Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...
Poszukiwano wyrażenia: podmiot trzeci

Znaleziono 86 pasujących wyników.

Wyniki zostały podzielone na kategorie.
Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania. Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.

Archiwum

1.
Wykonawca biorący udział w postępowaniu zawsze może uzupełnić lub zastąpić swój potencjał potencjałem podmiotu trzeciego w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.   Artykuł 22a ust. 1...
2.
W jakich okolicznościach w praktyce wykonawca najczęściej wprowadza zmiany w sposobie spełniania warunków udziału w postępowaniu po otwarciu ofert?   Warto zwrócić szczególną uwagę na...
3.
W jakich okolicznościach w praktyce wykonawca najczęściej wprowadza zmiany w sposobie spełniania warunków udziału w postępowaniu po otwarciu ofert?   Wykonawca najczęściej dokonuje zmiany w...
4.
Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków...
5.
Podpowiadamy, jakie dokumenty mogą zostać złożone na potwierdzenie spełniania wymagań dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy.   O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy...
6.
Oceniając spełnianie warunków podmiotowych, zamawiający powinien pamiętać, że wykonawca nie zyskuje doświadczenia przez sam udział w konsorcjum, lecz przez konkretne czynności realizowane w jego...
7.
Analizujemy różne rodzaje odpowiedzialności – nie tylko solidarnej – jakie ustawodawca uregulował w przepisach prawa zamówień publicznych i kodeksu cywilnego.   Zasadę solidarnej...
8.
Zgodnie z art. 38 ust. 1 pzp wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Czy zamawiający musi udzielić wyjaśnień w odpowiedzi na taki...
9.
Wykonawcy, którzy sami nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, mogą posłużyć się zdolnościami innych podmiotów albo ich sytuacją ekonomiczną i finansową, aby spełnić warunki określone przez...
10.
Na każdym etapie postępowania zamawiający może uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych do wykonania zamówienia zdolności z uwagi na duże zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych.  ...
11.
W jakich sytuacjach zamawiający może ograniczyć podwykonawstwo, korzystając z art. 36a ust. 2 pzp, i jak to zrobić, by nie narazić się na zarzut naruszenia zasady uczciwej konkurencji? Zasada...
12.
Prezentujemy genezę instytucji udostępniania zasobów podmiotu trzeciego w ramach systemu zamówień publicznych i omawiamy związane z nią problemy praktyczne oraz sposoby ich rozwiązania. Możliwość...
13.
Wydane w maju 2017 r. wyroki TSUE wpływają na sposób uzupełniania przez wykonawcę dokumentacji w postępowaniu, zwłaszcza w zakresie korzystania z zasobów podmiotów trzecich i wykazywania się...
14.
Czy – w kontekście wydanych przez TSUE wyroków z 10 października 2013 r. (C-336/12, Manova) i z 4 maja 2017 r. (C-387/14, Esaprojekt) – artykuł 22a ust. 6 pzp jest zgodny z prawem europejskim? W...
15.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska. Co należy rozumieć przez pojęcie oznakowania? Ustawodawca, wprowadzając do pzp pojęcie oznakowania (art. 2 pkt...
16.
Czy ostatnie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej spowodują rewolucję w sposobie udzielania zamówień publicznych w Polsce? Rynek zamówień publicznych z dużym niepokojem przyjął dwa...
17.
Omawiamy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydany w maju 2017 r. w odpowiedzi na pytania prejudycjalne zadane przez Krajową Izbę Odwoławczą. W dniu 4 maja 2017 r. Trybunał...
18.
Wśród zmian wprowadzonych do pzp w czerwcu ubiegłego roku znajdują się regulacje dotyczące oznakowania. Ich znajomość to jeden z warunków właściwego opisu przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art. 2 pkt...
19.
Warunki udziału są jednym z najważniejszych elementów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dla zamawiającego stanowią klucz selekcji wykonawców w celu ograniczenia ryzyka wyboru...
20.
W przetargach o wartości poniżej progów unijnych wykonawca musi być pewny, że podmiot, na którego potencjale polega w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, nie podlega wykluczeniu z...
21.
Granice odpowiedzialności podmiotu trzeciego za nieudostępnienie potencjału, do którego się zobowiązał wobec wykonawcy (umożliwiając mu ubieganie się o zamówienie publiczne), wyznaczane są w...
22.
Zmiany, jakie ustawodawca przewiduje w prawie zamówień publicznych, mają doniosłe znaczenie i mogą całkowicie przemodelować istniejącą praktykę udzielania zamówień. Do 18 kwietnia 2016 r. Polska...
23.
Prezentujemy zestawienie trzech orzeczeń TSUE, które odegrały istotną rolę w rozwoju zrównoważonych zamówień publicznych. W niniejszym artykule zestawione zostały najważniejsze tezy wyroków...
24.
Z jakimi utrudnieniami i dodatkowymi obowiązkami po stronie zamawiającego wiąże się udział restrukturyzowanego wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcie z nim umowy?...
25.
Inwestycje mające na celu termomodernizację obiektu mogą być zrealizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” lub przy rozdzieleniu prac budowlanych od zadania polegającego na opracowaniu...
26.
Najczęściej wybieraną przez wykonawców formą wnoszonego wadium jest gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa. Dokument taki jest umową zawartą między wykonawcą a gwarantem (instytucją...
27.
W świetle aktualnego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej zamawiający są zobowiązani do coraz bardziej rygorystycznej oceny zobowiązań podmiotów trzecich w celu ustalenia rzeczywistego...
28.
Najczęściej wymaganym rodzajem potencjału ekonomicznego jest posiadanie ubezpieczenia. W wyroku o sygn. KIO 2255/11, KIO 2260/11, KIO 2283/11 wskazano, że w przypadku grupy kapitałowej, gdzie spółka...
29.
Czy umowy dotyczące podwykonawstwa w zamówieniach publicznych mogą nosić znamiona niedozwolonej współpracy podmiotów, stanowiąc porozumienia sprzeczne z przepisami o ochronie konkurencji? Zamówienia...
30.
Warunek posiadania określonej sytuacji ekonomicznej ma gwarantować zamawiającemu, że wykonawca podoła wykonaniu zamówienia. Czy zatem w tej kwestii wykonawca może się powołać na czyjś potencjał?...
31.
Wyrok KIO 656/15 warto poddać analizie, odwołując się do ugruntowanej linii orzeczniczej dotyczącej korzystania przez wykonawcę z zasobów innych podmiotów. Prawo wykonawcy wynikające z art. 26 ust....
32.
Zamawiający ma prawo do przekazania osobie trzeciej części lub całości odpowiedzialności za wypłatę wynagrodzenia należnego wykonawcy. Czynność taka nie zmierza do wywołania skutków prawnych...
33.
Czy wykonawca może powoływać się na potencjał innego podmiotu w kwestii posiadania uprawnień, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 pzp? Jak to wygląda w przypadku konsorcjum lub korzystania z...
34.
Choć ustawodawca umożliwił wykonawcom wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia, to rodzi się jednak pytanie, czy łączenie (sumowanie) zasobów jest zawsze dopuszczalne. Jeżeli chcemy położyć...
35.
Omawiamy orzecznictwo związane z rozszerzeniem i ograniczeniem zakresu podwykonawstwa przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamówień...
36.
Druga edycja Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane poświęcona była analizie problemów związanych ze zmianami, jakie wniosła nowelizacja z 29 sierpnia 2014 r. na gruncie robót budowlanych....
37.
W jednym ze swych wyroków KIO wskazywała, że prawo nie zezwala na weryfikację przez zamawiającego rzetelności podmiotu trzeciego, z którego potencjału korzysta wykonawca. Wyrok ten został zaskarżony...
38.
Wykonawca, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, może polegać na zasobach innych podmiotów, pod warunkiem, że udowodni zamawiającemu, iż będzie nimi dysponował na etapie...
39.
Sporządzając umowę o roboty budowlane na potrzeby zamówienia publicznego, zamawiający musi uwzględnić przepisy pzp i pr. bud., a także kc. Pomocny w tym względzie może się okazać nowy rekomendowany...
40.
W związku z nowelizacją art. 26 ust. 2b pzp pojawia się wątpliwość, czy zmiany wprowadzone w treści tego przepisu powinny wpłynąć na obecną praktykę i prezentowane dotychczas orzecznictwo. W wyniku...
41.
Zamawiający zobowiązany jest zbadać sytuację podmiotową danego wykonawcy i jego potencjał nie tylko na etapie oceny złożonych ofert, lecz również w toku realizacji zamówienia. Z dostępnego już...
42.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer W jakiej formie powinno nastąpić udostępnienie potencjału finansowego? Czy...
43.
Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą udostępnić swoje zasoby osobowe w przypadku, gdy wykonawca składający ofertę w postępowaniu nie ma wymaganych przez zamawiającego uprawnień. Prowadzenie...
44.
Realne skorzystanie z zasobów innego podmiotu niekoniecznie musi się odbywać poprzez udział tego podmiotu w realizacji przedmiotu zamówienia w charakterze podwykonawcy. Uchwalona w grudniu 2009 r....
45.
Jedynie świadome działanie wykonawcy, mające na celu wprowadzenie zamawiającego w błąd, może skutkować wykluczeniem go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 pzp. Stosownie do art. 24 ust....
46.
W orzecznictwie sądów powszechnych wskazuje się, że z art. 26 ust. 2b pzp nie wynika konieczność osobistego uczestnictwa w realizacji zamówienia przez podmiot, który udostępnia wykonawcy swoje...
47.
Czy wykonawca, wskazując potencjał innego podmiotu na etapie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, jest zobowiązany do wykorzystania tego potencjału na etapie realizacji umowy? Zgodnie z...
48.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer Zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego...
49.
W celu spełnienia kryterium wiarygodności wykonawca powinien udowodnić swoją wiedzę i doświadczenie oraz przedstawić dokumenty potwierdzające należyte wykonywanie zamówień. Jednym z kryteriów...
50.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer Zgodnie z treścią formularza ogłoszenia o zamówieniu w części III.4.2 w zakresie...
51.
Zamawiający w każdym przypadku musi wykazać przyczyny, dla których w danym postępowaniu dopuszczalność korzystania z podwykonawców miałaby być ograniczona. Muszą być one uzasadnione i mieć charakter...
52.
Przyjmuje się, że zobowiązanie podmiotu trzeciego może być wystarczające dla wypełnienia normy art. 26 ust. 2b pzp. Co więc musi znaleźć się w jego treści i jakie dokumenty należy do niego dołączyć?...
53.
Gdy umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości zawiera zamawiający objęty obowiązkiem stosowania pzp, kluczową kwestią staje się ustalenie, jaki jest zakres zobowiązań sprzedawcy i ich wpływ na...
54.
Błędnym sposobem wdrożenia przepisu unijnego jest zatracenie jego celu i niestaranne językowo transponowanie. W art. 22 ust. 5 pzp przejawia się to w odesłaniu do art. 22 ust. 1 pzp. Jak więc w...
55.
Instytucja wadium funkcjonuje od lat w systemie zamówień publicznych. Mimo to nie doczekała się wyczerpującej regulacji ustawowej. Wciąż pojawiają się wątpliwości między innymi w kwestii wniesienia...
56.
Określenie ram, w jakich wykonawcy mogą posiłkować się zasobami finansowymi i ekonomicznymi osób trzecich, jest ważne z punktu widzenia praktyki. Budzi ono jednak spore problemy interpretacyjne w...
57.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer W czasie realizacji umowy wykonawca poinformował nas, że zostanie...
58.
Instytucja powoływania się na potencjał innych podmiotów budzi wiele kontrowersji. Problem z interpretacją art. 26 ust. 2b pzp mają nie tylko zamawiający i wykonawcy, ale także Krajowa Izba...
59.
Już około 594 r. p.n.e niejaki Solon – ateński mąż stanu, poeta i prawodawca – powiedział, że doświadczenie to suma błędów, które popełniliśmy. Chyba właśnie tego twierdzenia uczepili się...
60.
Ustawodawca umożliwił wykonawcom niesamodzielny udział w postępowaniu. Każda z dostępnych form takiego uczestnictwa generuje jednak pewnego rodzaju ryzyka, które mogą skutkować zakłóceniami w...
61.
Aby poznać opinie osób, które przez 18 lat istnienia systemu zamówień decydowały o kształcie kolejnych zmian, poprosiliśmy o krótkie wypowiedzi byłych prezesów oraz wiceprezesów Urzędu Zamówień...
62.
Określenie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej wraz z żądaniem dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest stosownie ubezpieczony, w praktyce utrudnia proces...
63.
Przyjęty przez Komisję Europejską pakiet legislacyjny zakłada wprowadzenie zmian w kluczowych dyrektywach – tzw. klasycznej, sektorowej oraz wprowadzenie nowej – w sprawie koncesji....
64.
Jak wynika z licznych wyroków wydanych przez Krajową Izbę Odwoławczą, zasada równego traktowania wykonawców bywa przez zamawiających bardzo różnie interpretowana. Czasami wręcz w sposób naruszający...
65.
Forma oświadczeń i dokumentów składanych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, opisanych w ogłoszeniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W...
66.
Decyzję o żądaniu wadium podejmuje zamawiający, a wykonawca wybiera formę jego wniesienia. Teoretycznie wadium w pieniądzu wymaga najmniej starań, może jednak okazać się...
67.
Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer Możliwości złożenia ofert Wykonawca X składa ofertę w zamówieniu publicznym...
68.
Z przepisów nie wynika wprost, za pomocą jakich dokumentów oraz w jakiej ilości wykonawca powinien udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami podmiotów trzecich....
69.
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej świadczy o zdolności ekonomicznej wykonawcy. Wątpliwości w tym zakresie mogą budzić kwestie związane z obowiązywaniem polisy i zakresem prowadzonej...
70.
Zamawiający ma prawo zweryfikować, czy przedmiot oferty opowiada jego wymogom. Nie oznacza to jednak, że ma pełną swobodę w kształtowaniu postanowień ogłoszenia czy specyfikacji. Celem postępowania...
71.
Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia potencjału może, a nawet powinno, podlegać uzupełnieniu lub wyjaśnieniu w trybie art. 26 ust. 3 lub odpowiednio...
72.
Menedżer wrócił ze szkolenia dla wykonawców mocno podbudowany. Wyniósł zeń bowiem, że na temat zamówienia publicznego powinien się wszystkiego dokładnie dowiedzieć już z...
73.
Wzajemne relacje między wykonawcą a podwykonawcą powinny zostać dokładnie opisane nie tylko w umowie zawartej między nimi, ale także w umowie między zamawiającym a wykonawcą.  Ustawa...
74.
Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze odpowiada Agnieszka Olszewska Zagubiona oferta Na publicznym otwarciu ofert zamawiający otworzył 6 z 7 złożonych...
75.
W ubiegłym numerze omówione zostały przepisy dotyczące dysponowania potencjałem technicznym oraz kadrowym i dokumentów potwierdzających tę okoliczność sprzed nowelizacji. W tym...
76.
Możliwość korzystania z potencjału technicznego oraz kadrowego innych podmiotów nie jest rozwiązaniem nowym w prawie zamówień publicznych, gdyż wprowadzone zostało już w 2008r. poprzez modyfikację...
77.
 Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada mec. Agnieszka Suchecka Pisemne zobowiązanie innego podmiotu Co ma zrobić zamawiający, jeśli...
78.
Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada mec. Anna Specht-Schampera Żądanie dokumentów Z rozporządzenia wynika, iż w postępowaniu do 125...
79.
Choć tzw. mała nowelizacja nie wprowadziła poważnych zmian w art. 36, to jednak zmieniła wiele innych przepisów, które mają wpływ na precyzowanie zapisów specyfikacji istotnych warunków...
80.
Na jakich zasadach wykonawcy mogą korzystać z wiedzy i doświadczenia podmiotów trzecich oraz w jaki sposób ten potencjał może zostać udostępniony, a także jak należy potwierdzić...
81.
Przepisy prawne dotyczące przestrzegania zasady uczciwej konkurencji nakładają określone obowiązki nie tylko na zamawiającego, ale także na wykonawców – jako podmioty wzajemnie ze sobą konkurujące....
82.
W przypadku pracodawcy zobowiązanego do stosowania przepisów prawa zamówień publicznych zawarcie umowy grupowego ubezpieczenia powyżej 14 tys. euro zawsze powinno być poprzedzone udzieleniem...
83.
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej świadczy o potencjalnych możliwościach finansowych wykonawcy i nie oznacza, że zamawiający – w razie wystąpienia szkody – będzie mógł...
84.
Choć zasady uzupełniania dokumentów zostały dokładnie określone w ustawie Prawo zamówień publicznych, okazuje się jednak, że trudności sprawia określenie, jakie konkretnie dokumenty można, a jakich...
85.
Jeżeli w związku z udzielaniem zamówienia publicznego zachodzi konieczność przejęcia części zakładu pracy przez wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zamawiający powinien...
86.
Jeżeli o zamówienie wspólnie ubiega się kilku wykonawców, to w przypadku wadium w formie pieniężnej nie ma znaczenia, kto je wnosi. Gdy jednak wadium wnoszone jest w formie gwarancji bankowej,...

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne