy. Zgodnie zaś z orzecznictwem KIO próbka może stanowić także treść oferty lub służyć ocenie w...
88.
W treści art. 36a ust. 2 pzp ustawodawca wskazał, że zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi, a w...
89.
Omawiamy trudności pojawiające się w związku ze stosowaniem klauzul społecznych, na które wskazała Najwyższa Izba Kontroli w protokole jednej z przeprowadzonych kontroli. Klauzule społeczne w...
90.
Prezentujemy założenia do systemu zamówień publicznych w Polsce – kierunki zmian rekomendowane przez OSKZP. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych rekomenduje:   jeden...
91.
Po nowelizacji z czerwca 2016 r. zamówienia dodatkowe nie są już traktowane jako dodatkowe umowy zawierane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania, lecz stanowią jedną z okoliczności zmiany umowy...
92.
Zasada uczciwej konkurencji zdecydowanie pomaga – w przeważającej większości postępowań. Dzięki niej zamawiający otrzymuje produkt wysokiej jakości po konkurencyjnej cenie. W przypadku dostaw...
93.
Omawiamy wyniki kontroli przeprowadzonych przez NIK, których przedmiotem była ocena zarządzania własnym majątkiem przez jednostki samorządu terytorialnego. Majątek jednostek samorządu terytorialnego...
94.
Wprowadzenie do systemu pzp instytucji zespołu do nadzoru nad zamówieniem służy zachowaniu ciągłości wiedzy na temat przygotowywanego, rozstrzyganego, a następnie realizowanego zamówienia...
95.
W jakim zakresie podmiot, któremu udzielono zamówienia na podstawie art. 136 pzp, może korzystać z usług podwykonawców? W praktyce obrotu handlowego bardzo często spotykanym zjawiskiem jest...
96.
Omawiamy funkcjonujący od zeszłego roku obowiązek formułowania i weryfikacji wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. Rok temu...
97.
Omawiamy raport UZP dotyczący wpływu zmian wprowadzonych nowelizacjami pzp z 29 sierpnia 2014 r. i z 22 czerwca 2016 r. na stosowanie pozacenowych kryteriów oceny ofert w postępowaniach o udzielenie...
98.
Obowiązujące od roku znowelizowane przepisy pzp dotyczące wskazywania w ofercie nazw podwykonawców wciąż budzą wątpliwości ze względu na ich wewnętrzną sprzeczność i pewną nieracjonalność....
99.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska. Co należy rozumieć przez pojęcie oznakowania? Ustawodawca, wprowadzając do pzp pojęcie oznakowania (art. 2 pkt...
100.
Czy ostatnie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej spowodują rewolucję w sposobie udzielania zamówień publicznych w Polsce? Rynek zamówień publicznych z dużym niepokojem przyjął dwa...
101.
Warto sprawdzić własne czynności w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności lub rozeznania rynku. W trosce o rzetelne przygotowanie i przeprowadzenie postępowań, do których nie...
102.
Jakie czynności powinien podjąć zamawiający w postępowaniu prowadzonym w procedurze odwróconej, gdy wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, uchyla się od zawarcia umowy?...
103.
W określonych sytuacjach zamawiający ma prawo wymagać od wykonawcy, by oferowane przez niego produkty, usługi lub roboty budowlane posiadały odpowiedni certyfikat, etykietę lub oznakowanie....
104.
Jak się lepiej przygotować do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne zgodnie z przepisami pzp? Czasem warto mieć pod ręką „ściągę”, która wskaże najbardziej kluczowe aspekty, na które...
105.
Oprogramowanie komputerowe jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego, nie może być więc uznane za produkt o ustalonych standardach jakościowych, bez względu na to, czy powstało z inicjatywy...
106.
W postępowaniach wszczętych po 18 kwietnia 2017 r. centralni zamawiający są zobowiązani do kontaktowania się z wykonawcami wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Od tego roku...
107.
Forum Zamówień Publicznych dla Kadry Kierowniczej – konferencja dedykowana kierownikom jednostek – to okazja nie tylko do omówienia problematycznych, a wynikających z praktyki, zagadnień z zakresu...
108.
Nowelizacja pzp z czerwca 2016 r. nałożyła na zamawiających obowiązek zamieszczenia w BZP lub przekazania Urzędowi Publikacji UE odpowiedniego ogłoszenia w razie zmiany umowy na podstawie art. 144...
109.
Prezentujemy studium przygotowane na zlecenie Komisji Europejskiej, dotyczące wspólnego udzielania zamówień publicznych przez instytucje zamawiające zlokalizowane na terenie różnych państw...
110.
Nowelizacja pzp z czerwca 2016 r. w sposób istotny zmieniła nie tylko podejście, ale też dotychczasowe zasady i nazewnictwo zamówień uzupełniających, umożliwiając jednocześnie realizację zamówień...
111.
Omawiamy stosowanie regulacji wskazanej w art. 22a pzp, określającej zasady korzystania z potencjału podmiotu trzeciego, która została dodana do ustawy wskutek nowelizacji z czerwca ubiegłego roku....
112.
Przy uwzględnieniu określonej specyfiki zamówienia wizja lokalna może być znaczącym ułatwieniem dla wykonawców sporządzających ofertę. Jednak nie może ona być postrzegana jako substytut opisu...
113.
Dyrektywa klasyczna posługuje się pojęciem narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych. W wyniku jej implementacji wprowadzono do pzp art. 10e. Przepis ten niewątpliwie wymaga...
114.
W ciągu ostatniego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał 17 wyroków dotyczących zamówień publicznych. Były one efektem rozpatrywania zapytań prejudycjalnych zadanych przez sądy...
115.
Wśród zmian wprowadzonych do pzp w czerwcu ubiegłego roku znajdują się regulacje dotyczące oznakowania. Ich znajomość to jeden z warunków właściwego opisu przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art. 2 pkt...
116.
W niektórych kręgach przyjęto, że wydatki do 30 000 euro nie są zamówieniami publicznymi w rozumieniu art. 4 pkt 8 pzp. Tymczasem błędna interpretacja tego przepisu może skutkować poważnymi...
117.
W związku ze zmianą przepisów o zamówieniach publicznych zmienił się zakres informacji, których wykazanie w rocznym sprawozdaniu o zamówieniach jest wymagane zgodnie z nowym rozporządzeniem. Zgodnie...
118.
Publikacja ogłoszeń o zamówieniu publicznym stanowi gwarancję jawności oraz konkurencyjności systemu zamówień publicznych. Dzięki publikacji ogłoszenia mamy zapewnioną informację o planowanych lub...
119.
W jaki sposób należy szacować wartość zamówień udzielanych w ramach projektu, który jest realizowany wspólnie przez kilka podmiotów, w żaden sposób ze sobą niepowiązanych? Od czynności szacowania...
120.
W wyniku nowelizacji przepisy o podwykonawstwie przeszły dużą metamorfozę. Celem artykułu jest przybliżenie najważniejszych obecnie obowiązujących w tym zakresie regulacji. Udział podwykonawców w...
121.
Administracja państwowa od kilku lat korzysta z możliwości oferowanych przez centra usług wspólnych. Również samorządy zakładają centra usługowe, wspierając w ten sposób ideę smart city. Współpraca...
122.
Omawiamy najważniejsze przepisy znowelizowanej ustawy – zarówno te ułatwiające podmiotom z sektora MŚP dostęp do rynku zamówień publicznych, jak i te, które stanowią barierę w tym zakresie....
123.
Omawiamy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydany w lipcu 2016 r. w odpowiedzi na pytanie prejudycjalne dotyczące momentu podania oferentom informacji o metodzie oceny ofert. W dniu...
124.
Nowy rok otwieramy nową rubryką, w ramach której będą omawiane najistotniejsze z punktu widzenia wykonawców zagadnienia związane z ubieganiem się o zamówienie publiczne. W niniejszym opracowaniu...
125.
Wymóg dotyczący zatrudnienia na umowę o pracę osób realizujących zamówienie oraz obowiązek dokumentowania tego zatrudnienia przez wykonawców budzą wiele wątpliwości wśród zamawiających. Wiele nowych...
126.
Omawiamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej i dokumenty na ich potwierdzenie, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy na podstawie § 2 ust. 4...
127.
W jakich sytuacjach zamawiający – w ramach warunków udziału w postępowaniu – może żądać od wykonawcy posiadania odpowiednich kompetencji lub uprawnień? W skutek nowelizacji pzp z 22 czerwca 2016 r....
128.
Ogólnopolska konferencja dotycząca zagadnień z zakresu odpowiedzialności kierowników jednostek sektora finansów publicznych w kontekście zamówień publicznych, rachunkowości sprawozdawczości i...
129.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Mateusz Saczywko. Czy jakiś przepis nakłada na zamawiającego obowiązek wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień, ewentualnie do...
130.
Kontrole przeprowadzone przez Najwyższą Izbę Kontroli wykazują, że zamawianie usług prawniczych nie zawsze odbywa się zgodnie z prawem. Przedmiotem niniejszego opracowania są wyniki kontroli...
131.
Możliwość stosowania prawa opcji w zamówieniach publicznych nie wynika z art. 34 ust. 5 pzp, lecz z zasady swobody umów, wyrażonej w art. 3531 kodeksu cywilnego. Prawo opcji w zamówieniach...
132.
Od 2017 r. zamawiający będą mieli obowiązek zamieszczenia planu postępowań o udzielenie zamówień na swojej stronie internetowej. Dla zamawiających działających w obszarze kultury nie będzie to...
133.
Omawiamy kwestie związane z informowaniem zamawiającego o danych kontaktowych dotyczących podwykonawców zamówienia publicznego w kontekście regulacji art. 36b pzp. W dniu 28 lipca 2016 r. weszła w...
134.
W odniesieniu do dokumentów i oświadczeń składanych przez wykonawcę na podstawie art. 25a i art. 26 ust. 1 i 2 pzp ustawodawca wymaga wprost, by były one aktualne na dzień złożenia. Z założenia...
135.
Prezentujemy porady Komisji Europejskiej dotyczące uwzględniania kwestii związanych z ochroną środowiska w trakcie udzielania i realizacji zamówień publicznych. W kwietniu 2016 r. ukazała się...
136.
Na gruncie ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw dotychczasowy zakres stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych został poszerzony....
137.
Zamawiający, w celu realizacji swoich interesów dotyczących jakości przedmiotu zamówienia, ma możliwość wyboru reżimu prawnego, na podstawie którego będzie realizował swoje uprawnienia. Zamawiający,...
138.
Po wielu miesiącach niepewności długo oczekiwana nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych wchodzi w życie. Czy jednak zmienione przepisy położą kres licznym wątpliwościom? Zmienia się dużo i to...
139.
Jak – zgodnie z obowiązującym stanem prawnym – udzielać zamówień na dostawy i usługi z zakresu szeroko pojętej działalności kulturalnej? Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom środowisk kultury,...
140.
W pzp funkcjonują dwa pojęcia, których zamawiający czasami używają zamiennie: „opis przedmiotu zamówienia” oraz „określenie przedmiotu zamówienia”. Nie przez przypadek jednak ustawodawca rozróżnia...
141.
Samorządy terytorialne i ich jednostki organizacyjne będą mogły uzyskać dofinansowanie realizacji inwestycji, związanych m.in. z wykonywaniem niektórych zadań własnych, w ramach Programu Rozwoju...
142.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Mateusz Saczywko. Zgodnie z nową dyrektywą zamawiający są zmuszeni do podziału przedmiotu zamówienia w taki sposób, aby dopuścić...
143.
W jaki sposób uniknąć błędów przy udzielaniu zamówień publicznych w ramach projektów finansowanych z funduszy unijnych? W poprzednim numerze „Przetargów Publicznych” ukazała się pierwsza część...
144.
Czy każda zmiana realizowanej umowy o zamówienie publiczne będzie możliwa do rozliczenia w ramach przyznanej dotacji unijnej? Dokonywanie zmian realizowanych umów o zamówienie publiczne wiąże się z...
145.
Czy umowę dotyczącą świadczenia usług transportu sanitarnego zamawiający może zawrzeć na podstawie konkursu ofert? Na przestrzeni ostatnich lat pojęcie transportu sanitarnego jako elementu...
146.
Możliwość zmiany wynagrodzenia umownego wynika bezpośrednio z art. 142 ust. 5 pzp. Ten wyjątek od zasady niezmienności umowy podyktowany jest m.in. troską o sytuację ekonomiczną małych i średnich...
147.
Zmienione przepisy pzp mogą spowodować powstanie pewnych wątpliwości interpretacyjnych. Zanim zostanie wypracowana nowa linia orzecznicza, warto stosować wykładnię celowościową i funkcjonalną....
148.
Oprócz wprowadzenia do pzp zapisów niezbędnych z punktu widzenia implementacji dyrektyw ustawodawca w drodze nowelizacji zmienił – dość radykalnie moim zdaniem – także przepisy dotyczące postępowań...
149.
W przypadku stwierdzenia w toku realizacji robót budowlanych wad w dokumentacji projektowej zamawiający posiada uprawnienie żądania usunięcia wad lub wymiany projektu na nowy. W trakcie realizacji...
150.
Omawiamy najważniejsze zmiany dotyczące zasad odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych, które mają być wprowadzone w związku z nowelizacją ustawy Prawo zamówień...
151.
Zasadność zatrzymania wadium aktualizuje się w sytuacji, gdy wezwany do uzupełnienia dokumentu wykonawca celowo nie przedłoży go zamawiającemu. Truizmem jest stwierdzenie, że w celu wszczęcia...
152.
Czy wykonawca zawsze ma obowiązek złożyć oświadczenie, o którym mowa w art. 91 ust. 3a pzp? Jakie są skutki jego niezłożenia? Od 1 lipca 2015 r. obowiązuje ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie...
153.
Omawiamy nowe regulacje dotyczące kwestii związanych z udostępnianiem zasobów podmiotu trzeciego, zaproponowane w ramach nowelizacji pzp. Udział podmiotu trzeciego w postępowaniu o udzielenie...
154.
Wprowadzenie do pzp, w drodze nowelizacji, artykułu 22a ust. 4 oznacza, że w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na...
155.
Z art. 91 ust. 2 i 2a pzp wynika, że kryteriami oceny ofert są: cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, przy czym cena może być jedynym kryterium tylko wówczas, gdy...
156.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Mateusz Saczywko. Staramy się przygotować opis przedmiotu zamówienia do postępowania na usługi przewozu naszych pracowników. Wychodząc...
157.
Prezentujemy głos w debacie na temat prowadzonych prac nowelizacyjnych nad pzp, zwłaszcza w kontekście przepisów dotyczących rozstrzygania sporów powstałych na gruncie zamówień publicznych. Z wielu...
158.
Pod koniec lat 90. XX w. na zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa przeznaczano rocznie niemal połowę budżetu obronnego wszystkich krajów UE. Celem dyrektywy obronnej jest uregulowanie...
159.
Zastrzegając poufny charakter informacji zawartych w dokumentach składanych w postępowaniu, wykonawca musi wykazać zamawiającemu, że informacje te rzeczywiście posiadają przymiot tajemnicy...
160.
Zapotrzebowania instytucji kultury są często większe niż przekazywane im dotacje, dlatego instytucje te na własną rękę starają się zdobyć dodatkowe środki. Gdzie zatem szukać pieniędzy i jak...
161.
Kolejne zmiany wprowadzane w pzp promują pozaekonomiczny cel zamówień publicznych, jakim jest wspieranie innowacyjności. Czym jest innowacyjność i czy polscy zamawiający są gotowi na takie zmiany?...
162.
Od października 2015 r. komornicy zaczęli wystawiać faktury VAT za świadczenie czynności egzekucyjnych, wskutek czego wśród zamawiających powstały wątpliwości dotyczące klasyfikowania wydatku z...
163.
Pod koniec zeszłego roku do wskazanego w art. 4 pzp katalogu zamówień, wobec których nie stosuje się przepisów pzp, dodano zamówienia związane z realizacją przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Od 18...
164.
Realizacja procesu budowlanego z perspektywy zamawiających i wykonawców Zamówienia publiczne na roboty budowlane to tematyka specyficzna i obszerna. Prelegenci kolejnej konferencji poświęconej temu...
165.
Zmiany, jakie ustawodawca przewiduje w prawie zamówień publicznych, mają doniosłe znaczenie i mogą całkowicie przemodelować istniejącą praktykę udzielania zamówień. Do 18 kwietnia 2016 r. Polska...
166.
Jeżeli rozwiązania zawarte w projekcie wykonawczym są sprzeczne lub niezgodne z projektem budowlanym, to nie mogą być uznane za wiążące. Nadrzędnym celem prowadzenia wielofazowego procesu...
167.
Prezentujemy zestawienie trzech orzeczeń TSUE, które odegrały istotną rolę w rozwoju zrównoważonych zamówień publicznych. W niniejszym artykule zestawione zostały najważniejsze tezy wyroków...
168.
Jak wyłaniać wykonawców zamówień współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014–2020 o wartościach, dla których nie stosuje się pzp, aby wydatek mógł być uznany za...
169.
Zamawianie kompleksowej usługi obejmującej zaprojektowanie, graficzne opracowanie, skład, a także druk materiałów stanowi nie lada wyzwanie dla zamawiającego na etapie opisywania przedmiotu...
170.
Czym różni się nowy podmiot, który ma być powoływany w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia, od funkcjonującej dotychczas komisji...
171.
Omawiamy rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r., w którym ustanowiono standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. Przedstawiony w...
172.
Możliwość powierzenia realizacji zadań publicznych spółkom komunalnym z pominięciem przepisów pzp istnieje od lat. Pytanie, jak na tę sytuację wpłynie uregulowanie w prawie krajowym kwestii tzw....
173.
W drodze reformy systemu zamówień publicznych w UE prawodawca unijny skonkretyzował i opisał typy relacji zachodzących między zamawiającym a wykonawcą, które są wyłączone z zakresu stosowania...
174.
Podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1 pzp, przyznając środki finansowe organizacjom pozarządowym, mogą wymagać stosowania zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości przy...
175.
W uzasadnionych przypadkach zamawiający może żądać od wykonawców przedłożenia certyfikatów potwierdzających, że spełniają oni wysokie warunki środowiskowe. System Ekozarządzania i Audytu (EMAS, ang....
176.
Po prawie trzech latach od nowelizacji pzp implementującej zapisy dyrektywy 2009/81/WE można śmiało stwierdzić, że system zamówień publicznych w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności jest bardzo...
177.
Inwestycje mające na celu termomodernizację obiektu mogą być zrealizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” lub przy rozdzieleniu prac budowlanych od zadania polegającego na opracowaniu...
178.
Omawiamy wynikającą z pzp możliwość udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia na podstawie sprawy związanej z remontem mostu Łazienkowskiego po jego pożarze. Od 28 października 2015...
179.
W związku z wydaniem przez Komisję Europejską nowych rozporządzeń i komunikatów polscy zamawiający od 1 stycznia 2016 r. są zobowiązani do stosowania nowych progów unijnych. Z dniem 1 stycznia 2016...
180.
Fakt, że do zamówień podprogowych nie stosuje się pzp, nie uprawnia instytucji zamawiających do tego, by wydatkować środki publiczne w dowolny sposób. Udzielanie takich zamówień zostało bowiem...
181.
Odpowiedzialność osób pełniących funkcje kierownicze w administracji rządowej i samorządowej w zakresie udzielania zamówień publicznych, dyscypliny finansów publicznych i wydatkowania środków...
182.
Jeśli wykonawca zgodzi się na wynagrodzenie ryczałtowe, to nie może żądać jego podwyższenia. Wyjątkiem od tej zasady jest wystąpienie jednej z przesłanek wskazanych w art. 142 ust. 5 pzp. Zgodnie z...
183.
Upowszechniona już praktyka uiszczania opłaty skarbowej od pełnomocnictw składanych w toku postępowania odwoławczego przed KIO może nie mieć pełnego oparcia w obowiązujących przepisach prawa. Na...
184.
Czy rzeczywiście istnieją podstawy do tego, by podważać przekonanie o niezależności Krajowej Izby Odwoławczej jako organu właściwego do rozstrzygania w sprawach zamówień publicznych? W...
185.
Jeśli zamawiającemu trudno jest ustalić zakres, wielkość lub termin realizacji zamówień, których potrzeba udzielenia w przyszłości jest niemal niewątpliwa, może on przeprowadzić postępowanie o...
186.
Przez stosowanie środowiskowych kryteriów oceny ofert, systemów i środków zarządzania środowiskiem, a także ekoetykiet zamawiający mogą promować ochronę środowiska i zrównoważony rozwój. W wyniku...
187.
Gdy potrzeby zamawiającego nie mogą zostać zaspokojone przez zakupy produktów, usług lub robót budowlanych już dostępnych na rynku, ustawodawca europejski proponuje skorzystanie z nowego trybu...
188.
W pzp nie uregulowano kwestii, czy wezwanie może być wystosowane tylko jednokrotnie, czy też wielokrotnie, nie wskazano również kryteriów, jakimi powinien posłużyć się zamawiający, jeśli zdecyduje...
189.
Czy istnieje powiązanie między liczbą przetargów a liczbą odwołań? Czy statystyczne prawdopodobieństwo, że odwołania zostaną uznane,ma wpływ na ich liczbę? Procedury odwoławcze w ramach zamówień...
190.
Zamawiający ma prawo zawrzeć w umowie z wykonawcą postanowienia, za pomocą których ureguluje kwestie niewskazane w pzp. Nie tak dawno temu i nie tak bardzo daleko żył sobie zamawiający. Pewnego dnia...
191.
Na co należy zwrócić uwagę w przypadku postępowań dotyczących zamówień na towary, które w myśl nowych regulacji powodują powstanie obowiązku podatkowego po stronie zamawiającego? Od początku lipca...
192.
Czy przekazanie wykonawcom badań gruntu w ramach dokumentacji projektowej jest wymagane przepisami prawa, czy też należy to uznać za dobrą wolę zamawiającego? Wykonawcy uczestniczący w...
193.
W treści nowych dyrektyw zawarto przesłanki zmiany umowy o zamówienie publiczne. Implementacja tych regulacji do prawa krajowego złagodziłaby restrykcyjność zapisów pzp. Niniejszy artykuł ma na celu...
194.
Co do zasady dyrektywy wiążą każde państwo członkowskie w odniesieniu do rezultatu, który ma być osiągnięty. W pewnych przypadkach mogą one jednak wywierać skutek bezpośredni. W lutym 2014 r....
195.
Podczas realizacji umów o roboty budowlane zamawiający często przedłużają termin ich wykonania. A trzeba pamiętać, że termin wykonania zamówienia jest jednym z istotnych elementów umowy i jego...
196.
Wykonawca nie jest ubezpieczycielem zaniechań czy niewłaściwych decyzji zamawiającego, a postanowienia umowy nie mogą obligować wykonawcy do wyceny takiego ryzyka i wliczania go do wartości...
197.
Czy umowy dotyczące podwykonawstwa w zamówieniach publicznych mogą nosić znamiona niedozwolonej współpracy podmiotów, stanowiąc porozumienia sprzeczne z przepisami o ochronie konkurencji? Zamówienia...
198.
Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego muszą pamiętać, że stosowanie ryczałtowego sposobu rozliczenia należności za wykonane prace wiąże się z ryzykiem zarówno po stronie...
199.
Prawo zamówień publicznych – problemy praktyczne w świetle nowych dyrektyw, aktualnych przepisów i planowanych zmian Jak co roku, największa w Polsce konferencja poświęcona zamówieniom publicznym...
200.
W jaki sposób na etapie oceny ofert zamawiający może sprawdzić, czy personel wykonawcy posiada wymagane uprawnienia, które gwarantują właściwe wykonanie zamówienia? Specyfika niektórych zamówień...
201.
Umowa ramowa jest procedurą stosowaną w celu zawarcia umowy o zamówienie publiczne. Odbywa się ona przy odpowiednim wykorzystaniu przepisów o przetargu nieograniczonym, przetargu ograniczonym lub...
202.
Gwarancje ubezpieczeniowe lub bankowe mają zastąpić złożenie kaucji pieniężnej, która ze swojej istoty jest najpewniejsza. Zastępując „żywą gotówkę”, gwarancje muszą zapewniać ten sam poziom...
203.
Czy zamawiający jest uprawniony do ukształtowania zapisów przyszłej umowy w sposób, który skracałby ustawowy termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy? Zamawiający, chcąc...
204.
Udzielanie zamówień na modernizację, rozbudowę czy modyfikację systemu informatycznego odbywa się z reguły w trybie zamówienia z wolnej ręki. Czy jest to prawidłowe i znajduje uzasadnienie w pzp?...
205.
Czy zamawiający może wymagać od wykonawcy złożenia każdego dokumentu, jakiego tylko sobie zażyczy? Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych wskazują zakres dokumentów, jakich może żądać...
206.
Czym są koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia i jak należy je liczyć? Zdanie drugie artykułu 91 ust. 2a pzp nakłada dodatkowe obowiązki na zamawiających, o których...
207.
Sprawowanie nadzoru autorskiego odbywa się jedynie na żądanie inwestora. W postępowaniu na opracowanie dokumentacji projektowej warto zatem przewidzieć we wzorze umowy konieczność świadczenia...
208.
Pod koniec kwietnia 2015 r. Komisja Europejska rozpoczęła dwie konsultacje społeczne odnośnie do zamówień publicznych. Pierwsza z nich dotyczy procedur odwoławczych, druga – praw własności...
209.
Czy fakt, że zawarcie umowy o roboty budowlane nastąpiło w wyniku udzielenia zamówienia publicznego, wpływa na naturę tej umowy? W Polsce funkcjonuje zasada swobodnego kształtowania treści umów,...
210.
Dla obliczenia wysokości należnego wykonawcy wynagrodzenia ryczałtowego – w odróżnieniu od wynagrodzenia kosztorysowego – nie mają znaczenia faktyczne nakłady poniesione przez wykonawcę. W...
211.
Zamawiający rzadko stosują kryteria związane z cyklem życia produktu. Wydaje się bowiem, że obiektywne porównanie ofert jest o wiele prostsze w przypadku korzystania z „tradycyjnych” kryteriów. Mimo...
212.
Składane przez wykonawców oferty nie zawsze zawierają jednoznaczne informacje. Jak powinien postąpić zamawiający, gdy treść jednego dokumentu jest sprzeczna z treścią drugiego albo gdy informacje są...
213.
Przepisy o zamówieniach publicznych nakazują udostępnienie określonych danych osobowych, ale nie regulują kwestii ich ochrony. Zagadnienie to należy rozstrzygać w odniesieniu do ustawy o ochronie...
214.
Jak wiadomo, każdy obiekt budowlany podlega odbiorowi. Dlatego istotna jest ocena charakteru prawnego takiej czynności. W doktrynie i w orzecznictwie sprawa ta nie została jednak jak dotąd...
215.
Stosowanie funkcjonującego od niedawna art. 91 ust. 2 i 2a pzp nie może się odbywać w oderwaniu od odpowiedzialności za przestrzeganie zasad celowego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych....
216.
Jeżeli podmioty przynależą do jednej grupy kapitałowej i wpływa to na kształt odrębnych ofert lub wniosków złożonych przez nie w tym samym postępowaniu, to zamawiający jest zobowiązany do ich...
217.
Zamawiający może w ramach postępowania wyróżnić część podstawową, która z pewnością zostanie zamówiona, oraz część opcjonalną, której zamówienie będzie fakultatywne. Zamówienia publiczne z...
218.
Wyrok C-601/13 Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej rzucił nowe światło na kwestię badania i oceny kwalifikacji osób mających wykonywać zamówienie. Znaczenia orzecznictwa Trybunału...
219.
Podczas badania ofert pod kątem rażąco niskiej ceny zamawiający może mieć wątpliwość co do tego, jakie wartości powinien brać pod uwagę, porównując cenę oferty z wartością zamówienia. Analizując...
220.
W przypadku gdy termin odwołania na czynności lub zaniechania zamawiającego przypada na sobotę, nie ulega on przedłużeniu do poniedziałku. Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) nie...
221.
Choć ustawodawca umożliwił wykonawcom wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia, to rodzi się jednak pytanie, czy łączenie (sumowanie) zasobów jest zawsze dopuszczalne. Jeżeli chcemy położyć...
222.
Wynagrodzenie wykonawcy stanowi jeden z elementów przedmiotowo istotnych w umowie o roboty budowlane. Odnosząc się do art. 647 kc, należy uznać, że z samej istoty tej umowy wynika konieczność...
223.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Grzegorz Mazurek. Jak powinien obliczać cenę wykonawca spoza Unii Europejskiej? Zamawiający musi uiścić...
224.
Omawiamy dokument dotyczący aktualnego stosowania w praktyce przepisów związanych z udzielaniem zamówień publicznych przez instytucje działające na terenie Unii Europejskiej. Opublikowany w sierpniu...
225.
Czy korzystając z zasady swobody zawierania umów, wynikającej z art. 3531 kc, zamawiający mają nieograniczone możliwości tworzenia umów, których wzory stanowią część siwz? Zamawiający ma...
226.
Jednostki oświatowe przeważnie udzielają zamówień o wartości nieprzekraczającej tzw. progu bagatelności, a zatem nie muszą one stosować pzp. Nie oznacza to jednak zupełnej dowolności w wydatkowaniu...
227.
Druga edycja Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane poświęcona była analizie problemów związanych ze zmianami, jakie wniosła nowelizacja z 29 sierpnia 2014 r. na gruncie robót budowlanych....
228.
Często występującym zapisem w umowach o roboty budowlane jest uzależnienie zapłaty należnej wykonawcy od treści protokołu potwierdzającego wykonanie tych robót. Zamawiający zamieszczają w umowach...
229.
Dla ochrony swoich interesów zamawiający może w treści umowy sformułować odpowiednie zapisy dotyczące gwarancji, a także rozszerzyć zakres przysługującej mu zawsze (z mocy prawa) rękojmi. W...
230.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Piotr Pieprzyca. Kiedy termin płatności za wykonane roboty budowlane będzie uzasadnionym kryterium wyboru...
231.
Solidarna odpowiedzialność zamawiającego, przewidziana w art. 6471 kc, lub wynikający z pzp system bezpośredniej zapłaty wobec podwykonawcy aktualizują się w chwili, gdy wykonawca odmawia zapłaty...
232.
Działanie niezgodne z pzp należy uznać za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, jeśli miało ono wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przedmiotem rozważań zawartych...
233.
Zgodnie z art. 30 ust. 1 pzp zamawiający opisuje przedmiot zamówienia z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich EOG przenoszących te normy....
234.
Planując przeprowadzenie zamówienia na roboty budowlane, należy pamiętać o wytycznych wskazanych w rozporządzeniach określających szczegółowo zakres i formy projektu budowlanego oraz dokumentacji...
235.
Potrzebę ingerencji zamawiającego w rodzaj stosunku łączącego wykonawcę z pracownikiem należy uzasadnić przedmiotem lub charakterem czynności wykonywanych przez osoby uczestniczące w realizacji...
236.
Po sukcesie zeszłorocznej konferencji zapadła decyzja o zorganizowaniu drugiej edycji Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane. To ogólnopolskie spotkanie ma na celu wymianę wiedzy i...
237.
Z uprawnienia wskazanego w art. 91 ust. 2a pzp nie można skorzystać, jeśli zamawiane roboty budowlane są skomplikowane, wymagają specjalistycznych uprawnień lub są przeznaczone dla wąskiego kręgu...
238.
Jednym z elementów oceny ofert składanych w zamówieniach na zaprojektowanie i wykonanie może być ocena wstępnej koncepcji  projektowej całego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Ogólne zasady oceny...
239.
Najczęściej stosowanymi obecnie kryteriami są cena i termin realizacji noraz okres gwarancji. Wydaje się jednak, że przyjęcie takich kryteriów narusza zasadę wynikającą z art. 44 ust. 3 pkt 1 ufp....
240.
W drodze ostatniej nowelizacji ustawodawca nałożył na zamawiających obowiązek stosowania innych niż cena kryteriów wyboru oferty, podając jednocześnie w art. 91 ust. 2 pzp przykłady takich...
241.
Ubezpieczenie OC wykonawcy należy dostosować do specyfiki danej inwestycji i otoczenia, w jakim jest realizowana. Jest to możliwe dzięki klauzulom dodatkowym (tzw. brokerskim). Opublikowany niedawno...
242.
Dyrektywa 2014/24/UE zawiera zapisy dotyczące podwykonawstwa i polegania na zasobach podmiotów trzecich. Wskazuje też usługi, w przypadku których można zastosować uproszczone procedury udzielania...
243.
W postępowaniach na dostawę materiałów i wyposażenia dla jednostek oświaty należy zwrócić szczególną uwagę na przepisy dotyczące właściwego opisu przedmiotu zamówienia oraz związane z szacowaniem...
244.
Czy wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcy, którego nie wskazał na etapie składania ofert, a który – jako wykonawca – składał ofertę w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie...
245.
W jednym ze swych wyroków KIO wskazywała, że prawo nie zezwala na weryfikację przez zamawiającego rzetelności podmiotu trzeciego, z którego potencjału korzysta wykonawca. Wyrok ten został zaskarżony...
246.
W rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów wskazano, że zamawiający może wymagać od wykonawcy wykazania doświadczenia zdobytego w ciągu trzech lub pięciu lat. Czy zamawiający może skrócić lub...
247.
Omawiamy podstawowe kwestie wskazywane przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Budowlanego podczas opracowywania kompleksowej regulacji prawnej dotyczącej procesów planowania przestrzennego i procesu...
248.
Właściciel obiektu budowlanego, w którym po latach ujawniły się ukryte wady wynikające z błędów wykonawcy, do niedawna nie mógł skorzystać z uprawnień odszkodowawczych, gdy wykonawca powoływał się...
249.
W ciągu ostatniego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał 6 wyroków dotyczących zamówień publicznych. Były one efektem rozpatrywania zapytań prejudycjalnych zadanych przez sądy...
250.
Omawiamy umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, podlegające procedurze przedłożenia zamawiającemu, zgodnie z art. 143b ust. 8 pzp. Zgodnie z ustawą – Prawo zamówień...
251.
Zamówienie publiczne powinno przynieść wymierne korzyści zarówno zamawiającemu, jak i wykonawcy. Strony nie mogą zapominać o zabezpieczeniu odpowiednio interesu publicznego oraz prywatnego. Wzory...
252.
Bardzo często zamawiający, dokonując zakupu samochodów osobowych, stosują tryb zapytania o cenę. Czy takie postępowanie jest słuszne i nie naraża zamawiającego na negatywne konsekwencje? Zapytanie o...
253.
Sporządzenie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach wiąże się m.in. z koniecznością klasyfikacji zamówień pod względem ich wartości czy z obowiązkiem stosowania instrukcji kancelaryjnej....
254.
Zmiany w pzp, spowodowane ostatnią nowelizacją, dają możliwość zwiększenia jakości usług ochrony oraz poprawy sytuacji pracowników zatrudnianych w celu realizacji zamówień na tego typu usługi. Do...
255.
Odnosząc się do art. 630 § 1 kc, należy uznać, że roboty dodatkowe to takie roboty, które są objęte przedmiotem zamówienia, ale nie były przewidziane w zestawieniu prac planowanych, będących...
256.
Na gruncie pzp zapłatą zamawiającego za zrealizowanie przez wykonawcę zamówienia nie musi być świadczenie pieniężne. Może ona przyjąć formę cesji praw lub przewłaszczenia własności. Barter nie ma...
257.
Zamawiający może zaspokoić roszczenia ze środków z tytułu zabezpieczenia, jeśli uzna, że wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązania wynikające z zawartej umowy o realizację...
258.
Zgodnie z kc zamawiający (wierzyciel) ma kilka możliwości przymuszenia wykonawcy (dłużnika) do realizacji świadczenia w sytuacji, gdy nie wykonuje on zamówienia albo wykonuje je nienależycie. W myśl...
259.
Chyba obudził się we mnie duch przodka rewolucjonisty, bo coraz częściej myślę o przejściu na stronę przeciwników systemu. Ma się rozumieć, systemu zamówień publicznych. Będąc obecna przy jego...
260.
O zastosowaniu określonego reżimu prawnego decyduje wartość zamówienia. Zaniżenie tej wartości przez instytucję zamawiającą może stanowić naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Ustalenie...
261.
Od 19 października 2014 r. zamawiający może wymagać, by pracownicy wykonawcy lub podwykonawcy realizujących zamówienie byli zatrudniani na podstawie umów o pracę. Od zawsze w przepisach ustawy –...
262.
Dla prawidłowego przeprowadzenia postępowania przetargowego na roboty budowlane konieczne jest właściwie rozumienie pojęć wskazanych nie tylko w pzp, lecz także w kc czy pr.bud. W powszechnym obiegu...
263.
Omawiamy elementy niezbędne do wypracowania wzorcowego systemu współpracy sektora publicznego z prywatnym, a także słabości i ograniczenia, które hamują rozwój PPP w naszym kraju. Partnerstwo...
264.
Nie można bezkrytycznie wprowadzać wymogu zatrudniania na umowę o pracę osób wykonujących czynności w realizacji zamówienia. Należy ocenić, czy do zawarcia umowy o pracę obliguje charakter danych...
265.
Analizując znowelizowany art. 90 pzp, dowiemy się, że rażąco niską cenę zamawiający musi przeliczyć na procenty. Co ciekawe, zamawiającego musi porazić w szczególności cena niższa o 30%. Gdy się ten...
266.
Przygotowując zamówienie na roboty rozbiórkowe, zamawiający musi uwzględnić m.in. regulacje wynikające z prawa budowlanego i z wydanych do niego aktów wykonawczych. Rozbiórka jest bowiem robotą...
267.
Zaliczka w pzp (cz. 2) 1. W pzp nie określono skutków prawnych na wypadek:   defraudacji środków objętych zaliczką; wykorzystania zaliczki niezgodnego z przeznaczeniem; uchylenia się od...
268.
Sporządzając umowę o roboty budowlane na potrzeby zamówienia publicznego, zamawiający musi uwzględnić przepisy pzp i pr. bud., a także kc. Pomocny w tym względzie może się okazać nowy rekomendowany...
269.
Już po raz dziewiąty największa w Polsce konferencja poświęcona zamówieniom publicznym zgromadziła liczną grupę zamawiających i wykonawców, umożliwiając im pogłębienie wiedzy i wymianę doświadczeń....

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne