Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Poznańska elektrownia...

10 Luty 2021 
Pod koniec stycznia w Poznaniu uruchomiono miejską elektrownię słoneczną.

Witraże na dworcu w Gdańsku

10 Luty 2021 
Na dworcu Gdańsk Główny trwają prace budowlane związane z przebudową dworca.

Umowa Partnerstwa

10 Luty 2021 
18 stycznia 2021 r. ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, która jest...
Poszukiwano wyrażenia: siwz

Znaleziono 914 pasujących wyników.

Wyniki zostały podzielone na kategorie.
Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania. Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.

Archiwum

1.
Zgodnie z art. 96 ust. 1 pzp w trakcie postępowania o zamówienie publiczne zamawiający prowadzi protokół tego postępowania. Wskazany przepis określa minimalny zakres informacji, jakie muszą znaleźć...
2.
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mają możliwość obrony swoich praw. Służą temu, zgodnie z art. 179 ust. 1 pzp, środki ochrony prawnej, w tym odwołanie i skarga.  ...
3.
W art. 11–12a pzp określono zasady zamieszczania lub publikacji ogłoszeń, w tym wytyczne regulujące dokonywanie zmian w ogłoszeniu o zamówieniu w celu ujednolicenia jego treści z treścią siwz, po...
4.
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub...
5.
Wezwanie do złożenia dokumentów Zamawiający, co do zasady, dokonuje weryfikacji pod kątem wykazania okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp, jedynie w odniesieniu do tego wykonawcy,...
6.
Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający żądał wniesienia wadium, a wadium to nie zostało wniesione w ogóle lub wniesiono je w sposób nieprawidłowy, to oferta podlega...
7.
Już po raz czternasty zamawiający i wykonawcy z całego kraju spotkali się na najważniejszej w Polsce konferencji poświęconej zamówieniom publicznym, by wymienić się doświadczeniami i ugruntować swą...
8.
Wyrażona w art. 7 pzp zasada przejrzystości jest ściśle związana z pozostałymi zasadami zamówień publicznych – z zasadą równego traktowania wykonawców, uczciwej konkurencji oraz zasadą jawności....
9.
Wyjaśnianie treści oferty Zgodnie z art. 87 ust. 1 pzp w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Ustawodawca przy tym zastrzegł,...
10.
Aby ułatwić zamawiającemu dochodzenie roszczeń z powodu nienależytego wykonania umowy albo niewykonania jej w ogóle, ustawodawca ustanowił narzędzie w postaci tzw. zabezpieczenia należytego...
11.
Analizujemy rolę odpisów z KRS lub CEIDG i ich znaczenie dla procesu weryfikacji braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.   Rozporządzenie...
12.
Od 2009 r. w polskim systemie zamówień publicznych w sprawach, w których na podstawie art. 180 ust. 2 pzp nie przysługuje odwołanie, wykonawca ma prawo poinformować zamawiającego o podjętej przez...
13.
Czy każda rozbieżność między zapisami gwarancji wadialnych a wymogami w tym zakresie zamieszczonymi w siwz dyskwalifikuje ofertę?   W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, którego...
14.
Zamawiający może zawrzeć z wykonawcą (lub z kilkoma wykonawcami) umowę, której celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień publicznych, jakie mogą zostać na jej podstawie udzielone w...
15.
Co to jest oferta wariantowa? Jakie są korzyści płynące z dopuszczenia przez zamawiającego składania ofert wariantowych? W jakich sytuacjach oferty takie podlegają odrzuceniu?   Ofertą...
16.
Badanie spełniania przez oferowane dostawy i usługi wymagań określonych przez zamawiającego w specyfikacji może się odbywać za pomocą prezentacji składanych wraz z ofertą próbek.   W procesie...
17.
Omawiamy kwestię złożenia oferty dodatkowej w przetargu nieograniczonym powyżej progu unijnego, m.in. w kontekście elektronizacji zamówień.   W trakcie dokonywania przez zamawiającego oceny...
18.
Wykonawca powinien racjonalnie planować kwestię wykazywania sposobu, w jaki spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego.   O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać...
19.
Jakie działania powinien podjąć zamawiający względem wykonawcy, który przez wyjaśnienia doprowadza do zmiany treści oferty?   Jeżeli wykonawca w toku wyjaśnień treści oferty próbuje dokonać jej...
20.
Jakie działania powinien podjąć zamawiający względem wykonawcy, który przez wyjaśnienia doprowadza do zmiany treści oferty?   Wykładnia przepisów pzp oraz zasady logiki podpowiadają, że w...
21.
Omawiamy metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków, obejmujących wydatki związane z utrzymaniem, użytkowaniem, wycofaniem z eksploatacji czy szkoleniem użytkowników.   Zgodnie z art. 91...
22.
Roboty zamienne to roboty objęte przedmiotem zamówienia, które należy wykonać w sposób odmienny od założonego. Roboty dodatkowe to natomiast roboty nieobjęte przedmiotem zamówienia, ale konieczne do...
23.
Omawiamy kwestię dotyczącą składania skanu oferty, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w kontekście wymagań siwz niedopuszczających skanu oferty – na podstawie najnowszego orzeczenia...
24.
Zamawiający ma możliwość skorzystania z miniPortalu, który jest ogólnodostępnym, uniwersalnym i nieodpłatnym narzędziem.   MiniPortal to miejsce, gdzie wykonawca znajdzie opublikowane przez...
25.
Na bazie projektu nowej ustawy omawiamy kluczowe zagadnienia związane z zasadami prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia o wartości poniżej progów unijnych.   Projekt nowej ustawy...
26.
Podpowiadamy, jak wykonawca powinien udowodnić, że oferowany przez niego produkt lub usługa spełniają wymagania zamawiającego.   Z przepisu art. 29 ust. 3 pzp wynika, że co do zasady...
27.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska.   Czy możliwe jest wyjaśnienie treści ofert w zakresie wadliwej próbki? Jak podnosi się w orzecznictwie,...
28.
Errare humanum est, zatem ustawodawca umożliwił wyjaśnianie treści złożonych ofert oraz wyjaśnianie złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczeń i dokumentów.  ...
29.
Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego...
30.
Decydując się na skorzystanie z prawa opcji, zamawiający musi wskazać zakres zamówienia, którego realizacja będzie pewna, i zakres, który zostanie poddany prawu opcji.   Prawo opcji jest jednym...
31.
Od nowelizacji pzp z 2016 r. funkcjonuje instytucja wstępnego potwierdzania spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia oraz powiązana z nią reguła przedkładania...
32.
Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków...
33.
Podpowiadamy, jakie dokumenty mogą zostać złożone na potwierdzenie spełniania wymagań dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy.   O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy...
34.
Analizujemy proponowane w treści nowej ustawy Prawo zamówień publicznych zapisy dotyczące udzielania tzw. zamówień bagatelnych.   Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 projektu nowej ustawy Prawo...
35.
Konsekwencją braku zamieszczenia zmiany lub sprostowania treści ogłoszenia o zamówieniu, w przypadkach gdy jest to konieczne, może być zarzut naruszenia ustawy, które może mieć wpływ na wynik...
36.
Autorem ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) jest zamawiający i to on jest odpowiedzialny za przygotowanie tych dokumentów.   Zamawiający zobowiązany jest...
37.
Zastosowanie mechanizmu aukcji elektronicznej nie jest łatwe i rodzi szereg trudności – zarówno po stronie zamawiającego, jak i wykonawców – których skutkiem mogą być odwołania składane do KIO,...
38.
W dniach od 27 lutego do 1 marca 2019 r. w Otwocku odbyło się Forum Zamówień Publicznych dla Wykonawców. To pierwsza tego typu ogólnopolska konferencja mająca na celu wymianę wiedzy i doświadczeń...
39.
Omawiamy zawsze aktualny problem nadużyć finansowych w zamówieniach publicznych, wskazując jednocześnie rozwiązania pozwalające na uniknięcie lub zminimalizowanie ryzyka ich wystąpienia.   Pod...
40.
Omawiamy treść wyroku wydanego przez Krajową Izbę Odwoławczą w sprawie dotyczącej odrzucenia oferty z powodu naruszenia przepisów ustanawiających obowiązek składania dokumentów w postaci...
41.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska.   Czy błędy i sprzeczności w treści specyfikacji mogą powodować odrzucenie oferty wykonawcy? Zgodnie z...
42.
Udzielone przez zamawiającego wyjaśnienia, które prowadzą do zastąpienia określonej treści specyfikacji inną, do usunięcia lub dodania jakichś wymagań lub informacji, powinny być traktowane jako...
43.
Dlaczego w praktyce odróżnienie wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia od zmiany jej treści może rodzić pewne trudności?   Wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji istotnych...
44.
Czynność oszacowania wartości zamówienia jest jednym z podstawowych elementów całej procedury przygotowawczej planowanego postępowania o zamówienie publiczne.   Od ustalonej wartości zależy...
45.
Omawiamy przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, które jako lex specialis wobec ustawy Kodeks cywilny ograniczają zasadę swobody umów w toku prowadzenia postępowania.   Praktyka wskazuje,...
46.
Wskazanie przez zamawiającego terminu realizacji zamówienia jest elementem obligatoryjnym dokumentacji każdego postępowania.   W pierwszej części artykułu, która ukazała się w styczniowym...
47.
W jaki sposób należy przygotować opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, przy wykorzystaniu programu funkcjonalno-użytkowego? Zgodnie z obowiązującym...
48.
Zgodnie z art. 38 ust. 1 pzp wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Czy zamawiający musi udzielić wyjaśnień w odpowiedzi na taki...
49.
Nieprawidłowe obliczenie terminów przewidzianych przepisami pzp lub związanych z czynnościami określonymi w tej ustawie może rodzić daleko idące i nierzadko negatywne konsekwencje zarówno dla...
50.
W systemie zamówień publicznych pojęcie oferty ma niebagatelne znaczenie. Zależy od niego bowiem kształt decyzji podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców, w tym kwestia podstawowa: czy oferta...
51.
Czy zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia w celu przeciwdziałania upadłości wykonawcy lub podwykonawców narusza zasadę przejrzystości postępowania?   Odpowiedź na...
52.
Niezwłocznie po wyborze wykonawcy zamówienia publicznego albo po unieważnieniu postępowania zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom, którzy złożyli oferty, z wyjątkiem tego wykonawcy, którego...
53.
Zgodnie z pzp zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę.  ...
54.
W jaki sposób przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych – która stanowi lex specialis wobec ustawy Kodeks cywilny – ograniczają zasadę swobody umów w toku prowadzenia postępowania?   Zasada...
55.
Zgodnie z art. 2 pkt 11 pzp wykonawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła...
56.
Wskazanie przez zamawiającego terminu realizacji zamówienia jest elementem obligatoryjnym dokumentacji każdego postępowania. Polska ustawa Prawo zamówień publicznych w bardzo oszczędny sposób odnosi...
57.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest podstawowym dokumentem opracowywanym przez zamawiającego w postępowaniu o zamówienie publiczne. Zamawiający nie może sam decydować o terminie jej...
58.
W art. 145 ust. 1 pzp ustawodawca wskazuje, że zamawiający może odstąpić od umowy o zamówienie publiczne w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w...
59.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 pzp z postępowania wyklucza się wykonawców, którzy wprowadzają zamawiającego w błąd. Przywołane przepisy stają się coraz częstszym przedmiotem orzeczeń KIO, a w...
60.
Rozwiewamy wątpliwości nasuwające się w związku z wprowadzeniem art. 9a ust. 2 pzp, a dotyczące zobowiązania wykonawcy do przeprowadzenia wizji lokalnej przed złożeniem oferty.   Od 28 lipca...
61.
Jeżeli zamawiający uzna, że oprócz oświadczenia wykonawcy o akceptacji wymogów opisu przedmiotu zamówienia konieczne będzie zweryfikowanie oferowanego świadczenia za pomocą dodatkowych dowodów, może...
62.
Analizujemy skutki upływu terminu związania ofertą w zakresie możliwości wyboru oferty i podpisania umowy o udzielenie zamówienia – w świetle najnowszego orzecznictwa polskiego i unijnego, praktyki...
63.
W jaki sposób formułować zapisy siwz, aby pozostawały one w zgodzie z zasadą uczciwej konkurencji, w tym z regulacjami wynikającymi z art. 29 ust. 3 pzp?   W Koncepcji nowego prawa zamówień...
64.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska.   Czy zamawiający, pozyskując dane osobowe, przetwarza je w imieniu administratora? Krajowa Izba...
65.
W organizowanej już po raz trzynasty najważniejszej w Polsce konferencji poświęconej zamówieniom publicznym uczestniczyło rekordowo liczne grono osób, które na co dzień zajmują się tą tematyką –...
66.
Omawiamy prowadzenie postępowań w sytuacjach, w których zakresu zamówienia nie można z góry określić lub w których zamawiający posiada środki finansowe w ilości niewystarczającej na wykonanie całego...
67.
Do postępowania odwoławczego może przystąpić wykonawca, który wykaże posiadanie interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Postępowanie odwoławcze zostało...
68.
Jakie obowiązki związane z czynnością otwarcia ofert musi spełnić zamawiający w przypadku, gdy w postępowaniu nie wpłynęła żadna ważna oferta, a zatem otwarcie ofert jest praktycznie niemożliwe?...
69.
Z przepisu art. 91 ust. 3a pzp wynika, że jeżeli w postępowaniu o zamówienie publiczne złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z...
70.
Na podstawie stanowisk instytucji kontrolujących zamówienia na roboty budowlane finansowane z budżetu UE analizujemy nieprawidłowości występujące w zakresie formułowania przez zamawiających warunków...
71.
W potocznym języku pojęcia rozwiązania, wypowiedzenia czy odstąpienia od umowy często funkcjonują zamiennie, jednak ich znaczenie i skutki prawne są odmienne.  Nawiązując do artykułu...
72.
Już po raz czwarty w Kołobrzegu odbyła się ogólnopolska konferencja dla osób odpowiedzialnych za zamówienia publiczne w jednostkach sektora finansów publicznych – Forum Zamówień Publicznych dla...
73.
Przygotowując postępowanie, należy pamiętać, że jakiekolwiek wątpliwości dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia są przez KIO interpretowane na korzyść wykonawcy. W przypadku...
74.
Już od 18 października tego roku nastąpi pełna elektronizacja zamówień publicznych. Oznacza to, że oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenia (w tym JEDZ) będą...
75.
W dniu 20 kwietnia w gmachu biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się konferencja z okazji jubileuszu 20-lecia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych – najstarszej...
76.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska. Czy pzp gwarantuje wykonawcom przedłużenie terminu przewidzianego na składanie ofert wskutek udzielonej...
77.
W jakich sytuacjach zamawiający może ograniczyć podwykonawstwo, korzystając z art. 36a ust. 2 pzp, i jak to zrobić, by nie narazić się na zarzut naruszenia zasady uczciwej konkurencji? Zasada...
78.
Zmiana przepisów regulujących zasady ponoszenia kosztów w przypadku cofnięcia odwołania przez odwołującego stwarza pole do możliwych nadużyć. Zgodnie z pierwotnym brzmieniem § 5 ust. 1 pkt 3 lit. b...
79.
W ciągu ubiegłego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał 11 wyroków dotyczących zamówień publicznych. Były one efektem rozpatrywania zapytań prejudycjalnych zadanych przez sądy...
80.
Czy zamówienia na tzw. odnawialne źródła energii (OZE) to dostawa czy robota budowlana w rozumieniu pzp? Odnawialne źródła energii (dalej również: OZE) służą do produkcji energii elektrycznej...
81.
Czy po upływie terminów przewidzianych w art. 38 ust. 1 pzp wykonawcy nie mają prawa zadawać pytań dotyczących siwz? Co może wykonawca, jeżeli zamawiający zmodyfikuje specyfikację po upływie...
82.
W celu wsparcia podmiotów prowadzących postępowania o udzielenie zamówień na dostawy i usługi oraz wykonawców, którzy startują w tego typu postępowaniach, miesięcznik „Przetargi Publiczne”...
83.
Celem zadawania pytań do siwz, a w konsekwencji odpowiedzi na nie, jest doprecyzowanie lub uszczegółowienie intencji zamawiającego zawartych w specyfikacji. Specyfikacja istotnych warunków...
84.
Wykonawcy przez zadawanie pytań dotyczących treści siwz sygnalizują zamawiającemu pewne nieprawidłowości, polegające np. na ograniczeniu konkurencji. Zdarza się, że w swoich pytaniach wykonawcy...
85.
W minionym roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał 11 wyroków dotyczących zamówień publicznych. Były one efektem rozpatrywania zapytań prejudycjalnych zadanych przez sądy krajowe...
86.
Rzecz o elektronizacji Magdalena Michałowska e-Zamawiający W celu przygotowania elektronicznego oświadczenia JEDZ w jednym z formatów wskazanych w Krajowych Ramach Interoperacyjności – czyli w...
87.
Formułując pozacenowe kryteria oceny ofert, zamawiający ma prawo poszukiwania różnych rozwiązań. Prawo to ograniczone jest jedynie koniecznością powiązania kryteriów z przedmiotem zamówienia i...
88.
W dniach 19–21 marca w Toruniu odbyło się V Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane. Tematyka tegorocznej edycji Forum poświęcona była analizie problemów związanych z zamówieniami publicznymi...
89.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska. Czy zaniżenie poziomu warunków udziału w postępowaniu w zakresie zasobów technicznych i zawodowych może zostać...
90.
Po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej zamawiający powinien skierować do wykonawcy wezwanie w celu podpisania umowy. Co jednak należy zrobić, jeżeli jedna ze stron uchyla się od zawarcia...
91.
Choć treść art. 29 ust. 3 pzp funkcjonuje w obecnym brzmieniu już od wielu lat, to wciąż przepis ten budzi wiele kontrowersji, a wykonawcy i zamawiający nadal mają problem z jego stosowaniem w...
92.
Rzecz o elektronizacji Magdalena Michałowska e-Zamawiający Od 18 kwietnia 2018 r. zacznie obowiązywać art. 10a ust. 1 pzp w zakresie obowiązku składania formularza jednolitego europejskiego...
93.
Jak należy oceniać wskazywanie takich kryteriów oceny ofert w dokumentach przetargowych, które polegają na zwiększeniu kary umownej po stronie wykonawcy lub na zmniejszeniu kary umownej obciążającej...
94.
Kosztorys ofertowy umożliwia weryfikację założeń, jakie przyjął wykonawca przy opracowywaniu oferty – wskazuje, czy oferowany przedmiot jest poprawny, zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i...
95.
Zapisy umów o zamówienie publiczne zazwyczaj wskazują sytuacje, których wystąpienie umożliwi zamawiającemu odstąpienie od realizowanej umowy. Często pojawiającym się zapisem jest możliwość...
96.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska. Czy cena jednostkowa może stanowić podstawę odrzucenia oferty? Zgodnie z najnowszym orzecznictwem KIO (zob....
97.
Czy narzędzie przewidziane w kodeksie cywilnym, którego celem jest zabezpieczenie zapłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy, ma zastosowanie w zamówieniach publicznych? Wielokrotnie na łamach...
98.
Prezentujemy spojrzenie na postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone przez podmioty lecznicze przez pryzmat ich specyficznej działalności i dobra pacjenta. Czy należy różnicować...
99.
Jakie funkcjonalności i narzędzia muszą zapewnić zamawiający, aby odpowiednio po 18 kwietnia i 18 października 2018 r. realizować zamówienia w formie elektronicznej? Unia Europejska zadecydowała o...
100.
Po nowelizacji pzp z 2016 r. zasadą stało się żądanie dokumentów podmiotowych i przedmiotowych jedynie od wykonawcy, którego ofertę najwyżej oceniono. Czy tak ukształtowany stan prawny jest...
101.
Jak w praktyce wygląda kwestia składania przez wykonawcę wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego? Ustawa Prawo zamówień publicznych wskazuje na...
102.
Zaniżenie przez wykonawcę wartości składnika cenowego, nieskutkujące zaniżeniem całej ceny, nie jest podstawą do odrzucenia oferty w myśl art. 89 ust. 1 pkt 4 pzp, ale może ujawnić inne niż związane...
103.
Zgodnie z prawem zamówień publicznych odrzucenie oferty może nastąpić tylko w sytuacji, gdy wobec oferty zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 89 ust. 1 pzp, lub gdy wykonawca nie złożył...
104.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska. Czy brak uznania wadium na rachunku zamawiającego może być podstawą do odrzucenia oferty? Za skutecznie...
105.
Omawiamy kwestię zawierania w dokumentacji projektowej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia części niektórych elementów wyposażenia trwale związanego z obiektem budowlanym. Zgodnie z art. 31...
106.
Próbka, w zależności od intencji zamawiającego, może zostać potraktowana albo jako dokument potwierdzający spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez...
107.
Wpisując w siwz wymóg złożenia próbki, zamawiający musi sprecyzować, jaki jest cel tego żądania. Próbka może być bowiem składana w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub...
108.
W postępowaniach o stosunkowo małej wartości, kiedy ustalona przez zamawiającego kwota wadium nie jest wysoka, wykonawcy często wybierają pieniądz jako formę wnoszonego wadium. Zgodnie z wymogiem...
109.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska. Co należy rozumieć przez pojęcie „badanie próbki”? Zamawiający w siwz powinien szczegółowo opisać sposób...
110.
W jaki sposób zamawiający powinien przygotować opis przedmiotu zamówienia w przypadku zamawiania materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych? W myśl art. 29...
111.
Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016 r. niewątpliwie spełniła oczekiwania części zamawiających, dotyczące możliwości zastrzeżenia poufności informacji przekazywanych...
112.
Instytucja zaliczkowania w zamówieniach publicznych jest niedoceniana. Tymczasem warto ją „oswoić” i stosować. Zgodnie z definicją słownikową zaliczka to część należności wpłacana lub wypłacana z...
113.
Na gruncie rozporządzenia w sprawie dokumentów próbka jest traktowana jak dokument przedmiotowy. Zgodnie zaś z orzecznictwem KIO próbka może stanowić także treść oferty lub służyć ocenie w...
114.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska. Czy wykonawcy mogą zawsze ustanowić konsorcjum?   Wykonawca, zgodnie z wytycznymi pzp (art. 23) i...
115.
Rozbudowana regulacja dotycząca przesłanek zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego, określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 pzp, może powodować trudności interpretacyjne. Nowelizacja ustawy Prawo...
116.
Jeśli w postępowaniu prowadzonym w myśl art. 24aa ust. 1 pzp wybrany wykonawca nie wyrazi zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, zamawiający odrzuca tę ofertę, a następnie dokonuje ponownej...
117.
Jak należy interpretować niezmienioną w drodze ostatniej nowelizacji treść art. 94 ust. 3 pzp, aby było możliwe jego zastosowanie w kontekście zmienionych przepisów? Nowelizacja ustawy Prawo...
118.
Aby gwarancja wadialna skutecznie zabezpieczała interesy zamawiającego, dokument gwarancyjny musi spełniać wymogi formalnoprawne, a samo wadium musi zostać wniesione w odpowiednim terminie i...
119.
W postępowaniach o zamówienie publiczne, których wartość jest równa progom unijnym lub je przekracza, zamawiający ma obowiązek żądania wadium od wykonawców ubiegających się o to zamówienie....
120.
Przedstawiamy rezultaty analizy porównawczej, przygotowanej przez Bank Światowy, prezentującej uregulowania dotyczące zamówień publicznych w 180 państwach. Na początku 2017 r. Bank Światowy...
121.
Omawiamy funkcjonujący od zeszłego roku obowiązek formułowania i weryfikacji wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. Rok temu...
122.
Celem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie jest wybór oferty najbardziej poprawnej formalnie, lecz wybór oferty, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych...
123.
Obowiązujące od roku znowelizowane przepisy pzp dotyczące wskazywania w ofercie nazw podwykonawców wciąż budzą wątpliwości ze względu na ich wewnętrzną sprzeczność i pewną nieracjonalność....
124.
Dokumenty tworzone w administracji publicznej służą ochronie dowodowej oraz realizacji zasady jawności i przejrzystości działania. Jak na tę kwestię wpływają wprowadzone w 2016 r. przepisy pzp...
125.
Ustawodawca w pzp nie określa ani tego, kiedy dany zarzut odwołania należy uznać za przedwcześnie postawiony, ani też tego, jakie orzeczenie powinna wydać w takiej sytuacji Krajowa Izba Odwoławcza....
126.
Jakich dokumentów żądać na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania w odniesieniu do przesłanek obligatoryjnychi fakultatywnych? Analiza ogłoszeń o zamówieniu i specyfikacji...
127.
Dzięki użyciu w opisie przedmiotu zamówienia oznakowania, o którym mowa w art. 30a pzp, zamawiający korzysta z pewnego standardu wypracowanego dla danego rodzaju roboty budowlanej, usługi lub...
128.
Omawiamy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydany w maju 2017 r. w odpowiedzi na pytania prejudycjalne zadane przez Krajową Izbę Odwoławczą. W dniu 4 maja 2017 r. Trybunał...
129.
Jak się lepiej przygotować do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne zgodnie z przepisami pzp? Czasem warto mieć pod ręką „ściągę”, która wskaże najbardziej kluczowe aspekty, na które...
130.
Na jakie kwestie wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę, składając wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertę? W postępowaniach wieloetapowych wykonawca ubiegający się o...
131.
Forum Zamówień Publicznych dla Kadry Kierowniczej – konferencja dedykowana kierownikom jednostek – to okazja nie tylko do omówienia problematycznych, a wynikających z praktyki, zagadnień z zakresu...
132.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska. Jak postąpić w przypadku braku złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej w ustawowym terminie...
133.
Nowelizacja pzp z czerwca 2016 r. nałożyła na zamawiających obowiązek zamieszczenia w BZP lub przekazania Urzędowi Publikacji UE odpowiedniego ogłoszenia w razie zmiany umowy na podstawie art. 144...
134.
Krajowa Izba Odwoławcza postanawia o odrzucaniu odwołań wniesionych na podstawie przesłanki wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniach poniżej progów unijnych. Po nowelizacji pzp z 26 czerwca...
135.
W obecnym stanie prawnym stosowanie kryteriów pozacenowych często okazuje się koniecznością. Niejednokrotnie jednak nie spełniają one swojej roli, gdyż zamawiający stosują je tylko pro forma. Wybór...
136.
Omawiamy możliwość wykorzystania instytucji wyjaśnienia oraz zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w charakterze narzędzia korygującego błędy na etapie przygotowania postępowania....
137.
Omawiamy wyroki Sądu Unii Europejskiej (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji) wydane w ostatnim czasie w sprawach dotyczących problematyki wykluczenia oferentów ze względu na konflikt interesów....
138.
Dokonując podmiotowej oceny wykonawcy w postępowaniu, zamawiający korzysta z ustawowego katalogu obligatoryjnych przesłanek wykluczenia z postępowania; może przy tym zastosować także przesłanki...
139.
Przy uwzględnieniu określonej specyfiki zamówienia wizja lokalna może być znaczącym ułatwieniem dla wykonawców sporządzających ofertę. Jednak nie może ona być postrzegana jako substytut opisu...
140.
Definiowanie kar umownych w siwz i ich egzekwowanie w toku realizacji zamówienia bywa częstym przedmiotem sporów. Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 16 pzp zamawiający zamieszcza w siwz istotne dla stron...
141.
Odrzucając ofertę, wykluczając wykonawcę albo unieważniając postępowanie o zamówienie publiczne, zamawiający zobligowany jest do wskazania uzasadnienia faktycznego i prawnego dla podejmowanej...
142.
Za przygotowanie ogłoszenia o zamówieniu i siwz odpowiedzialny jest zamawiający i nie może on skutkami swojego nienależytego działania w tym zakresie obciążać wykonawców. Prawidłowo przygotowane...
143.
Omawiamy odpowiedzi udzielone przez UZP na pytania zadane przez użytkowników systemu zamówień publicznych, związane ze stosowaniem znowelizowanych przepisów dotyczących możliwości dzielenia zamówień...
144.
W oczekiwaniu na rewolucję w pzp i pełne zinformatyzowanie procesu udzielania zamówień publicznych warto korzystać z narzędzi elektronicznych i w celu wyboru najkorzystniejszej oferty stosować...
145.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska. Czy zamawiający może nie dookreślić przedmiotu zamówienia w treści siwz, powołując się na ochronę danych w...
146.
Klauzule umowne przygotowane na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji mogą być przez zamawiających wykorzystane podczas konstruowania wzoru umowy lub jej istotnych postanowień, przy uwzględnieniu...
147.
Omawiamy możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w związku z upływem terminu realizacji zamówienia. Upływ terminu na realizację zamówienia lub jego części może...
148.
Obszar zamówień obronnych wymaga znajomości wielu aktów normatywnych. Decyzja o tym, czy zamówienia powinny być objęte wyłączeniem stosowania pzp, musi być poprzedzona dogłębną analizą każdego...
149.
Omawiamy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydany w lipcu 2016 r. w odpowiedzi na pytanie prejudycjalne dotyczące momentu podania oferentom informacji o metodzie oceny ofert. W dniu...
150.
Pacta sunt servanda – umów należy dotrzymywać. Nie zawsze jednak zamawiający kierują się tą starorzymską zasadą, często nadużywając przepisu art. 145 ust. 1. Umowa o zamówienie publiczne powinna...
151.
Nowy rok otwieramy nową rubryką, w ramach której będą omawiane najistotniejsze z punktu widzenia wykonawców zagadnienia związane z ubieganiem się o zamówienie publiczne. W niniejszym opracowaniu...
152.
W postępowaniach poniżej progów unijnych powstał spór dotyczący zakresu zaskarżenia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. Jest to konsekwencja niejasnych przepisów, które stwarzają pole do...
153.
Wymóg dotyczący zatrudnienia na umowę o pracę osób realizujących zamówienie oraz obowiązek dokumentowania tego zatrudnienia przez wykonawców budzą wiele wątpliwości wśród zamawiających. Wiele nowych...
154.
Gdy treść oferty nie odpowiada treści siwz, zamawiający zobowiązany jest do jej odrzucenia na podstawie przepisu art. 89 ust. 2 pzp. Mimo faktu, że przepis ten obowiązuje już od wielu lat...
155.
Działalność Centralnego Biura Antykorupcyjnego ma na celu m.in. wykrywanie nieprawidłowości w zakresie stosowania procedur zamówień publicznych oraz wydatkowania środków publicznych. Centralne Biuro...
156.
Możliwość stosowania prawa opcji w zamówieniach publicznych nie wynika z art. 34 ust. 5 pzp, lecz z zasady swobody umów, wyrażonej w art. 3531 kodeksu cywilnego. Prawo opcji w zamówieniach...
157.
W jaki sposób zamawiający powinien się zabezpieczyć przed sytuacją, w której na etapie realizacji zamówienia wykonawca nie dotrzymuje kryteriów oceny ofert, mimo że jego oferta w trakcie procedury...
158.
W odniesieniu do dokumentów i oświadczeń składanych przez wykonawcę na podstawie art. 25a i art. 26 ust. 1 i 2 pzp ustawodawca wymaga wprost, by były one aktualne na dzień złożenia. Z założenia...
159.
Z art. 86 ust. 1 pzp wynika, że z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu wyznaczonego na ich otwarcie. Jak powinien się zachować zamawiający w sytuacji, gdy jednak dojdzie do...
160.
Prezentujemy porady Komisji Europejskiej dotyczące uwzględniania kwestii związanych z ochroną środowiska w trakcie udzielania i realizacji zamówień publicznych. W kwietniu 2016 r. ukazała się...
161.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Mateusz Saczywko. Jako wykonawca zostaliśmy zaproszeni do wzięcia udziału w dialogu technicznym. Zamawiający zamierza go wszcząć na...
162.
Na gruncie ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw dotychczasowy zakres stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych został poszerzony....
163.
Jakikolwiek generalny zakaz prawny naśladowania jest niemożliwy do zaakceptowania – prowadziłby on do stagnacji w gospodarce. Gdzie jednak przebiega granica między naśladownictwem dozwolonym a tym,...
164.
Tajemnica przedsiębiorstwa Agnieszka Szulakowska prawnik, doradca; kieruje Biurem Zamówień Publicznych w jednostce sektora finansów publicznych Okiem zamawiającego Zasada jawności (art. 8 ust. 1...
165.
Instytucja kontrolująca nie zawsze ma możliwość zrealizowania, przy wykorzystaniu tylko własnych zasobów kadrowych, kontroli postępowań o zamówienie publiczne przeprowadzanych przez inne instytucje....
166.
Nowelizacja pzp wprowadza zmiany m.in. w zakresie zasady jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, która jest jedną z podstawowych zasad prowadzenia postępowań. Długo wyczekiwana...
167.
Implementacja art. 57 dyrektywy 2014/24/UE wymusiła wykreślenie dotychczasowych przesłanek wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 2–11 oraz ust. 2 i 2a pzp. W ich miejsce ustawodawca...
168.
W pzp funkcjonują dwa pojęcia, których zamawiający czasami używają zamiennie: „opis przedmiotu zamówienia” oraz „określenie przedmiotu zamówienia”. Nie przez przypadek jednak ustawodawca rozróżnia...
169.
Czy każda zmiana realizowanej umowy o zamówienie publiczne będzie możliwa do rozliczenia w ramach przyznanej dotacji unijnej? Dokonywanie zmian realizowanych umów o zamówienie publiczne wiąże się z...
170.
Literalna interpretacja przepisów pzp odnoszących się do terminów na wniesienie odwołania może de facto pozbawić wykonawców prawa do sądu. Zgodnie z art. 1 ust. 3 dyrektywy odwoławczej1 „Państwa...
171.
Złożenie i otwarcie ofert Agnieszka Szulakowska prawnik, doradca; kieruje Biurem Zamówień Publicznych w jednostce sektora finansów publicznych Okiem zamawiającego Kwestie związane ze złożeniem i...
172.
Kierowanie przedsiębiorstwem zawsze związane jest z pewnym ryzykiem uzależnionym od rodzaju prowadzonej działalności oraz zdarzeń losowych. Ubezpieczenie jednostki może uratować ją przed poważnymi...
173.
Czy umowę dotyczącą świadczenia usług transportu sanitarnego zamawiający może zawrzeć na podstawie konkursu ofert? Na przestrzeni ostatnich lat pojęcie transportu sanitarnego jako elementu...
174.
Niektóre zachowania wykonawców, mimo że formalnie mogą się wydawać zgodne z regulacjami normatywnymi, wykraczają poza treść danego prawa podmiotowego. Procedura udzielania zamówień publicznych...
175.
Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 27 ust. 1 pzp zamawiający wskazuje w siwz formę porozumiewania się z wykonawcami w toku postępowania o zamówienie publiczne (droga elektroniczna, faks lub...
176.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Mateusz Saczywko. Jako wykonawca wskazaliśmy w ofercie, że powołujemy się na potencjał podmiotu trzeciego, lecz po uważniejszym...
177.
Omawiamy najważniejsze zmiany dotyczące zasad odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych, które mają być wprowadzone w związku z nowelizacją ustawy Prawo zamówień...
178.
Kryteria oceny ofert Agnieszka Szulakowska prawnik, doradca; kieruje Biurem Zamówień Publicznych w jednostce sektora finansów publicznych Okiem zamawiającego Kwestie związane z kryteriami oceny...
179.
Cecha oczywistości omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 1 i 2, stoi w sprzeczności z koniecznością żądania od wykonawcy wyjaśnienia treści oferty, do którego uprawnia zamawiającego art. 87...
180.
Jak traktować błędy, które popełnia zamawiający w siwz? Jakie są skutki pojawienia się rozbieżności? Czy zamawiający ma prawo – tak jak wykonawca – popełnić „oczywiste omyłki”? Konstruując...
181.
Czy wykonawca zawsze ma obowiązek złożyć oświadczenie, o którym mowa w art. 91 ust. 3a pzp? Jakie są skutki jego niezłożenia? Od 1 lipca 2015 r. obowiązuje ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie...
182.
Omawiamy nowe regulacje dotyczące kwestii związanych z udostępnianiem zasobów podmiotu trzeciego, zaproponowane w ramach nowelizacji pzp. Udział podmiotu trzeciego w postępowaniu o udzielenie...
183.
Wysokie standardy uczciwości i etycznego postępowania w procesach związanych z wdrażaniem POIiŚ 2014–2020 to kluczowy element tworzenia wiarygodności i zaufania oraz dbałości o dobry wizerunek...
184.
W przypadku gdy jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, możliwe jest opisanie go przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, pod warunkiem dopuszczenia równoważności...
185.
Zastrzegając poufny charakter informacji zawartych w dokumentach składanych w postępowaniu, wykonawca musi wykazać zamawiającemu, że informacje te rzeczywiście posiadają przymiot tajemnicy...
186.
Kolejne zmiany wprowadzane w pzp promują pozaekonomiczny cel zamówień publicznych, jakim jest wspieranie innowacyjności. Czym jest innowacyjność i czy polscy zamawiający są gotowi na takie zmiany?...
187.
Wydaje się, że ustawowe wymogi dotyczące opisu przedmiotu zamówienia utrudniają osiągnięcie innowacyjności – w art. 29 ust. 1 pzp wskazano, że przedmiot ma być opisany w sposób jednoznaczny. Oznacza...
188.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Mateusz Saczywko. Od wielu lat postępowanie na usługi cateringowe wygrywa u nas ten sam wykonawca. Nie jesteśmy do końca zadowoleni...
189.
Brak dbałości członków komisji przetargowej podczas oceny zgodności oferowanych dostaw z treścią siwz może mieć niebagatelne konsekwencje nie tylko na gruncie pzp. Zasadniczym celem postępowania o...
190.
W celu uniknięcia kłopotów związanych ze wskazywaniem przez wykonawców niewłaściwej stawki VAT w składanych ofertach zamawiający może wystąpić o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej....
191.
Forma dokumentów, oferty i komunikacji Agnieszka Szulakowska prawnik, doradca; kieruje Biurem Zamówień Publicznych w jednostce sektora finansów publicznych Okiem zamawiającego Zgodnie z art. 36 ust....
192.
Zastosowanie terminu płatności jako kryterium oceny ofert powinno być związane z przedmiotem zamówienia i uzasadnione jego specyfiką, a także obiektywnymi potrzebami zamawiającego. Przygotowując...
193.
Zamawiający, badając zdarzenia z przeszłości wykonawcy, musi rozstrzygnąć, czy wykonawca dopuścił się poważnych naruszeń zawodowych i czy były one zawinione. Jeśli tak, to wykonawcę należy wykluczyć...
194.
Realizacja procesu budowlanego z perspektywy zamawiających i wykonawców Zamówienia publiczne na roboty budowlane to tematyka specyficzna i obszerna. Prelegenci kolejnej konferencji poświęconej temu...
195.
Zmiany, jakie ustawodawca przewiduje w prawie zamówień publicznych, mają doniosłe znaczenie i mogą całkowicie przemodelować istniejącą praktykę udzielania zamówień. Do 18 kwietnia 2016 r. Polska...
196.
Od momentu wejścia w życie ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązuje regulacja wskazana w art. 142 ust. 5 pzp. Przepis ten stanowi, że umowy zawierane...
197.
Jeżeli rozwiązania zawarte w projekcie wykonawczym są sprzeczne lub niezgodne z projektem budowlanym, to nie mogą być uznane za wiążące. Nadrzędnym celem prowadzenia wielofazowego procesu...
198.
Z jakimi utrudnieniami i dodatkowymi obowiązkami po stronie zamawiającego wiąże się udział restrukturyzowanego wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcie z nim umowy?...
199.
Warunki udziału w postępowaniu + dokumenty Agnieszka Szulakowska prawnik, doradca; kieruje Biurem Zamówień Publicznych w jednostce sektora finansów publicznych Okiem zamawiającego Warunki udziału w...
200.
Możliwość powierzenia realizacji zadań publicznych spółkom komunalnym z pominięciem przepisów pzp istnieje od lat. Pytanie, jak na tę sytuację wpłynie uregulowanie w prawie krajowym kwestii tzw....
201.
Formułując w siwz wymogi dotyczące personelu wykonawcy, który będzie brał udział w realizacji zamówienia, zamawiający często wymagają, aby każdy członek zespołu wykonawcy posługiwał się biegle...
202.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Mateusz Saczywko. Podczas otwarcia ofert okazało się, że wykonawca nie dołączył drugiej strony formularza ofertowego, na której...
203.
W uzasadnionych przypadkach zamawiający może żądać od wykonawców przedłożenia certyfikatów potwierdzających, że spełniają oni wysokie warunki środowiskowe. System Ekozarządzania i Audytu (EMAS, ang....
204.
siwz + wyjaśnienia + terminy   OKIEM ZAMAWIAJĄCEGO   Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest podstawowym i najważniejszym dokumentem opracowywanym w ramach przygotowania...
205.
Inwestycje mające na celu termomodernizację obiektu mogą być zrealizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” lub przy rozdzieleniu prac budowlanych od zadania polegającego na opracowaniu...
206.
Czy wykonawca, który nie zgodził się na przedłużenie terminu związania ofertą (w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego bądź z własnej inicjatywy), ma prawo do wnoszenia środków ochrony prawnej?...
207.
Artykuł 87 ust. 2 pkt 3 pzp ma charakter ocenny: zamawiający po analizie konkretnego stanu faktycznego musi podjąć samodzielnie decyzję w zakresie poprawy treści oferty. Zgodnie z treścią art. 89...
208.
Zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp zamawiający jest zobowiązany do poprawienia w ofercie innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z siwz, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty. Zatem...
209.
Omyłki, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp, powinny mieć taki charakter, by zamawiający mógł samodzielnie dokonać czynności polegającej na ich poprawie, bez udziału wykonawcy. Stąd też...
210.
Jeśli zamawiający, wprowadzając zmiany do umowy o zamówienie publiczne, łamie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, to jednocześnie ponosi on odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów...
211.
Ogłoszenie o zamówieniu (publikacja ogłoszenia i poszukiwanie informacji na temat wszczętych postępowań) OKIEM ZAMAWIAJĄCEGO W trybie przetargu nieograniczonego, ograniczonego, negocjacji z...
212.
Jak ocenić działanie wybranego wykonawcy, który nie stawia się do podpisania umowy o zamówienie w wyznaczonym przez zamawiającego miejscu i terminie albo nie dopełnia formalności opisanych w siwz?...
213.
Wykonawca we wskazanym terminie nie może zmienić złożonej oferty  ani jej wycofać, ponieważ jest nią związany aż do upływu określonego przez zamawiającego terminu. W pzp nie uregulowano kwestii...
214.
Zamawiający, jako podmiot organizujący usługi o charakterze użyteczności publicznej, nie może wykorzystywać swojej pozycji dominującej w celu ograniczania konkurencji na rynku zamówień publicznych....
215.
Jeśli zamawiającemu trudno jest ustalić zakres, wielkość lub termin realizacji zamówień, których potrzeba udzielenia w przyszłości jest niemal niewątpliwa, może on przeprowadzić postępowanie o...
216.
Przez stosowanie środowiskowych kryteriów oceny ofert, systemów i środków zarządzania środowiskiem, a także ekoetykiet zamawiający mogą promować ochronę środowiska i zrównoważony rozwój. W wyniku...
217.
Powszechną praktyką wykonawców jest składanie ofert, które podpisane są nie przez osoby uprawnione do reprezentacji, wskazane we właściwym rejestrze, ale przez ustanowionego pełnomocnika. W pzp nie...
218.
Zamawiający ma prawo zawrzeć w umowie z wykonawcą postanowienia, za pomocą których ureguluje kwestie niewskazane w pzp. Nie tak dawno temu i nie tak bardzo daleko żył sobie zamawiający. Pewnego dnia...
219.
Na co należy zwrócić uwagę w przypadku postępowań dotyczących zamówień na towary, które w myśl nowych regulacji powodują powstanie obowiązku podatkowego po stronie zamawiającego? Od początku lipca...
220.
Jakie są prawne konsekwencje dla prowadzonego postępowania i zawartej umowy o zamówienie publiczne w przypadku odstąpienia od umowy przez jednego członka konsorcjum? Praktyką zamówień publicznych...
221.
Czy przekazanie wykonawcom badań gruntu w ramach dokumentacji projektowej jest wymagane przepisami prawa, czy też należy to uznać za dobrą wolę zamawiającego? Wykonawcy uczestniczący w...
222.
Jakie obowiązki względem próbek obciążają zamawiającego już po udzieleniu zamówienia, jeśli na etapie prowadzenia postępowania wymagał od wykonawców ich złożenia? Zamawiający, nabywając określone...
223.
W treści nowych dyrektyw zawarto przesłanki zmiany umowy o zamówienie publiczne. Implementacja tych regulacji do prawa krajowego złagodziłaby restrykcyjność zapisów pzp. Niniejszy artykuł ma na celu...
224.
Co do zasady dyrektywy wiążą każde państwo członkowskie w odniesieniu do rezultatu, który ma być osiągnięty. W pewnych przypadkach mogą one jednak wywierać skutek bezpośredni. W lutym 2014 r....
225.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Mateusz Saczywko. Wraz z ofertą złożyliśmy oświadczenie, zgodnie z którym w celu wykazania spełniania...
226.
Wykonawca nie jest ubezpieczycielem zaniechań czy niewłaściwych decyzji zamawiającego, a postanowienia umowy nie mogą obligować wykonawcy do wyceny takiego ryzyka i wliczania go do wartości...
227.
Czy umowy dotyczące podwykonawstwa w zamówieniach publicznych mogą nosić znamiona niedozwolonej współpracy podmiotów, stanowiąc porozumienia sprzeczne z przepisami o ochronie konkurencji? Zamówienia...
228.
Od właściwego zaplanowania i opracowania dokumentacji projektowej zależy sukces całej inwestycji budowlanej. Dobrze opracowana dokumentacja projektowa jest gwarancją zrealizowania inwestycji w pełni...
229.
Kryterium okresu gwarancji może przynieść wymierne korzyści, pod warunkiem dochowania przez zamawiającego staranności przy opisie warunków gwarancji oraz zastosowania tego kryterium do oceny ofert....
230.
Decyzje zamawiającego co do treści zamieszczanych w protokole informacji na różnych etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego mają istotny wpływ na przebieg postępowania. Obowiązkiem...
231.
Uwolnienie od reżimu regulacji pzp w przypadku udzielania zamówień o wartości podprogowej nie oznacza braku jakichkolwiek zasad. Konieczne jest stosowanie reguł ogólnych wskazanych w kodeksie...
232.
W jaki sposób na etapie oceny ofert zamawiający może sprawdzić, czy personel wykonawcy posiada wymagane uprawnienia, które gwarantują właściwe wykonanie zamówienia? Specyfika niektórych zamówień...
233.
W postępowaniach poniżej progów unijnych KIO odrzuca odwołanie, jeżeli dotyczy ono innych czynności niż wymienione w art. 180 ust. 2 pzp. Nie oznacza to jednak, że w takiej sytuacji wykonawca...
234.
Umowa ramowa jest procedurą stosowaną w celu zawarcia umowy o zamówienie publiczne. Odbywa się ona przy odpowiednim wykorzystaniu przepisów o przetargu nieograniczonym, przetargu ograniczonym lub...
235.
W pzp nie wskazano, jakie czynności wykonawcy mają być uważane za wyrażenie braku zgody na poprawienie „innej omyłki”. Brak precyzyjnego zapisu regulującego tę kwestię rodzi wątpliwości...
236.
Omawiamy przepisy prawne obowiązujące zamawiającego i wykonawcę w okresie od momentu złożenia oferty do chwili podpisania umowy o zamówienie publiczne. Celem postępowania o udzielenie zamówienia...
237.
Wykonawca ma prawo wystąpić do zamawiającego o udostępnienie planu zamówień publicznych, w którym znajdują się m.in. szacunkowe wartości planowanych na dany rok zamówień publicznych. Zanim...
238.
Czy zamawiający może poprawić – jako omyłkę – niewłaściwie wskazaną stawkę VAT w ofercie wykonawcy, czy raczej powinien odrzucić taką ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 pzp? Zgodnie z art. 89...
239.
Instytucje zamawiające mają możliwość wykluczania wykonawców nierzetelnych, w szczególności z uwagi na poważne wykroczenia zawodowe, jakich wykonawcy ci dopuścili się w uprzednio realizowanych...
240.
Czy zamawiający może uznać odbiór odpadów za usługę powszechnie dostępną o ustalonych standardach jakościowych, czy raczej – zamawiając takie usługi – powinien zastosować pozacenowe kryteria oceny...
241.
Istotnym elementem umowy o zamówienie publiczne jest termin płatności wynagrodzenia należnego wykonawcy. Z reguły termin ten jest określany przez zamawiającego na etapie siwz (np. we wzorze umowy)....
242.
Gwarancje ubezpieczeniowe lub bankowe mają zastąpić złożenie kaucji pieniężnej, która ze swojej istoty jest najpewniejsza. Zastępując „żywą gotówkę”, gwarancje muszą zapewniać ten sam poziom...
243.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Mateusz Saczywko. Zamawiający zamieścił w siwz zapis, zgodnie z którym wadium wniesione w formie gwarancji...
244.
Czy zamawiający jest uprawniony do ukształtowania zapisów przyszłej umowy w sposób, który skracałby ustawowy termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy? Zamawiający, chcąc...
245.
Funkcjonujące od zeszłego roku brzmienie art. 90 ust. 1 pzp obliguje zamawiającego do weryfikacji każdej oferty, której cena jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen...
246.
Udzielanie zamówień na modernizację, rozbudowę czy modyfikację systemu informatycznego odbywa się z reguły w trybie zamówienia z wolnej ręki. Czy jest to prawidłowe i znajduje uzasadnienie w pzp?...
247.
Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca, aby potwierdzić, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp, przedkłada wraz z wnioskiem lub ofertą...
248.
Czy zamawiający może wymagać od wykonawcy złożenia każdego dokumentu, jakiego tylko sobie zażyczy? Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych wskazują zakres dokumentów, jakich może żądać...
249.
Wyrok KIO 656/15 warto poddać analizie, odwołując się do ugruntowanej linii orzeczniczej dotyczącej korzystania przez wykonawcę z zasobów innych podmiotów. Prawo wykonawcy wynikające z art. 26 ust....
250.
Zabezpieczenie zapłaty wadium przez konsorcjum może przybrać jedną z form wskazanych w art. 45 ust. 6 pzp. Jednak wybór formy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej może okazać się problematyczny....
251.
Ustawa wskazuje na różne formy wniesienia wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawcy często decydują się na skorzystanie z gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych. Niestety,...
252.
Standard monachijski oferuje najszersze i najbardziej kompleksowe  ubezpieczenie tzw. wszystkich ryzyk budowy. Takiego pokrycia ubezpieczeniowego oczekują inwestorzy oraz wykonawcy robót. W...
253.
Dla obliczenia wysokości należnego wykonawcy wynagrodzenia ryczałtowego – w odróżnieniu od wynagrodzenia kosztorysowego – nie mają znaczenia faktyczne nakłady poniesione przez wykonawcę. W...
254.
Składane przez wykonawców oferty nie zawsze zawierają jednoznaczne informacje. Jak powinien postąpić zamawiający, gdy treść jednego dokumentu jest sprzeczna z treścią drugiego albo gdy informacje są...
255.
Zgodnie z nowym brzmieniem art. 91 ust. 1c i 3a pzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i...
256.
Zamawiający ma prawo do przekazania osobie trzeciej części lub całości odpowiedzialności za wypłatę wynagrodzenia należnego wykonawcy. Czynność taka nie zmierza do wywołania skutków prawnych...
257.
W związku z rozwojem technologii filmowej nie tylko zmienia się sprzęt, na którym realizowane są kinowe projekcje, zmianom podlegają także wymagania stawiane osobom obsługującym nowe urządzenia...
258.
Zdanie odrębne może wynikać z różnej interpretacji przepisów prawa lub z odmiennego doświadczenia. Złożenie go może uchronić członka komisji przetargowej od ewentualnej odpowiedzialności karnej....
259.
Czy wykonawca może powoływać się na potencjał innego podmiotu w kwestii posiadania uprawnień, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 pzp? Jak to wygląda w przypadku konsorcjum lub korzystania z...
260.
Stosowanie funkcjonującego od niedawna art. 91 ust. 2 i 2a pzp nie może się odbywać w oderwaniu od odpowiedzialności za przestrzeganie zasad celowego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych....
261.
Jednym z podstawowych obowiązków jednostek sektora finansów publicznych jest stosowanie pzp przy dokonywaniu wydatków. Nad zapewnieniem prawidłowej realizacji tego obowiązku czuwają odpowiednie...
262.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Marcin Meducki. Artykuł 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi, że o udzielenie...
263.
Zamawiający może w ramach postępowania wyróżnić część podstawową, która z pewnością zostanie zamówiona, oraz część opcjonalną, której zamówienie będzie fakultatywne. Zamówienia publiczne z...
264.
Artykuł 6 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zakazuje dokonywania uzgodnień we wszystkich przetargach, bez względu na status organizatora, przedmiot przetargu czy charakter...
265.
Audytor efektywności energetycznej opracowuje analizę zużycia energii i stanu obiektu lub urządzeń oraz wykaz przedsięwzięć służących poprawie tej efektywności wraz z informacjami o ich opłacalności...
266.
Podczas badania ofert pod kątem rażąco niskiej ceny zamawiający może mieć wątpliwość co do tego, jakie wartości powinien brać pod uwagę, porównując cenę oferty z wartością zamówienia. Analizując...
267.
Jeśli zamawiający chce mieć możliwość weryfikacji sposobu kalkulacji cen jednostkowych przez wykonawcę, powinien zawrzeć w siwz odpowiednie zapisy, jednoznacznie określając zasady kalkulacji tych...
268.
Choć ustawodawca umożliwił wykonawcom wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia, to rodzi się jednak pytanie, czy łączenie (sumowanie) zasobów jest zawsze dopuszczalne. Jeżeli chcemy położyć...
269.
Wynagrodzenie wykonawcy stanowi jeden z elementów przedmiotowo istotnych w umowie o roboty budowlane. Odnosząc się do art. 647 kc, należy uznać, że z samej istoty tej umowy wynika konieczność...
270.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Grzegorz Mazurek. Jak powinien obliczać cenę wykonawca spoza Unii Europejskiej? Zamawiający musi uiścić...
271.
Możliwość waloryzacji zwiększa poczucie bezpieczeństwa stron umowy: wykonawców – gwarantując im utrzymanie stałego zysku –  i zamawiających – zapewniając, że jakość realizacji umowy będzie...
272.
Czy korzystając z zasady swobody zawierania umów, wynikającej z art. 3531 kc, zamawiający mają nieograniczone możliwości tworzenia umów, których wzory stanowią część siwz? Zamawiający ma...
273.
Opisując przedmiot zamówienia na usługę niszczenia dokumentów, zamawiający powinien pamiętać m.in. o konieczności określenia powierzchni ścinka, zgodnie z zasadą, że im cenniejsze informacje, tym...
274.
Omawiamy orzecznictwo związane z rozszerzeniem i ograniczeniem zakresu podwykonawstwa przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamówień...
275.
Właściwy dobór kryteriów oceny ofert w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia na usługi będzie uzależniony m.in. od tego, czy zamawiana usługa ma charakter priorytetowy, czy niepriorytetowy....
276.
Uzależnienie konieczności doliczenia podatku od towarów i usług do ceny oferty od tego, czy ofertę składa wykonawca z UE, czy też podmiot spoza jej terytorium, wydaje się przeczyć zasadzie równego...
277.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Piotr Pieprzyca. Kiedy termin płatności za wykonane roboty budowlane będzie uzasadnionym kryterium wyboru...
278.
Działanie niezgodne z pzp należy uznać za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, jeśli miało ono wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przedmiotem rozważań zawartych...
279.
Czy zamawiający może udostępnić każdemu zainteresowanemu zawarte umowy o zamówienie publiczne albo aneksy do tych umów?  Odpowiedzi należy szukać w orzecznictwie sądowym. Patrząc przekrojowo na...
280.
Planując przeprowadzenie zamówienia na roboty budowlane, należy pamiętać o wytycznych wskazanych w rozporządzeniach określających szczegółowo zakres i formy projektu budowlanego oraz dokumentacji...
281.
Potrzebę ingerencji zamawiającego w rodzaj stosunku łączącego wykonawcę z pracownikiem należy uzasadnić przedmiotem lub charakterem czynności wykonywanych przez osoby uczestniczące w realizacji...
282.
Czy wykonawcy należący do jednej grupy kapitałowej, którzy złożą oferty na różne części tego samego zamówienia, podlegają przesłance wykluczenia wskazanej w art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp? Stosownie do...
283.
Składy orzekające KIO wskazują, że nie można wybrać oferty, której termin związania minął. Jednak nie określają jednoznacznie, czy należy wykluczyć wykonawcę, który samodzielnie nie przedłużył...
284.
Jednym z elementów oceny ofert składanych w zamówieniach na zaprojektowanie i wykonanie może być ocena wstępnej koncepcji  projektowej całego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Ogólne zasady oceny...
285.
Najczęściej stosowanymi obecnie kryteriami są cena i termin realizacji noraz okres gwarancji. Wydaje się jednak, że przyjęcie takich kryteriów narusza zasadę wynikającą z art. 44 ust. 3 pkt 1 ufp....
286.
W drodze ostatniej nowelizacji ustawodawca nałożył na zamawiających obowiązek stosowania innych niż cena kryteriów wyboru oferty, podając jednocześnie w art. 91 ust. 2 pzp przykłady takich...
287.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Mateusz Saczywko. Zamawiający otrzymał anonimową informację, zgodnie z którą dwóch wykonawców, którzy...
288.
Aby móc skutecznie kwestionować czynności lub zaniechania zamawiającego, wykonawca powinien wiedzieć, od jakich okoliczności uzależniony jest początek biegu terminu na złożenie odwołania i co uznaje...
289.
W obliczu trudności, jakie pojawiają się po stronie zamawiającego podczas formułowania opisu przedmiotu zamówienia oraz określania kryteriów oceny ofert, warto rozważyć skorzystanie z dialogu...
290.
Podstawowe reguły, jakimi rządzi się system zamówień publicznych w Polsce, wynikają z prawa unijnego i przepisów prawa cywilnego. Przypominamy, jaka jest ich rola oraz które z nich są...
291.
W jednym ze swych wyroków KIO wskazywała, że prawo nie zezwala na weryfikację przez zamawiającego rzetelności podmiotu trzeciego, z którego potencjału korzysta wykonawca. Wyrok ten został zaskarżony...
292.
Prawo przewiduje konkretne sankcje za zakłócanie przez wykonawców uczciwej konkurencji, np. przez stosowanie praktyk, które mają na celu ograniczenie innym podmiotom dostępu do zamówienia....
293.
Zmowy przetargowe stanowią niewątpliwie jedno z najbardziej negatywnych zjawisk sektora zamówień publicznych. Powodują one sztuczne zawyżenie ceny oferty najkorzystniejszej i eliminowanie...
294.
Omawiamy umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, podlegające procedurze przedłożenia zamawiającemu, zgodnie z art. 143b ust. 8 pzp. Zgodnie z ustawą – Prawo zamówień...
295.
Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi związane z badaniami pracowników, zamawiający musi uwzględnić zasady wskazane w kodeksie pracy i w rozporządzeniu w sprawie badań...
296.
Zmiany w pzp, spowodowane ostatnią nowelizacją, dają możliwość zwiększenia jakości usług ochrony oraz poprawy sytuacji pracowników zatrudnianych w celu realizacji zamówień na tego typu usługi. Do...
297.
Próba zastosowania jakości jako kryterium uzupełniającego może się okazać problematyczna dla zamawiającego. Musi on bowiem pamiętać przy tym o konieczności zachowania szeregu zasad wynikających z...
298.
Odnosząc się do art. 630 § 1 kc, należy uznać, że roboty dodatkowe to takie roboty, które są objęte przedmiotem zamówienia, ale nie były przewidziane w zestawieniu prac planowanych, będących...
299.
Zamawiający może zaspokoić roszczenia ze środków z tytułu zabezpieczenia, jeśli uzna, że wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązania wynikające z zawartej umowy o realizację...
300.
Kształtując opis pożądanego poziomu realizacji usługi ochrony, wykonawca powinien potwierdzić, że spełnia wymagania określone przez zamawiającego, i poddać swoje rozwiązania pod ocenę m.in. w...
301.
Od 19 października 2014 r. zamawiający może wymagać, by pracownicy wykonawcy lub podwykonawcy realizujących zamówienie byli zatrudniani na podstawie umów o pracę. Od zawsze w przepisach ustawy –...
302.
Choć wskazany w pzp katalog kryteriów oceny ofert ma charakter otwarty, to zamawiający, formułując kryteria w danym postępowaniu, musi pamiętać, że powinny one być związane z przedmiotem zamówienia....
303.
Wadium składane przez wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może zostać zatrzymane w myśl regulacji zawartej w znowelizowanym art. 46 ust. 4a pzp. Od 19 października 2014...
304.
W myśl zmienionych ostatnią nowelizacją przepisów ciężar dowodu, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy, który ją złożył, a jeśli wykonawca ten nie jest uczestnikiem...
305.
W związku z kolejnymi literami – E i F – zwracamy Państwa uwagę na to, że dla prowadzonego postępowania nie tylko treść składanych dokumentów jest istotna, ale też ich FORMA. Nie tylko koszt...
306.
Dla prawidłowego przeprowadzenia postępowania przetargowego na roboty budowlane konieczne jest właściwie rozumienie pojęć wskazanych nie tylko w pzp, lecz także w kc czy pr.bud. W powszechnym obiegu...
307.
Nie można bezkrytycznie wprowadzać wymogu zatrudniania na umowę o pracę osób wykonujących czynności w realizacji zamówienia. Należy ocenić, czy do zawarcia umowy o pracę obliguje charakter danych...
308.
W związku z nowelizacją art. 26 ust. 2b pzp pojawia się wątpliwość, czy zmiany wprowadzone w treści tego przepisu powinny wpłynąć na obecną praktykę i prezentowane dotychczas orzecznictwo. W wyniku...
309.
Zagwarantowanie równego dostępu do zamówień publicznych jest jednym z wyznaczników funkcjonowania demokracji. W roku bieżącym obchodzimy jubileusz 20-lecia ustanowienia systemu zamówień publicznych...
310.
Literkę T należy TRAKTOWAĆ poważnie. To z nią związane są takie pojęcia, jak TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA, TREŚĆ OFERTY czy TŁUMACZENIA dokumentów składanych w języku obcym, a przede wszystkim TERMINY...
311.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Iwona Ziarniak Jak podkreśla się w orzecznictwie, zakres wymaganej treści oferty wynika z postanowień siwz....
312.
W sprawie warunków udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pocztowe w zmienionym stanie prawnym wykształciła się nowa linia orzecznicza Krajowej Izby Odwoławczej. Na...
313.
Media doniosły, że NIK pozytywnie oceniła trzy instytucje za skuteczną kontrolę projektów finansowanych z regionalnych programów operacyjnych. Jak wynika z raportu NIK, kontrole były „na ogół...
314.
Zamawiając tablice rejestracyjne, należy pamiętać o przestrzeganiu zasad określonych nie tylko w pzp, lecz także w ustawie – Prawo o ruchu drogowym i w rozporządzeniu w sprawie rejestracji i...
315.
W związku z obligatoryjnymi przetargami na odbiór i zagospodarowanie odpadów pojawiało się wiele wątpliwości. Wyroki KIO wydane w tej sprawie zawierają cenne dla zamawiających i wykonawców...
316.
Czy weryfikacja zdolności wykonawcy może również obejmować badanie kondycji podmiotu trzeciego w sytuacji, kiedy wykonawca powołuje się na jego potencjał w ramach wykazywanego doświadczenia? Wraz z...
317.
W procesie wyboru wykonawcy zamówienia zamawiający musi się kierować literalnymi zapisami specyfikacji, którą sam sporządził, i stosować je jednakowo do wszystkich wykonawców. Specyfikacja istotnych...
318.
Podstawą oceny, czy treść oferty odpowiada wymaganiom zamawiającego, musi być znajomość zakresu pojęcia „treść oferty”. Zamawiający powinien też pamiętać o możliwościach i obowiązkach wskazanych w...
319.
Kolejne pojęcia, których znajomość jest obowiązkowa dla każdego zamówieniowca, rozpoczynają się na literę S. Specyfikacja, szacowanie i sprawozdanie to chyba najważniejsze z nich. SPECYFIKACJA...
320.
Źle skonstruowany system zamówień publicznych staje się obszarem niezdrowej rywalizacji, która często prowadzi do zjawisk korupcjogennych i nadużyć finansowych. Pojęcie „korupcja” oznacza zepsucie...
321.
Podczas gdy cały kraj ekscytował się aferami podsłuchowymi i dyskutował o zaletach użytego do podsłuchu sprzętu, w mieście G. poważni biznesmeni w całkiem innym celu spotykali się z osobami...
322.
Zaliczka w pzp   Zaliczki udziela się przed spełnieniem świadczenia niepieniężnego na sfinansowanie nakładów (kosztów) wykonawcy. W umowie należy wyraźnie wskazać taki właśnie cel zaliczkowania...
323.
Zamawiający zobowiązany jest zbadać sytuację podmiotową danego wykonawcy i jego potencjał nie tylko na etapie oceny złożonych ofert, lecz również w toku realizacji zamówienia. Z dostępnego już...
324.
Zamawiający może wskazać, że jedynym kryterium jest cena, lub zdecydować się na wybór oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, której cena jest tylko jednym z elementów branych pod uwagę przy ocenie...
325.
Zamawiający ma możliwość zawarcia w siwz takich postanowień, które będą się odnosić do tzw. klauzul społecznych. Przepisy „społecznościowe” mogą być wykorzystane również na etapie badania i oceny...
326.
Od literki U rozpoczyna się wyraz UMOWA. A – jak wiadomo – zamówienie publiczne stanowi właśnie UMOWĘ odpłatną, zawieraną między zamawiającym a wykonawcą. Treść umowy powinna odpowiednio UREGULOWAĆ...
327.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer W jakiej formie powinno nastąpić udostępnienie potencjału finansowego? Czy...
328.
Omawiamy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, podczas którego zamawiający skorzystał z możliwości przewidzianej w art. 38 ust. 4 pzp, oraz orzecznictwo wydane w przedmiotowej sprawie. W...
329.
Ustawowe przesłanki skorzystania z niekonkurencyjnych trybów udzielania zamówień publicznych muszą być interpretowane ściśle. Wykładnia rozszerzająca prowadzi bowiem do naruszenia prawa. W ramach...
330.
Nowo wprowadzona dyrektywa w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE, zakłada m.in. zmiany dotyczące korzystania z procedur negocjacyjnych oraz z komunikacji elektronicznej....
331.
Poszło o to, że naczelnik wydziału edukacji wespół z sekretarzem miasta wygrali unijny przetarg na projekt edukacyjny. Naczelnik nadzorował pracę szkoły, która przetarg ogłosiła, a sekretarz miasta...
332.
Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia na dostawę tuszów i tonerów może stanowić dla zamawiającego problem przez konieczność dobrania produktów odpowiednich do posiadanych przez zamawiającego...
333.
Przy ocenie spełniania warunków udziału w postępowaniu warto uwzględnić wskaźniki dotyczące płynności finansowej wykonawcy, jego rentowności oraz sposobu finansowania. Sposób opisu warunków udziału...
334.
Przeprowadzenie dialogu technicznego jest pewną formą konsultacji z wykonawcami, która umożliwia zamawiającemu sporządzenie rzetelnego opisu przedmiotu zamówienia i siwz oraz sprecyzowanie warunków...
335.
Zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp zamawiający poprawia omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, w tym również omyłki związane z przedmiotem...
336.
OGŁOSZENIE o zamówieniu, OPIS przedmiotu zamówienia, OFERTA składana przez wykonawcę – to elementy, bez których postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie byłoby w OGÓLE możliwe....
337.
Nowo wprowadzona dyrektywa w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE, zakłada m.in. zmianę terminów składania wniosków lub ofert. Cele zmian Zwiększenie efektywności udzielania...
338.
Zamawiający, który uwzględni w całości zarzuty zawarte w odwołaniu, udzielając zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w pzp, niekiedy narusza jedną z nich, wskazaną w art. 186 ust. 3 pzp....
339.
W przypadku zamówień na dostawę wyrobów medycznych zamawiający powinien pamiętać m.in. o klasyfikacji wynikającej z ustawy o wyrobach medycznych oraz o konieczności oznakowania wyrobu znakiem CE i o...
340.
Zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści oferty, a także poprawić w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, niepowodujące istotnych zmian w jej treści....
341.
Omawiając temat związany z umowami w zamówieniach publicznych, należy zwrócić szczególną uwagę na kwestię ich konstruowania przez zamawiających na etapie przygotowywania postępowania. Zgodnie z...
342.
Omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, są poprawiane w myśl art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp. Na podstawie jakich kryteriów zakwalifikować błąd...
343.
Celem każdego postępowania o zamówienie publiczne jest WYBÓR wykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi. Aby do niego doszło, zamawiający musi wykonać kilka czynności, których nazwy zaczynają...
344.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Jerzy Wysocki Jak należy definiować prawo opcji? Ani w ustawie – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp),...
345.
Po tym, jak wykonawca zamówienia spóźnił się z jego realizacją, burmistrz gminy D. pisemną decyzją po prostu „darował” mu karę, polecając jednocześnie, by w zamian wykonał jedną ze wskazanych robót...
346.
Czy prezentację systemu należy postrzegać jako część oferty, etap badania i oceny ofert, czy też jako dokument przedmiotowy, składany jako próbka w rozumieniu rozporządzenia w sprawie rodzajów...
347.
Na gruncie pzp możliwe jest m.in. wspieranie przedsiębiorczości społecznej. Zamawiający może zastosować tzw. klauzule społeczne wskazane w art. 22 ust. 2, art. 29 ust. 4 oraz art. 36 ust. 2 pkt 9...
348.
Jeśli wykonawca podczas realizacji zamówienia publicznego osiąga dodatkowe przychody, powinien uwzględnić je w kalkulacji ceny oferty. Może to skutkować oferowaniem ceny w wysokości 0 zł. W praktyce...
349.
Zapisy dotyczące prawa opcji stanowią część opisu przedmiotu zamówienia i mają istotne znaczenie dla prawidłowego określenia zakresu przyszłej umowy, jaki wykonawca jest zobowiązany wycenić. Prawo...
350.
Urszula B. była nieźle zaprawiona w wieloletnich bojach o uzyskanie zamówień publicznych. Ponieważ jej wynagrodzenie zależało m.in. od liczby wygranych przetargów, mogłaby ona obdzielić swą wiedzą...
351.
Dla prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia na sprzęt pożarniczy niezbędna jest znajomość rozporządzeń, w których wskazano szczegółowe wymagania techniczno-użytkowe dla tego typu wyrobów. Omawiając...
352.
Prawidłowy dobór flokulantów pozwoli na ich efektywne wykorzystanie przez zamawiającego w procesie technologicznym, a to w konsekwencji umożliwi optymalizację kosztów. Flokulanty są związkami...
353.
Przykładowe pozacenowe kryteria oceny ofert (cz. 2) Serwis Kryterium to stosuje się szczególnie w dostawach sprzętu komputerowego, serwerów, kserokopiarek lub bardziej skomplikowanych urządzeń i...
354.
Zbyt szczegółowe opisy i zbyt rygorystyczne wymagania zamawiających często – wbrew pozorom – utrudniają oszczędne wydatkowanie środków i uzyskanie przedmiotu zamówienia o wysokiej jakości. Zgodnie z...
355.
Jeżeli przedmiot zamówienia na roboty budowlane można określić na tyle jednoznacznie, by jedynym elementem odpowiedzi wykonawców była cena, to warto zastosować tryb licytacji elektronicznej....
356.
Przetarg wygrywa wykonawca, który złoży NAJKORZYSTNIEJSZĄ ofertę (często jest to oferta z NAJNIŻSZĄ ceną). Z kolei podanie NIEPRAWDZIWYCH informacji lub NIENALEŻYTE wykonywanie umów dyskwalifikuje...
357.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer Zamierzamy ogłosić przetarg na zakup sprzętu dla szpitala. Wcześniejsze...
358.
W umowie o dostarczenie kombajnu ścianowego powinny się znaleźć postanowienia dotyczące gwarancji i serwisu, ochrony ubezpieczeniowej oraz kar zabezpieczających interesy zamawiającego i wykonawcy....
359.
W zawieranej z wykonawcą umowie o roboty budowlane zamawiający powinien uregulować zasady zawierania umów o podwykonawstwo, których przedmiotem będą dostawy lub usługi. Ze względu na fakt, że ustawa...
360.
W ustawie – Prawo zamówień publicznych nie wskazano parametrów, które pozwalałyby na jednoznaczne ustalenie poziomu, poniżej którego cenę należy uznać za rażąco niską. Ponieważ w ustawie – Prawo...
361.
Z analizy orzecznictwa wynika, że nierówne traktowanie wykonawców przejawia się głównie w odmiennej ocenie tych samych faktów lub w wyciąganiu różnych konsekwencji z takich samych okoliczności....
362.
Każdy zamówieniowiec wie, że BADANIE ofert stanowi podstawę do wyłonienia wykonawcy, a BEZSTRONNOŚĆ to jedna z najważniejszych zasad prowadzenia zamówień publicznych. Wszelkie BŁĘDY w tym zakresie...
363.
Sama przynależność wykonawcy do grupy kapitałowej nie przesądza o tym, że złożenie przez niego oferty w postępowaniu prowadzi do zachwiania uczciwej konkurencji. Wskutek nowelizacji z 12...
364.
Emil K., przewodniczący komisji przetargowej i jednocześnie sekretarz gminy, stracił cierpliwość dopiero wtedy, gdy po raz trzeci otrzymał od wykonawcy wniosek o przedłużenie terminu związania...
365.
Przedstawienie specyfikacji i kalkulacja ceny usługi druku wydawnictw uzależnione będą od tego, czy treść planowanej publikacji jest już znana na etapie prowadzonego postępowania. Problemy związane...
366.
Przykładowe pozacenowe kryteria oceny ofert (cz. 1) Jakość To kryterium, w zakresie którego ocena obiektywna jest bardzo trudna (zwłaszcza na podstawie mierzalnych parametrów). Taki sposób oceny...
367.
Przed nowelizacją z 2013 r. w pzp wskazywano jedynie możliwość udzielania zaliczek. Obecnie ustawa przewiduje sytuacje, w których wypłata zaliczki jest obowiązkiem zamawiającego. Na skutek...
368.
W art. 23 pzp ustawodawca wskazał wprost, że w postępowaniu o zamówienie publiczne wykonawcy mogą złożyć ofertę wspólną. Jednak w niektórych sytuacjach może to ograniczać konkurencyjność w...
369.
Stosowanie w praktyce zasady, która została określona w art. 22 ust. 5 pzp budzi wątpliwości związane m.in. z niejednoznacznością pojęć. Wskutek przyjęcia nowelizacji z dnia 12 października 2012 r....
370.
W myśl obowiązujących od niedawna przepisów zamawiający w zawieranej z wykonawcą umowie o roboty budowlane powinien uregulować zasady zawierania umów o podwykonawstwo. Ostatnia nowelizacja ustawy –...
371.
Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych opublikował niedawno wyniki analiz dotyczących wielkości i kosztów korupcji. Szacuje się, że straty wynikające z korupcji mogą osiągać nawet 13%...
372.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer Zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego...
373.
Krajowa Izba Odwoławcza wydała 7 października i 16 grudnia 2013 r. orzeczenia, które są swoistym „początkiem końca” dominacji Poczty Polskiej S.A. w zakresie obsługi jednostek sądownictwa i...
374.
Umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą zostać unieważnione nie tylko w przypadkach wskazanych w art. 146 ust. 1 pzp. Kiedy jeszcze można uznać umowę za nieważną? Istnieje...
375.
Choć przepisy związane z ochroną środowiska nie wskazują wprost obowiązku inwentaryzacji zieleni, to może się ona okazać niezbędna m.in. w trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji na danym...
376.
Jeśli postępowanie wykonawcy jest niezgodne z prawem i zagraża interesom innych uczestników postępowania, to jego ofertę odrzuca się na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 pzp. Jedną z naczelnych zasad...
377.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może wyrazić zgodę na złożenie dokumentów również w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym. Zgodnie z regulacją zawartą w...
378.
Gwarantowana prawem cywilnym zasada swobody umów wydaje się mocno ograniczona przez wprowadzenie do pzp nowych regulacji dotyczących podwykonawstwa. Nowelizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych...
379.
Ostatnia nowelizacja prawa zamówień publicznych i wprowadzone uregulowania dotyczące pod­wykonawstwa wymuszają na zamawiającym stworzenie dodatkowych procedur weryfikacyjnych. Podstawowym celem...
380.
W ciągu ostatniego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał osiem wyroków dotyczących zamówień publicznych. Były one efektem rozpatrywania skarg o stwierdzenie uchybienia i pytań...
381.
Czarno widzę przyszłość stosowania systemu zamówień publicznych przez naszych samorządowców. Zwłaszcza gdy okazuje się, że zamiast powoływać biegłych, słuchają „dobrych rad” wykonawców, pakując się...
382.
Forma „zaprojektuj i wybuduj” pozwala uniknąć konieczności przeprowadzania dwóch odrębnych postępowań. Jest to duże ułatwienie, ale jednocześnie wyzwanie dla zamawiającego. Zgodnie z art. 6 ust. 1...
383.
Omyłka nie występuje w katalogu okoliczności, które zobowiązują zamawiającego do odrzucenia oferty. W przypadku wykrycia omyłki w ofercie prowadzący postępowanie jest zobligowany do jej poprawienia....
384.
Prawo zamówień publicznych określa, kiedy zamawiający może, a kiedy musi żądać wniesienia wadium. Przewiduje także sytuacje, w których zamawiający ma prawo je zatrzymać. Występująca w ustawie –...
385.
Zarzuty w zakresie niezapewnienia bezstronności i obiektywizmu stanowią przeważnie uzupełnienie argumentów dotyczących naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania. Prawo zamówień...
386.
W celu spełnienia kryterium wiarygodności wykonawca powinien udowodnić swoją wiedzę i doświadczenie oraz przedstawić dokumenty potwierdzające należyte wykonywanie zamówień. Jednym z kryteriów...
387.
Jak ważna dla zamówień publicznych jest litera K? Rozpoczynają się od niej takie pojęcia, jak „komisja przetargowa”, „kryteria oceny ofert” czy „kontrola”, które mają niebagatelne znaczenie zarówno...
388.
Wykonawca powinien mieć na uwadze pochodny charakter przedmiaru robót oraz sprawdzić, czy zawiera on wszystkie pozycje i jest zgodny z rzeczywistym przedmiotem zamówienia. Zgodnie z art. 33 ust. 1...
389.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer Przedmiotem pewnego zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie siedziby...
390.
Wprowadzenie zmian w umowie o zamówienie publiczne jest możliwe pod warunkiem, że są to zmiany nieistotne albo możliwość ich dokonania przewidziano w siwz lub w ogłoszeniu o zamówieniu. Problematyka...
391.
W postępowaniu o zamówienie publiczne należy wziąć pod uwagę wymagania wynikające ze standardów kontroli zarządczej, które dotyczą m.in. mechanizmów oceny, zarządzania ryzykiem czy komunikacji. Od 1...
392.
Zamawiający ma obowiązek wezwania wykonawców, którzy złożyli ofertę niekompletną, do uzupełnienia brakujących dokumentów. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować unieważnieniem umowy o...
393.
Artykuł 27 pzp umożliwia istotne ograniczenie zasady pisemności określonej w art. 9 ust. 1 pzp, pozostawiając decyzji zamawiającego kwestię dotyczącą formy porozumiewania się z wykonawcami. Artykuł...
394.
Wykonawcy, jako podmioty specjalizujące się w danej dziedzinie, mogą w formie pytań do siwz sugerować zamawiającemu lepsze rozwiązania. Wpływa to na jakość zamawianych dostaw, usług i robót...
395.
Ustalenie przez zamawiającego warunków udziału w postępowaniu powinno wynikać bezpośrednio z przewidzianego do wykonania konkretnego przedmiotu zamówienia. O zamówienie publiczne mogą ubiegać się...
396.
Litera D wskazuje na takie pojęcia jak np. „definicje”, „dokumentacja” czy „dowody”. Każde z tych zagadnień ma niebagatelne znaczenie dla prawidłowego postępowania o udzielenie zamówienia...
397.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada mec. Eliza Grabowska-Szweicer W jaki sposób powinny być złożone oświadczenia z art. 22 i art. 24 pzp w...
398.
Opis przedmiotu zamówienia musi być jednoznaczny i wyczerpujący, dokładny i zrozumiały. Trzeba też pamiętać, że pzp zakazuje wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej umowy. I żadne prawo...
399.
OFERTA ZŁOŻONA W POSTACI ELEKTRONICZNEJ   Definicja Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej albo – za zgodą zamawiającego – w postaci elektronicznej; oferta w takiej...
400.
Jednym ze środków ochrony prawnej przysługujących wykonawcy jest odwołanie. W zamierzeniu powinno ono być ukierunkowane na uzyskanie zamówienia przez odwołującego, nie zaś na unieważnienie...
401.
Zbyt jednostronne i nadmierne przesunięcie ryzyk na niekorzyść wykonawcy powoduje między innymi sztuczne podwyższenie cen składanych ofert i zmniejsza konkurencyjność w przetargach. Prawa i...
402.
Niektóre uchybienia w zakresie ceny wskazanej w ofercie stanowią podstawę do odrzucenia tej oferty, inne – określone jako omyłki oczywiste – mogą być poprawione przez zamawiającego. Z praktyki...
403.
Podczas oceny ofert i wniosków zamawiający ma obowiązek sprawdzenia, czy wykonawcy, przedkładając wymagane oświadczenia i dokumenty, wykazali spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Początkowo w...
404.
Ostatnia litera alfabetu zamawiającym najczęściej kojarzy się z takimi pojęciami, jak zamówienie, zabezpieczenie czy załączniki. Bez ich znajomości nie da się prawidłowo przeprowadzić przetargu....
405.
O wyjątkowo dużej liczbie odwołań związanych z zamówieniami na odbiór i zagospodarowanie odpadów rozmawiamy z Małgorzatą Stręciwilk, członkiem Krajowej Izby Odwoławczej. Katarzyna Jędrzejewska: Ile...
406.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Iwona Ziarniak Czy w świetle art. 26 ust. 3 pzp mogę uzupełnić w wykazie oferowanego przeze mnie...
407.
Choć propozycje zmian zapewniają ochronę podwykonawcy, to jednak mogą doprowadzić do zachwiania roli i znaczenia pozostałych członków procesu inwestycyjnego. W toku prac nad ustawą – Prawo zamówień...
408.
Ostatnio odnoszę wrażenie, jakbym przed chwilą wysiadła z karuzeli, bo od wielości projektowanych nowelizacji naprawdę kręci mi się w głowie. Początkiem września, zamiast przyjemniej spędzać czas,...
409.
Jakie elementy związane z realizacją usług szkoleniowych należy przeanalizować, by mieć pewność, że zamówione szkolenie zostanie przygotowane i przeprowadzone w sposób profesjonalny? Na rynku działa...
410.
Jednostki samorządu terytorialnego, chcąc zrealizować zaplanowane przedsięwzięcia, coraz częściej zmuszane są do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na różnego rodzaju...
411.
Zawiadomienie Prezesa UZP Zamawiający powinien dołączyć do zawiadomienia kopie dokumentów potwierdzających okoliczności faktyczne i prawne przywoływane w treści zawiadomienia (np. protokół...
412.
Zgodnie z obowiązującym prawem wyłanianie zarządcy powinno się odbywać w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wybór trybu ustawodawca pozostawił jednak zamawiającemu. Efektem...
413.
Jak w praktyce weryfikować przynależność wykonawcy do grupy kapitałowej? Kiedy narusza ona zasady uczciwej konkurencji i może być podstawą do wykluczenia wykonawcy z postępowania? Zgodnie z ustawą –...
414.
Jak ocenić ofertę, w której formularzu wskazano jednego wykonawcę, a z pozostałych dokumentów dołączonych do oferty wynika, że o zamówienie ubiega się kilku wykonawców wspólnie? O zamówienie...
415.
Zbyt późne ogłaszanie przetargów i błędy w opracowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia sprawiły, że do KIO wpłynęło wiele odwołań w związku z zamówieniami na odbiór odpadów. Obowiązująca...
416.
Zamawiającym z pierwszą literą alfabetu zapewne najszybciej skojarzy się słowo „aukcja”. W ustawie można jednak znaleźć więcej pojęć, które związane są z samogłoską A. AUKCJA elektroniczna to...
417.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer Zgodnie z treścią formularza ogłoszenia o zamówieniu w części III.4.2 w zakresie...
418.
Nowy wzór ogłoszenia zgodnie z obietnicą w pełni odzwierciedla postanowienia wprowadzone 19 lutego 2013 r. rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów. Zamawiający nie odpowiada już „tak” lub...
419.
1 lipca 2007 r. zliberalizowano rynek energii w Polsce. Wymusiło to na zamawiających konieczność nowego spojrzenia na problematykę związaną z zakupem energii elektrycznej. Zgodnie z art. 4j ust. 1...
420.
W przypadku utrzymania czystości obiektu najważniejsze jest optymalne określenie zakresu prac, aby środki finansowe poniesione na wykonaną usługę były proporcjonalne do rzeczywistych kosztów...
421.
OFERTA ZŁOŻONA W CELU ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ Definicja Zawarcie umowy ramowej i na jej podstawie umów ostatecznych stanowi swego rodzaju odrębną procedurę udzielania zamówień publicznych. Nie ma, co...
422.
Odwołujący powinni starannie formułować swoje zarzuty i wnioski. W przeciwnym wypadku nawet słuszne zastrzeżenia dotyczące zachowań zamawiającego nie będą mogły być podstawą uwzględnienia odwołania...
423.
O tym, czy dany dokument jest dokumentem przedmiotowym, uzupełnianym w trybie art. 26 ust. 3 pzp, decyduje jego charakter – to, jakie treści zawiera w kontekście określonego stanu faktycznego w...
424.
Dobiega końca perspektywa finansowa 2007–2013. Każda z inwestycji podlegała lub będzie podlegać kontroli m.in. pod kątem tego, czy wydatki deklarowane przez beneficjentów zostały poniesione zgodnie...
425.
Warto analizować podstawy nakładania korekt i ich wysokość. Beneficjent w każdym przypadku może zgłosić ewentualne zastrzeżenia, a instytucja zarządzająca projektem po otrzymaniu wyjaśnień, powinna...
426.
Komisja Europejska opublikowała zestawienie wzorowych rozwiązań w zakresie elektronicznych zamówień publicznych. W tym numerze „Przetargów Publicznych” przedstawiamy wybrane z nich. W marcu 2013 r....
427.
W przypadku umów zawieranych w ramach pzp zasada swobody kontraktowania została ograniczona. Wyraża się to m.in. w ograniczonych możliwościach wprowadzania zmian do zawartej umowy. Zawarcie umowy w...
428.
Założę się, że gdyby wśród osób z wyższym wykształceniem przeprowadzić test, co najmniej 50% nie potrafiłoby wyjaśnić znaczenia słów używanych w różnych opracowaniach, interpretacjach i poradach...
429.
Obecnie trudno wyobrazić sobie pracę jakiejkolwiek instytucji, a zwłaszcza sądów i urzędów, bez systemów informatycznych wspierających procesy tworzenia i stosowania prawa. Wielu zamawiających...
430.
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr ….. do oferty Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 44 ustawy – Prawo zamówień...
431.
Dla pacjentów po zabiegu laryngektomii skuteczna rehabilitacja głosu i płuc zależna jest od właściwego doboru odpowiedniej protezy głosowej i wyrobu mocującego. Podstawową czynnością zamawiającego w...
432.
Popularną metodą wyposażenia działu laboratorium jest dzierżawa aparatów o wymaganej przez zamawiającego funkcjonalności z zapewnieniem sukcesywnej dostawy odczynników umożliwiających...
433.
W związku z nowelizacją pzp opublikowano nowy wzór ogłoszenia o zamówieniu. W tym numerze „Przetargów Publicznych” przedstawiamy zmiany w porównaniu z tekstem ogłoszenia o zamówieniu obowiązującym...
434.
Weryfikacja harmonogramu zawierającego błędy lub sporządzonego niezgodnie z wymaganiami nierzadko wywołuje problemy w trakcie oceny ofert. Kluczowe znaczenie ma w tym kontekście treść siwz....
435.
Zamawiający w każdym przypadku musi wykazać przyczyny, dla których w danym postępowaniu dopuszczalność korzystania z podwykonawców miałaby być ograniczona. Muszą być one uzasadnione i mieć charakter...
436.
W przypadku udzielania zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa wystąpienie jednej z sześciu przesłanek obliguje zamawiającego do wykluczenia wykonawcy. Co jeszcze warto mieć na uwadze,...
437.
O projektowanych zmianach dotyczących przetargów publicznych rozmawiamy z Marią Małgorzatą Janyską, wiceprzewodniczącą sejmowej podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw...
438.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Jerzy Wysocki Czy istnieje możliwość zatrudnienia podwykonawcy w trakcie realizacji zadania, w sytuacji gdy...
439.
Każdy zamawiający musi liczyć się z możliwością objęcia go kontrolą doraźną – nie tylko w trakcie prowadzonego postępowania, ale także w ciągu czterech lat od dnia zakończenia postępowania o...
440.
W trybie z wolnej ręki nie występuje ogłoszenie ani specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Powstaje więc pytanie, czy i na jakich zasadach można taką umowę zmienić. Zagadnienie zmiany umowy...
441.
Oferta częściowa Definicja   Oferta przewidująca, zgodnie z treścią siwz, wykonanie części zamówienia publicznego. Przykład praktyczny tego rodzaju oferty   Przedmiotem zamówienia jest...
442.
Ustawodawca zdecydował się wprowadzić do pzp dodatkowe obostrzenia w stosunku do przepisów unijnych odnoszących się do zamówień uzupełniających. Wskazujemy, jakich zasad należy przestrzegać, aby je...
443.
Wystąpienie jednej z czterech przesłanek umożliwia zamawiającemu zatrzymanie wadium wniesionego przez wykonawcę i udzielenie zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia. O czwórce warto pamiętać...
444.
Ryzyko uzależnienia od dostawcy istnieje zawsze. Zamawiający mają jednak możliwość zapewnienia konkurencyjności i bezstronności w postępowaniu przez stosowanie otwartych i ogólnodostępnych...
445.
Od 1 lipca zacznie obowiązywać rodząca się przez 6 lat ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W związku z tym organizowane są przetargi na wyłonienie wykonawcy, który będzie dbał o...
446.
Aby praca wolontariuszy przynosiła założone efekty, niezbędne jest zatrudnienie specjalistów, którzy będą dla nich merytorycznym wsparciem w zakresie integracji społecznej wychowanków pieczy...
447.
W przypadku zakupów mebli biurowych stworzenie opisu przedmiotu zamówienia, który pozwoli na uzyskanie zadowalającego efektu końcowego, jest procesem wymagającym przeanalizowania każdego detalu...
448.
Jeżeli w przypadku zakupu książek nie dopełni się należytej staranności oraz szczegółowości w zakresie opisu bibliograficznego, zamawiający naraża się na możliwość otrzymania innego produktu niż...
449.
Zamawiający nie chcą, aby jakikolwiek podmiot „uczył się” na ich zamówieniu. Jest to racjonalne podejście. Nie powinni jednak utrudniać życia przedsiębiorcom, stawiając wykonawcom nieproporcjonalne...
450.
Gdy wartość zamówienia na dostawy lub usługi przekracza dziesięć milionów euro, zamawiający może wyznaczyć maksymalnie 90-dniowy termin związania ofertą – w tym numerze Przetargów Publicznych...
451.
Jakie cechy powinny wyróżniać pracownika zamówień publicznych w odróżnieniu od innych pracowników administracyjnych? Z pewnością wszechstronność wykształcenia i umiejętność pracy pod presją czasu....
452.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer Zamawiający na prośbę wykonawcy przedłużył termin składania ofert o 1 dzień....
453.
Ustawa – Prawo zamówień publicznych jest już tak obciążona różnymi nawisami, że w tym stanie długo nie pociągnie. Nie tylko o ostatnią obszerną nowelizację tu chodzi, ale i o akty wykonawcze,...
454.
Bywa, że drogi są źle zaprojektowane, przez co zagrażają bezpieczeństwu ich użytkowników. Należy pamiętać, że stan i jakość nawierzchni w dużym stopniu zależą od tego, w jaki sposób zamawiający...
455.
Oferta równoważna Definicja   Brak definicji ustawowej. Jest to oferta przewidująca dostarczenie innego przedmiotu zamówienia niż ściśle wskazany w siwz. Chodzi o sytuacje, gdy przedmiot...
456.
To od zamawiającego zależy, czy i jak skorzysta z dialogu technicznego. Określona przez niego procedura musi jednak respektować zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania potencjalnych...
457.
Żądanie, aby informacje konieczne do przygotowania oferty wykonawcy zdobyli w trakcie wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia, stanowi naruszenie przepisów regulujących zasady udzielania...
458.
Błędnym sposobem wdrożenia przepisu unijnego jest zatracenie jego celu i niestaranne językowo transponowanie. W art. 22 ust. 5 pzp przejawia się to w odesłaniu do art. 22 ust. 1 pzp. Jak więc w...
459.
Wystąpienie jednej z pięciu przesłanek powoduje wyłączenie z postępowania o udzielenie zamówienia osoby wykonującej czynności po stronie zamawiającego. O czym jeszcze warto pamiętać, żeby z wiedzy o...
460.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Jerzy Wysocki W trakcie sesji publicznego otwarcia ofert okazało się, że jedna z ofert jest już otwarta....
461.
Przepisy prawa zamówień publicznych istotnie ograniczają zasadę swobody umów – kluczową dla stosunków zobowiązaniowych. Ograniczenia te mają rangę ustawową, a swoje uzasadnienie w ochronie interesu...
462.
W przypadku zadań obejmujących budowę infrastruktury przeznaczonej na odpoczynek zamawiający powinien dopilnować, aby dokumentacja była zgodna z miejscowym planem zagospodarowania...
463.
Instytucja wadium funkcjonuje od lat w systemie zamówień publicznych. Mimo to nie doczekała się wyczerpującej regulacji ustawowej. Wciąż pojawiają się wątpliwości między innymi w kwestii wniesienia...
464.
W postępowaniach na sprzęt IT można zastosować wiele mechanizmów weryfikacji wykonawców, które pozwolą lepiej ocenić oferty niż zwykłe referencje. Trzeba tylko zadbać, by wymogi te były prawidłowo...
465.
Korzystanie z dynamicznego systemu zakupów to wciąż rzadkość. Przyczyną tego może być sztywność samej procedury. Metoda ta ma jednak niewątpliwe zalety. Być może w przyszłości stanie się powszechnym...
466.
Dowódca jednostki wojskowej nie do końca był pewien, co będzie przedmiotem jego zamówienia. To, że ma to być ochrona mienia, było oczywiste, ale miał wątpliwości, czy do przedmiotu zamówienia może...
467.
Bez względu na to, czy zamawiający zdecyduje się na stosowanie przetargu nieograniczonego czy też dynamicznego systemu zamówień, zawsze po oszacowaniu wartości zamówienia pozostaje jeszcze jeden...
468.
Zmieniające się wymogi prawne w zakresie wyposażenia oddziałów, oczekiwania personelu i pacjentów oraz konieczność minimalizacji kosztów eksploatacji aparatury medycznej przemawiają za pomiarem...
469.
Od oferenta wymaga się jedynie uprawdopodobnienia „potencjalnej zdolności kredytowej”. Nie można zatem żądać od niego dokumentu stwierdzającego jednoznacznie i bezwarunkowo istnienie takiej...
470.
Żądanie przeprowadzenia prezentacji musi być uzasadnione faktycznymi potrzebami konkretnego postępowania. Prezentacja ma służyć przede wszystkich do badania ofert i decydować o wyborze...
471.
Do połowy 2013 r. gminy mają czas na wyłonienie firm przewożących odpady w przetargach. Aby dobrze przygotować postępowanie w tym zakresie, trzeba znać nie tylko przepisy prawa zamówień publicznych....
472.
Zima jeszcze trwa, ale o remontach dróg trzeba myśleć już dziś. W tym numerze wskazujemy, w jaki sposób zarządcy dróg powinni przygotować postępowanie, aby wybrać najlepszego wykonawcę do napraw...
473.
Od kilku lat trwa spór, czy w przetargu nieograniczonym informacja o dokumentach wymaganych od wykonawców zagranicznych musi być podawana również w ogłoszeniu o zamówieniu. Polskie prawo...
474.
O zamówieniach na roboty budowlane oraz wprowadzonych ostatnią nowelizacją zmianach w tym zakresie rozmawiamy z Ewą Wiktorowską, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień...
475.
Dialog pozwala na konfrontację potrzeb w stosunku do rozwiązań istniejących na rynku. To jedno z ciekawszych, nowych rozwiązań, które mają wspomagać zamawiającego już na etapie przygotowania...
476.
Przetarg nieograniczony i ograniczony to dwa podstawowe tryby, w których zamawiający może udzielać zamówień publicznych bez konieczności spełniania dodatkowych przesłanek. Z czym jeszcze wiąże się...
477.
Zachowanie jawności postępowania to jedna z fundamentalnych zasad prawa zamówień publicznych. Nakłada ona na zamawiających obowiązek informowania wykonawców o wykonaniu określonych czynności na...
478.
Jednym z czynników mających decydujący wpływ przy zmianie podmiotu utrzymującego system IT jest transfer tzw. know-how. Pierwsze takie postępowanie bywa problematyczne. Pokazujemy, jak ustrzec się...
479.
Przedłużanie umów może skutkować korektą wydatków kwalifikowanych – zwłaszcza gdy spółka realizująca inwestycję korzysta ze środków unijnych. Warto więc przyjrzeć się wątpliwościom związanym z art....
480.
Tworząc siwz na usługi transportowe, w pierwszej kolejności należy sięgnąć do ustawy o transporcie drogowym. To ona definiuje, jakie wymagania o charakterze podmiotowym można postawić potencjalnym...
481.
Monitoring wizyjny jest powszechnie używany przez służby miejskie. Jego skuteczność zależy w dużej mierze od dbałości o należyty stan techniczny urządzeń wchodzących w skład systemu oraz bieżącej...
482.
Biorąc pod uwagę przepisy prawa zamówień publicznych dotyczące wyjaśnień i możliwości przedłużania terminów w konsekwencji zmiany ogłoszenia – w przypadku składania wniosku wykonawca jest na gorszej...
483.
Często pojawia się pokusa, aby spróbować wpłynąć na wynik postępowania przez takie sformułowanie warunków, które będzie promowało jednego wykonawcę albo grupę wykonawców. Przystępując...
484.
Zawsze istnieje ryzyko próby manipulowania przetargiem – nie tylko po stronie zamawiającego, ale i wykonawcy. Najczęściej wykorzystuje się w tym celu specyfikację istotnych warunków zamówienia....
485.
Postanowienia umów w zakresie nabycia majątkowych praw autorskich do utworu lub ustanowienia licencji na określonych polach eksploatacji na przykładzie warunków kontraktowych FIDIC. W poprzedniej...
486.
Niemal przez cały rok informacje o tym przetargu lokalna prasa podawała na pierwszej stronie, a wszystko dlatego, że dotyczył budowy obwodnicy miasta, na którą z utęsknieniem czekali tak jego...
487.
Czy odpowiednio przygotowany opis przedmiotu zamówienia pozwoli zminimalizować ryzyko zakupienia przez zamawiającego wyrobów medycznych, które nie będą spełniać jego oczekiwań. W poprzednim numerze...
488.
Błędy popełnione przez zamawiającego na etapie tworzenia siwz na budowę systemu IT mogą doprowadzić do uzależnienia się od jego wykonawcy w kolejnych postępowaniach na utrzymanie tego systemu. Brak...
489.
W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych gminy mogą tworzyć związki międzygminne. W ten sposób związek międzygminny staje się inwestorem, czyli zamawiającym w zamówieniach publicznych. Związki...
490.
W jaki sposób zamawiający może zminimalizować ryzyko zakupienia wyrobów medycznych, które nie będą spełniać jego oczekiwań? Czy sposobem na to jest stosowanie innych niż cena kryteriów oceny ofert?...
491.
W przypadku planowania zamówienia z uwzględnieniem cen jednostkowych zamawiający musi założyć pewien maksymalny limit ilości dostaw, usług czy robót budowlanych. Inaczej złożone oferty mogą okazać...
492.
Komu w świetle prawa należy przypisać autorstwo projektu architektonicznego i w związku z tym w jakim trybie należy przeprowadzić postępowanie na pełnienie nadzoru autorskiego. Powszechnie...
493.
W gminie G. nie do końca wiedzą, jak to jest z tym dzieleniem zamówienia na części, a więc nie wiedzą, kiedy podział jest dopuszczalny, a kiedy zakazany. Z licznych pytań, jakie wpływają do...
494.
Ocena, czy przedmiot zamówienia składa się z zespołu niezależnych świadczeń, czy ze świadczenia o charakterze kompleksowym, ma znaczenie z punktu widzenia przesłanki odrzucenia ofert dotyczącej...
495.
Stosowanie art. 94 ust. 3 prawa zamówień publicznych sprawia zamawiającym wiele trudności, a jego interpretacje są często bardzo rozbieżne. Problemu nie rozstrzyga nawet orzecznictwo Krajowej Izby...
496.
Zamawiający powinni pamiętać, że w przypadku zamawiania usług ochrony osób i mienia muszą wymagać od wykonawców posiadania koncesji na prowadzenie takiej działalności. Zasady wykonywania...
497.
Kiedy zamawiający musi, a kiedy może udostępnić specyfikację istotnych warunków zamówienia na swojej stronie internetowej, a także czy może ograniczyć wykonawcy wgląd do jej wersji papierowej lub w...
498.
Pojęcie oferty orientacyjnej pojawia się tylko w przypadku dynamicznego systemu zakupów. Jest to specyficzny rodzaj oferty, który w żaden sposób nie wiąże wykonawcy, ponieważ nie zawiera...
499.
Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada mec. Marcin Meducki Jaka oferta podlega ponownej ocenie Wykluczyliśmy dwóch najtańszych wykonawców...
500.
Środki unijne na projekty drogowe dostępne są zarówno w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, jak i programów regionalnych. Aby je jednak pozyskać, trzeba prawidłowo sporządzić...
501.
W galerii handlowej piękna hostessa rozdawała ulotki z napisem: „Sięgnij po próbkę – wypróbuj, a będziesz chciała więcej”. Do ulotki przylepiona była torebeczka kremu odmładzającego. Wypróbowałam....
502.
Proces udzielania zamówienia publicznego z zasady ma charakter jawny, co jest gwarantowane przez obowiązkowe upublicznianie w formie ogłoszenia informacji o postępowaniu, jego...
503.
Choć prawo zamówień publicznych nigdzie nie porusza tej kwestii, to wykonawcy mogą składać wnioski o wyjaśnienie treści ogłoszenia w przetargu ograniczonym, a nawet żądać modyfikacji ogłoszenia w...
504.
Zdarzają się sytuacje, w których postępowanie, choć jest wadliwe, nie może zostać unieważnione, gdyż nie zachodzi żadna z przesłanek konkretnie określonych w prawie zamówień publicznych. I co wtedy?...
505.
Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Iwona Ziarniak Opcja i zamówienie uzupełniające Przygotowujemy się do wszczęcia postępowania...
506.
Przepis stanowiący o obowiązku poprawiania oczywistych omyłek rachunkowych nie znajdzie zastosowania przy ofertach z ceną ryczałtową, nawet przy obowiązku przedstawienia wyliczenia ceny. Zgodnie...
507.
Możliwość złożenia oferty wstępnej pozwala zamawiającemu na dokładne sprecyzowanie wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia oraz zbadanie rynku. I co ważne, nie wiąże ona...
508.
Trwający kryzys, a co za tym idzie poszukiwanie oszczędności w sektorze publicznym, zmierzające do ograniczania deficytu budżetowego, mogą i będą wymuszać...
509.
Nowe zasady dotyczące kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zakładają bardziej szczegółowe podejście do zamówień, w których zwiększano wartości umów...
510.
Jak opisać przedmiot zamówienia, by zgodnie z prawem zamówień publicznych był jednoznaczny i wyczerpujący, przygotowany w oparciu o cechy jakościowe i techniczne i dopuszczał...
511.
Zamawiający otrzyma oferty porównywalne i z rzeczywistymi cenami tylko wtedy, gdy pozwoli wykonawcom swobodnie między sobą konkurować. Ograniczając tę możliwość, z pewnością nie wybierze...
512.
Gdy na etapie realizacji umowy o zamówienie publiczne pojawiają się problemy, zwykle między zamawiającym a wykonawcą zaczyna się batalia o to, kto ma rację. Sposobem na...
513.
Przedstawiamy fragmenty wybranych orzeczeń wydanych w sprawach rozpatrywanych przez składy orzekające Krajowej Izby Odwoławczej Zamawiający, określając wymaganą wartość wykonanych usług w celu...
514.
Jak zamawiający naruszył art. 25 ust. 1 pzp poprzez brak opisu sposobu spełniania warunku udziału w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i dlaczego unieważnił postępowanie....
515.
Organizacja przez jednostkę sektora finansów publicznych wycieczki zagranicznej czy imprezy integracyjno-wypoczynkowej, finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Większość...
516.
Uprawnienia budowlane a uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie jako dokumenty potwierdzające posiadane prawo do wykonywania określonych czynności w trakcie realizacji umowy....
517.
Jak wynika z licznych wyroków wydanych przez Krajową Izbę Odwoławczą, zasada równego traktowania wykonawców bywa przez zamawiających bardzo różnie interpretowana. Czasami wręcz w sposób naruszający...
518.
Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Iwona Ziarniak Zastrzeganie wykazów zrealizowanych zadań Wykonawcy coraz częściej, aby ograniczyć dostęp...
519.
Producenci sprzętu nie mogą zamieszczać w umowach gwarancyjnych nakazu stosowania wyłącznie swoich materiałów. W przypadku dostaw tuszów i kartridżów można więc skorzystać...
520.
Zapewnienie wizyt psychiatrycznych w miejscu zamieszkania klienta jest jednym z elementów składających się na pracę socjalną. Wyłonienie wykonawcy na świadczenie tych usług...
521.
Całkiem niepotrzebnie Gminny Zespół Oświaty ogłosił przetarg nieograniczony, gdyż już we wzorze umowy dołączonym do siwz wskazał, z kim umowa zostanie podpisana. Nie żałował przy tym informacji –...
522.
W Polsce wciąż nie jest zbyt popularne udzielanie zamówień w ramach ustanowionego dynamicznego systemu zakupów. Instytucja ta może jednak zyskać na znaczeniu wraz...
523.
W zależności od zastosowanego trybu i wartości zamówienia na zamawiających ciąży obowiązek zapewnienia właściwej publikacji ogłoszenia, którego zakres został sprecyzowany...
524.
Kluczowym elementem postępowania o zamówienie publiczne w zakresie usług telefonicznych jest analiza potrzeb zamawiającego zarówno w zakresie prognozowanych rozmów, jak i dostawy...
525.
W obliczu nowych przepisów istnieje realne zagrożenie, że gminne spółki komunalne z większościowym pakietem własnościowym mogą nie wygrać żadnego zlecenia na odbieranie...
526.
Przeprowadzając postępowanie na prowadzenie schroniska dla zwierząt, zamawiający mogą mieć problem z zawarciem umowy. Wciąż brakuje wykonawców, którzy są w stanie sprostać...
527.
Nie każda sytuacja objęta zakresem regulacji art. 24 ust. 2 pkt 1 pzp prowadzić będzie do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego....
528.
Zdarza się, że wykonawca samodzielnie uzupełnia dokumenty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Warto zastanowić się nad skutecznością i konsekwencjami...
529.
Nie sposób uznać za dopuszczalne składanie ofert niezawierających ceny w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych. Niedawno jednak zdanie odrębne w tym zakresie...
530.
Zamawiający, którzy otrzymują pieniądze ze środków unijnych, nieustannie przestrzegani są przed nieprawidłowościami i grożącymi za nie konsekwencjami, potocznie zwanymi korektami finansowymi....
531.
Zakres usługi inwestora zastępczego określa umowa, w której strony ustalają, co jej przedmiot będzie obejmował. Nie ma przeszkód, aby strony nazwały zastępstwem inwestycyjnym tylko to,...
532.
Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer Co należy do dokumentów przetargowych Co to jest dokument...
533.
Dotychczasowe przepisy nie przewidywały możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności dyscyplinarnej osób niebędących pracownikami zamawiającego. Nowa ustawa wprowadza daleko idące zmiany...
534.
Udzielanie zamówień publicznych z Europejskiego Funduszu Społecznego nie powinno się różnić od udzielania zamówień finansowanych ze środków własnych zamawiającego. Na zamawiających ciążą jednak...
535.
Liczba wnoszonych odwołań nie maleje. Być może ma to związek z tym, że uwzględnienie choćby jednego zarzutu jest równoznaczne z uwzględnieniem odwołania i zasądzeniem...
536.
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej świadczy o zdolności ekonomicznej wykonawcy. Wątpliwości w tym zakresie mogą budzić kwestie związane z obowiązywaniem polisy i zakresem prowadzonej...
537.
10–12 października 2011 r. Organizowane już po raz szósty Forum Przetargów Publicznych jak co roku nie zawiodło – do Jachranki k. Warszawy licznie przybyli praktycy zamówień...
538.
 Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer Skuteczność korzystania ze środków ochrony prawnej W przetargu...
539.
Zakład komunalny, organizujący postępowanie na dostawę trumien, powinien zadbać o różnorodność oferty. Musi mieć na uwadze, że pogrążony w żałobie klient będzie kierował się własnymi kryteriami...
540.
Dokonywane na podstawie art. 46 ust. 4a pzp lawinowe zatrzymywanie wadiów było i nadal będzie przedmiotem licznych publikacji. Na tym tle powstaje pytanie, czy aby...
541.
Zarówno na gruncie zamówienia publicznego, jak i postępowania o udzielenie zamówienia między zamawiającym a wykonawcą może dochodzić do napięć. Wiedza na temat...
542.
Mówi się, że przetargi są tak bardzo zbiurokratyzowane, że wymagają od wykonawców dostarczania „ton papieru”. Rzadziej zauważane zostają te aspekty zamówień, które obciążają drugą stronę. Koszty...
543.
Na gruncie pzp można oceniać jako dopuszczalne wyłącznie takie przekształcenie wykonawcy zamówienia publicznego, które stanowi następstwo sukcesji generalnej. Jak wynika z definicji...
544.
Wprowadzona nowelizacją z 2008 r. kategoria „innych” omyłek jest częstą przyczyną sporów w zamówieniach publicznych. Analiza orzecznictwa pomaga określić, jakie kategorie błędów...
545.
Gminy muszą zapewnić uczniom niepełnosprawnym bezpłatne dowożenie i opiekę w czasie przewozu do i z ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego. Świadczenie tej usługi nie jest jednak...
546.
Nie można zgodzić się z poglądem, że ceny częściowe w ofertach na wykonanie zamówienia na usługi powtarzające się okresowo nie posiadają znamion ceny...
547.
Istnieją znaczne różnice w procedurach postępowania poszczególnych trybów. Pomimo możliwości wykorzystania tzw. pilnej potrzeby, przetarg ograniczony nie zawsze okazuje się szybszy od...
548.
Ustalenie zasad reprezentacji wykonawcy niemal w całości oparte jest o rozwiązania cywilistyczne. Bez ich znajomości wstępna weryfikacja złożonych ofert staje się utrudniona. Ustawa...
549.
Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Jerzy Wysocki Zasady sprzedaży złomu Musimy sprzedać większą ilość złomu z rozbiórki laboratorium....
550.
Zamawiający odpowiada nie tylko za zapłatę wynagrodzenia wykonawcy, ale także za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom. W skrajnych sytuacjach może dojść do tego, że inwestor...
551.
Nie sposób wyobrazić sobie codziennej pracy urzędu bez potrzebnych do tego materiałów biurowych. W jaki sposób zamawiać ołówki czy długopisy, żeby były dobrej jakości, niedrogie...
552.
Zapytanie o cenę, w przeciwieństwie do licytacji elektronicznej, nie ma zastosowania do zamawiania robót budowlanych, a jedynie dla tych dostaw lub usług, które...
553.
Zdarza się, że zawarte w ofercie informacje są ze sobą sprzeczne lub niewystarczające. Rozwianie wątpliwości i należytą ocenę intencji wykonawcy daje zamawiającemu...
554.
Zamawiający ma prawo zweryfikować, czy przedmiot oferty opowiada jego wymogom. Nie oznacza to jednak, że ma pełną swobodę w kształtowaniu postanowień ogłoszenia czy specyfikacji. Celem postępowania...
555.
Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada mec. Agnieszka Suchecka Wartość na podstawie badania rynku Czy zamawiający postąpi prawidłowo, gdy...
556.
Przedstawiamy fragmenty wybranych orzeczeń wydanych w sprawach rozpatrywanych przez składy orzekające Krajowej Izby Odwoławczej. Zamawiający nie ma ustawowego obowiązku uwzględniania postulatów...
557.
Ponowne wezwanie do uzupełnienia dokumentów przez tego samego wykonawcę jest dopuszczalne, jednak tylko w zakresie, w jakim zamawiający nie dopełnił tego obowiązku przy pierwszym...
558.
Nowe wzory protokołów z prowadzonego postępowania znacznie ułatwiły pracę zamawiającym. Są bardziej przejrzyste i łatwiejsze do wypełniania, choćby z tego względu,...
559.
Bez względu na to, czy postępowanie na przedmiot objęty umową ramową dotyczy dostaw, usług czy robót budowlanych, schemat działania jest taki sam i – wbrew powszechnym...
560.
Wykazanie, że w danej ofercie znalazły się nieprawdziwe informacje, powoduje bezwzględne wykluczenie wykonawcy z postępowania bez możliwości uzupełnienia przez niego dokumentów....
561.
Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer System monitoringu zużycia paliwa W ubiegłym roku podjęliśmy działania...
562.
Odbiory częściowe robót budowlanych (w tym robót zanikających i ulegających zakryciu) a odbiór końcowy robót budowlanych w prawie krajowym i na zasadach...
563.
Dyrektywy unijne już od dawna przewidują możliwość prowadzenia dialogu technicznego między zamawiającym a wykonawcami. Założenia do projektu nowelizacji prawa zamówień publicznych...
564.
Czasem o wiele lepiej uwierzyć w kompetencje i obiektywizm oraz właściwe intencje własnych pracowników niż odwoływać się do nieznanej i często wątpliwej wiedzy różnej maści samozwańczych...
565.
W jaki sposób przygotować i przeprowadzić postępowanie na ubezpieczenie majątku trwałego zamawiającego od zdarzeń losowych i czy korzystać w tej sytuacji...
566.
Ponieważ zdecydowana większość zamówień sektorowych dotyczy działalności reglamentowanej, ważne jest, aby zamawiający ci poznali potencjalne zagrożenia i możliwości wynikające ze stosowania...
567.
Przedstawiamy fragmenty wybranych orzeczeń wydanych w sprawach rozpatrywanych przez składy orzekające Krajowej Izby Odwoławczej To zamawiający jest gospodarzem postępowania;...
568.
Czy specyfikacja istotnych warunków zamówienia może stanowić przedmiot praw wyłącznych? Z wyroku Sądu Najwyższego wynika, że tak. Niemniej jednak w rzeczywistości nie jest to takie...
569.
Nie we wszystkich trybach zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród ofert wykonawców, którzy składają je w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie. Czasami potrzebna jest wstępna...
570.
Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer Pełnomocnik zamawiającego Artykuł 15 pzp dopuszcza możliwość powierzenia...
571.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej stanowi obligatoryjny element specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jednakże forma tego pouczenia nie została jednoznacznie określona...
572.
Prawidłowe składanie dokumentów, oświadczeń i pełnomocnictw ma bardzo istotne znaczenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Błędy pociągają bowiem za sobą konsekwencje tak...
573.
Możliwość porozumiewania się uczestników postępowania za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną zależy wyłącznie od zamawiającego. Musi to być jednak jasno określone...
574.
Nie wszystkie inwestycje samorządowe finansowane są z budżetu danej jednostki. Czasem na dany cel trzeba zaciągnąć kredyt. W tym przypadku należy jednak pamiętać, że oprócz...
575.
Budując nowe czy modernizując istniejące boisko, należy dobrze zastanowić się nad wyborem rodzaju murawy. Nawierzchnia syntetyczna jest droższa niż z trawy naturalnej i ma mniejszy...
576.
Oferta wspólna składana jest wówczas, gdy wykonawca samodzielnie nie może spełnić warunków postawionych przez zamawiającego. Taki jest m.in. cel tworzenia konsorcjum, czego najwyraźniej nie...
577.
Odmowa udostępnienia zastrzeżonego elementu oferty, który nie ma przymiotu tajemnicy przedsiębiorstwa, jest łamaniem zasady jawności postępowania oraz zachowania uczciwej konkurencji...
578.
W jakich sytuacjach i w jakim zakresie dopuszczalna jest zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jakie w związku z tym wywołuje obowiązki...
579.
Przedstawiamy fragmenty wybranych orzeczeń wydanych w sprawach rozpatrywanych przez składy orzekające Krajowej Izby Odwoławczej. Zastrzeżone przez przystępującego informacje nie spełniały...
580.
Najczęstszą podstawą wskazywaną w odrzuceniach oferty w związku z jej nieważnością na podstawie odrębnych przepisów jest kodeks cywilny. Z orzecznictwa wynika jednak,...
581.
Opracowane przez Komisję Europejską narzędzie e-CERTIS może skutecznie pomóc w ustaleniu, jakie dokumenty powinni składać w postępowaniu wykonawcy spoza terytorium RP. Zamawiający, prowadząc...
582.
Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji miesięcznika w tym numerze odpowiada Jerzy Wysocki Zamówienie dodatkowe Zamawiający zlecił projektantowi opracowanie dokumentacji na budowę...
583.
Menedżer wrócił ze szkolenia dla wykonawców mocno podbudowany. Wyniósł zeń bowiem, że na temat zamówienia publicznego powinien się wszystkiego dokładnie dowiedzieć już z...
584.
Konsekwencją stwierdzenia błędu w obliczeniu ceny przez wykonawcę jest odrzucenie takiej oferty. Nie może być w tym przypadku mowy o poprawieniu omyłki. Największą trudnością jest...
585.
Wykonawca nie może zostać wykluczony, jeżeli spełnia warunki udziału w postępowaniu, a wezwanie zamawiającego do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień było...
586.
Od 1 stycznia wzrosły stawki podatku VAT od towarów i usług. Wątpliwości nie budzi fakt zawierania umów na nowych zasadach, ale co zrobić z tymi, które już zostały...
587.
Do 21 sierpnia 2011 r. państwa członkowskie Unii Europejskiej mają obowiązek wdrożyć do swoich porządków prawnych zapisy dyrektywy obronnej. Urząd Zamówień Publicznych przygotował...
588.
Zakup sprzętu techniki kryminalistycznej w postaci urządzeń do pobierania odcisków palców na przykładzie zamówień realizowanych przez Komendę Główną Policji, przeznaczonych dla jednostek...
589.
Mimo niejednolitego orzecznictwa w kwestii sposobu dokumentowania pełnomocnictwa składanego wraz z ofertą, najlepiej jest, jeśli ma ono formę pisemną. Tak więc należy składać oryginał lub jego...
590.
Wzajemne relacje między wykonawcą a podwykonawcą powinny zostać dokładnie opisane nie tylko w umowie zawartej między nimi, ale także w umowie między zamawiającym a wykonawcą.  Ustawa...
591.
W zamówieniach publicznych możemy zetknąć się z różnymi rodzajami ofert. Niektóre z nich zostały zdefiniowane w prawie zamówień publicznych. Definicji czy choćby nazwy innych próżno tam jednak...
592.
Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze odpowiada Agnieszka Olszewska Zagubiona oferta Na publicznym otwarciu ofert zamawiający otworzył 6 z 7 złożonych...
593.
Utrzymanie czystości w szpitalach jest istotne głównie ze względu na zapobieganie wewnątrzszpitalnym zakażeniom. Dlatego tak ważne jest dokładne opisanie przez zamawiających zakresu świadczonych...
594.
Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze odpowiada Agnieszka Olszewska. Unieważnienie części postępowania Z przyczyn leżących po stronie zamawiającego nie została...
595.
Zasady prowadzenia kontroli procedur udzielania zamówień publicznych w świetle wytycznych ministra rozwoju regionalnego w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i...
596.
Termin zawarcia umowy, możliwość korzystania z podwykonawstwa, udzielanie zaliczek, odstąpienie od umowy oraz zakres wprowadzanych zmian, czyli najważniejsze aspekty w zakresie umów...
597.
Jak wynika z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, dopuszczalne jest uzupełnianie dokumentów za pośrednictwem faksu. Jeśli jednak w wezwaniu do uzupełnienia zamawiający konkretnie wskaże...
598.
 Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada mec. Agnieszka Suchecka Pisemne zobowiązanie innego podmiotu Co ma zrobić zamawiający, jeśli...
599.
W przypadku konieczności wykonania robót zamiennych wykonawca zamówienia podstawowego zobowiązuje się do wykonania określonych robót, ale w sposób odmienny od określonego w umowie....
600.
Sporządzając specyfikację przy zamawianiu usług związanych z dostawą utworów i/lub nabyciem praw do utworu, należy sprawdzić, z czyich praw i w jakim zakresie będziemy korzystać i czy prawa te...
601.
Zamawiając paliwa płynne, należy dokładnie podać, ile i czego potrzebujemy. Uwagę trzeba zwrócić na nazewnictwo, gdyż niewłaściwie podane może wywołać wiele pytań lub doprowadzić do złożenia...
602.
Początku swoich problemów Paweł W. upatruje w zmianie przepisów prawa zamówień publicznych. A szczególnie w rewolucyjnej zmianie dotyczącej nowego art. 26 ust. 2b, pozwalającej...
603.
Zamawiający powinien precyzyjnie określić, w jaki sposób mają być przygotowane oferty. Takie podejście nie tylko ułatwi zamawiającemu pracę, ale także pozwoli uniknąć niepotrzebnych błędów...
604.
Podstawowym błędem zamawiających jest przepisywanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia przepisów z ustawy zamiast wybrania z nich najważniejszych informacji niezbędnych do...
605.
 Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Agnieszka Olszewska Wykluczenie wykonawcy czy odrzucenie oferty Jaką przesłankę odrzucenia oferty...
606.
Na gruncie prawa cywilnego zadatek działa na korzyść obu stron umowy, a zaliczka tylko na rzecz strony, która ją otrzymała. W przypadku zamówień publicznych zaliczka jest tak samo...
607.
Zasady zamawiania usług polegających na prowadzeniu oprocentowanych rachunków bankowych i lokat, jak również pozyskiwaniu kredytu, a także emisji obligacji przez jednostki samorządu...
608.
Zamawiający wciąż potrafią znajdować w ustawie coraz to nowe, rzekome rozwiązania własnych problemów i stosować je w praktyce w przekonaniu, że tak właśnie czynić należy. Co gorsza, dotyczy to...
609.
Zamawiający musi podać w specyfikacji opis sposobu obliczenia ceny. Opis ten jednak zawsze jest uzależniony od rodzaju wynagrodzenia. W tym numerze – wynagrodzenie kosztorysowe oparte na...
610.
Aby wykonawcy mogli składać oferty wariantowe, zamawiający musi dopuścić taką możliwość w ogłoszeniu i w siwz. Zdarza się jednak, że oferty wykonawców błędnie uznawane są za...
611.
Aby wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wykonawca musi najpierw dowiedzieć się o nim. Spośród ośmiu trybów udzielania zamówień aż pięć wymaga publicznego...
612.
W przypadku prowadzenia inwestycji realizowanej na bazie warunków kontraktowych FIDIC, niezbędnym elementem jest wybór inżyniera kontraktu – wykonawcy, który będzie zarządzał i nadzorował...
613.
Instytucje publiczne, które dysponują większą liczbą samochodów służbowych, na bieżąco muszą zamawiać dostawy różnego rodzaju części, które zużywają się w trakcie eksploatacji. Zamawiający,...
614.
Zamawiający musi podać w specyfikacji opis sposobu obliczenia ceny. Opis ten jednak zawsze jest uzależniony od rodzaju wynagrodzenia. W tym numerze – wynagrodzenie kosztorysowe oparte na...
615.
Opis przedmiotu zamówienia, w szczególności przy zamówieniach na dostawy czy usługi IT, powinien być bardzo konkretnie przygotowany. Nie można zakładać, że wykonawca tak samo zinterpretuje...
616.
Za pomocą jakich parametrów należy opisywać przedmiot zamówienia w przypadku zamawiania dostawy respiratora stacjonarnego dla oddziałów intensywnej terapii, oddziałów ratunkowych czy bloków...
617.
Zasady zamawiania przez Komendę Główną Policji dostaw urządzeń jednorazowego użytku do wstępnego wykrywania w ślinie osób kierujących pojazdami środków działających podobnie do alkoholu. Zasadniczym...
618.
Zamawiający musi podać w specyfikacji opis sposobu obliczenia ceny, który ma być instrukcją dla wykonawcy. Opis ten jednak zawsze jest uzależniony od rodzaju wynagrodzenia. W tym numerze –...
619.
Umiejętnie stosowana zaliczka stanowi w zamówieniach publicznych jeden z elementów mogących przesądzić o sukcesie nie tylko realizacji zadania, ale również samego postępowania o udzielenie...
620.
Choć tzw. mała nowelizacja nie wprowadziła poważnych zmian w art. 36, to jednak zmieniła wiele innych przepisów, które mają wpływ na precyzowanie zapisów specyfikacji istotnych warunków...
621.
Brak jasnej informacji o tym, jakie uprawnienia pozwalają wykonawcom na udział w przetargu, może mieć wpływ na wynik postępowania i doprowadzić nawet do jego unieważnienia. Obowiązek posiadania...
622.
Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Jerzy Wysocki Oświadczenie z art. 24 ust. 1 pzp   Czy jeżeli zamawiający, zgodnie...
623.
Mała nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadziła liczne zmiany, w wyniku których zmienił się zakres informacji zawieranych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia....
624.
Wadium jest jedynym sposobem na zabezpieczenie interesów zamawiającego na etapie składania ofert. Choć przepisy w tym zakresie zmieniały się wielokrotnie, to jednak najmniejszym zmianom ulegał art....
625.
Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada mec. Anna Specht-Schampera Zamawianie usług prawnych Urząd miejski od paru lat prowadzi punkt konsultacyjny...
626.
Tegoroczna zima zaskoczyła wszystkich intensywnością opadów śniegu i niskimi temperaturami. Wiele gmin nie było na to przygotowanych, gdyż nie wymagały od wykonawców np. posiadania ciężkiego...
627.
Opisując przedmiot zamówienia na kompleksową usługę utrzymania czystości wewnątrz budynków biurowo-administracyjnych, należy bardzo dokładnie określić zakres wymaganych prac oraz częstotliwość ich...
628.
Póki co problem z deklem, a właściwie z wieloma deklami, ma tylko obywatel X z miasta M. Ale nie jest wykluczone, że wkrótce obywatele innych miast będą mieli taki sam albo podobny problem. Zanim...
629.
Przedstawiamy fragmenty wybranych orzeczeń wydanych w sprawach rozpatrywanych przez składy orzekające Krajowej Izby Odwoławczej. Wpisanie wyższej kwoty minimalnej, na którą może być wystawione...
630.
Monitor pacjenta stanowi podstawowe wyposażenie wielu oddziałów placówek służby zdrowia. Jego zastosowanie umożliwia bieżące monitorowanie oraz rejestrowanie parametrów życiowych chorego. Kluczową...
631.
W obecnym stanie prawnym zamawiający nie będzie już mógł żądać od wykonawców zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla osób fizycznych na potwierdzenie spełniania...
632.
Nowy art. 38 ust. 1 prawa zamówień publicznych ma sprawić, że terminy składania ofert nie będą przedłużane w związku z koniecznością odpowiadania na nieustannie wpływające do zamawiającego pytania....
633.
Wobec postępującej marginalizacji znaczenia warunków podmiotowych wykonawcy kryteria oceny ofert pozostają jedynym sposobem na to, aby wybór najkorzystniejszej oferty nie okazał się wyborem...
634.
Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Zbigniew Leszczyński Przesunięcie terminu realizacji zamówienia Przeprowadziliśmy przetarg nieograniczony...
635.
Na jakie aspekty zamawiający powinni zwrócić szczególną uwagę w trakcie postępowania o zamówienie, aby przy okazji prowadzonej kontroli nie narazić się na zarzut naruszenia dyscypliny finansów...
636.
Jest to poniekąd felieton historyczny, ponieważ kiedy się ukaże, to – dzięki tzw. dużej nowelizacji prawa zamówień publicznych – o protestach wykonawców dawno zapomną szczęśliwi zamawiający. Jednak...
637.
Od wielu lat w systemie zamówień publicznych funkcjonują podobne pojęcia, które nie posiadają jednoznacznej definicji. Tak jest właśnie w przypadku zamówień dodatkowych i robót dodatkowych. Aby...
638.
Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada mec. Anna Specht-Schampera Brak cen jednostkowych W postępowaniu na wykonanie robót drogowych...
639.
Uchwalona przez sejm 2 grudnia br. druga tegoroczna nowelizacja pzp dotyczy głównie zmian w zakresie środków ochrony prawnej. Najważniejszymi z nich są: likwidacja protestu oraz nowe...
640.
Zakres dokumentacji projektowej w przypadku budowy i większych remontów chodników, gdy wymagane jest pozwolenie na budowę, oraz w przypadku mniejszych remontów, gdy wymagane jest tylko zgłoszenie....
641.
Nad znaczeniem wyrażenia „wspólna oferta” Dominik K. zaczął się zastanawiać dopiero na początku listopada, kiedy to zapoznał się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia sprokurowaną...
642.
Aby obronić zarzut naruszenia przepisów ustawy, zamawiający powinien w razie potrzeby mieć dobre argumenty za tym, że sposób opisania przez niego przedmiotu zamówienia jest uzasadniony obiektywnymi...
643.
Choć cena jest najczęściej stosowanym kryterium, nie oznacza to, że dana oferta będzie najkorzystniejsza. Z pewnością zamawiany produkt będzie najtańszy z proponowanych, ale czy...
644.
Wykonawca nie może ponosić negatywnych konsekwencji tego, że zamawiający nie wskazał wymagań dotyczących elementów dla niego istotnych pod względem równoważności zaproponowanych materiałów. Zgodnie...
645.
Prace legislacyjne nad dwiema tegorocznymi nowelizacjami już się zakończyły. Tzw. mała nowelizacja została uchwalona 5 listopada, natomiast duża – 2 grudnia br. W tym numerze charakterystyka zmian...
646.
Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Iwona Ziarniak Zamówienia w częściach W postępowaniu na przeprowadzenie szkoleń językowych (3 części)...
647.
Obowiązek renowacji, oczyszczania oraz utrzymywania w należytym stanie ekologicznym wody płynącej w urządzeniach melioracji wodnych spoczywa zawsze na właścicielu terenu, na którym znajdują się owe...
648.
Prowadzone przez placówki służby zdrowia postępowania na zakup sprzętu medycznego budzą wątpliwości. W wielu przypadkach wydatkowanie środków ma niewiele wspólnego z przepisami ustawy o finansach...
649.
Ze względu na niepokojące zjawisko dużej skali udzielania zamówień w trybie z wolnej ręki związanych z systemami IT, opracowane zostały wytyczne w zakresie właściwego przeprowadzania tego typu...
650.
Bieżące funkcjonowanie Krajowej Izby Odwoławczej (fragment wystąpienia) Prawo zamówień publicznych dzisiaj jest prawem bardzo dynamicznym i stale zmieniającym się, tak więc rozumiem Państwa...
651.
Przedstawiamy fragmenty wybranych orzeczeń wydanych w sprawach rozpatrywanych przez składy orzekające Krajowej Izby Odwoławczej. Co do zasady towary i usługi opodatkowane są stawką podstawową,...
652.
O dwóch nowelizacjach prawa zamówień publicznych i najważniejszych zmianach w nich zawartych rozmawiamy z Jackiem Sadowym, prezesem Urzędu Zamówień Publicznych. Patrząc na oba projekty nowelizacji,...
653.
Przygotowując postępowanie na usługi ochrony, należy w szczególności określić ich formę, zakres, czas, obszar, wymagania względem pracowników, ale także pamiętać o wymaganych przez prawo koncesjach...
654.
Zamawiając usługę polegającą na obsłudze prawnej, należy bardzo dokładnie określić jej zakres i wypisać wszystkie zadania dla przyszłego wykonawcy. W przeciwnym razie efektem mogą być bowiem zbyt...
655.
Zamawianie i skuteczne wdrażanie systemów informatycznych często kończy się niepowodzeniem. Jednym z powodów może być zły wybór trybu, w jakim przeprowadzane jest postępowanie o udzielenie takiego...
656.
Aby zamawiający mógł w razie konieczności domagać się od wykonawcy zapłaty za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, musi jasno określić warunki oraz wnikliwie przeanalizować treść...
657.
Omyłka polegająca na niezgodności oferty z siwz w sposób niepowodujący istotnych zmian w treści oferty musi być bezsporna i oczywista. Nie może to jednak prowadzić do arbitralnego poprawiania...
658.
Przypadki, które sprawiają, że zawarta umowa o zamówienie publiczne jest nieważna, określają nie tylko przepisy prawa zamówień publicznych, ale również kodeksu cywilnego. Sprawę o stwierdzenie...
659.
Możliwość zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na czas wykraczający poza dany rok budżetowy jest ściśle reglamentowana i nie może być interpretowana rozszerzająco. Pojęciem „zamówienie...
660.
Przedstawiamy fragmenty wybranych orzeczeń wydanych w sprawach rozpatrywanych przez składy orzekające Krajowej Izby Odwoławczej. Wymóg odnośnie zaoferowania zintegrowanej konsoli do sterowania...
661.
Terminy na wnoszenie środków ochrony prawnej są terminami zawitymi. Nie znajdują tutaj więc zastosowania przepisy kodeksu postępowania cywilnego, umożliwiające przywrócenie takiego terminu....
662.
Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Jerzy Wysocki Dokumenty konsorcjantów Jeśli w siwz nie ma zapisu dotyczącego konsorcjum, to czy...
663.
Przedstawiamy fragmenty wybranych orzeczeń wydanych w sprawach rozpatrywanych przez składy orzekające Krajowej Izby Odwoławczej. W odniesieniu do czynności wykluczenia wykonawcy...
664.
Zamawiający, udzielając zamówień jednostkowych, których przedmiot objęty jest umową ramową, napotyka na wiele trudności, których często nie może w sposób jednoznaczny rozwiązać. Po przeprowadzeniu...
665.
W przypadku zamawiania dokumentacji projektowej dla robót budowlanych należy zapoznać się ze wszystkimi aktami i dokumentami, które określają jej zakres. Pomoże to sprawdzić, czy została ona...
666.
Prowadząc postępowanie w trybie licytacji elektronicznej, możemy spotkać się z różnymi niespodziankami. Nie oznacza to jednak, że nie należy próbować, gdyż zamawiający, stosując ten tryb, mogą...
667.
Prawo zamówień publicznych, poza terminami ściśle określonymi, zawiera również terminy niedookreślone – na uzupełnianie dokumentów, oświadczeń i pełnomocnictw oraz poprawianie omyłek czy...
668.
Na jakich zasadach zamawiający może powierzyć przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego własnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej oraz kto ponosi w...
669.
Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Jerzy Wysocki Zamówienie w częściach a podatek VAT Przedmiotem zamówienia są prace...
670.
Rozwój gospodarczy jest ściśle związany z rozwojem innowacyjności, co znalazło odzwierciedlenie w zamówieniach publicznych, które powinny być postrzegane jako sposób kreowania popytu na produkty...
671.
Przedstawiamy fragmenty wybranych orzeczeń wydanych w sprawach rozpatrywanych przez składy orzekające Krajowej Izby Odwoławczej Baterie ogólnodostępne to baterie możliwe do zakupienia w sposób...
672.
Na drzwiach budynku, w którym urzęduje doradca podatkowy, wisiało ozdobne ogłoszenie: „Sprzedam koty rasowe, rodowód w cenie kota”. Ogłoszenie wydało mi się bardzo podobne do opisu sposobu...
673.
Zamawiający na etapie sporządzania siwz powinien rozważyć cel żądania próbek, gdyż może to przyczynić się zarówno do wyboru najlepszej oferty, jak i do konieczności odrzucenia ofert lub...
674.
Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada mec. Anna Specht-Schampera Czy milczenie oznacza zgodę W jednym z przetargów wykonawca złożył...
675.
Przedstawiamy fragmenty wybranych orzeczeń wydanych w sprawach rozpatrywanych przez składy orzekające Krajowej Izby Odwoławczej Wykonawca zobowiązany był zaoferować oprogramowanie zarządzające...
676.
Mimo zmiany przy okazji ostatniej nowelizacji brzmienia art. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przy zamawianiu usług związanych z gospodarką leśną nadal można korzystać z zawartych...
677.
Opublikowanie ogłoszenia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest przejawem działania trzech zasad – jawności, pisemności oraz równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji. I....
678.
Zamawiający może zatrzymać wadium, jeśli wykonawca nie uzupełni oświadczeń i dokumentów. Czy ustawodawcy chodziło jednak o fizyczny brak dokumentu, czy o fakt niepotwierdzania spełnienia warunków...
679.
Przedstawiamy fragmenty wybranych orzeczeń wydanych w sprawach rozpatrywanych przez składy orzekające Krajowej Izby Odwoławczej Mylne pouczenie zawarte w rozstrzygnięciu protestu o prawie...
680.
Zagwarantowanie szerokiego asortymentu farmaceutyków w aptekach wymaga przeprowadzenia procedury ich zakupów przynajmniej dwa razy w roku. Jak przewidzieć ilość zamawianych leków i oszacować ich...
681.
Zauważyłam, że od początku roku trafiają do mnie przypadki związane głównie z art. 22 ust. 1 Pzp, czyli warunkami udziału wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Skoro tyle...
682.
Zdarza się, iż w sposób całkowicie zgodny z prawem zamawiający może niemal jednocześnie oddalić protest dotyczący zapisów siwz i dokonać jej modyfikacji absolutnie zgodnie...
683.
Pojęcie oczywistej omyłki pisarskiej nie zostało w przepisach zdefiniowane, a zatem jego dookreślenie ustawodawca pozostawił praktyce i orzecznictwu. Niewątpliwie omyłka taka nie może...
684.
Niekorzystne rozstrzygnięcie protestu wniesionego do zamawiającego nie musi oznaczać zaniechania uzasadnionych roszczeń wykonawców. Istnieje jeszcze możliwość wniesienia kolejnego środka ochrony...
685.
W jaki sposób opisać przedmiot zamówienia w postępowaniach na letnie utrzymanie dróg i chodników, obejmujące nie tylko sprzątanie, ale i pielęgnację terenów zielonych. Gdy nadchodzi wiosna,...
686.
Starostwo specjalizowało się w przepisywaniu art. 22 prawa zamówień publicznych, a nie w opisywaniu warunków udziału w postępowaniu. Zajmowało się też czasem bezprawną...
687.
Przykładowe zapisy siwz dotyczące wynagrodzenia kosztorysowego w przypadku, gdy zestawienie planowanych prac jest sporządzane przez wykonawcę na podstawie dostarczonej przez zamawiającego...
688.
Choć zasady uzupełniania dokumentów zostały dokładnie określone w ustawie Prawo zamówień publicznych, okazuje się jednak, że trudności sprawia określenie, jakie konkretnie dokumenty można, a jakich...
689.
Wszyscy uczestnicy postępowania o zamówienie publiczne powinni mieć równy dostęp do informacji. Dlatego nie można przeceniać skuteczności internetu w tym zakresie, tym bardziej że dokumenty tam...
690.
W jaki sposób przygotować i przeprowadzić postępowania, których celem jest wyłonienie podmiotów zdolnych do realizacji usługi konsolidacji, jak również kodyfikacji prawa wspólnotowego. Akty prawne –...
691.
Zasady przystąpienia do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu oraz przystąpienia do odwołania – podobieństwa i różnice między tymi instytucjami. Na wstępie należy poczynić krótką...
692.
Jedną z pierwszych ofiar znowelizowanej ustawy Pzp stała się firma Antoniego Z., zajmująca się budową i remontami dróg. Jego oferta, mimo że najkorzystniejsza cenowo, zamiast zostać wybrana, została...
693.
W styczniowym numerze miesięcznika omówione zostały teoretyczne aspekty związane z wynagrodzeniem kosztorysowym. Obecny artykuł zawiera natomiast przykłady praktycznych zapisów, które można...
694.
Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej Wykonawca nie może złożyć skutecznego odwołania w postępowaniach poniżej progów unijnych na niewykluczenie innego wykonawcy. Na tę czynność przysługuje mu...
695.
Właściwy opis przedmiotu zamówienia w przypadku zamawiania usług sprzątania to połowa sukcesu. Pozostała część to odpowiednia znajomość przepisów prawa zamówień publicznych i innych aktów prawnych...
696.
Określenie stawki VAT jest obowiązkiem wykonawcy. Podanie niewłaściwej wartości podatku jest błędem w obliczeniu ceny i nie podlega żadnym poprawom jako oczywista omyłka rachunkowa. Przepisy ustawy...
697.
Główną cechą tego rodzaju wynagrodzenia jest jego zmienność w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, w związku z czym cena podana w ofercie jest jedynie „umówionym wynagrodzeniem”, a nie ceną...
698.
Podejmując w trakcie realizacji inwestycji decyzję o rozszerzeniu jej zakresu, zamawiający może skorzystać ze znaczących uproszczeń. Wystarczy spełnić kilka warunków przy opracowywaniu siwz....
699.
Na pytania czytelników odpowiada mec. Anna Specht-Schampera, radca prawny, wspólnik Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. k. we Wrocławiu i Warszawie, zajmującej się...
700.
Zamawiający przy udzielaniu zamówień publicznych powinien korzystać z dobrodziejstw, jakie daje cywilistyczna instytucja gwarancji jakości rzeczy sprzedanej. Musi jednak uważać, by przy okazji nie...
701.
Do jakich czynności ustawa Prawo zamówień publicznych zobowiązuje zamawiającego i wykonawców w trakcie prowadzonego postępowania w sytuacji wniesienia protestu. Moment wszczęcia postępowania...
702.
Mimo iż w orzecznictwie niejednokrotnie podkreślano, że żądanie, aby wykonawca posiadał komputery wyposażone w konkretne narzędzie informatyczne jest naruszeniem zasady uczciwej konkurencji,...
703.
Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych do postanowień zawartej umowy nie można wprowadzać żadnych zmian. Wyjątkiem jest sytuacja, w której zamawiający daną zmianę przewidział i opisał...
704.
Udowodnienie wykonawcy, który z wielkim trudem realizuje zamówienie, że nie spełnił wymagań zawartych w siwz, może pociągnąć za sobą poważne skutki – nie tylko z tytułu naruszenia zasad uczciwej...
705.
O niełatwym i chwilami karkołomnym przedsięwzięciu polegającym na modernizacji i przekształceniu na akademik dla przyszłych funkcjonariuszy policji budynku mieszkalnego znajdującego się – co ciekawe...
706.
Na pytania naszych czytelników odpowiada Jerzy Wysocki, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu...
707.
Rola małych i średnich przedsiębiorstw w systemie zamówień publicznych oraz sposoby na zwiększenie ich udziału w rynku w oparciu o obowiązujące obecnie uregulowania prawne. Wpaździernikowym numerze...
708.
W jakich sytuacjach ustawa Prawo zamówień publicznych odsyła zarówno zamawiających, jak i wykonawców do przepisów zawartych w kodeksie cywilnym i jak je należy interpretować. Pierwsza część...
709.
Odpowiedzialność za podejmowane decyzje pracowników zamawiającego uczestniczących w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania, czyli o obowiązkach członków komisji przetargowej. Instytucja...
710.
Wydawałoby się, że wynagrodzenie ryczałtowe jest dla zamawiających bardzo dobrą formą rozliczania robót. Ale to tylko pozory. Z uwagi na fakt, iż w takim przypadku całe ryzyko ponosi wykonawca,...
711.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia powinna stanowić kompendium wiedzy dla wykonawcy w zakresie warunków związanych z przystąpieniem do postępowania oraz realizacją zamówienia. Ustawa Prawo...
712.
Tegoroczne III Forum Przetargów Publicznych zgromadziło blisko 300 uczestników, którzy przez cztery dni prowadzili burzliwe rozmowy na temat najważniejszych zmian i ich konsekwencji w prawie...
713.
Na pytania czytelników odpowiada mec. Anna SPECHT-SCHAMPERA, radca prawny, wspólnik Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. k. we Wrocławiu i Warszawie, zajmującej się...
714.
Ustawa Prawo zamówień publicznych w pewnych kwestiach odsyła do przepisów kodeksu cywilnego, regulując zgodnie z jego zasadami np. kwestie zawierania umów, terminów czy też pełnomocnictw. Ustawa z...
715.
Podobno każdy powinien napisać przynajmniej jedną powieść. Nic natomiast nie wiadomo na temat pożądanej liczby podręczników. Otrzymałam niedawno intratną propozycję napisania podręcznika na temat...
716.
Pomimo ogromnej puli środków finansowych, jakie mamy do wykorzystania, nadal nie do końca potrafimy skorzystać z bezzwrotnej pomocy, wpadając w „pułapkę” przepisów i nie potrafiąc rozróżnić uchybień...
717.
Podczas tegorocznej, trzeciej już z kolei, konferencji, jej uczestnicy dyskutować będą na temat „Prawa zamówień publicznych – najważniejszych zmian i ich konsekwencji”. Temat ten jest niezwykle...
718.
W zakresie niektórych regulacji wprowadzanych ustawą nowelizacyjną z dnia 4 września 2008 r. uczestnicy postępowań będą musieli stosować niektóre przepisy w postępowaniach wszczętych przed wejściem...
719.
4 września br. sejm uchwalił nowelizację prawa zamówień publicznych, wprowadzając do ustawy 51 zmian oraz po jednej poprawce do ustawy o partnerstwie publiczno -prywatnym oraz ustawy o Euro 2012....
720.
Na pytania naszych czytelników odpowiada Jerzy WYSOCKI, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu...
721.
Obecnie niemal wszystkie znaczące inwestycje budowlane realizowane są w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC, których nieodzownym elementem są zmiany w umowach. Nieprzemyślane – mogą jednak prowadzić...
722.
Rozmowa z Jadwigą SOŚNIAK, prezesem zarządu Przedsiębiorstwa Robót Wodnych i Ekologicznych „EKO-WOD” Przetargi Publiczne: Zakres prowadzonych przez Państwa prac jest bardzo szeroki. Czy...
723.
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w przypadku udzielenia zamówienia, którego przedmiot lub warunki zostały określone w sposób naruszający zasady uczciwej konkurencji....
724.
Historia dwóch przetargów na usługi planowania przestrzennego, czyli jak burmistrz w pewnej gminie na południu Polski postanowił udzielić zamówienia publicznego swojemu sprawdzonemu już wykonawcy. I...
725.
Zasady składania przez wykonawców, ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczeń na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego....
726.
Pomimo że ustawa Prawo zamówień publicznych obowiązuje już od 2004 roku, nadal budzi poważne wątpliwości i problemy interpretacyjne. Efektem tego jest szereg naruszeń popełnianych zarówno w...
727.
Warunki stawiane wykonawcom w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a wśród nich wiarygodność ekonomiczna i finansowa wykonawcy. Przedmiot zamówienia winien być określony w sposób...
728.
Podstawowym elementem, jaki powinna zawsze zawierać oferta składana w postępowaniu, jest cena. Stanowi ona wynagrodzenie wypłacone wykonawcy za zrealizowanie umowy. Cena powinna zostać obliczona...
729.
Na pytania naszych czytelników odpowiada Jerzy WYSOCKI, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu...
730.
Kontrola udzielanych zamówień publicznych finansowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz system korekt finansowych z tytułu naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Na...
731.
Orzecznictwo Krajowiej Izby Odwoławczej Z uwagi na szczególny charakter postępowania toczącego się przed Krajową Izbą Odwoławczą pełnomocnictwa składane w tym postępowaniu muszą mieć charakter...
732.
Materiały biurowe można zamawiać w dwóch wariantach: jako dostawy ściśle określonych artykułów z podaniem dokładnych ich ilości lub z podaniem jedynie ilości orientacyjnych, gdzie ostateczna ilość...
733.
W związku z tym, że ostatnio wiele miejsca poświęciłam różnym grzeszkom zamawiających, teraz przyszła kolej na grzechy wykonawców. Wykonawców, którzy – nie bacząc na zdrowy rozsądek – zadają...
734.
Ceny jednostkowe podawane w ofertach przez wykonawców wynikają wyłącznie z ich wyliczeń odnośnie zysków i kosztów. Zamawiający nie może więc w to w żaden sposób ingerować i narzucać sposobu...
735.
Bardzo ważnym elementem wyboru właściwego wykonawcy przy dostawach artykułów spożywczych jest ocena jakości oferowanych produktów. Jak to zrobić zgodnie z literą prawa i zasadami udzielania zamówień...
736.
Po wejściu w życie nowelizacji Pzp zamawiający nie będzie dysponował zamkniętym katalogiem przypadków, w których może poprawiać omyłki, lecz będzie musiał ten katalog ustalać samodzielnie. Czy jest...
737.
Na pytania czytelników odpowiada mec. Anna SPECHT-SCHAMPERA, radca prawny, wspólnik Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. k. we Wrocławiu i Warszawie, zajmującej się...
738.
Rozmowa z Iwoną ZIARNIAK, dyrektorem pionu wsparcia sprzedaży w NetLine Group Sp. z o.o. Przetargi Publiczne: Jesteście firmą, która dopiero zaczyna ubiegać się o zamówienia publiczne…   Iwona...
739.
W sytuacji wniesienia protestu po upływie terminu określonego w ustawie Prawo zamówień publicznych zostaje on przez zamawiającego odrzucony bez względu na zasadność merytoryczną. Jeżelizamawiający,...
740.
Przed otwarciem w ubiegłym roku rynku energii elektrycznej instytucje publiczne kupowały prąd, stosując tryb zamówienia z wolnej ręki. Teraz jednak, gdy nie ma już monopolu, umowę na zakup energii...
741.
Istotą wyboru dobrego wykonawcy robót jest takie przeprowadzenie postępowania, które zakończy się bez zbędnych opóźnień, np. z powodu licznych pytań, protestów lub odwołań. Czy jest to możliwe i od...
742.
Zamawiający ma prawo żądać od wykonawców załączenia do oferty referencji, potwierdzających należyte wykonanie zamówień. Obowiązujące przepisy nie podają jednak, jakie konkretnie informacje powinny...
743.
Zmiana treści ogłoszenia z naruszeniem zakazów wyrażonych w art. 11 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych może powodować poważne konsekwencje w zależności od etapu, na którym zostały stwierdzone....
744.
Na pytania naszych czytelników odpowiada Jerzy WYSOCKI, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu...
745.
Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej Zamawiający nie ma prawa uchylać wcześniej podjętych przez siebie decyzji, gdyż nie jest to przewidziane przepisami ustawy, chyba że następuje to w wyniku...
746.
Posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie inżynier kontraktu to dla zamawiającego gwarancja rzetelnie przygotowanych dokumentów potrzebnych do realizacji zadania współfinansowanego ze środków...
747.
„Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu wykonawca ma prawo złożyć jedynie protest i to wyłącznie w przypadku, gdy zamawiający wykonując swe czynności naruszy przepisy Pzp. Protest...
748.
Rozpoczęły się już postępowania, które mają wyłonić wykonawców mundurów według nowych wzorów, zaprojektowanych przy współpracy policyjnych specjalistów od umundurowania oraz studentów łódzkiej...
749.
W jakich sytuacjach zamawiający może odmówić wykonawcy lub osobie trzeciej udostępnienia informacji związanych z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Jedną z...
750.
Aby skutecznie przystąpić do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, należy przede wszystkim wykazać w tym interes prawny, przestrzegać terminów oraz przekazać kopię dokumentu...
751.
Przeprowadzenie postępowania na kampanię public relations oraz kampanię promocyjną nie tylko należy do grupy zamówień skomplikowanych, ale również takich, które mogą być realizowane zarówno w kraju,...
752.
Jeśli chodzi o zamówienia publiczne, to czasami – jak mówi znane przysłowie – najciemniej jest pod latarnią. Okazuje się, że nawet w instytucjach kontrolujących innych zamawiających, gdzie zasady...
753.
Na pytania czytelników odpowiada mec. Anna SPECHT-SCHAMPERA, radca prawny, wspólnik Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. k. we Wrocławiu i Warszawie, zajmującej się...
754.
Rozmowa z Markiem PIOTROWICZEM, prezesem zarządu POLCOURT SA. Przetargi Publiczne: Macie w swojej ofercie projektowanie, budowanie i wyposażanie obiektów sportowych. W postępowaniach, w których...
755.
W kwietniu i sierpniu ubiegłego roku wrocławski oddział GDDKiA ogłosił dwa postępowania na budowę Autostradowej Obwodnicy Wrocławia – mostu na Odrze i dwóch odcinków drogowych. Przez blisko rok nie...
756.
Jeżeli w związku z udzielaniem zamówienia publicznego zachodzi konieczność przejęcia części zakładu pracy przez wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zamawiający powinien...
757.
Jeżeli o zamówienie wspólnie ubiega się kilku wykonawców, to w przypadku wadium w formie pieniężnej nie ma znaczenia, kto je wnosi. Gdy jednak wadium wnoszone jest w formie gwarancji bankowej,...
758.
Jeżeli w postępowaniu zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, musi dokładnie określić warunki, jakie mają spełnić wykonawcy dla każdej z części zamówienia. Nie muszą to być...
759.
Na pytania naszych czytelników odpowiada Ewa WIKTOROWSKA, inżynier budownictwa, członek Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień...
760.
Bardzo często ustalenie terminu zakończenia realizacji umowy na roboty budowlane okazuje się trudnym zadaniem. Wiąże się to z tym, czy za zakończenie inwestycji należy uznać zakończenie...
761.
Rozmowa z Jackiem PIOTROWSKIM, wiceprezesem zarządu Komputronik SA. Przetargi Publiczne: Wartość polskiego rynku informatycznego wzrasta z roku na rok. A co za tym idzie wzrasta również...
762.
Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej Złożenie podpisów przez przedstawicieli firm wchodzących w skład konsorcjum na pełnomocnictwie stwierdza, iż wyrazili oni zgodę na działanie przedstawiciela...
763.
Chociaż do umów o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, to prawo zamówień publicznych wskazuje na pewne ograniczenia, jak np. w art. 140 zakazującym zmian, które naruszają...
764.
W specyfikacjach zamawiający często umieszczają zapis, że wykonawca, który złoży ofertę, nie będzie już mógł jej potem wycofać. Czy uzurpowanie sobie przez zamawiających prawa do oferty przed...
765.
Oferta równoważna to taka, która odpowiada zakresowi równoważności opisanemu w siwz. Zakres ten musi jednak zostać opisany w taki sposób, aby nie ograniczał uczciwej konkurencji i wiązał się z...
766.
Jak przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem są roboty budowlane w zakresie remontu dróg. W części pierwszej – przygotowanie inwestycji związane z wykonaniem prac...
767.
Na początku marca projekt nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw trafił pod obrady Komitetu Rady Ministrów. Teraz nad zmianami debatować będzie komisja sejmowa. W...
768.
Rozmowa z Julią KURYLSKĄ, dyrektorem sprzedaży sektora publicznego Lyreco Polska SA Przetargi Publiczne: Kto należy do waszych głównych klientów z sektora publicznego?   Julia KURYLSKA: Na...
769.
Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej Należycie opisane warunki udziału w postępowaniu to gwarancja właściwie przeprowadzonej procedury   Sygn. akt KIO/UZP 1453/07 wyrok z dnia 28 grudnia 2007...
770.
Jeśli mamy do czynienia z robotami budowlanymi, na które w kosztorysach ofertowych określono ceny jednostkowe, o ostatecznej wartości umowy decyduje obmiar, a więc ilość faktycznie wykonanych robót....
771.
Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia a dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, czyli kiedy możliwe jest przedłużenie terminu składania ofert. Ustawaz dnia 29...
772.
Projekt nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 znajduje się w ustaleniach międzyresortowych....
773.
Rozmowa z Markiem POLYWKĄ, zastępcą dyrektora ds. rynku zamówień publicznych Farmacol SA. Przetargi Publiczne: Czy obowiązująca ustawa w pełni zabezpiecza interesy wykonawców?   Marek POLYWKA:...
774.
Przedstawiamy przykładowe wyroki, wydane jeszcze przez zespoły arbitrów przed 5 grudnia 2007 r., kiedy to funkcję rozpatrywania odwołań przejęli członkowie Krajowej Izby Odwoławczej. Spóźnione...
775.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest formą kaucji finansowej, zabezpieczającą zamawiającego przed niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez wykonawcę. Podstawową funkcją...
776.
Rola inżyniera w kontraktach współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności w oparciu o ogólnie dostępne wzorce publikowane przez FIDIC. Fundusz Spójności (FS), zwany inaczej Funduszem Kohezji, to...
777.
Aby udzielić zamówienia z wolnej ręki, zamawiający musi spełnić jedną z dziesięciu zawartych w ustawie przesłanek. Problemem okazuje się jednak ich interpretacja, którą zamawiający często – i do...
778.
Wykonywanie robót budowlanych przy obiekcie wpisanym do rejestru prowadzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków generuje szereg obowiązków, jakie musi spełnić zarówno zamawiający, jak i...
779.
Na pytania naszych czytelników odpowiada Jerzy WYSOCKI, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu...
780.
Rozmowa z Mariuszem PIĄTKIEWICZEM, dyrektorem handlowym EVER Sp. z o.o. Przetargi Publiczne: Czy ustawa Prawo zamówień publicznych spełnia, Pana zdaniem, swoją rolę i pomaga w racjonalnym...
781.
Transport i utylizacja zakaźnych odpadów medycznych w świetle regulacji ustawy Prawo zamówień publicznych Przez odpady medyczne rozumie się odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń...
782.
Zamawiający ma obowiązek żądać od wykonawcy wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy on podwykonawcom. Nie może jednak – tak jak to było przed nowelizacją – żądać podania...
783.
Niezgodność treści oferty z treścią siwz jest często przez zamawiających błędnie interpretowana. Zdarza się bowiem, że odrzucają oni ofertę, której treść jest zgodna z siwz, a niezgodna z nią jest...
784.
Wszystkie postępowania wszczęte w dniu i po 15 listopada 2007 r. muszą być dokumentowane zgodnie z wzorami stanowiącymi załączniki do nowego rozporządzenia w sprawie protokołu z postępowania o...
785.
Na pytania naszych czytelników odpowiada Jerzy Wysocki, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu...
786.
Rozmowa z Markiem Jagiełłą, prezesem BIPROGEO PROJEKT Sp. z o.o. Przetargi Publiczne: W ilu przetargach startujecie w ciągu roku?   Marek Jagiełło: Postępowań, którymi się interesujemy, jest...
787.
Podstawowym celem wprowadzenia do ustawy Prawo zamówień publicznych możliwości przeprowadzania kontroli na wniosek instytucji zarządzającej było przyspieszenie absorpcji przez Polskę środków...
788.
Najczęściej popełniane naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności. Beneficjenci, którzy...
789.
Zamawiający, zamierzając kupić serwer, musi odpowiedzieć sobie na kilka pytań, które nie tylko zagwarantują mu skuteczne przeprowadzenie postępowania, ale i otrzymanie sprzętu, który spełnia jego...
790.
Jak wynika z orzecznictwa zamawiający sektorowi, jak też ubiegający się o udzielane przez nich zamówienia wykonawcy, bardzo często mają problem z właściwym określeniem tego, czy dane zamówienie...
791.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest podstawowym źródłem wiedzy o zamówieniu publicznym, gdyż informuje o oczekiwaniach i zamierzeniach związanych z jego wykonaniem. Dlatego tak istotna...
792.
Sposób ustalenia wynagrodzenia: dla wykonania roboty budowlanej, dla zaprojektowania i wykonania roboty budowlanej, dla realizacji obiektu budowlanego. Za wykonanie świadczenia należy zapłacić...
793.
Nie myli się tylko ten, kto nic nie robi Wartość rynku zamówień publicznych co roku dynamicznie rośnie. W 2006 r. była szacowana przez UZP na kwotę prawie 80 mld zł (co stanowiło ok. 7,6 proc. PKB)....
794.
Na pytania czytelników odpowiada mec. Anna Specht-Schampera, radca prawny, wspólnik Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. k. we Wrocławiu i Warszawie, zajmującej się...
795.
Przedstawiamy przykładowe rozstrzygnięcia odwołań rozpatrywanych przez zespoły arbitrów, a dotyczących wynagrodzenia ryczałtowego w robotach budowlanych. Cena za całość robót sygn. akt...
796.
Przygotowanie prawidłowego i zgodnego z przepisami opisu przedmiotu zamówienia na dostawę materiału szewnego – choć niezmiernie trudne – jest jednak możliwe. Jedyny warunek to duża wiedza...
797.
Komisja Europejska ma wątpliwości, czy Polska – nowelizując ustawę Prawo zamówień publicznych – w odpowiedni sposób wprowadziła do swojego prawa zapisy zawarte w unijnej dyrektywie. Jeśli te obawy...
798.
O kolejnych nowelizacjach ustawy Prawo zamówień pulicznych i ich praktycznych efektach rozmawiamy z Haliną Olszowską, przewodniczącą Rady Programowej miesięcznika „Przetargi Publiczne”, trenerem...
799.
Na pytania czytelników odpowiada mec. Anna Specht-Schampera, radca prawny, wspólnik Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. k. we Wrocławiu i Warszawie, zajmującej się...
800.
Rozmowa z Bolesławem Kukolewskim, dyrektorem generalnym Hand-Prod Sp. z o.o. Przetargi Publiczne: Czy zamówienia pozyskane poprzez udział w przetargach są głównym źródłem dochodów firmy?  ...
801.
Przedstawiamy przykładowe wyroki wydane w ostatnim czasie przez zespoły arbitrów. Środki obrotowe Sygn. akt UZP/ZO/0-1937/06 Zamawiający ogłosił przetarg nieograniczony na usługę kompleksowego...
802.
Zasady udzielania zamówień poniżej 422 tys. euro dla dostaw lub usług i 5 278 tys. euro dla robót budowlanych, kiedy nie obowiązują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, powinny zostać zawarte...
803.
Prawo zamówień publicznych dokładnie określa przesłanki wykluczenia wykonawcy oraz odrzucenia oferty. Pomimo tego okazuje się, że bardzo często czynności te zarówno przez zamawiających, jak i...
804.
Przedstawiamy przykładowe wyroki wydane w ostatnim czasie przez zespoły arbitrów. Niezarejestrowany przedmiot działalności Sygn. akt UZP/ZO/0-210/07 W postępowaniu o udzielenie zamówienia...
805.
W aktualnym stanie prawnym to wykonawca, proponując rozwiązanie równoważne do opisanego w specyfikacji, powinien wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają...
806.
W jaki sposób opisać przedmiot zamówienia i na jakie kwestie zwrócić uwagę przy przeprowadzaniu postępowania na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów dla szpitalnego laboratorium...
807.
Zaniżanie wartości zamówienia lub dzielenie zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania przepisów to najczęściej występujące naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych. Jak wielkie znaczenie...
808.
Ustawa Prawo zamówień publicznych jest pełna przepisów dotyczących terminów, do których muszą się stosować zarówno zamawiający, jak i wykonawcy. W kwestiach nieuregulowanych w ustawie należy...
809.
Wprowadzenie kryteriów środowiskowych do opisu produktu pozwala wykonawcom na rozpoznanie oczekiwań zamawiającego, przekazując równocześnie informację o tym, że przyjazne środowisku cechy wyrobu lub...
810.
W jakiej formie ubiegający się o zamówienie wykonawcy mogą składać dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Postępowanie o udzielenie zamówienia...
811.
Na pytania naszych czytelników odpowiada w tym miesiącu mec. Anna Specht-Schampera, radca prawny, wspólnik Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. k. we Wrocławiu, zajmującej się...
812.
Zamawiając usługi żywnościowe, zamawiający boryka się z wieloma problemami i wątpliwościami w zakresie stawianych wykonawcom warunków, jak również sposobu opisu przedmiotu umowy. Przeprowadzenie...
813.
Otwarta, ograniczona i negocjacyjna, czyli trzy podstawowe procedury udzielania zamówień publicznych zawarte w dyrektywie 2004/18/WE, stanowiące podstawy regulacji prawnych w poszczególnych krajach...
814.
Od 11 czerwca 2007 r. obowiązują nowe zasady dotyczące przepisów regulujących udzielanie zamówień sektorowych. W większości wynikają one ze zmian wprowadzonych w innych częściach ustawy. Zamawiający...
815.
W poprzednim stanie prawnym zamawiający – udzielając zamówienia, którego przedmiot objęty jest umową ramową – miał do wyboru tryb zamówienia z wolnej ręki lub negocjacji bez ogłoszenia. Obecnie nie...
816.
Czy przepis dotyczący możliwości żądania próbek, opisów lub fotografii zawarty w rozporządzeniu określającym rodzaje dokumentów, jakich może wymagać zamawiający od wykonawcy, jest zgodny z...
817.
Przedstawiamy przykładowe wyroki wydane przez zespoły arbitrów. Uszkodzony faks Sygn. akt UZP/ZO/0-12/07 Zamawiający prowadził postępowanie o zamówienie publiczne na „usługę wsparcia w zakresie...
818.
W jaki sposób opisać specjalistyczny sprzęt medyczny? Przede wszystkim rozsądnie, podając wymagane parametry i obiektywny sposób ich oceny oraz nie ulegając dodatkowym „gadżetom”, które podwyższają...
819.
Zasady udzielania zamówień zawarte są w ustawie zaledwie w czterech artykułach, dlatego też są często pomijane. A okazuje się, że to właśnie tutaj tkwi początek licznych problemów, co widać...
820.
Jakie akty prawne regulują zasady udzielania zamówień publicznych przez Komisję Europejską i inne instytucje wspólnotowe oraz o czym powinni wiedzieć polscy przedsiębiorcy, chcący ubiegać się o...
821.
Na pytania naszych czytelników odpowiada w tym miesiącu Jerzy Wysocki, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, dyrektor wydziału gospodarki gminnej w...
822.
Aby móc wykonywać określoną działalność lub czynności stanowiące przedmiot zamówienia, wykonawca powinien posiadać określone uprawnienia, o ile wynika to z przepisów odrębnych ustaw. Wświetle...
823.
Przedstawiamy przykładowe wyroki i ich uzasadnienia wydane w ostatnim czasie przez zespoły arbitrów. Niezłożenie wadium Sygn. akt UZP/ZO/0-301/07 Przedmiotem postępowania prowadzonego przez SZOZ był...
824.
Wykonawcy nie mają prawa wnosić protestu na czynności dokonane przez zamawiającego zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu, tj. zgodnie z nakazem zawartym w sentencji wyroku arbitrów....
825.
Zamówienia dodatkowego można udzielić wyłącznie w trybie zamówienia z wolnej ręki i po spełnieniu określonych w przepisach warunków. Pamiętać należy, że łączna wartość zamówień dodatkowych nie może...
826.
Obowiązkiem zamawiającego jest poprawienie w ofercie oczywistych omyłek pisarskich oraz rachunkowych w obliczeniu ceny i niezwłoczne zawiadomienie o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty....
827.
Wybór partnera prywatnego może zostać dokonany wyłącznie na podstawie przepisów prawa zamówień publicznych, gdyż partner publiczny nie ma możliwości wydatkowania w inny sposób środków na roboty...
828.
Zamawiający winien wybrać ofertę wyłącznie na podstawie kryteriów określonych w siwz. Musi też pamiętać, iż powinny się one odnosić do przedmiotu zamówienia, a nie podmiotu składającego ofertę....
829.
Zmiany w prawie zamówień publicznych przebiegały w dwóch etapach. Ich efektem ma być – zdaniem ustawodawcy – uproszczenie procedur i szybsze wykorzystanie środków z Unii Europejskiej. W piątek, 13...
830.
Na pytania naszych czytelników odpowiada w tym miesiącu Jerzy Wysocki, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, dyrektor wydziału gospodarki gminnej w...
831.
Rozmowa z Krzysztofem Rzeźnikiewiczem, wiceprezesem zarządu Hydrobudowy-6 SA. Przetargi Publiczne: Czy firmom budowlanym trudno jest obecnie pozyskiwać kontrakty?   Krzysztof Rzeźnikiewicz:...
832.
Stosowanie przepisów zawartych w dyrektywach, a dotyczących zamówień publicznych oraz przepisów zawartych w traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską, wspomagane jest przez orzeczenia...
833.
Prawo zamówień publicznych zawiera szereg instrumentów kontroli prowadzonego przez zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Kontrola ma charakter prewencyjny, gdyż jej celem...
834.
Temat zakupu leków jest jednym z wielu problemów, z jakimi spotykają się zakłady opieki zdrowotnej, wydatkujące w tym zakresie znaczne – w odniesieniu do pozostałych wydatków jednostki – środki...
835.
Aby zamawiający uniknął zarzutu uznaniowości przy ocenianiu ofert pod kątem jakości, powinien bardzo szczegółowo opisać sposób tej oceny. Jeżeli oferowane przez wykonawców produkty będzie oceniał...
836.
Dozwolone są zmiany tych postanowień umowy, które nie były oceniane za pomocą kryteriów oceny ofert, o ile nie są niekorzystne dla zamawiającego i nie zależą od żadnej ze stron. Dopuszczalność...
837.
Rozmowa z Bogusławą Garczyńską-Wąs, prawnikiem firmy Mercator Medical SA Przetargi Publiczne: Dwa lata z rzędu zdobyliście kontrakty na Węgrzech. Na jakich zasadach funkcjonuje tamtejszy system...
838.
Przedstawiamy przykładowe wyroki wydane przez zespoły arbitrów. Spalanie odpadów medycznych Sygn. akt UZP/ZO/0-1861/06 Spółka z o.o. wniosła protest w postępowaniu o udzielenie zamówienia...
839.
W jaki sposób zamawiający ma oszacować wartość zamówienia oraz przygotować rzetelny i obiektywny opis przedmiotu, a także warunki udziału w postępowaniu przy realizacji zamówień na dostawy produktów...
840.
Zamawiający powinien uwzględnić waloryzację na etapie tworzenia specyfikacji i zamieścić taką informację przy opisie sposobu obliczenia ceny oferty lub określić, jak często wykonawca będzie mógł jej...
841.
W jaki sposób krok po kroku przeprowadzać postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego i negocjacji z ogłoszeniem. Na co zwracać uwagę i jakich błędów unikać. Co...
842.
Obliczenie i ustalenie terminu związania ofertą, a co za tym idzie terminu ważności wadium, zamawiający często pozostawiają wykonawcom, nie precyzując tych kwestii w kierowanej do nich...
843.
Kiedy możliwy jest opis przedmiotu zamówienia w przetargu na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku z dopuszczeniem składania ofert częściowych przy pomocy znaków towarowych, patentów lub...
844.
Kolejne nowelizacje nie wpływają pozytywnie na system zamówień publicznych i wcale go nie ulepszają. Źródła problemów ze stosowaniem wspomnianych przepisów upatruje się w nieprecyzyjnym ich...
845.
W jakich sytuacjach zachodzi konieczność unieważnienia postępowania, które jest obarczone wadą uniemożliwiającą zamawiającemu zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego i jakie są...
846.
Rozmowa z Jarosławem Popiołkiem, prezesem zarządu oraz Jerzym Binkiewiczem, dyrektorem ds. rozwoju i członkiem zarządu Mostostal Warszawa. Przetargi Publiczne: Jaki udział w waszej działalności mają...
847.
Obowiązek wezwania do uzupełnienia dokumentów uzależniony jest od ich braku lub zawartych tam błędów, nie zaś od faktu, czy nie spełniają wymagań formalnych lub też ich treść nie potwierdza...
848.
Jeżeli treść specyfikacji wydaje się wykonawcy niejasna czy też niezrozumiała, może on zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie poszczególnych jej zapisów. Niestety, zdarza się, że obie strony nie...
849.
Jedną z najważniejszych czynności zamawiającego jest przyjęcie ofert, dlatego też osoby, które się tym zajmują, powinny składać oświadczenia na druku ZP–11. Wlistopadowym numerze miesięcznika...
850.
Na pytania naszych czytelników odpowiada Halina OLSZOWSKA, konsultant i trener zamówień publicznych, przewodnicząca Rady Programowej „Przetargów Publicznych”. Usługi związane z gospodarką leśną Czy...
851.
Przedstawiamy przykładowe wyroki wydane w ostatnim czasie przez zespoły arbitrów. NIEPRAWIDŁOWE PEŁNOMOCNICTWO Sygn. akt UZP/ZO/0-2501/06 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą...
852.
Przetarg na zakup testów do wykrywania BSE i trzęsawki owiec od początku budził szereg kontrowersji. Tylko dlaczego, skoro wybrana oferta była – przy okazji – o ponad połowę tańsza od oferty...
853.
Czy po wyborze najkorzystniejszej oferty jakiekolwiek zmiany w treści umowy, choćby dotyczyły elementów nieistotnych, których obecność w treści umowy lub ich brak nie ma wpływu na jej skuteczność,...
854.
Nie jest to nowy tryb, lecz sposób udzielania zamówień na dostawy i usługi powszechnie dostępne. Maksymalnie może zostać ustanowiony na 4 lata. Wcałej procedurze obowiązuje elektroniczna forma...
855.
Warunek wzywania wykonawców do uzupełnienia dokumentów i oświadczeń jest obligatoryjny i nie może być ograniczany do stosowania tylko w określonych przypadkach. Ustawą z dnia 7 kwietnia 2006 r. o...
856.
Rozmowa z Ewą WIKTOROWSKĄ, specjalistką w zakresie procesu inwestycyjnego oraz prezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Przetargi Publiczne: Jak ocenia Pani...
857.
Rozmowa z Adamem PÓŁGRABIĄ, dyrektorem generalnym sektora publicznego ComputerLand SA Przetargi Publiczne: Podpisaliście ostatnio duży kontrakt z Ministerstwem Obrony Narodowej. Czego dotyczy to...
858.
Kosztorys inwestorski służy określaniu wartości szacunkowej zamówienia. Jego podstawą techniczną jest jednak przedmiar robót, który przedstawia sposób ustalania cen jednostkowych. Przy udzielaniu...
859.
Zgodnie z zasadą opisaną w prawie zamówień publicznych wykonawca ma prawo do złożenia tylko jednej oferty i to w taki sposób, aby swoją treścią odpowiadała ona specyfikacji istotnych warunków...
860.
Procedury protestacyjno-odwoławcze Chciałbym zacząć od przedstawienia kilku zasad, które legły u podstaw zmian wprowadzonych w Prawie zamówień publicznych w zakresie procedur...
861.
Błędy w ustalaniu warunków udziału w postępowaniu i ich konsekwencje Głównym celem zamawiającego wszczynającego postępowanie jest udzielenie zamówienia, czyli zawarcie umowy, a nie unieważnienie...
862.
Na pytania naszych czytelników odpowiada Halina OLSZOWSKA, konsultant i trener zamówień publicznych, przewodnicząca Rady Programowej „Przetargów Publicznych”. Dostawa mebli czy ich wykonanie? Jeśli...
863.
Przedstawiamy przykładowe wyroki wydane w ostatnim czasie przez zespoły arbitrów. GOSPODARSTWO POMOCNICZE Sygn. akt UZP/ZO/0-1844/06 Zamawiający (szpital psychiatryczny) prowadził w trybie przetargu...
864.
W każdej jednostce samorządu terytorialnego do prawidłowego funkcjonowania systemu zamówień publicznych niezbędna jest instrukcja, która będzie określała zasady przeprowadzania postępowań i...
865.
Aby przeciwdziałać zjawisku ograniczającemu konkurencję ustawodawca postanowił, że wykonawcy w celu sprostania warunkom udziału w postępowaniu mogą ubiegać się o zamówienie wspólnie. Konsorcjum jest...
866.
Czynności zamawiającego i wykonawcy w postępowaniach poprzedzonych tzw. kwalifikacją, czyli badaniem zdolności do wykonania zamówienia – w przetargu ograniczonym, negocjacjach z ogłoszeniem i...
867.
Obowiązkiem zamawiającego jest dążenie do zawarcia umowy przed upływem terminu związania ofertą. Jeśli jednak termin ten minie, podpisanie umowy jest nadal możliwe, o ile wyrazi na to zgodę...
868.
Wprowadzona w nowelizacji zmiana treści art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych porządkuje przepisy dotyczące zamówień i wzmacnia konkurencję wśród wykonawców wspólnie ubiegających...
869.
Zamawiający, przygotowując postępowanie, zobowiązany jest do ustalenia warunków, jakie winni spełnić wykonawcy składający ofertę. Ma to zagwarantować zamawiającemu rzetelne i terminowe wykonanie...
870.
Na pytania naszych czytelników odpowiada Halina OLSZOWSKA, konsultant i trener zamówień publicznych, przewodnicząca Rady Programowej „Przetargów Publicznych”. Usługi bankowe Jesteśmy jednostką...
871.
Przedstawiamy przykładowe wyroki wydane w ostatnim czasie przez zespoły arbitrów. BŁĘDNIE ZAPISANA WYSOKOŚĆ POLISY Sygn. akt UZP/ZO/0-1113/06 W postępowaniu na dostawę benzyny bezołowiowej 95 oraz...
872.
W przypadku stwierdzenia odpowiedzialności podmiotu zbiorowego sąd orzeka karę pieniężną, przepadek, zakaz lub podanie wyroku do publicznej wiadomości. Zasady odpowiedzialności podmiotów zbiorowych...
873.
Wybór oferty na podstawie cen jednostkowych i zawieranie umowy na ceny jednostkowe jest możliwe, lecz musi być dokonane z zachowaniem określonych reguł. Inaczej oferta najkorzystniejsza może w...
874.
Na pytania naszych czytelników odpowiada Halina OLSZOWSKA, konsultant i trener zamówień publicznych, przewodnicząca Rady Programowej „Przetargów Publicznych”. Niewłaściwa stawka VAT Czy niewłaściwe...
875.
Przy udzielaniu zamówień publicznych mogą być stosowane również umowy barterowe. W niektórych przypadkach są istotnym ułatwieniem bądź wpływają na oszczędności finansowe zamawiających. Wymiana...
876.
Polski wykonawca, składając ofertę, musi zawsze uwzględnić w niej podatek VAT. Podmiot zagraniczny natomiast wskazuje w ofercie cenę bez podatku. Jego cena będzie niższa niż ta wskazana przez...
877.
Jeżeli zamawiający unieważnia postępowanie z przyczyn, za które odpowiada, wówczas wykonawcy, jeśli złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, mogą domagać się od niego zwrotu poniesionych kosztów....
878.
Jedną z obowiązujących w zamówieniach publicznych zasad, obok zasady jawności, równości, uczciwej konkurencji i wprowadzonej nowelizacją zasady zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa, jest pisemność...
879.
Na pytania naszych czytelników odpowiada Halina OLSZOWSKA, konsultant i trener zamówień publicznych, przewodnicząca Rady Programowej „Przetargów Publicznych”. Różne kody CPV Zwracam się z prośbą o...
880.
Przedstawiamy przykłady wyroków wydanych przez zespoły arbitrów. RÓŻNE ZAPISY W SIWZ I OGŁOSZENIU Sygn. akt UZP/ZO/0-675/06 Zamawiający (miejskie przedsiębiorstwo komunikacyjne) w trybie przetargu...
881.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia to swoista instrukcja dla wykonawcy. Nowelizacja ustawy, przy przetargu nieograniczonym, wprowadziła obowiązek udostępniania jej na stronie internetowej....
882.
Czy dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są elementem treści oferty? W głośnej przed kilkoma miesiącami uchwale, która zapadła w...
883.
Prawo zamówień publicznych rozróżnia kilka rodzajów ofert. Aby jednak możliwe było składanie określonego rodzaju oferty, zamawiający musi dopuścić taką możliwość, a informację o tym zamieścić w...
884.
Znowelizowana ustawa Prawo zamówień publicznych, zgodnie z zasadą jawności, nakłada na zamawiającego szereg obowiązków informacyjnych, poczynając od informacji o planowanych zamówieniach, a kończąc...
885.
Ustalając wartość zamówienia należy pamiętać przede wszystkim o jednej zasadzie: nie można dzielić zamówienia z zamiarem uniknięcia stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Prawidłowo...
886.
Rozmowa z Dariuszem DURAŁKIEM, dyrektorem generalnym sektora administracji publicznej ComArch SA.   Przetargi Publiczne: Wartość polskiego rynku IT oszacowano w ubiegłym roku na około 16 mld...
887.
Przedstawiamy przykłady wyroków wydanych przez zespoły arbitrów. WARUNKI OKREŚLONE W SPECYFIKACJI Zamawiający prowadził postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na...
888.
Jak przygotować specyfikację istotnych warunków zamówienia na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego. Na wstępie chciałbym uzupełnić to, co napisałem w poprzednim artykule o programie...
889.
Na ofertę składają się wyłącznie dokumenty świadczące o sposobie wykonania zamówienia, a nie dokumenty, które potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Co winniśmy rozumieć pod...
890.
W ustawie Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r. funkcjonowała aukcja elektroniczna. Teraz zastąpiła ją licytacja. W systemie zamówień publicznych e-zamówienia są tzw. aukcjami odwrotnymi,...
891.
Za każdym razem, gdy zamawiający wyklucza z postępowania wykonawcę, odrzuca ofertę lub unieważnia postępowanie, musi podać podstawę prawną oraz uzasadnienie prawne i faktyczne. W polskim systemie...
892.
Zastosowanie prawa opcji pozwala wielu zamawiającym na uniknięcie trudnej sytuacji, szczególnie wtedy, gdy w momencie sporządzania siwz nie wiedzą jeszcze dokładnie, jaki ma być zakres zamówienia....
893.
Jakie zmiany w zakresie przepisów regulujących udzielanie zamówień publicznych w poszczególnych trybach wprowadziła nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych. W znowelizowanej ustawie Prawo...
894.
Na pytania naszych czytelników odpowiada Halina OLSZOWSKA, konsultant i trener zamówień publicznych, przewodnicząca Rady Programowej „Przetargów Publicznych”. Jak ustalić wysokość zabezpieczenia...
895.
Przedstawiamy przykładowe wyroki wydane przez zespoły arbitrów. OFERTA NIE UWZGLĘDNIAŁA CAŁEGO ZAKRESU ROBÓT Sygn. akt UZP/ZO/0-72/05 Odwołująca się firma X oprotestowała czynność zamawiającego...
896.
Czy dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji zamówienia po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed podpisaniem umowy? Rozwiązania są trzy, a każde z nich ma zarówno zwolenników, jak i...
897.
Komisja przetargowa powinna mieć znacznie szerszy zakres obowiązków niż minimum wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych. Zależy to jednak wyłącznie od decyzji kierownika zamawiającego....
898.
Zamawiający nie może narzucić wykonawcy, aby dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia była tylko i wyłącznie polisa. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający często...
899.
Zamawiający, na potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, może żądać od niego polisy lub innego dokumentu...
900.
Przedstawiamy przykładowe wyroki wydane przez zespoły arbitrów. BRAK OPŁATY SKARBOWEJ NA PEŁNOMOCNICTWIE Sygn. akt UZP/ZO/0-15/05 Zamawiający ogłosił przetarg nieograniczony na wykonanie usług...
901.
Przy zamówieniach poniżej 10 mln euro dla robót budowlanych i 5 mln euro dla dostaw i usług nie warto zaskarżać wyroku arbitrów, gdyż i tak można zawrzeć ważną umowę W przypadku, gdy w toku...
902.
Dla zabezpieczenia interesu prawnego zamawiającego na wypadek niesumienności wykonawcy, który złożył ofertę, ustawodawca w art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych przewidział wadium. Zgodnie z...
903.
Artykuł 14 Prawa zamówień publicznych mówi, iż do czynności podejmowanych w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych stosuje się przepisy kodeksu cywilnego – o ile ustawa nie stanowi inaczej....
904.
Przedstawiamy przykładowe wyroki wydane przez zespoły arbitrów. W tym numerze m.in. o wymaganiach technicznych stawianych przez zamawiających i dokumentach żądanych od podwykonawców. WYMAGANIA...
905.
Poprawność przebiegu procesu udzielenia zamówienia w głównej mierze zależy od rzetelności i dokładności zamawiających, a dokładnie od przestrzegania zasad związanych z przyjmowaniem ofert i obiegiem...
906.
Wprawdzie prawo zamówień publicznych nie nakazuje zamawiającym sporządzania jakichkolwiek rejestrów, jednakże nie sposób dobrze zorganizować pracy bez stworzenia choćby spisu prowadzonych...
907.
Jednym z wielu problemów, z którymi borykają się zamawiający, jest określenie stawki VAT dla zadania. Tymczasem kwestia ustalania podatku należy do wykonawcy, gdyż to on jest podatnikem. Zgodnie z...
908.
Przedstawiamy przykłady wyroków wydanych w ostatnim czasie przez zespoły arbitrów. PODPIS OSOBY NIEUPRAWNIONEJ Sygn. akt UZP/ZO/0-3347/05 Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia...
909.
Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego ogłosiło przetarg na dostawę dwóch karetek ratunkowych z wyposażeniem medycznym i dwóch defibrylatorów. Nikt nie przewidywał, że rozpęta się z tego burza....
910.
Co się dzieje, gdy zamawiający otrzymuje od wykonawcy protest? Wybucha panika. Tylko czy nie lepiej byłoby najpierw sprawdzić zasadność zarzutów i, jeśli okażą się prawdziwe, spróbować naprawić...
911.
Poprawne skonstruowanie specyfikacji wraz z precyzyjnie określonymi warunkami to gwarancja szybkiego i bezbolesnego przejścia przez procedury, a co najważniejsze – przejścia zgodnie z prawem. Jednym...
912.
Przedstawiamy przykłady wyroków wydanych przez zespoły arbitrów. W tym numerze m.in. o tym, że zamawiający, podając w specyfikacji warunek posiadania odpowiednich certyfikatów, nie może w ten sposób...
913.
Negocjacje bez ogłoszenia, zapytanie o cenę oraz zamówienie z wolnej ręki to procedury, które możemy zastosować w sytuacji, gdy chcemy wydać dodatkowe środki finansowe z naszego budżetu, a z uwagi...
914.
Czy opłata za pobieraną przez wykonawców specyfikację istotnych warunków zamówienia podlega opodatkowaniu? Prawo nie reguluje jednoznacznie tej kwestii, a organizatorzy przetargów mają trudny orzech...

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne