Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...
Poszukiwano wyrażenia: referencje

Znaleziono 66 pasujących wyników.

Wyniki zostały podzielone na kategorie.
Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania. Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.

Archiwum

1.
Komu i za co zamawiający ma wystawić referencje w przypadku, gdy przedmiot zamówienia realizowany jest przez podmioty występujące jako konsorcjum?   Zawsze byłem zdania, że badanie warunków...
2.
Komu i za co zamawiający ma wystawić referencje w przypadku, gdy przedmiot zamówienia realizowany jest przez podmioty występujące jako konsorcjum?   Treść wystawionych przez zamawiającego...
3.
W związku ze zbliżającym się terminem wdrożenia przepisów o elektronizacji zamówień przed uczestnikami rynku zamówień publicznych stoją duże wyzwania natury organizacyjnej i technicznej....
4.
Omawiamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej i dokumenty na ich potwierdzenie, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy na podstawie § 2 ust. 4...
5.
W przetargach o wartości poniżej progów unijnych wykonawca musi być pewny, że podmiot, na którego potencjale polega w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, nie podlega wykluczeniu z...
6.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Mateusz Saczywko. Jako wykonawca zostaliśmy zaproszeni do wzięcia udziału w dialogu technicznym. Zamawiający zamierza go wszcząć na...
7.
Po pierwsze, w nowych specyfikacjach istotnych warunków zamówienia bardzo zmienią się rozdziały dotyczące warunków udziału i podstaw wykluczenia – będą one pisane „na nowo”. Co istotne – w każdym...
8.
Choć ustawodawca umożliwił wykonawcom wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia, to rodzi się jednak pytanie, czy łączenie (sumowanie) zasobów jest zawsze dopuszczalne. Jeżeli chcemy położyć...
9.
Wykonawca, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, może polegać na zasobach innych podmiotów, pod warunkiem, że udowodni zamawiającemu, iż będzie nimi dysponował na etapie...
10.
Do postępowań o udzielenie zamówień, których przedmiotem są usługi niepriorytetowe, nie stosuje się m.in. przepisów dotyczących zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości...
11.
Zamawiający zobowiązany jest zbadać sytuację podmiotową danego wykonawcy i jego potencjał nie tylko na etapie oceny złożonych ofert, lecz również w toku realizacji zamówienia. Z dostępnego już...
12.
Urszula B. była nieźle zaprawiona w wieloletnich bojach o uzyskanie zamówień publicznych. Ponieważ jej wynagrodzenie zależało m.in. od liczby wygranych przetargów, mogłaby ona obdzielić swą wiedzą...
13.
W celu spełnienia kryterium wiarygodności wykonawca powinien udowodnić swoją wiedzę i doświadczenie oraz przedstawić dokumenty potwierdzające należyte wykonywanie zamówień. Jednym z kryteriów...
14.
Choć propozycje zmian zapewniają ochronę podwykonawcy, to jednak mogą doprowadzić do zachwiania roli i znaczenia pozostałych członków procesu inwestycyjnego. W toku prac nad ustawą – Prawo zamówień...
15.
Propozycja skorzystania z pozacenowych kryteriów oceny ofert wciąż wzbudza nieufność zamawiających. Niektóre zamówienia są jednak tak specyficzne, że lepiej nie ograniczać się tylko do ceny....
16.
Zarówno pierwsze ogłoszenia, jak i specyfikacje wskazują, że wątpliwości dotyczących rozporządzenia w sprawie dokumentów nie brakuje. Problem pojawia się na przykład przy żądaniu wykazu wykonanych...
17.
Zamawiający nie chcą, aby jakikolwiek podmiot „uczył się” na ich zamówieniu. Jest to racjonalne podejście. Nie powinni jednak utrudniać życia przedsiębiorcom, stawiając wykonawcom nieproporcjonalne...
18.
Nowe rozporządzenie określa hierarchię dokumentów, które mogą być składane w postępowaniu. Poświadczenie jest przy tym podstawowym dokumentem określającym prawidłowość wykonania określonych robót,...
19.
W postępowaniach na sprzęt IT można zastosować wiele mechanizmów weryfikacji wykonawców, które pozwolą lepiej ocenić oferty niż zwykłe referencje. Trzeba tylko zadbać, by wymogi te były prawidłowo...
20.
Przepisy nie określają rodzaju dokumentu, który ma potwierdzić należyte wykonanie zamówienia. Najczęściej wykonawcy dostarczają więc listy referencyjne i protokoły odbioru robót budowlanych. Liczy...
21.
Określenie ram, w jakich wykonawcy mogą posiłkować się zasobami finansowymi i ekonomicznymi osób trzecich, jest ważne z punktu widzenia praktyki. Budzi ono jednak spore problemy interpretacyjne w...
22.
Do wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 pzp nie trzeba wykazywać, że podanie nieprawdziwych informacji w ofercie ma wpływ na wynik postępowania. Wystarczy jedynie stwierdzenie...
23.
Przy wyborze oferty zamawiający musi kierować się starannością i efektywnością. Skoro ustawa nie zakazuje korzystania z informacji pozyskanych z innych źródeł niż oferta, to warto przeanalizować,...
24.
Przykładowy wzór referencji Uniwersytet ....................................................... w Warszawie Kanclerz   ul. .................., 01–815 Warszawa, tel.: .....................,...
25.
Często pojawia się pokusa, aby spróbować wpłynąć na wynik postępowania przez takie sformułowanie warunków, które będzie promowało jednego wykonawcę albo grupę wykonawców. Przystępując...
26.
Na jakich zasadach z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania....
27.
Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer Możliwości złożenia ofert Wykonawca X składa ofertę w zamówieniu publicznym...
28.
Nie każda sytuacja objęta zakresem regulacji art. 24 ust. 2 pkt 1 pzp prowadzić będzie do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego....
29.
Jacek B. swoją firmę stworzył od podstaw. Przez ponad 20 lat jej działalności zbudował też wiele dróg, mostów, kładek, a nawet wiaduktów, uzyskując tym samym odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie....
30.
Gmina S. przyznała na budowę budynku wielorodzinnego, którą miało prowadzić Towarzystwo Budownictwa Społecznego, ponad 50% wartości inwestycji. Zobowiązała więc prezesa TBS-u do przeprowadzenia...
31.
Prawidłowe składanie dokumentów, oświadczeń i pełnomocnictw ma bardzo istotne znaczenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Błędy pociągają bowiem za sobą konsekwencje tak...
32.
Na terenie każdej gminy miejscowy plan zagospodarowania jest podstawowym dokumentem, który określa zasady ładu przestrzennego w zakresie całej dróg, infrastruktury. Może być zmieniany...
33.
Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze odpowiada Agnieszka Olszewska Gwarancja na okres dłuższy niż termin związania ofertą Ubezpieczyciel wystawił wadialną...
34.
Wzajemne relacje między wykonawcą a podwykonawcą powinny zostać dokładnie opisane nie tylko w umowie zawartej między nimi, ale także w umowie między zamawiającym a wykonawcą.  Ustawa...
35.
Referencje służą do wykazania, że dane zamówienie zostało należycie wykonane, a nie że wykonawca posiada odpowiednie doświadczenie i umiejętności konieczne do wykonania zamówienia,...
36.
Postępowanie na wybór wykonawcy Systemu Dozoru Elektronicznego – systemu wykonywania kary pozbawienia wolności, polegającego na monitorowaniu zachowania skazanego przebywającego poza zakładem...
37.
Póki co problem z deklem, a właściwie z wieloma deklami, ma tylko obywatel X z miasta M. Ale nie jest wykluczone, że wkrótce obywatele innych miast będą mieli taki sam albo podobny problem. Zanim...
38.
Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Zbigniew Leszczyński Zmiana istotna czy nieistotna Czy zmiana technologii uzdatniania wody w krytej...
39.
Przepisy prawne dotyczące przestrzegania zasady uczciwej konkurencji nakładają określone obowiązki nie tylko na zamawiającego, ale także na wykonawców – jako podmioty wzajemnie ze sobą konkurujące....
40.
Jeżeli występujący w konsorcjum wykonawca ma na swoim koncie jedynie częściowy udział w realizacji zamówienia, nie powinien w innym postępowaniu wykazywać, że zrealizował całe zamówienie...
41.
Wszystkie zbiorniki wodne – sztuczne czy naturalne – zawsze muszą być odpowiednio przygotowane: najpierw do sezonu letniego, a później do okresu zimowego. Czynności te wchodzą w zakres zadań...
42.
Zauważyłam, że od początku roku trafiają do mnie przypadki związane głównie z art. 22 ust. 1 Pzp, czyli warunkami udziału wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Skoro tyle...
43.
Wykonawcy, a niekiedy i sam zamawiający, często zapominają, iż w procedurze udzielenia zamówienia publicznego należy stosować podstawową dla prawa cywilnego zasadę rozkładu ciężaru dowodu. Zgodnie...
44.
Jedną z pierwszych ofiar znowelizowanej ustawy Pzp stała się firma Antoniego Z., zajmująca się budową i remontami dróg. Jego oferta, mimo że najkorzystniejsza cenowo, zamiast zostać wybrana, została...
45.
W niewielkim mieście, gdzie Piotrowi G. przyszło żyć i pracować, niemal wszyscy o innych wiedzą znacznie więcej niż np. w takiej stolicy. Toteż gdy Piotr G. pojawił się na zabawie sylwestrowej z...
46.
Przed otwarciem w ubiegłym roku rynku energii elektrycznej instytucje publiczne kupowały prąd, stosując tryb zamówienia z wolnej ręki. Teraz jednak, gdy nie ma już monopolu, umowę na zakup energii...
47.
Zamawiający ma prawo żądać od wykonawców załączenia do oferty referencji, potwierdzających należyte wykonanie zamówień. Obowiązujące przepisy nie podają jednak, jakie konkretnie informacje powinny...
48.
Na pytania naszych czytelników odpowiada Jerzy WYSOCKI, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu...
49.
Jak pokazuje praktyka, wykonawcy coraz częściej korzystają z pomocy innych firm. Należałoby jednak odpowiedzieć sobie na pytanie, kim jest podwykonawca oraz jaki jest jego status zarówno w trakcie...
50.
Ta nowa, autorska rubryka pt. „Lekką ręką” ma wprowadzić trochę swobody do tak trudnego i poważnego tematu, jakim są zamówienia publiczne. Jest nadzieja, że dzięki temu z innej perspektywy spojrzymy...
51.
Najczęściej popełniane naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności. Beneficjenci, którzy...
52.
Kiedy zamawiający może, a kiedy musi żądać od wykonawców dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz w jaki sposób zamawiający powinien je oceniać....
53.
Przedstawiamy przykładowe wyroki wydane w ostatnim czasie przez zespoły arbitrów. Środki obrotowe Sygn. akt UZP/ZO/0-1937/06 Zamawiający ogłosił przetarg nieograniczony na usługę kompleksowego...
54.
W krajach Unii Europejskiej istnieją trzy systemy kwalifikacji wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne: licencje, certyfikaty i informacje, co znacznie ułatwia zamawiającym weryfikację...
55.
Rozmowa z Krzysztofem Rzeźnikiewiczem, wiceprezesem zarządu Hydrobudowy-6 SA. Przetargi Publiczne: Czy firmom budowlanym trudno jest obecnie pozyskiwać kontrakty?   Krzysztof Rzeźnikiewicz:...
56.
Jakimi zasadami powinni kierować się zamawiający, aby uniknąć konsekwencji w postaci odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz unieważnienia postępowania. Wydawanie...
57.
Przedstawiamy przykładowe wyroki wydane w ostatnim czasie przez zespoły arbitrów. GOSPODARSTWO POMOCNICZE Sygn. akt UZP/ZO/0-1844/06 Zamawiający (szpital psychiatryczny) prowadził w trybie przetargu...
58.
W trakcie ubiegania się o zamówienie zdarza się, że wykonawcy posługują się przerobionymi lub podrobionymi dokumentami, jak np. referencje, informacje o karalności czy też zaświadczenia z urzędu...
59.
Przedstawiamy przykłady wyroków wydanych przez zespoły arbitrów. RÓŻNE ZAPISY W SIWZ I OGŁOSZENIU Sygn. akt UZP/ZO/0-675/06 Zamawiający (miejskie przedsiębiorstwo komunikacyjne) w trybie przetargu...
60.
Czy dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są elementem treści oferty? W głośnej przed kilkoma miesiącami uchwale, która zapadła w...
61.
Rozmowa z Dariuszem DURAŁKIEM, dyrektorem generalnym sektora administracji publicznej ComArch SA.   Przetargi Publiczne: Wartość polskiego rynku IT oszacowano w ubiegłym roku na około 16 mld...
62.
Jak przygotować specyfikację istotnych warunków zamówienia na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego. Na wstępie chciałbym uzupełnić to, co napisałem w poprzednim artykule o programie...
63.
Przedstawiamy przykładowe wyroki wydane przez zespoły arbitrów. OFERTA NIE UWZGLĘDNIAŁA CAŁEGO ZAKRESU ROBÓT Sygn. akt UZP/ZO/0-72/05 Odwołująca się firma X oprotestowała czynność zamawiającego...
64.
Gdy wykonawcy razem ubiegają się o udzielenie zamówienia, pod uwagę brane jest ich łączne doświadczenie. Sumowany jest również potencjał techniczny, osobowy i finansowy. Obowiązkiem zamawiającego w...
65.
Dokładne określenie wymagań, jakie powinny spełniać firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia, to dla zamawiającego pewność wyboru najlepszej oferty, a dla wykonawców informacja o tym, czy są w...
66.
Rozmowa z Dariuszem SZMYTTEM, dyrektorem handlowym Grupy Impel SA. We wrześniu tego roku Impel wygrał dwa ważne przetargi: na usługi sprzątania obiektów Uniwersytetu Gdańskiego oraz obiektów...

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne