Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Poznańska elektrownia...

10 Luty 2021 
Pod koniec stycznia w Poznaniu uruchomiono miejską elektrownię słoneczną.

Witraże na dworcu w Gdańsku

10 Luty 2021 
Na dworcu Gdańsk Główny trwają prace budowlane związane z przebudową dworca.

Umowa Partnerstwa

10 Luty 2021 
18 stycznia 2021 r. ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, która jest...
Poszukiwano wyrażenia: kary umowne

Znaleziono 64 pasujących wyników.

Wyniki zostały podzielone na kategorie.
Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania. Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.

Archiwum

1.
Aby ułatwić zamawiającemu dochodzenie roszczeń z powodu nienależytego wykonania umowy albo niewykonania jej w ogóle, ustawodawca ustanowił narzędzie w postaci tzw. zabezpieczenia należytego...
2.
Omawiamy przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, które jako lex specialis wobec ustawy Kodeks cywilny ograniczają zasadę swobody umów w toku prowadzenia postępowania.   Praktyka wskazuje,...
3.
Wykonawcy przez zadawanie pytań dotyczących treści siwz sygnalizują zamawiającemu pewne nieprawidłowości, polegające np. na ograniczeniu konkurencji. Zdarza się, że w swoich pytaniach wykonawcy...
4.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska. Czy w umowie dotyczącej zamówień o wartości do 30 000 euro gmina musi ustalić kary umowne? Zamawiający – jako...
5.
Definiowanie kar umownych w siwz i ich egzekwowanie w toku realizacji zamówienia bywa częstym przedmiotem sporów. Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 16 pzp zamawiający zamieszcza w siwz istotne dla stron...
6.
Niektóre zachowania wykonawców, mimo że formalnie mogą się wydawać zgodne z regulacjami normatywnymi, wykraczają poza treść danego prawa podmiotowego. Procedura udzielania zamówień publicznych...
7.
Realizacja procesu budowlanego z perspektywy zamawiających i wykonawców Zamówienia publiczne na roboty budowlane to tematyka specyficzna i obszerna. Prelegenci kolejnej konferencji poświęconej temu...
8.
Jakie są prawne konsekwencje dla prowadzonego postępowania i zawartej umowy o zamówienie publiczne w przypadku odstąpienia od umowy przez jednego członka konsorcjum? Praktyką zamówień publicznych...
9.
Właściwie przygotowany PGN musi uwzględniać powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a także być spójny m.in. z dokumentacją konkursową opracowaną przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Narodowy...
10.
Czy korzystając z zasady swobody zawierania umów, wynikającej z art. 3531 kc, zamawiający mają nieograniczone możliwości tworzenia umów, których wzory stanowią część siwz? Zamawiający ma...
11.
Opisując przedmiot zamówienia na usługę niszczenia dokumentów, zamawiający powinien pamiętać m.in. o konieczności określenia powierzchni ścinka, zgodnie z zasadą, że im cenniejsze informacje, tym...
12.
Druga edycja Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane poświęcona była analizie problemów związanych ze zmianami, jakie wniosła nowelizacja z 29 sierpnia 2014 r. na gruncie robót budowlanych....
13.
W drodze ostatniej nowelizacji ustawodawca nałożył na zamawiających obowiązek stosowania innych niż cena kryteriów wyboru oferty, podając jednocześnie w art. 91 ust. 2 pzp przykłady takich...
14.
Zamówienie publiczne powinno przynieść wymierne korzyści zarówno zamawiającemu, jak i wykonawcy. Strony nie mogą zapominać o zabezpieczeniu odpowiednio interesu publicznego oraz prywatnego. Wzory...
15.
Zgodnie z kc zamawiający (wierzyciel) ma kilka możliwości przymuszenia wykonawcy (dłużnika) do realizacji świadczenia w sytuacji, gdy nie wykonuje on zamówienia albo wykonuje je nienależycie. W myśl...
16.
Chyba obudził się we mnie duch przodka rewolucjonisty, bo coraz częściej myślę o przejściu na stronę przeciwników systemu. Ma się rozumieć, systemu zamówień publicznych. Będąc obecna przy jego...
17.
Zamawiając tablice rejestracyjne, należy pamiętać o przestrzeganiu zasad określonych nie tylko w pzp, lecz także w ustawie – Prawo o ruchu drogowym i w rozporządzeniu w sprawie rejestracji i...
18.
Omawiając temat związany z umowami w zamówieniach publicznych, należy zwrócić szczególną uwagę na kwestię ich konstruowania przez zamawiających na etapie przygotowywania postępowania. Zgodnie z...
19.
Po tym, jak wykonawca zamówienia spóźnił się z jego realizacją, burmistrz gminy D. pisemną decyzją po prostu „darował” mu karę, polecając jednocześnie, by w zamian wykonał jedną ze wskazanych robót...
20.
W umowie o dostarczenie kombajnu ścianowego powinny się znaleźć postanowienia dotyczące gwarancji i serwisu, ochrony ubezpieczeniowej oraz kar zabezpieczających interesy zamawiającego i wykonawcy....
21.
W zawieranej z wykonawcą umowie o roboty budowlane zamawiający powinien uregulować zasady zawierania umów o podwykonawstwo, których przedmiotem będą dostawy lub usługi. Ze względu na fakt, że ustawa...
22.
Jednostki samorządu terytorialnego mogą powierzyć wykonywanie usług transportu publicznego innym podmiotom na podstawie pzp lub też – w myśl ustawy o publicznym transporcie zbiorowym – w ramach...
23.
Oddanie obiektu budowlanego do użytku to efekt końcowy procesu inwestycyjnego. Jego jakość zależy od kluczowych decyzji inwestora, podjętych jeszcze przed rozpoczęciem przedsięwzięcia. Zadanie:...
24.
Zamawiający powinni brać pod uwagę koszty generowane w całym cyklu życia produktu i korzystać z takich specyfikacji, które zachęcą wykonawców do składania ofert przyjaznych środowisku. Zdecydowanie...
25.
Zbyt jednostronne i nadmierne przesunięcie ryzyk na niekorzyść wykonawcy powoduje między innymi sztuczne podwyższenie cen składanych ofert i zmniejsza konkurencyjność w przetargach. Prawa i...
26.
O wyjątkowo dużej liczbie odwołań związanych z zamówieniami na odbiór i zagospodarowanie odpadów rozmawiamy z Małgorzatą Stręciwilk, członkiem Krajowej Izby Odwoławczej. Katarzyna Jędrzejewska: Ile...
27.
Zgodnie z obowiązującym prawem wyłanianie zarządcy powinno się odbywać w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wybór trybu ustawodawca pozostawił jednak zamawiającemu. Efektem...
28.
Zarówno pierwsze ogłoszenia, jak i specyfikacje wskazują, że wątpliwości dotyczących rozporządzenia w sprawie dokumentów nie brakuje. Problem pojawia się na przykład przy żądaniu wykazu wykonanych...
29.
W Polsce jest 114 tzw. muzeów rejestrowych, tzn. muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Większość z tych instytucji posiada...
30.
Nie ma potrzeby składania przez wykonawców żadnych oświadczeń woli w zakresie odpowiedzialności solidarnej ani uwzględniania tej kwestii w specyfikacji. Powstanie odpowiedzialności oraz jej zasady...
31.
„Mamy prawo do szczęścia, ale nie mamy szczęścia do prawa”. Nie wiem, kto to powiedział, ale wiem, że w odniesieniu do prawa zamówień publicznych ostatnio raczej nie mamy szczęścia. Od osiemnastu...
32.
Do połowy 2013 r. gminy mają czas na wyłonienie firm przewożących odpady w przetargach. Aby dobrze przygotować postępowanie w tym zakresie, trzeba znać nie tylko przepisy prawa zamówień publicznych....
33.
Mimo uspokajających zapewnień projektodawców ustawy, w środowisku związanym z zamówieniami pojawiają się sygnały o możliwych zagrożeniach związanych z nowymi uregulowaniami. Najbliższe miesiące...
34.
Jak powiedział jeden z zaproszonych na Forum prelegentów, celem tego rodzaju spotkań nie są teoretyczne rozważania, lecz wyjaśnianie i rozwiązywanie praktycznych problemów. Tak też można...
35.
Stefan Z. prowadził prężnie działającą firmę i był dumny z tego, że stając do przetargu, może sam spełniać wymagania zamawiającego i realizować zamówienie bez podwykonawców. Gdy jednak znalazł się w...
36.
Gdy na etapie realizacji umowy o zamówienie publiczne pojawiają się problemy, zwykle między zamawiającym a wykonawcą zaczyna się batalia o to, kto ma rację. Sposobem na...
37.
Jakie konsekwencje wobec rozwiązania umowy ze spółką dzieloną powstają w przypadku, gdy nowa spółka zamierza brać udział w kolejnych postępowaniach organizowanych przez tego samego...
38.
Zawieranie umów długoterminowych niesie za sobą ryzyko nienależytego wykonania zamówienia, szczególnie jeśli chodzi o dotrzymanie terminu. Zabezpieczeniem w  takiej sytuacji mogą być kary...
39.
Sejm uchwalił ustawę z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, która wprowadza nową przesłankę wykluczenia wykonawcy z postępowania. Jest ona jednak...
40.
Jakie konkretnie przepisy prawa krajowego i jakie obowiązki nakładane są na jednostki samorządu terytorialnego w kwestii zapewnienia odpowiedniej realizacji usługi związanej...
41.
Wybór sprzedawcy rezerwowego musi nastąpić w postępowaniu konkurencyjnym niemal w tym samym czasie, co wybór sprzedawcy właściwego energii elektrycznej. Decydując się na zmianę sprzedawcy...
42.
Właściwie skonstruowana umowa to gwarancja prawidłowej realizacji zamówienia publicznego. Jednym z instrumentów prawnych służących zabezpieczeniu interesów gospodarczych zamawiających są...
43.
Po co gminie maszyny drogowe, skoro nie ma własnej jednostki budowy ani nie remontuje dróg? Takie pytanie zadawał sobie niejeden mieszkaniec gminy, która na zakup używanych maszyn ...
44.
Termin zawarcia umowy, możliwość korzystania z podwykonawstwa, udzielanie zaliczek, odstąpienie od umowy oraz zakres wprowadzanych zmian, czyli najważniejsze aspekty w zakresie umów...
45.
Zamawiający wciąż potrafią znajdować w ustawie coraz to nowe, rzekome rozwiązania własnych problemów i stosować je w praktyce w przekonaniu, że tak właśnie czynić należy. Co gorsza, dotyczy to...
46.
W przypadku prowadzenia inwestycji realizowanej na bazie warunków kontraktowych FIDIC, niezbędnym elementem jest wybór inżyniera kontraktu – wykonawcy, który będzie zarządzał i nadzorował...
47.
Zasada swobody zawierania umów dotyczy nie tylko swobody kształtowania treści kontraktu, ale i swobody wyboru kontrahenta. W prawie zamówień publicznych podlega ona jednak licznym...
48.
Umowa ramowa nie jest trybem udzielenia zamówienia w rozumieniu art. 10 prawa zamówień publicznych, a określa jedynie przyszłe, ramowe warunki zamówień, które mają zostać udzielone na jej...
49.
Postępowanie o zamówienie publiczne to nie tylko realizacja procedur. To także sposób wyboru najkorzystniejszej oferty. Zatem precyzyjny opis elementów takich jak cena i jakość są kluczową kwestią....
50.
Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Jerzy Wysocki Zatrzymanie zabezpieczenia Czy w przypadku odstąpienia od umowy przez wykonawcę i/lub...
51.
Na pytania naszych czytelników odpowiada Ewa Wiktorowska, inżynier budownictwa, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych Wysokość kary umownej Jaką można...
52.
Choć Komisja Europejska zakłada, że do 2015 r. połowa udzielanych zamówień publicznych ma uwzględniać aspekty środowiskowe, w Polsce kwestia ta nadal budzi szereg wątpliwości i zielone zamówienia są...
53.
Od 27 lutego br. obowiązuje już nowa ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Wcześniejsza, z 2005 r., była rzadko stosowana ze względu na zbyt duże sformalizowanie procedur. Nowe...
54.
Wieloletni plan inwestycyjny to dokument stanowiący załącznik do uchwały budżetowej, przedstawiający konsekwentne planowanie wydatkowania środków finansowych budżetu gminy w roku bieżącym i latach...
55.
W jakich sytuacjach ustawa Prawo zamówień publicznych odsyła zarówno zamawiających, jak i wykonawców do przepisów zawartych w kodeksie cywilnym i jak je należy interpretować. Pierwsza część...
56.
Na pytania naszych czytelników odpowiada Jerzy WYSOCKI, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu...
57.
Przygotowywana nowelizacja prawa zamówień publicznych zakłada całkowitą zmianę art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy w zakresie obowiązku wykluczania nierzetelnych wykonawców. W obowiązującym stanie prawnym...
58.
Zawód architekta i inżyniera budownictwa nobilituje, ale przede wszystkim nakłada ogromną odpowiedzialność na tych, którzy go wykonują. Lekceważenie zasad obowiązujących w tych zawodach niszczy...
59.
Kiedy jest możliwe odstąpienie od umowy przez zamawiającego, a kiedy przez wykonawcę i co się dzieje z zabezpieczeniem należytego wykonania kontraktu, jeśli odstępuje przedsiębiorca? Instytucja...
60.
Na pytania naszych czytelników odpowiada Jerzy Wysocki, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu...
61.
Zbyt wysokie wymagania w zakresie kar umownych obciążających wykonawcę prowadzą do ograniczenia konkurencji, gdyż eliminują szeroki krąg wykonawców z możliwości ubiegania się o udzielenie...
62.
Odsetki ustawowe i karne od nieterminowej zapłaty a budżet i kwestia naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Zakresem ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach...
63.
W określonych okolicznościach może dojść do odstąpienia, zerwania lub przedterminowego rozwiązania umowy o zamówienie publiczne. Jakie są tego konsekwencje i w jakich sytuacjach jest to możliwe?...
64.
Jak przygotować specyfikację istotnych warunków zamówienia na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego. Na wstępie chciałbym uzupełnić to, co napisałem w poprzednim artykule o programie...

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne