Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Poznańska elektrownia...

10 Luty 2021 
Pod koniec stycznia w Poznaniu uruchomiono miejską elektrownię słoneczną.

Witraże na dworcu w Gdańsku

10 Luty 2021 
Na dworcu Gdańsk Główny trwają prace budowlane związane z przebudową dworca.

Umowa Partnerstwa

10 Luty 2021 
18 stycznia 2021 r. ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, która jest...
Poszukiwano wyrażenia: zamówienia publiczne

Znaleziono 315 pasujących wyników.

Wyniki zostały podzielone na kategorie.
Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania. Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.

Archiwum

1.
Wykorzystywanie DSZ wpisuje się w ogólną tendencję do zmniejszania obciążeń administracyjnych związanych z ubieganiem się przez wykonawców o zamówienia publiczne.   Dział III ustawy z dnia 29...
2.
Opublikowany przez Komisję Europejską Scoreboard 2018 pokazuje różnice w udzielaniu zamówień publicznych w poszczególnych państwach europejskich.   Komisja Europejska opublikowała Single Market...
3.
Wykonawca powinien racjonalnie planować kwestię wykazywania sposobu, w jaki spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego.   O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać...
4.
W dniach 5–7 czerwca 2019 r. w Kołobrzegu odbyła się piąta edycja ogólnopolskiej konferencji skierowanej do osób odpowiedzialnych za zamówienia publiczne w jednostkach sektora finansów publicznych....
5.
Poziom zainteresowania postępowaniem ma bezpośredni związek z konkurencyjnością danego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.   Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego...
6.
Oceniając spełnianie warunków podmiotowych, zamawiający powinien pamiętać, że wykonawca nie zyskuje doświadczenia przez sam udział w konsorcjum, lecz przez konkretne czynności realizowane w jego...
7.
W dniach od 27 lutego do 1 marca 2019 r. w Otwocku odbyło się Forum Zamówień Publicznych dla Wykonawców. To pierwsza tego typu ogólnopolska konferencja mająca na celu wymianę wiedzy i doświadczeń...
8.
Jakie cechy oferty składanej przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą stanowić podstawę do jej odrzucenia na mocy art. 89 ust. 1 pkt 3 pzp?   Złożenie oferty...
9.
Omawiamy założenia projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary w odniesieniu do odpowiedzialności ciążącej na zamawiających i wykonawcach.  ...
10.
W jaki sposób Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozprawia się z nieuczciwymi przedsiębiorcami?   Porozumienia przetargowe należą do najcięższych naruszeń prawa ochrony...
11.
Rzecz o elektronizacji Iwona Ziarniak e-WYKONAWCA   Zgodnie z definicją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w...
12.
Już po raz czwarty w Kołobrzegu odbyła się ogólnopolska konferencja dla osób odpowiedzialnych za zamówienia publiczne w jednostkach sektora finansów publicznych – Forum Zamówień Publicznych dla...
13.
Czym różni się plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych od planu zamówień publicznych? Co zyskuje zamawiający przez ich właściwe przygotowanie? Proces udzielania zamówień publicznych składa...
14.
W celu wsparcia podmiotów prowadzących postępowania o udzielenie zamówień na dostawy i usługi oraz wykonawców, którzy startują w tego typu postępowaniach, miesięcznik „Przetargi Publiczne”...
15.
W dniach 19–21 marca w Toruniu odbyło się V Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane. Tematyka tegorocznej edycji Forum poświęcona była analizie problemów związanych z zamówieniami publicznymi...
16.
Jak należy oceniać wskazywanie takich kryteriów oceny ofert w dokumentach przetargowych, które polegają na zwiększeniu kary umownej po stronie wykonawcy lub na zmniejszeniu kary umownej obciążającej...
17.
Zamawiający mogą wpływać na wzrost konkurencyjności prowadzonych przez siebie postępowań m.in. przez właściwe ustalanie warunków udziału oraz prawidłowy opis przedmiotu zamówienia. Immanentną cechą...
18.
Przedstawiamy wyniki studium przygotowanego na zlecenie Komisji Europejskiej, dotyczącego korupcji w sektorze ochrony zdrowia. W październiku 2017 r. Komisja Europejska opublikowała zaktualizowaną...
19.
Czy stosowanie klauzul społecznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego może być opłacalne nie tylko dla społeczeństwa, ale również dla zamawiających? W preambule dyrektywy...
20.
Oferty składane przez wykonawców w postępowaniach o zamówienia publiczne często są podpisywane przez pełnomocników tych wykonawców. Zgodnie z definicją językową pełnomocnictwo to upoważnienie do...
21.
Sformalizowane zasady udzielania zamówień publicznych stanowią często zaporę przed niepraworządnymi zachowaniami. Uczciwości nie da się jednak w pełni uregulować za pomocą przepisów prawa....
22.
Omawiamy wyniki studium przygotowanego na zlecenie Komisji Europejskiej, w ramach którego oszacowano korzyści ekonomiczne płynące z ochrony sygnalistów w zamówieniach publicznych. Parę miesięcy temu...
23.
W dniach 11–13 grudnia 2017 r. we Wrocławiu odbyło się III FORUM ODPOWIEDZIALNOŚCI KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH. Forum to ogólnopolska konferencja, podczas której w kompleksowy...
24.
Omawiamy inicjatywę Komisji Europejskiej, mającą na celu ułatwienie udzielania zamówień publicznych w sposób bardziej skuteczny i zrównoważony, przy pełnym wykorzystaniu technologii cyfrowych dla...
25.
Prezentujemy założenia do systemu zamówień publicznych w Polsce – kierunki zmian rekomendowane przez OSKZP. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych rekomenduje:   jeden...
26.
Prezentujemy aktualną ocenę Komisji Europejskiej dotyczącą poszczególnych aspektów procesu udzielania zamówień publicznych przez państwa członkowskie Unii. W połowie lipca 2017 r. Komisja Europejska...
27.
Przedstawiamy rezultaty analizy porównawczej, przygotowanej przez Bank Światowy, prezentującej uregulowania dotyczące zamówień publicznych w 180 państwach. Na początku 2017 r. Bank Światowy...
28.
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 1579) nie zawiera przepisów, które by nakazywały zamawiającemu łączyć odrębne zamówienia publiczne....
29.
Forum Zamówień Publicznych dla Kadry Kierowniczej – konferencja dedykowana kierownikom jednostek – to okazja nie tylko do omówienia problematycznych, a wynikających z praktyki, zagadnień z zakresu...
30.
Omawiamy rolę starosty w tworzeniu efektywnego systemu kontrolizarządczej w zakresie zamówień publicznych w starostwie powiatowym. Reforma administracyjna z 1998 r. wprowadziła istotne zmiany w...
31.
Prezentujemy studium przygotowane na zlecenie Komisji Europejskiej, dotyczące wspólnego udzielania zamówień publicznych przez instytucje zamawiające zlokalizowane na terenie różnych państw...
32.
Wprowadzony do art. 91 pzp ustęp 2d nakłada na zamawiającego obowiązek określenia kryteriów oceny ofert w sposób jednoznaczny i zrozumiały, umożliwiający sprawdzenie informacji przedstawianych przez...
33.
Na mocy nowelizacji pzp z czerwca 2016 r. spod reżimu ustawy wyłączono niektóre zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwot ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp, których przedmiotem są...
34.
Gdy dokładny zakres i czas realizacji zamówienia nie są z góry znane, zamawiający może skorzystać z instytucji umowy ramowej, która pozwala na ustalenie ogólnych warunków przyszłych umów o...
35.
Zamawiający ma obowiązek upubliczniania informacji o postępowaniach przez zamieszczanie ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych lub w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – w zależności od...
36.
Omawiamy najważniejsze przepisy znowelizowanej ustawy – zarówno te ułatwiające podmiotom z sektora MŚP dostęp do rynku zamówień publicznych, jak i te, które stanowią barierę w tym zakresie....
37.
Omawiamy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydany w lipcu 2016 r. w odpowiedzi na pytanie prejudycjalne dotyczące momentu podania oferentom informacji o metodzie oceny ofert. W dniu...
38.
Nowy rok otwieramy nową rubryką, w ramach której będą omawiane najistotniejsze z punktu widzenia wykonawców zagadnienia związane z ubieganiem się o zamówienie publiczne. W niniejszym opracowaniu...
39.
Ogólnopolska konferencja dotycząca zagadnień z zakresu odpowiedzialności kierowników jednostek sektora finansów publicznych w kontekście zamówień publicznych, rachunkowości sprawozdawczości i...
40.
Kontrole przeprowadzone przez Najwyższą Izbę Kontroli wykazują, że zamawianie usług prawniczych nie zawsze odbywa się zgodnie z prawem. Przedmiotem niniejszego opracowania są wyniki kontroli...
41.
Zasada przejrzystości ma na celu zagwarantowanie upublicznienia informacji o zamówieniach w celu zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji oraz umożliwienia kontroli bezstronności procedur...
42.
Prezentujemy porady Komisji Europejskiej dotyczące uwzględniania kwestii związanych z ochroną środowiska w trakcie udzielania i realizacji zamówień publicznych. W kwietniu 2016 r. ukazała się...
43.
Instytucja kontrolująca nie zawsze ma możliwość zrealizowania, przy wykorzystaniu tylko własnych zasobów kadrowych, kontroli postępowań o zamówienie publiczne przeprowadzanych przez inne instytucje....
44.
Jak – zgodnie z obowiązującym stanem prawnym – udzielać zamówień na dostawy i usługi z zakresu szeroko pojętej działalności kulturalnej? Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom środowisk kultury,...
45.
Czy wykonawca niebędący operatorem wyznaczonym ma możliwość złożenia ważnej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie usług pocztowych? Usługi pocztowe są bardzo często...
46.
Przepisy dyrektywy 2009/81/WE powinny być stosowane również w sektorze bezpieczeństwa niewojskowego, do zamówień, które posiadają cechy podobne do zamówień w sektorze obrony i mają charakter równie...
47.
Możliwość zmiany wynagrodzenia umownego wynika bezpośrednio z art. 142 ust. 5 pzp. Ten wyjątek od zasady niezmienności umowy podyktowany jest m.in. troską o sytuację ekonomiczną małych i średnich...
48.
Po raz drugi w połowie czerwca w Kołobrzegu miała miejsce konferencja o zamówieniach publicznych dedykowana kierownikom jednostek. Tegoroczne Forum Zamówień Publicznych dla Kadry Kierowniczej było...
49.
Omawiamy najważniejsze zmiany dotyczące zasad odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych, które mają być wprowadzone w związku z nowelizacją ustawy Prawo zamówień...
50.
Czy wykonawca zawsze ma obowiązek złożyć oświadczenie, o którym mowa w art. 91 ust. 3a pzp? Jakie są skutki jego niezłożenia? Od 1 lipca 2015 r. obowiązuje ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie...
51.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Mateusz Saczywko. Staramy się przygotować opis przedmiotu zamówienia do postępowania na usługi przewozu naszych pracowników. Wychodząc...
52.
Prezentujemy głos w debacie na temat prowadzonych prac nowelizacyjnych nad pzp, zwłaszcza w kontekście przepisów dotyczących rozstrzygania sporów powstałych na gruncie zamówień publicznych. Z wielu...
53.
Ponieważ niektóre usługi ze względu na swój charakter nadal mają ograniczony wymiar transgraniczny, ustawodawca europejski dopuścił w ich przypadku zastosowanie łagodniejszego reżimu udzielania...
54.
Zapotrzebowania instytucji kultury są często większe niż przekazywane im dotacje, dlatego instytucje te na własną rękę starają się zdobyć dodatkowe środki. Gdzie zatem szukać pieniędzy i jak...
55.
Kolejne zmiany wprowadzane w pzp promują pozaekonomiczny cel zamówień publicznych, jakim jest wspieranie innowacyjności. Czym jest innowacyjność i czy polscy zamawiający są gotowi na takie zmiany?...
56.
Omawiamy wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydane w ostatnim czasie w sprawach będących rezultatem udzielania zamówień publicznych przez instytucje unijne. Udzielanie zamówień...
57.
Brak dbałości członków komisji przetargowej podczas oceny zgodności oferowanych dostaw z treścią siwz może mieć niebagatelne konsekwencje nie tylko na gruncie pzp. Zasadniczym celem postępowania o...
58.
Zamawiający, badając zdarzenia z przeszłości wykonawcy, musi rozstrzygnąć, czy wykonawca dopuścił się poważnych naruszeń zawodowych i czy były one zawinione. Jeśli tak, to wykonawcę należy wykluczyć...
59.
Realizacja procesu budowlanego z perspektywy zamawiających i wykonawców Zamówienia publiczne na roboty budowlane to tematyka specyficzna i obszerna. Prelegenci kolejnej konferencji poświęconej temu...
60.
Pierwsza w Polsce konferencja poświęcona systemowi zamówień w Niemczech i Austrii. Organizatorzy konferencji – redakcja miesięcznika „Przetargi Publiczne” i Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając...
61.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Mateusz Saczywko. Czy aby móc skorzystać z możliwości udzielenia tzw. zamówień in-house, wystarczy, że instytucja jest nam podległa...
62.
Kto i kiedy oraz w jakiej formie ma obowiązek udostępnić informację publiczną? Jaka jest odpowiedzialność z tym związana? Czym różni się informacja prosta od informacji przetworzonej? Informacja...
63.
Omawiamy rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r., w którym ustanowiono standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. Przedstawiony w...
64.
Możliwość powierzenia realizacji zadań publicznych spółkom komunalnym z pominięciem przepisów pzp istnieje od lat. Pytanie, jak na tę sytuację wpłynie uregulowanie w prawie krajowym kwestii tzw....
65.
W drodze reformy systemu zamówień publicznych w UE prawodawca unijny skonkretyzował i opisał typy relacji zachodzących między zamawiającym a wykonawcą, które są wyłączone z zakresu stosowania...
66.
Dzięki systemom compliance przedsiębiorstwa zwiększają swoją wartość rynkową, stają się zaufanymi partnerami w biznesie, a także są postrzegane jako profesjonalni zamawiający i wykonawcy....
67.
W uzasadnionych przypadkach zamawiający może żądać od wykonawców przedłożenia certyfikatów potwierdzających, że spełniają oni wysokie warunki środowiskowe. System Ekozarządzania i Audytu (EMAS, ang....
68.
Po prawie trzech latach od nowelizacji pzp implementującej zapisy dyrektywy 2009/81/WE można śmiało stwierdzić, że system zamówień publicznych w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności jest bardzo...
69.
Zamawiający powinien zawrzeć w umowie zapisy umożliwiające zwiększenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zaistnienia zmian kosztów wykonania zamówienia, o których mowa w art. 142 ust. 5 pzp....
70.
Fakt, że do zamówień podprogowych nie stosuje się pzp, nie uprawnia instytucji zamawiających do tego, by wydatkować środki publiczne w dowolny sposób. Udzielanie takich zamówień zostało bowiem...
71.
Jeśli wykonawca zgodzi się na wynagrodzenie ryczałtowe, to nie może żądać jego podwyższenia. Wyjątkiem od tej zasady jest wystąpienie jednej z przesłanek wskazanych w art. 142 ust. 5 pzp. Zgodnie z...
72.
Omawiamy funkcjonowanie procedur odwoławczych w wybranych państwach członkowskich UE na przykładzie Niemiec i Francji. W państwach członkowskich UE oferenci, w których mniemaniu doszło do naruszenia...
73.
Upowszechniona już praktyka uiszczania opłaty skarbowej od pełnomocnictw składanych w toku postępowania odwoławczego przed KIO może nie mieć pełnego oparcia w obowiązujących przepisach prawa. Na...
74.
Przez stosowanie środowiskowych kryteriów oceny ofert, systemów i środków zarządzania środowiskiem, a także ekoetykiet zamawiający mogą promować ochronę środowiska i zrównoważony rozwój. W wyniku...
75.
Gdy potrzeby zamawiającego nie mogą zostać zaspokojone przez zakupy produktów, usług lub robót budowlanych już dostępnych na rynku, ustawodawca europejski proponuje skorzystanie z nowego trybu...
76.
Komisja Europejska zaleca wprowadzenie przez zamawiającego dokumentu dotyczącego unikania konfliktu interesów i przeciwdziałania korupcji, wydanego w postaci sformalizowanej polityki urzędu wobec...
77.
Zamawiający ma prawo zawrzeć w umowie z wykonawcą postanowienia, za pomocą których ureguluje kwestie niewskazane w pzp. Nie tak dawno temu i nie tak bardzo daleko żył sobie zamawiający. Pewnego dnia...
78.
Na co należy zwrócić uwagę w przypadku postępowań dotyczących zamówień na towary, które w myśl nowych regulacji powodują powstanie obowiązku podatkowego po stronie zamawiającego? Od początku lipca...
79.
Jakie obowiązki względem próbek obciążają zamawiającego już po udzieleniu zamówienia, jeśli na etapie prowadzenia postępowania wymagał od wykonawców ich złożenia? Zamawiający, nabywając określone...
80.
Czy umowy dotyczące podwykonawstwa w zamówieniach publicznych mogą nosić znamiona niedozwolonej współpracy podmiotów, stanowiąc porozumienia sprzeczne z przepisami o ochronie konkurencji? Zamówienia...
81.
Omawiamy przepisy prawne obowiązujące zamawiającego i wykonawcę w okresie od momentu złożenia oferty do chwili podpisania umowy o zamówienie publiczne. Celem postępowania o udzielenie zamówienia...
82.
Wykonawca ma prawo wystąpić do zamawiającego o udostępnienie planu zamówień publicznych, w którym znajdują się m.in. szacunkowe wartości planowanych na dany rok zamówień publicznych. Zanim...
83.
Czy zamawiający może uznać odbiór odpadów za usługę powszechnie dostępną o ustalonych standardach jakościowych, czy raczej – zamawiając takie usługi – powinien zastosować pozacenowe kryteria oceny...
84.
Gwarancje ubezpieczeniowe lub bankowe mają zastąpić złożenie kaucji pieniężnej, która ze swojej istoty jest najpewniejsza. Zastępując „żywą gotówkę”, gwarancje muszą zapewniać ten sam poziom...
85.
Czy zamawiający jest uprawniony do ukształtowania zapisów przyszłej umowy w sposób, który skracałby ustawowy termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy? Zamawiający, chcąc...
86.
Planując ogłoszenie zamówienia publicznego na projekty architektoniczne i urbanistyczne, warto rozważyć zastosowanie procedury, o której mowa w art. 110–127 pzp. Zamówienia na projekty...
87.
Pod koniec kwietnia 2015 r. Komisja Europejska rozpoczęła dwie konsultacje społeczne odnośnie do zamówień publicznych. Pierwsza z nich dotyczy procedur odwoławczych, druga – praw własności...
88.
Stosowanie jednakowej miary odchylenia cen (ustawowego progu 30%), bez względu na rodzaj zamówienia czy sposób opisu jego przedmiotu, zwiększa częstotliwość prowadzenia procedury wyjaśnienia rażąco...
89.
Zamawiający rzadko stosują kryteria związane z cyklem życia produktu. Wydaje się bowiem, że obiektywne porównanie ofert jest o wiele prostsze w przypadku korzystania z „tradycyjnych” kryteriów. Mimo...
90.
Czy wykonawca może powoływać się na potencjał innego podmiotu w kwestii posiadania uprawnień, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 pzp? Jak to wygląda w przypadku konsorcjum lub korzystania z...
91.
Zamawiający może w ramach postępowania wyróżnić część podstawową, która z pewnością zostanie zamówiona, oraz część opcjonalną, której zamówienie będzie fakultatywne. Zamówienia publiczne z...
92.
Omawiamy licencję, koncesję i zezwolenie, czyli dokumenty, jakich zamawiający może żądać w celu potwierdzenia, że wykonawca ma prawo do wykonywania określonej działalności. W art. 22 ust. 1 pkt 1...
93.
Omawiamy dokument dotyczący aktualnego stosowania w praktyce przepisów związanych z udzielaniem zamówień publicznych przez instytucje działające na terenie Unii Europejskiej. Opublikowany w sierpniu...
94.
Możliwość waloryzacji zwiększa poczucie bezpieczeństwa stron umowy: wykonawców – gwarantując im utrzymanie stałego zysku –  i zamawiających – zapewniając, że jakość realizacji umowy będzie...
95.
W drodze ostatniej nowelizacji ustawodawca nałożył na zamawiających obowiązek stosowania innych niż cena kryteriów wyboru oferty, podając jednocześnie w art. 91 ust. 2 pzp przykłady takich...
96.
Dyrektywa 2014/24/UE zawiera zapisy dotyczące podwykonawstwa i polegania na zasobach podmiotów trzecich. Wskazuje też usługi, w przypadku których można zastosować uproszczone procedury udzielania...
97.
Podstawowe reguły, jakimi rządzi się system zamówień publicznych w Polsce, wynikają z prawa unijnego i przepisów prawa cywilnego. Przypominamy, jaka jest ich rola oraz które z nich są...
98.
Zamówienie publiczne powinno przynieść wymierne korzyści zarówno zamawiającemu, jak i wykonawcy. Strony nie mogą zapominać o zabezpieczeniu odpowiednio interesu publicznego oraz prywatnego. Wzory...
99.
Sporządzenie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach wiąże się m.in. z koniecznością klasyfikacji zamówień pod względem ich wartości czy z obowiązkiem stosowania instrukcji kancelaryjnej....
100.
Przy zamówieniach publicznych na tzw. usługi niepriorytetowe o wartości poniżej progów unijnych wskutek zmian wprowadzonych ostatnią nowelizacją zamawiający mają większą swobodę kształtowania tego...
101.
Na gruncie pzp zapłatą zamawiającego za zrealizowanie przez wykonawcę zamówienia nie musi być świadczenie pieniężne. Może ona przyjąć formę cesji praw lub przewłaszczenia własności. Barter nie ma...
102.
Choć wskazany w pzp katalog kryteriów oceny ofert ma charakter otwarty, to zamawiający, formułując kryteria w danym postępowaniu, musi pamiętać, że powinny one być związane z przedmiotem zamówienia....
103.
Omawiamy zmiany wprowadzone nową dyrektywą, dotyczące zamówień udzielanych między podmiotami sektora publicznego, a także odnoszące się do generalnych ustaleń w zakresie kryteriów udzielania...
104.
Nie można bezkrytycznie wprowadzać wymogu zatrudniania na umowę o pracę osób wykonujących czynności w realizacji zamówienia. Należy ocenić, czy do zawarcia umowy o pracę obliguje charakter danych...
105.
Zagwarantowanie równego dostępu do zamówień publicznych jest jednym z wyznaczników funkcjonowania demokracji. W roku bieżącym obchodzimy jubileusz 20-lecia ustanowienia systemu zamówień publicznych...
106.
Udział małych i średnich przedsiębiorstw w zamówieniach publicznych jest dużo mniejszy niż ich udział w gospodarce. Przedsiębiorstwa te realizują niewiele zamówień publicznych o dużej wartości. W...
107.
W sprawie warunków udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pocztowe w zmienionym stanie prawnym wykształciła się nowa linia orzecznicza Krajowej Izby Odwoławczej. Na...
108.
Omawiamy zasady dokonywania wydatków ze środków publicznych, wskazane w kilku przepisach ustawy o finansach publicznych, która z kolei odwołuje się do pzp. Od 16 kwietnia br. obowiązuje uchwalona 7...
109.
Źle skonstruowany system zamówień publicznych staje się obszarem niezdrowej rywalizacji, która często prowadzi do zjawisk korupcjogennych i nadużyć finansowych. Pojęcie „korupcja” oznacza zepsucie...
110.
Omawiamy zmiany – wprowadzone nową dyrektywą klasyczną – w odniesieniu do narzędzi stosowanych w ramach zamówień elektronicznych (dynamiczny system zakupów, aukcja elektroniczna, katalog...
111.
W większości spraw rozpatrywanych przez Komisję Europejską i TSUE dochodzi do przypisania odpowiedzialności spółce-matce za naruszenia zasad konkurencji przez spółkę-córkę. Czy słusznie? Nie bez...
112.
Komisja Europejska zaleca m.in. wspieranie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, a także promowanie szerszego udziału MŚP w rynku zamówień publicznych. Społecznie odpowiedzialne zamówienia...
113.
Zamawiający ma możliwość zawarcia w siwz takich postanowień, które będą się odnosić do tzw. klauzul społecznych. Przepisy „społecznościowe” mogą być wykorzystane również na etapie badania i oceny...
114.
Omawiamy wytyczne dotyczące zamówień publicznych udzielanych przez podmioty NGO oraz te, które zostały zobowiązane do stosowania pzp w wyniku umowy na granty unijne. Wytyczne dotyczące udzielania...
115.
Wprowadzenie dyrektywy 2014/55/UE ma na celu m.in. skrócenie okresów płatności, zmniejszenie liczby błędów, ograniczenie kosztów, zintegrowanie procesów biznesowych i zapewnienie transparentności...
116.
Zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści oferty, a także poprawić w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, niepowodujące istotnych zmian w jej treści....
117.
Publiczne jednostki oświatowe, które nie są podłączone do sieci ciepłowniczej, muszą zadbać o własne źródło centralnego ogrzewania. To oznacza konieczność zakupienia instalacji grzewczej i...
118.
Zbyt szczegółowe opisy i zbyt rygorystyczne wymagania zamawiających często – wbrew pozorom – utrudniają oszczędne wydatkowanie środków i uzyskanie przedmiotu zamówienia o wysokiej jakości. Zgodnie z...
119.
Podniesienie progu bagatelności ma na celu m.in. zmniejszenie biurokracji związanej z procedurą przetargową. Pojawia się jednak wątpliwość, czy nie naruszy to konkurencyjności postępowań. Od 16...
120.
Od inspektora nadzoru i kierownika robót budowlanych prowadzonych przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków wymaga się m.in. odpowiedniego wykształcenia oraz kilkuletniej praktyki zawodowej. Na...
121.
Wszelka pomoc przyznawana przez państwo, która zakłóca konkurencję, jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi. Udzielanie...
122.
W art. 23 pzp ustawodawca wskazał wprost, że w postępowaniu o zamówienie publiczne wykonawcy mogą złożyć ofertę wspólną. Jednak w niektórych sytuacjach może to ograniczać konkurencyjność w...
123.
Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych opublikował niedawno wyniki analiz dotyczących wielkości i kosztów korupcji. Szacuje się, że straty wynikające z korupcji mogą osiągać nawet 13%...
124.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może wyrazić zgodę na złożenie dokumentów również w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym. Zgodnie z regulacją zawartą w...
125.
Porównanie wprowadzonej nowelizacji pzp w sprawie podwykonawstwa z projektem nowych dyrektyw zamówieniowych może prowadzić do wniosku, że prawo krajowe traktuje tę kwestię zbyt szczegółowo....
126.
Projekt rozporządzenia w sprawie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach wprowadza obowiązek podania łącznej wartości zamówień poniżej progu, od którego uzależnione jest stosowanie pzp. W...
127.
Komisja Europejska proponuje uregulowanie kwestii związanych z udzielaniem koncesji na roboty budowlane oraz na usługi. Brak przepisów w tym zakresie zaburza m.in. funkcjonowanie rynku wewnętrznego...
128.
W postępowaniu o zamówienie publiczne należy wziąć pod uwagę wymagania wynikające ze standardów kontroli zarządczej, które dotyczą m.in. mechanizmów oceny, zarządzania ryzykiem czy komunikacji. Od 1...
129.
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych to wspólnota osób aktywnie uczestniczących w systemie zamówień publicznych. Wiedza i doświadczenie członków Stowarzyszenia sprawiają,...
130.
Artykuł 27 pzp umożliwia istotne ograniczenie zasady pisemności określonej w art. 9 ust. 1 pzp, pozostawiając decyzji zamawiającego kwestię dotyczącą formy porozumiewania się z wykonawcami. Artykuł...
131.
Dbałość o kompetencje pracowników i sprawne mechanizmy oceny oraz skuteczna komunikacja i zarządzanie ryzykiem – to elementy, które powinny być uwzględnione w postępowaniu o zamówienie publiczne. Od...
132.
Zamawiający w ramach jednego postępowania powinien łączyć zamówienia na dostawy o podobnym przeznaczeniu. Nie jest to jednak reguła – czasem łączenie zamówień prowadzi do niewłaściwego...
133.
Pojawienie się w polskim prawodawstwie systemu zamówień publicznych zaowocowało powstaniem instytucji specjalizujących się w tej dziedzinie. Kancelaria PIERÓG & Partnerzy jest jedną z nich. Choć...
134.
Pierwszy dzień konferencji zakończył się uroczystą galą, podczas której wręczono nagrody dla zamawiających i wykonawców za zamówienia publiczne zrealizowane na najwyższym poziomie. W tym roku...
135.
Zasady udzielania zamówień określone w pzp to nie to samo, co zasady etyki zamówień publicznych. Etyka zaczyna się od człowieka, pozbawionego etykiety zamawiającego lub wykonawcy. Mówienie o etyce w...
136.
Parlament Europejski poinformował, że w październiku zostaną poddane głosowaniu projekty trzech nowych dyrektyw. Warto wiedzieć, do jakich zmian będziemy musieli dostosować nasze prawo zamówień...
137.
Ostatnio odnoszę wrażenie, jakbym przed chwilą wysiadła z karuzeli, bo od wielości projektowanych nowelizacji naprawdę kręci mi się w głowie. Początkiem września, zamiast przyjemniej spędzać czas,...
138.
W tym numerze „Przetargów Publicznych” przedstawiamy główne założenia projektu dyrektywy w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych i analizujemy przyczyny będące źródłem tej...
139.
Aktualne przepisy dotyczące zamówień publicznych nie zabraniają wprost podmiotowych zmian umów. Jednak praktyka orzecznicza nie dopuszcza wprowadzania swobodnych zmian po stronie wykonawcy...
140.
Z opublikowanego w grudniu 2012 r. raportu jednoznacznie wynika, że CPV jest użytecznym narzędziem, przynoszącym korzyści zarówno zamawiającym, jak i oferentom. Jednak nie jest ono bez wad. W...
141.
Podjęcie działań na szczeblu unijnym w zakresie egzekwowania wzajemności w dostępie do rynków zamówień publicznych jest niewątpliwie potrzebne. Negatywnie należy jednak ocenić projektowane w tym...
142.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer Zamawiający na prośbę wykonawcy przedłużył termin składania ofert o 1 dzień....
143.
Gdy umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości zawiera zamawiający objęty obowiązkiem stosowania pzp, kluczową kwestią staje się ustalenie, jaki jest zakres zobowiązań sprzedawcy i ich wpływ na...
144.
O tym, w jakich branżach i dlaczego pojawiają się zmowy przetargowe, a także o sposobach przeciwdziałania im rozmawiamy z Małgorzatą Krasnodębską-Tomkiel, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i...
145.
Tylko nieliczni zamawiający decydują się na przeprowadzenie postępowania z wykorzystaniem kryteriów środowiskowych. Przykład Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ pokazuje, że zielone zamówienie jest...
146.
Wyłonienie przedsiębiorcy odbierającego nieczystości ma charakter publiczny, ale sama relacja między nim a gminą to stosunek prywatnoprawny. Przetarg na prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi...
147.
Udzielając zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 pzp, zamawiający nie musi opisywać przedmiotu umowy zgodnie z pzp. Powinien wykorzystać przepisy prawa budowlanego odnoszące się do wykonywanej...
148.
Pracownicy jednostek samorządowych odpowiedzialni za zamówienia publiczne coraz częściej stają przed dylematem, czy składając zamówienie do jednostki powiązanej, muszą stosować procedury zamówień...
149.
Już około 594 r. p.n.e niejaki Solon – ateński mąż stanu, poeta i prawodawca – powiedział, że doświadczenie to suma błędów, które popełniliśmy. Chyba właśnie tego twierdzenia uczepili się...
150.
Nie ma znaczenia, czy przetarg przygotowuje cywil, czy wojskowy. Zasady udzielania zamówień są jednakowe dla wszystkich, nawet dla tych, którzy muszą zorganizować przetarg na zakup samobieżnej...
151.
W jaki sposób zorganizować udzielanie zamówień publicznych w małym urzędzie gminnym? Czy postawić od początku na dobrze wykształconą kadrę czy też dopiero taki zespół z czasem sobie wyszkolić? Każdy...
152.
Liczba koniecznych do zrealizowania inwestycji przy ograniczeniach finansowych sektora publicznego wymusza poszukiwanie nowych źródeł pozyskiwania środków na realizację wielu przedsięwzięć. W...
153.
Mimo podjęcia przez Sąd Najwyższy uchwał odnoszących się do kwestii podatku VAT, nadal nie cichną wątpliwości zamawiających co do ich obowiązków w zakresie sprawdzania podanej w ofercie stawki. Sąd...
154.
Pierwsza ustawa dotycząca zamówień publicznych miała 97 artykułów, a obowiązująca obecnie 227. Jak widać, zawartość merytoryczna tego aktu prawnego z biegiem lat była rozbudowywana, tylko czy...
155.
Komisja Europejska opracowała wspólne dla wszystkich państw członkowskich kryteria w zakresie zielonych zamówień publicznych. Przygotowała je dla 19 grup produktów. Do jednej z nich należy biurowy...
156.
Zasady przygotowania i przeprowadzania postępowania o zamówienie publiczne przez centralnego zamawiającego na przykładzie jednostek sądownictwa powszechnego. Instytucja centralnego zamawiającego...
157.
Spółki komunalne podlegają przepisom o finansach publicznych w zakresie dysponowania środkami, a w związku z tym odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów...
158.
Trwający kryzys, a co za tym idzie poszukiwanie oszczędności w sektorze publicznym, zmierzające do ograniczania deficytu budżetowego, mogą i będą wymuszać...
159.
Pojęcie „pilnej potrzeby udzielenia zamówienia” pojawia się w sytuacji, gdy zamawiający chce zastosować skrócone terminy składania ofert i wniosków w przetargu ograniczonym oraz...
160.
Wynikająca z prawa zamówień publicznych definicja dostawy jest przeniesieniem zapisów dyrektywy klasycznej. Kodeks cywilny zakłada jednak zupełnie inne rozumienie tego pojęcia. Jak w takim...
161.
Od prawidłowego rozróżnienia gwarancji i rękojmi oraz ich właściwego opisania w umowach o zamówienia publiczne zależy, czy zamawiający będzie mógł skutecznie skorzystać z przysługujących mu...
162.
Nie każda sytuacja objęta zakresem regulacji art. 24 ust. 2 pkt 1 pzp prowadzić będzie do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego....
163.
Najwięcej niejasności związanych z terminem zamieszczania ogłoszeń pojawia się odnośnie do zamówień nieprzekraczających progów unijnych. Problemem jest przede wszystkim użycie nieostrego pojęcia w...
164.
W pierwszej połowie 2011 r. przeprowadzono konsultacje społeczne w sprawie modernizacji europejskiego rynku zamówień publicznych. Największe poparcie uzyskał postulat szerszego stosowania procedury...
165.
10–12 października 2011 r. Organizowane już po raz szósty Forum Przetargów Publicznych jak co roku nie zawiodło – do Jachranki k. Warszawy licznie przybyli praktycy zamówień...
166.
Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli nie zostaną złożone adekwatne do jego potrzeb oferty. W praktyce może mieć jednak problem z wprowadzaniem zmian...
167.
Zarówno na gruncie zamówienia publicznego, jak i postępowania o udzielenie zamówienia między zamawiającym a wykonawcą może dochodzić do napięć. Wiedza na temat...
168.
Wartość zamówienia ustalona przed udzieleniem zamówienia, a nie wysokość zrealizowanych wydatków, decyduje o obowiązku stosowania pzp. Dlatego tak istotne jest, by zamawiający działał z należytą...
169.
Nowa ustawa o ochronie informacji niejawnych nie doprecyzowała wielu pojęć. Może to utrudnić zamawiającym powoływanie się na wyłączenie na podstawie art. 4 pkt 5 pzp. Z początkiem bieżącego roku...
170.
Nowelizacja systemu nakładania korekt finansowych na beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków unijnych wprowadziła sporo zmian. Będą one miały istotny wpływ na wysokość...
171.
Zamawiający musi precyzyjnie określić w dokumentacji przetargowej te kategorie ekonomiczne, które według niego są kluczowe dla ustalenia wiarygodności wykonawcy. Pewnych trudności może mu...
172.
Zgodnie z przepisami, w toku postępowania powinni być promowani przedsiębiorcy zdolni do wykonania zamówienia, a jednocześnie uczciwi i rzetelni. Bywa, że cele te pozostają tylko zapisami na...
173.
Nie można zgodzić się z poglądem, że ceny częściowe w ofertach na wykonanie zamówienia na usługi powtarzające się okresowo nie posiadają znamion ceny...
174.
Bardzo często zamawiający mają problem z rozstrzygnięciem, czy dane zamówienie jest robotą budowlaną, czy usługą. Dodatkowe wątpliwości budzą pojęcia stosowane przez ustawodawcę...
175.
Nawet z pozoru proste roboty budowlane często komplikują się w trakcie ich wykonywania. W takich sytuacjach pomoc projektanta może okazać się niezbędna. Ustawa...
176.
Nie sposób wyobrazić sobie codziennej pracy urzędu bez potrzebnych do tego materiałów biurowych. W jaki sposób zamawiać ołówki czy długopisy, żeby były dobrej jakości, niedrogie...
177.
Niektórym zamawiającym wystarczy przeczytać zaledwie tytuł jakiegoś pracowania, by już bez czytania dalszej jego treści wcielać w życie płynące z niego rady. Nie zawsze jednak tytuł opracowania jest...
178.
Dokumenty właściwe dla wykonawców zagranicznych a sankcje nałożone na beneficjenta w przypadku realizacji zamówień publicznych finansowanych ze środków unijnych. Ilekroć...
179.
Dyrektywy unijne już od dawna przewidują możliwość prowadzenia dialogu technicznego między zamawiającym a wykonawcami. Założenia do projektu nowelizacji prawa zamówień publicznych...
180.
Nie jest dobrym rozwiązaniem przekazywanie organizacji całości imprez kulturalnych w ręce podmiotów trzecich. Najbardziej wskazane jest więc, aby to zamawiający był organizatorem, a wykonawca...
181.
Ponieważ zdecydowana większość zamówień sektorowych dotyczy działalności reglamentowanej, ważne jest, aby zamawiający ci poznali potencjalne zagrożenia i możliwości wynikające ze stosowania...
182.
Niespójność przepisów krajowych i unijnych często doprowadza do postawienia zamawiającym zarzutów w zakresie dzielenia przez nich zamówienia w celu uniknięcia stosowania ustawy lub zaniżenia...
183.
Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji miesięcznika w tym numerze odpowiada mec. Irena Skubiszak-Kalinowska Zaświadczenia od spółki czy wspólników Zamawiający żądał...
184.
Zakład budżetowy finansowany przez jednostkę samorządu terytorialnego jest zobligowany do stosowania pzp, natomiast samorząd, zlecając zakładowi zadania do wykonania, może być ze stosowania ustawy...
185.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej stanowi obligatoryjny element specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jednakże forma tego pouczenia nie została jednoznacznie określona...
186.
Pod koniec stycznia Komisja Europejska opublikowała zieloną księgę dotyczącą zamówień publicznych pt. „W stronę efektywniejszego europejskiego rynku zamówień publicznych”. Teraz trwają konsultacje...
187.
W ciągu ostatniego roku, a dokładnie w okresie od 15 grudnia 2009 r. do 15 grudnia 2010 r., Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał 14 wyroków dotyczących zamówień publicznych. W poprzednim...
188.
Problem dzielenia zamówienia publicznego lub zaniżania jego wartości w celu uniknięcia stosowania przepisów prawa zamówień publicznych w kontekście projektów współfinansowanych...
189.
W ciągu ostatniego roku, a dokładnie w okresie od 15 grudnia 2009 r. do 15 grudnia 2010 r., Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał 14 wyroków dotyczących...
190.
Wybór sprzedawcy rezerwowego musi nastąpić w postępowaniu konkurencyjnym niemal w tym samym czasie, co wybór sprzedawcy właściwego energii elektrycznej. Decydując się na zmianę sprzedawcy...
191.
Niemal każdy szpital boryka się z problemem zamawiania leków. Jak bowiem przewidzieć, z jakimi chorobami w danym roku zgłoszą się pacjenci i jakich leków oraz...
192.
Prosta zasada, że każdy wykonawca ma prawo złożyć w danym postępowaniu tylko jedną ofertę, może wywoływać wątpliwości, gdy uwzględni się wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości....
193.
Zamawiający może unieważnić postępowanie, jeżeli nie otrzymał dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej czy udzielonego przez państwa członkowskie EFTA. Nie dotyczy to żadnych...
194.
Klauzule waloryzacyjne pozwalają zmniejszać ryzyko cenowe związane z realizacją zamówień publicznych. Ich zastosowanie w postępowaniu skutkuje najczęściej niższym poziomem składanych ofert cenowych....
195.
Komisja przetargowa jest niezbędna do prawidłowego przeprowadzenia postępowania o wartości powyżej progów unijnych. Co jednak dzieje się w sytuacji, kiedy podejmowane decyzje nie są akceptowane...
196.
Z analizy spraw karnych wynika, że w polskiej armii doszło do wielu przestępstw, które miały na celu pozyskanie intratnego zamówienia, np. przyjmowanie korzyści majątkowych czy fałszowanie...
197.
Korzystanie z pomocy pośrednika ubezpieczeniowego to oszczędność czasu, pomoc przy likwidacji szkód czy zgłaszanych roszczeniach. Jak go jednak wybrać? Czy należy w tym celu stosować przepisy...
198.
W postępowaniach konkursowych bardzo istotną rolę odgrywa sąd konkursowy. Od prawidłowości jego postępowania zależy bowiem nie tylko pomyślny przebieg konkursu, ale i wybór prac konkursowych....
199.
Rewitalizacja jest zadaniem skomplikowanym i wymagającym bardzo dobrego przygotowania tak ze strony zamawiającego, jak i wybranego wykonawcy. Z uwagi na fakt, iż prace prowadzone są często na...
200.
Dostęp podmiotów mających siedzibę na terenie państw członkowskich do zamówień publicznych w sektorze użyteczności publicznej udzielanych przez zamawiających spoza Unii Europejskiej. Kwestia dostępu...
201.
Realizacja zamówień przez centralnego zamawiającego oraz zasady wspólnego przeprowadzania postępowań w świetle uregulowań obowiązujących w resorcie spraw wewnętrznych i administracji...
202.
Zmiany względem usług niepriorytetowych ograniczają dotychczasową swobodę stosowania trybu z wolnej ręki. Czy jednak wszystkie usługi wyszczególnione w dyrektywach winny być zaliczone do...
203.
Jeśli zamawiający lub odwołujący jest przeciwny przystąpieniu do postępowania odwoławczego innego wykonawcy, w obecnym stanie prawnym może zgłosić opozycję. Ostatnia nowelizacja ustawy Prawo...
204.
Prawa majątkowe w postaci know-how mogą być przenoszone na inne osoby, mają zdolność aportową, a więc mogą być przedmiotem wkładu. Pozostają również nie bez znaczenia z punktu widzenia systemu...
205.
Sprawdzanie i ocenianie zasad wydatkowania środków publicznych w danej jednostce może się odbywać nie tylko przez instytucje zewnętrzne, ale także w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez...
206.
Podsumowanie 15 lat systemu zamówień publicznych (fragment wystąpienia) Moje refleksje i spostrzeżenia, które chciałbym tutaj Państwu przekazać, wynikają z krytycznego – może aż nazbyt...
207.
Udzielanie zamówień gospodarstwom pomocniczym odbywa się z pominięciem przepisów prawa zamówień publicznych, od kiedy orzekł tak Urząd Zamówień Publicznych. Czy jednak praktyka nie poszła w tym...
208.
O trudnych początkach tworzenia systemu zamówień publicznych w Polsce, pierwszych aktach prawnych, największych trudnościach i obawach oraz kolejnych nowelizacjach ustawy rozmawiamy z dr. inż....
209.
Od dłuższego czasu udzielanie zamówień gospodarstwom pomocniczym nie wywołuje większych emocji ani nawet dyskusji prawnych, chociaż odbywa się to z pominięciem przepisów regulujących udzielanie...
210.
Rozwój gospodarczy jest ściśle związany z rozwojem innowacyjności, co znalazło odzwierciedlenie w zamówieniach publicznych, które powinny być postrzegane jako sposób kreowania popytu na produkty...
211.
Postępowanie o zamówienie publiczne to nie tylko realizacja procedur. To także sposób wyboru najkorzystniejszej oferty. Zatem precyzyjny opis elementów takich jak cena i jakość są kluczową kwestią....
212.
Mimo zmiany przy okazji ostatniej nowelizacji brzmienia art. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przy zamawianiu usług związanych z gospodarką leśną nadal można korzystać z zawartych...
213.
Lobbing w swej czystej postaci wydaje się być pożytecznym instrumentem, służącym przekonywaniu władzy do wprowadzania konkretnych rozwiązań. W rzeczywistości, jak na razie, wygląda to...
214.
Jeśli zamawiający w chwili przygotowywania postępowania o zamówienie publiczne nie jest w stanie dokładnie określić, jaki ma być zakres zamówienia na dostawy lub usługi, może...
215.
Najbardziej wiarygodnym dokumentem, który odzwierciedla kondycję ekonomiczną wykonawcy, jest sprawozdanie finansowe. Pozwala ono określić przychody, koszty i wszelkie przepływy pieniężne firmy, co...
216.
Choć Komisja Europejska zakłada, że do 2015 r. połowa udzielanych zamówień publicznych ma uwzględniać aspekty środowiskowe, w Polsce kwestia ta nadal budzi szereg wątpliwości i zielone zamówienia są...
217.
Znowelizowany art. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza stosowanie w przypadku zawartych tam usług uproszczeń proceduralnych. Zamawiający chętnie w tej sytuacji wybierają możliwość...
218.
Żaden przepis prawa zamówień publicznych nie nakazuje zamawiającemu tworzenia planu zamówień. Każda instytucja powinna jednak rozważyć tę kwestię, gdyż zapewnia to płynną realizację zadań i pozwala...
219.
Europejskie orzecznictwo nie podziela poglądu o naruszaniu przez jednostki samorządowe zasad zamówień publicznych przy zlecaniu zadań własnym spółkom z pominięciem procedur przetargowych. Zasady...
220.
Rozmowa z Jackiem Jerką, prezesem zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Przetargi Publiczne: Od wielu lat jest Pan członkiem OSKZP, a na ostatnim walnym...
221.
Do jakich czynności ustawa Prawo zamówień publicznych zobowiązuje zamawiającego i wykonawców w trakcie prowadzonego postępowania w sytuacji wniesienia protestu. Moment wszczęcia postępowania...
222.
Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w zakresie zamówień publicznych, wydane w tym roku w odpowiedzi na zadawane przez sądy poszczególnych państw tzw. pytania prejudycjalne...
223.
Wartości szacunkowej kilku przedmiotów zamówienia nie sumujemy według CPV, ale w zależności od tego, co zamawiający zamierza uzyskać czy też osiągnąć poprzez ich udzielanie, a więc w odniesieniu do...
224.
Udowodnienie wykonawcy, który z wielkim trudem realizuje zamówienie, że nie spełnił wymagań zawartych w siwz, może pociągnąć za sobą poważne skutki – nie tylko z tytułu naruszenia zasad uczciwej...
225.
Rola małych i średnich przedsiębiorstw w systemie zamówień publicznych oraz sposoby na zwiększenie ich udziału w rynku w oparciu o obowiązujące obecnie uregulowania prawne. Wpaździernikowym numerze...
226.
W ostatniej części cyklu przedstawione zostaną uregulowania obowiązujące w Bułgarii oraz – zamiast zakończenia – przydatne informacje dotyczące zamówień publicznyc w pozostałych, niewspomnianych...
227.
Ustawa Prawo zamówień publicznych w pewnych kwestiach odsyła do przepisów kodeksu cywilnego, regulując zgodnie z jego zasadami np. kwestie zawierania umów, terminów czy też pełnomocnictw. Ustawa z...
228.
Rola małych i średnich przedsiębiorstw w systemie zamówień publicznych oraz sposoby na zwiększenie ich udziału w rynku, w oparciu o obowiązujące obecnie uregulowania prawne. Obserwując podejście...
229.
W zakresie niektórych regulacji wprowadzanych ustawą nowelizacyjną z dnia 4 września 2008 r. uczestnicy postępowań będą musieli stosować niektóre przepisy w postępowaniach wszczętych przed wejściem...
230.
Z perspektywy zamówień publicznych zarówno Węgry, jak i Słowenia ciągle czekają na odkrycie przez polskich wykonawców, którzy ubiegają się w tych krajach o publiczne kontrakty bardzo rzadko albo...
231.
Na pytania naszych czytelników odpowiada Jerzy WYSOCKI, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu...
232.
Po wejściu w życie nowelizacji Pzp zamawiający nie będzie dysponował zamkniętym katalogiem przypadków, w których może poprawiać omyłki, lecz będzie musiał ten katalog ustalać samodzielnie. Czy jest...
233.
Rozmowa z Iwoną ZIARNIAK, dyrektorem pionu wsparcia sprzedaży w NetLine Group Sp. z o.o. Przetargi Publiczne: Jesteście firmą, która dopiero zaczyna ubiegać się o zamówienia publiczne…   Iwona...
234.
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w przypadku udzielenia zamówienia poza ustawą oraz w niewłaściwym trybie przy wykorzystaniu orzecznictwa Głównej Komisji Orzekającej. W...
235.
W sytuacji wniesienia protestu po upływie terminu określonego w ustawie Prawo zamówień publicznych zostaje on przez zamawiającego odrzucony bez względu na zasadność merytoryczną. Jeżelizamawiający,...
236.
W ubiegłym roku polscy wykonawcy pozyskali na rynkach unijnych w sumie 54 zamówienia. Najwięcej – 9 zamówień – zdobyli w Czechach. Na Słowacji tylko jedno. Dotyczyły one głównie dostaw różnego...
237.
Rozmowa z Bogusławem ŻURKIEM, dyrektorem sektora publicznego S&T Services Polska Sp. z o.o. Przetargi Publiczne: Zamówienia publiczne pozyskujecie przeważnie w sektorze administracji centralnej....
238.
Prawo zamówień publicznych rozróżnia trzy rodzaje robót budowlanych: wykonanie, zaprojektowanie i wykonanie oraz realizację obiektu budowlanego. W kwestiach definicji tych pojęć odsyła jednak do...
239.
Warunki kontraktowe FIDIC jako instrument wspomagający zamówienia publiczne były tematem konferencji, którą zorganizowano w sejmie pod patronatem jego marszałka. Organizatorami byli: Ministerstwo...
240.
Powołanie tego organu jest obowiązkiem rady gminy i odbywa się w formie uchwały. Zdarzają się jednak przypadki nadużywania uprawnień przez członków komisji, dlatego też warto wiedzieć, kiedy należy...
241.
Jeśli chodzi o zamówienia publiczne, to czasami – jak mówi znane przysłowie – najciemniej jest pod latarnią. Okazuje się, że nawet w instytucjach kontrolujących innych zamawiających, gdzie zasady...
242.
Jak się okazuje, wiele kontrowersji wśród wykonawców wywołuje poprawianie omyłek, głównie tych w wyliczaniu ceny. Powodem jest brak jednolitej interpretacji w tej kwestii i niespójność przepisów....
243.
Francuski rynek zamówień publicznych, obok angielskiego i niemieckiego, zaliczany jest do największych w Europie zarówno pod względem ilości przeprowadzanych postępowań, jak i wartości udzielonych...
244.
Jak pokazuje praktyka, wykonawcy coraz częściej korzystają z pomocy innych firm. Należałoby jednak odpowiedzieć sobie na pytanie, kim jest podwykonawca oraz jaki jest jego status zarówno w trakcie...
245.
Ta nowa, autorska rubryka pt. „Lekką ręką” ma wprowadzić trochę swobody do tak trudnego i poważnego tematu, jakim są zamówienia publiczne. Jest nadzieja, że dzięki temu z innej perspektywy spojrzymy...
246.
Rozmowa z Jackiem PIOTROWSKIM, wiceprezesem zarządu Komputronik SA. Przetargi Publiczne: Wartość polskiego rynku informatycznego wzrasta z roku na rok. A co za tym idzie wzrasta również...
247.
Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej Złożenie podpisów przez przedstawicieli firm wchodzących w skład konsorcjum na pełnomocnictwie stwierdza, iż wyrazili oni zgodę na działanie przedstawiciela...
248.
Odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych podlegają pracownicy jednostek sektora finansów publicznych, którym powierzono określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej...
249.
W ubiegłym roku tylko jedna polska firma zdobyła zamówienie na Litwie. Tak samo było w przypadku Estonii. Na Łotwie umowy podpisało dwóch rodzimych wykonawców. Skąd tak małe zainteresowanie...
250.
Czy jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać zamówień publicznych i zawierać umowy z własnymi jednostkami organizacyjnymi, nieposiadającymi osobowości prawnej i tworzonymi na potrzeby...
251.
Skarga kasacyjna od wyroku sądu okręgowego rozpoznającego skargę na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje wyłącznie prezesowi UZP, a nie stronom postępowania. Do tej pory jednak ani razu...
252.
Zakres podmiotowy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych kierowników jednostek sektora finansów publicznych w aspekcie prawa zamówień publicznych przy wykorzystaniu...
253.
Polscy wykonawcy, ubiegający się o zamówienia u naszych zachodnich sąsiadów, powinni pamiętać, iż chociaż tamtejszy system opiera się na tych samych dyrektywach unijnych, to jednak poszczególne landy...
254.
Uregulowania dotyczące zamówień publicznych udzielanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych oraz zasady pozyskiwania tych kontraktów przez wykonawców. Wpaździernikowym numerze „Przetargów...
255.
Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajnie, tanio i dobrze, powinniśmy przekazać to komuś, kto zrobi to lepiej niż my Mieliśmy do tej pory kilka nowelizacji ustawy o zamówieniach...
256.
Zasady udzielania zamówień publicznych stosowane przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Europejski Bank Inwestycyjny. Zamówienia publiczne udzielane przez organizacje międzynarodowe wyłączone...
257.
Komisja Europejska ma wątpliwości, czy Polska – nowelizując ustawę Prawo zamówień publicznych – w odpowiedni sposób wprowadziła do swojego prawa zapisy zawarte w unijnej dyrektywie. Jeśli te obawy...
258.
„Kluczowe aspekty stosowania prawa zamówień publicznych” – pod takim hasłem odbywać się będzie tegoroczne, drugie z kolei, FORUM PRZETARGÓW PUBLICZNYCH, którego celem jest integracja środowiska...
259.
Stosowanie upustów, prowizji, rabatów oraz marży na zasadach niezgodnych z prawem stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. W przeciwnym razie jest zachowaniem pożądanym z punktu widzenia racjonalnego...
260.
Umowa o zamówieniach publicznych GPA jest pierwszą – i jak dotąd jedyną – umową międzynarodową, otwartą dla wszystkich zainteresowanych podmiotów, mających siedzibę na terenie należących do niej...
261.
Rozmowa z Bogusławem Lewandowskim, szefem przetargów i zamówień publicznych Huty Łabędy SA Przetargi Publiczne: Wszystkie pozyskiwane przez was kontrakty zawierane są w oparciu o ustawę Prawo...
262.
Ustawa Prawo zamówień publicznych jest pełna przepisów dotyczących terminów, do których muszą się stosować zarówno zamawiający, jak i wykonawcy. W kwestiach nieuregulowanych w ustawie należy...
263.
Uwarunkowania prawne związane z uzupełnianiem oświadczeń lub dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, jak również ich prawne konsekwencje dla oceny spełniania warunków...
264.
Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania obiektów, orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego oraz zmiany w prawie ochrony środowiska to główne przyczyny nowelizacji prawa budowlanego, która weszła w życie...
265.
W krajach Unii Europejskiej istnieją trzy systemy kwalifikacji wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne: licencje, certyfikaty i informacje, co znacznie ułatwia zamawiającym weryfikację...
266.
Rozmowa z Andrzejem Kurkiem, wiceprezesem zarządu NTT System Przetargi Publiczne: Jednym z waszych ostatnich zamówień jest zamówienie dla Ministerstwa Edukacji Narodowej…   Andrzej Kurek: To...
267.
Od 11 czerwca 2007 r. obowiązują nowe zasady dotyczące przepisów regulujących udzielanie zamówień sektorowych. W większości wynikają one ze zmian wprowadzonych w innych częściach ustawy. Zamawiający...
268.
W poprzednim stanie prawnym zamawiający – udzielając zamówienia, którego przedmiot objęty jest umową ramową – miał do wyboru tryb zamówienia z wolnej ręki lub negocjacji bez ogłoszenia. Obecnie nie...
269.
Na pytania naszych czytelników odpowiada Ewa Wiktorowska, inżynier budownictwa, członek Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień...
270.
Odpowiedzialność skarbnika gminy z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie zamówień publicznych. Skarbnik gminy – główny księgowy budżetu – to zawodowy pracownik powoływany i...
271.
Jakie akty prawne regulują zasady udzielania zamówień publicznych przez Komisję Europejską i inne instytucje wspólnotowe oraz o czym powinni wiedzieć polscy przedsiębiorcy, chcący ubiegać się o...
272.
Składanie oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez przedsiębiorców, mających siedzibę poza terytorium RP. Fundamentem funkcjonowania Wspólnoty...
273.
Konieczność regulacji zasad udzielania zamówień sektorowych wynika z faktu prowadzenia przez należących do tej grupy zamawiających działalności gospodarczej objętej szczególnymi przywilejami. Kto...
274.
Aby zamawiający uniknął zarzutu uznaniowości przy ocenianiu ofert pod kątem jakości, powinien bardzo szczegółowo opisać sposób tej oceny. Jeżeli oferowane przez wykonawców produkty będzie oceniał...
275.
Dozwolone są zmiany tych postanowień umowy, które nie były oceniane za pomocą kryteriów oceny ofert, o ile nie są niekorzystne dla zamawiającego i nie zależą od żadnej ze stron. Dopuszczalność...
276.
Na pytania naszych czytelników odpowiada Anna Specht-Schampera, radca prawny, wspólnik Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. k. we Wrocławiu, zajmującej się problematyką z...
277.
Aby wykonawca mógł skutecznie zaskarżyć decyzję zamawiającego, dotyczącą wyboru trybu udzielenia zamówienia, musi najpierw wykazać istnienie interesu prawnego w uzyskaniu danego zamówienia....
278.
W jaki sposób zamawiający ma oszacować wartość zamówienia oraz przygotować rzetelny i obiektywny opis przedmiotu, a także warunki udziału w postępowaniu przy realizacji zamówień na dostawy produktów...
279.
Różnice w zakresie definicji oraz konstrukcji umowy dostawy na gruncie kodeksu cywilnego i prawa zamówień publicznych, a także wynikające z tego niejasności w codziennej praktyce udzielania zamówień...
280.
Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wypełnia lukę legislacyjną w sytuacjach nieuregulowanych przez dyrektywy, jak również szczegółowo interpretuje główne pojęcia z zakresu zamówień...
281.
Zgoda prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na zawarcie umowy przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu jako forma ingerencji organu administracji publicznej w swobodę kontraktowania w systemie...
282.
Jeżeli wydatkowania powyższych środków publicznych dokonuje jednostka sektora finansów publicznych, podlega ono przepisom prawa zamówień publicznych oraz ustawie o finansach publicznych i wydanych...
283.
Wszyscy zamawiający mają obowiązek sporządzania rocznych sprawozdań o udzielonych w ubiegłym roku zamówieniach, które do 1 marca należy przekazać prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych. Stosownie do...
284.
Rozmowa z Jarosławem Popiołkiem, prezesem zarządu oraz Jerzym Binkiewiczem, dyrektorem ds. rozwoju i członkiem zarządu Mostostal Warszawa. Przetargi Publiczne: Jaki udział w waszej działalności mają...
285.
Jednym z podstawowym obowiązków zamawiającego w trakcie przygotowywania postępowania jest właściwe oszacowanie wartości przedmiotu zamówienia. Niezachowanie w tej kwestii należytej staranności może...
286.
Regulamin udzielania zamówień powinien odnosić się do kwestii nieopisanych w prawie zamówień publicznych, ale mających szczególne znaczenie dla przeprowadzanych w jednostce postępowań. W skali kraju...
287.
Zbyt wysokie wymagania w zakresie kar umownych obciążających wykonawcę prowadzą do ograniczenia konkurencji, gdyż eliminują szeroki krąg wykonawców z możliwości ubiegania się o udzielenie...
288.
W każdym przypadku, kiedy zachodzi możliwość zastosowania wyłączenia z art. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych należy dokonać oceny, czy dana usługa mieści się w zakresie wspominanego wcześniej...
289.
Oferta Grupy Banku Światowego jest dostępna dla polskich przedsiębiorców od początku lat 90., jednak nadal niewielu z nich zdaje sobie sprawę z możliwości, jakie stwarza udział w kontraktach...
290.
Wprowadzona nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych rozszerzyła katalog zamówień, przy realizacji których nie stosuje się przepisów ustawy. Obowiązująca obecnie ustawa z dnia 29 stycznia 2004...
291.
Zamówienia publiczne w administracji samorządowej na bazie dotychczasowych kontroli przeprowadzanych przez RIO Regionalne izby obrachunkowe nie mają jeszcze zbyt wielu danych i doświadczeń na temat...
292.
W każdej jednostce samorządu terytorialnego do prawidłowego funkcjonowania systemu zamówień publicznych niezbędna jest instrukcja, która będzie określała zasady przeprowadzania postępowań i...
293.
Aby właściwie przygotować plan zamówień, zamawiający powinien dokładnie określić swoje potrzeby, uwzględniając kolejność ich realizacji oraz potrzebny na to czas. Często zamawiający zadają sobie...
294.
W świetle przepisów spółka cywilna nie jest osobą prawną i nie ma zdolności prawnej. Nie jest też przedsiębiorcą. W systemie zamówień publicznych jej status zbliżony jest do statusu konsorcjum....
295.
Zamówienia publiczne są finansowane ze środków publicznych, dlatego też w prawie wprowadzono szczególne instrumenty mające na celu zabezpieczenie prawidłowego toku ich realizacji. Pomimo tego, iż...
296.
W przypadku stwierdzenia odpowiedzialności podmiotu zbiorowego sąd orzeka karę pieniężną, przepadek, zakaz lub podanie wyroku do publicznej wiadomości. Zasady odpowiedzialności podmiotów zbiorowych...
297.
Pojęcie szkody w zamówieniach publicznych ogranicza się wyłącznie do strat majątkowych, gdyż wynika z niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo...
298.
Wprowadzenie tej instytucji ma pozwolić zmniejszyć wydatki. Może też jednak skutecznie utrudnić małym i średnim wykonawcom dostęp do rynku. Wprowadzenie instytucji centralnego zamawiającego wynikało...
299.
Przy udzielaniu zamówień publicznych mogą być stosowane również umowy barterowe. W niektórych przypadkach są istotnym ułatwieniem bądź wpływają na oszczędności finansowe zamawiających. Wymiana...
300.
Żaden przepis nie sankcjonuje obowiązku tworzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych. Jednak dla zachowania należytej staranności wydaje się to uzasadnione. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy...
301.
Składanie fałszywych i nierzetelnych dokumentów czy oświadczeń w celu uzyskania zamówienia publicznego uznawane jest za przestępstwo podlegające karze pozbawienia wolności od trzech miesięcy do...
302.
Rozmowa z dr. Pawłem Kryczko, zastępcą przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej oraz pracownikiem Katedry Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przetargi Publiczne: Ostatnio wiele...
303.
Przy realizacji robót budowlanych stosowanie ryczałtu jako formy wynagrodzenia jest niezbyt korzystnym rozwiązaniem, dlatego też lepiej zdecydować się na wynagrodzenie kosztorysowe. Zgodnie z art. 2...
304.
Znowelizowana ustawa Prawo zamówień publicznych, zgodnie z zasadą jawności, nakłada na zamawiającego szereg obowiązków informacyjnych, poczynając od informacji o planowanych zamówieniach, a kończąc...
305.
Rozmowa z Andrzejem PANASIUKIEM, wiceprezesem Urzędu Zamówień Publicznych. Przetargi Publiczne: 25 maja weszła w życie znowelizowana ustawa Prawo zamówień publicznych. Czy uważa Pan, że wprowadzone...
306.
Zastosowanie prawa opcji pozwala wielu zamawiającym na uniknięcie trudnej sytuacji, szczególnie wtedy, gdy w momencie sporządzania siwz nie wiedzą jeszcze dokładnie, jaki ma być zakres zamówienia....
307.
Ogłoszono przetarg na bieżącą konserwację dróg. Zamawiający potraktował to jako usługę, natomiast zdaniem organu kontrolującego była to robota budowlana. Kto miał rację? Zarząd jednego z powiatów,...
308.
Zamawiający, przygotowując postępowanie z należytą starannością, powinien przeanalizować możliwości zmian i wpisać je do wzoru umowy. W ten sposób uniknie większości nieporozumień. Zgodnie z legalną...
309.
Podstawową zaletą tego rozwiązania jest to, iż można je stosować w przypadku, gdy ze względu na charakter umowy lub inne okoliczności zamawiający nie może z góry precyzyjnie określić przedmiotu...
310.
Przedstawiamy przykładowe wyroki wydane przez zespoły arbitrów. BRAK OPŁATY SKARBOWEJ NA PEŁNOMOCNICTWIE Sygn. akt UZP/ZO/0-15/05 Zamawiający ogłosił przetarg nieograniczony na wykonanie usług...
311.
Efektywność i obiektywizm działań audytora wewnętrznego mają ogromne znaczenie dla jednostek sektora finansów publicznych udzielających zamówień, gdyż pozwalają na zweryfikowanie poprawności...
312.
Terminy obowiązują nie tylko zamawiających i wykonawców, ale również prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Gdy na jego odpowiedź czekamy zbyt długo, możemy skorzystać ze środków ochrony prawnej....
313.
Zgodnie z prawem zamówień publicznych przepisów ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza 6 tys. euro. W praktyce wygląda to jednak zupełnie inaczej. W...
314.
Komórka ds. zamówień, czyli wyodrębniona struktura w jednostce zamawiającego, to gwarancja dobrej organizacji i właściwego realizowania prawa zamówień publicznych. Praca w zamówieniach publicznych...
315.
Rozmowa z Haliną OLSZOWSKĄ, konsultantem i trenerem zamówień publicznych, przewodniczącą Rady Programowej „Przetargów Publicznych”. Zamówieniami publicznymi zajmuje się Pani od ponad 10 lat. Niemal...

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne