Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Poznańska elektrownia...

10 Luty 2021 
Pod koniec stycznia w Poznaniu uruchomiono miejską elektrownię słoneczną.

Witraże na dworcu w Gdańsku

10 Luty 2021 
Na dworcu Gdańsk Główny trwają prace budowlane związane z przebudową dworca.

Umowa Partnerstwa

10 Luty 2021 
18 stycznia 2021 r. ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, która jest...
Poszukiwano wyrażenia: gwarancja

Znaleziono 113 pasujących wyników.

Wyniki zostały podzielone na kategorie.
Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania. Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.

Archiwum

1.
Celem polemiki zawartej w niniejszym tekście jest wyrażenie braku zgody na sposób, w jaki analiza stanu faktycznego i przypisanie mu stanu prawnego zostały dokonane przez kontrolującego.   Na...
2.
Analizujemy treść wyroku wydanego przez Sąd Najwyższy w odniesieniu do kwestii składania wadium przez konsorcjum w świetle interpretacji dokonanej przez Sąd Okręgowy w Gdańsku.   Jednym z...
3.
Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający żądał wniesienia wadium, a wadium to nie zostało wniesione w ogóle lub wniesiono je w sposób nieprawidłowy, to oferta podlega...
4.
Czy każda rozbieżność między zapisami gwarancji wadialnych a wymogami w tym zakresie zamieszczonymi w siwz dyskwalifikuje ofertę?   W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, którego...
5.
W minionym roku Trybunał wydał 10 wyroków dotyczących zamówień publicznych. Były one efektem rozpatrywania zapytań prejudycjalnych zadanych przez sądy krajowe państw członkowskich UE.  ...
6.
Omawiamy funkcjonowanie uregulowanej w prawie cywilnym instytucji gwarancji zapłaty za roboty budowlane, która obowiązuje również na gruncie zamówień publicznych.   Gwarancja zapłaty za roboty...
7.
Już po raz czwarty w Kołobrzegu odbyła się ogólnopolska konferencja dla osób odpowiedzialnych za zamówienia publiczne w jednostkach sektora finansów publicznych – Forum Zamówień Publicznych dla...
8.
Formułując pozacenowe kryteria oceny ofert, zamawiający ma prawo poszukiwania różnych rozwiązań. Prawo to ograniczone jest jedynie koniecznością powiązania kryteriów z przedmiotem zamówienia i...
9.
Jak należy oceniać wskazywanie takich kryteriów oceny ofert w dokumentach przetargowych, które polegają na zwiększeniu kary umownej po stronie wykonawcy lub na zmniejszeniu kary umownej obciążającej...
10.
Czy narzędzie przewidziane w kodeksie cywilnym, którego celem jest zabezpieczenie zapłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy, ma zastosowanie w zamówieniach publicznych? Wielokrotnie na łamach...
11.
Jak w praktyce wygląda kwestia składania przez wykonawcę wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego? Ustawa Prawo zamówień publicznych wskazuje na...
12.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska. Czy brak uznania wadium na rachunku zamawiającego może być podstawą do odrzucenia oferty? Za skutecznie...
13.
W praktyce zamówień publicznych występuje wiele sytuacji spornych, w wyniku których dochodzi nawet do wykluczenia wykonawców z powodu nieprawidłowości w składanych przez nich gwarancjach...
14.
Próbka, w zależności od intencji zamawiającego, może zostać potraktowana albo jako dokument potwierdzający spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez...
15.
Aby gwarancja wadialna skutecznie zabezpieczała interesy zamawiającego, dokument gwarancyjny musi spełniać wymogi formalnoprawne, a samo wadium musi zostać wniesione w odpowiednim terminie i...
16.
Celem wadium jest zabezpieczenie interesów zamawiającego, dlatego jego wniesienie nie może budzić żadnych wątpliwości w zakresie jego skuteczności. W związku z dyspozycją przepisu art. 89 ust. 1 pkt...
17.
Forum Zamówień Publicznych dla Kadry Kierowniczej – konferencja dedykowana kierownikom jednostek – to okazja nie tylko do omówienia problematycznych, a wynikających z praktyki, zagadnień z zakresu...
18.
W ostatnim czasie odżyła dyskusja dotycząca gwarancji wadialnej wystawianej na tylko jednego z konsorcjantów. Czy taka gwarancja jest ważna, mimo że nie wskazuje wszystkich wykonawców wspólnie...
19.
Omawiamy najważniejsze przepisy znowelizowanej ustawy – zarówno te ułatwiające podmiotom z sektora MŚP dostęp do rynku zamówień publicznych, jak i te, które stanowią barierę w tym zakresie....
20.
Zamawiający, w celu realizacji swoich interesów dotyczących jakości przedmiotu zamówienia, ma możliwość wyboru reżimu prawnego, na podstawie którego będzie realizował swoje uprawnienia. Zamawiający,...
21.
Literalna interpretacja przepisów pzp odnoszących się do terminów na wniesienie odwołania może de facto pozbawić wykonawców prawa do sądu. Zgodnie z art. 1 ust. 3 dyrektywy odwoławczej1 „Państwa...
22.
Zastosowanie terminu płatności jako kryterium oceny ofert powinno być związane z przedmiotem zamówienia i uzasadnione jego specyfiką, a także obiektywnymi potrzebami zamawiającego. Przygotowując...
23.
Najczęściej wybieraną przez wykonawców formą wnoszonego wadium jest gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa. Dokument taki jest umową zawartą między wykonawcą a gwarantem (instytucją...
24.
Zamawiając bariery energochłonne, należy mieć na uwadze nie tylko regulacje pzp, lecz także przepisy rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty...
25.
Czy gwarancja wadialna wystawiona wyłącznie na lidera konsorcjum jest wadliwa czy też nie? Kwestia ta budzi wciąż wątpliwości interpretacyjne. W celu należytego zabezpieczenia swoich interesów...
26.
Kryterium okresu gwarancji może przynieść wymierne korzyści, pod warunkiem dochowania przez zamawiającego staranności przy opisie warunków gwarancji oraz zastosowania tego kryterium do oceny ofert....
27.
Gwarancje ubezpieczeniowe lub bankowe mają zastąpić złożenie kaucji pieniężnej, która ze swojej istoty jest najpewniejsza. Zastępując „żywą gotówkę”, gwarancje muszą zapewniać ten sam poziom...
28.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Mateusz Saczywko. Zamawiający zamieścił w siwz zapis, zgodnie z którym wadium wniesione w formie gwarancji...
29.
Zabezpieczenie zapłaty wadium przez konsorcjum może przybrać jedną z form wskazanych w art. 45 ust. 6 pzp. Jednak wybór formy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej może okazać się problematyczny....
30.
Ustawa wskazuje na różne formy wniesienia wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawcy często decydują się na skorzystanie z gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych. Niestety,...
31.
Gwarancja ubezpieczeniowa lub bankowa jest często jedyną możliwością wniesienia wadium czy zabezpieczenia przez wykonawcę należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dzieje się tak...
32.
Przedsiębiorstwo niewypracowujące zysku może mieć – mimo wahań sprzedaży – duży potencjał ekonomiczny. Dlatego też do oceny rzeczywistej sytuacji ekonomicznej stosuje się różne wskaźniki. W artykule...
33.
Dla ochrony swoich interesów zamawiający może w treści umowy sformułować odpowiednie zapisy dotyczące gwarancji, a także rozszerzyć zakres przysługującej mu zawsze (z mocy prawa) rękojmi. W...
34.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Piotr Pieprzyca. Kiedy termin płatności za wykonane roboty budowlane będzie uzasadnionym kryterium wyboru...
35.
W postępowaniach, których wartość jest równa progom unijnym lub je przekracza, zamawiający zobowiązany jest żądać od wykonawców ubiegających się o zamówienie wniesienia wadium. W pzp wskazany został...
36.
Podstawowe reguły, jakimi rządzi się system zamówień publicznych w Polsce, wynikają z prawa unijnego i przepisów prawa cywilnego. Przypominamy, jaka jest ich rola oraz które z nich są...
37.
Zamówienie publiczne powinno przynieść wymierne korzyści zarówno zamawiającemu, jak i wykonawcy. Strony nie mogą zapominać o zabezpieczeniu odpowiednio interesu publicznego oraz prywatnego. Wzory...
38.
Zamawiający może zaspokoić roszczenia ze środków z tytułu zabezpieczenia, jeśli uzna, że wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązania wynikające z zawartej umowy o realizację...
39.
Inwestorstwo zastępcze polega na pełnym udziale w procesie inwestycyjnym i przejęciu obowiązków spoczywających na inwestorze bezpośrednim, zgodnie z prawem budowlanym. Inwestor (zamawiający), który...
40.
Prawidłowy dobór flokulantów pozwoli na ich efektywne wykorzystanie przez zamawiającego w procesie technologicznym, a to w konsekwencji umożliwi optymalizację kosztów. Flokulanty są związkami...
41.
Wykonawcy powinni zwracać szczególną uwagę na treść gwarancji wadialnej składanej wraz z ofertą, a w przypadku jakichkolwiek błędów powinni postarać się o uzyskanie stosownych aneksów. Wadium to...
42.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada mec. Eliza Grabowska-Szweicer W jaki sposób powinny być złożone oświadczenia z art. 22 i art. 24 pzp w...
43.
Zbyt jednostronne i nadmierne przesunięcie ryzyk na niekorzyść wykonawcy powoduje między innymi sztuczne podwyższenie cen składanych ofert i zmniejsza konkurencyjność w przetargach. Prawa i...
44.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest brak upublicznionego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Służby kontrolne zwracają też uwagę na zbędną zwłokę w...
45.
Obecnie trudno wyobrazić sobie pracę jakiejkolwiek instytucji, a zwłaszcza sądów i urzędów, bez systemów informatycznych wspierających procesy tworzenia i stosowania prawa. Wielu zamawiających...
46.
Każdy zamawiający musi liczyć się z możliwością objęcia go kontrolą doraźną – nie tylko w trakcie prowadzonego postępowania, ale także w ciągu czterech lat od dnia zakończenia postępowania o...
47.
Dowódca jednostki wojskowej nie do końca był pewien, co będzie przedmiotem jego zamówienia. To, że ma to być ochrona mienia, było oczywiste, ale miał wątpliwości, czy do przedmiotu zamówienia może...
48.
Od oferenta wymaga się jedynie uprawdopodobnienia „potencjalnej zdolności kredytowej”. Nie można zatem żądać od niego dokumentu stwierdzającego jednoznacznie i bezwarunkowo istnienie takiej...
49.
Dialog pozwala na konfrontację potrzeb w stosunku do rozwiązań istniejących na rynku. To jedno z ciekawszych, nowych rozwiązań, które mają wspomagać zamawiającego już na etapie przygotowania...
50.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer W czasie realizacji umowy wykonawca poinformował nas, że zostanie...
51.
Nie ma znaczenia, czy przetarg przygotowuje cywil, czy wojskowy. Zasady udzielania zamówień są jednakowe dla wszystkich, nawet dla tych, którzy muszą zorganizować przetarg na zakup samobieżnej...
52.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Iwona Ziarniak Czy wykonawca może skutecznie ubiegać się o udzielenie zamówienia, jeżeli...
53.
Jeśli zamawiający stawia zbyt wygórowane warunki w zakresie posiadanych potencjałów, warto zdecydować się na udział w konsorcjum. Gdy jednak barierą są środki finansowe, lepiej wybrać formę...
54.
Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada mec. Marcin Meducki Jaka oferta podlega ponownej ocenie Wykluczyliśmy dwóch najtańszych wykonawców...
55.
Test wysiłkowy sercowo-płucny jest badaniem medycznym mającym zastosowanie głównie w sporcie wyczynowym. Wspomaga trening i pozwala ocenić, czy przynosi on efekty. Urządzeniem...
56.
Od prawidłowego rozróżnienia gwarancji i rękojmi oraz ich właściwego opisania w umowach o zamówienia publiczne zależy, czy zamawiający będzie mógł skutecznie skorzystać z przysługujących mu...
57.
Producenci sprzętu nie mogą zamieszczać w umowach gwarancyjnych nakazu stosowania wyłącznie swoich materiałów. W przypadku dostaw tuszów i kartridżów można więc skorzystać...
58.
Media doniosły, że mało znana siostra znanej aktorki odrzuciła propozycję zagrania w serialu, ponieważ za jedenaście dni zdjęciowych oferowano jej tylko 30 tysięcy, podczas gdy jej sławna siostra za...
59.
Nowelizacja systemu nakładania korekt finansowych na beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków unijnych wprowadziła sporo zmian. Będą one miały istotny wpływ na wysokość...
60.
Różnorodność dostępnych na rynku rozwiązań powoduje, że ogłoszenie przetargu powinna poprzedzać gruntowna analiza dostawców aparatury medycznej. Od właściwej pracy respiratora zależy ludzkie życie....
61.
Kto i na jakich zasadach zgłasza wady czy błędy w zakresie wykonania danego obiektu budowlanego, w jakiej formie należy to zrobić i na podstawie jakich...
62.
Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze odpowiada Agnieszka Olszewska Gwarancja na okres dłuższy niż termin związania ofertą Ubezpieczyciel wystawił wadialną...
63.
Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze odpowiada Agnieszka Olszewska. Unieważnienie części postępowania Z przyczyn leżących po stronie zamawiającego nie została...
64.
Przygotowując postępowanie, należy zastanowić się, czy dach danego obiektu zostanie tylko wyremontowany, czy też potrzebna będzie wymiana całego pokrycia. Od tego bowiem zależy właściwe opisanie...
65.
Po co gminie maszyny drogowe, skoro nie ma własnej jednostki budowy ani nie remontuje dróg? Takie pytanie zadawał sobie niejeden mieszkaniec gminy, która na zakup używanych maszyn ...
66.
Do kodeksu cywilnego wprowadzono regulację uprawniającą wykonawcę oraz podwykonawców do żądania od inwestora lub też generalnego wykonawcy zabezpieczenia terminowej zapłaty wynagrodzenia. Zdniem 16...
67.
Za pomocą jakich parametrów należy opisywać przedmiot zamówienia w przypadku zamawiania dostawy respiratora stacjonarnego dla oddziałów intensywnej terapii, oddziałów ratunkowych czy bloków...
68.
Umiejętnie stosowana zaliczka stanowi w zamówieniach publicznych jeden z elementów mogących przesądzić o sukcesie nie tylko realizacji zadania, ale również samego postępowania o udzielenie...
69.
Nowe regulacje miały doprowadzić do większej płynności finansowej przedsiębiorstw, tylko że w praktyce w większości przypadków wadium wnoszone jest w formie gwarancji bankowej lub...
70.
Wadium jest jedynym sposobem na zabezpieczenie interesów zamawiającego na etapie składania ofert. Choć przepisy w tym zakresie zmieniały się wielokrotnie, to jednak najmniejszym zmianom ulegał art....
71.
Zasady udzielania zamówień publicznych przez podmioty niebędące zamawiającymi w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku zadań współfinansowanych ze środków unijnych. Jednym...
72.
Prowadzone przez placówki służby zdrowia postępowania na zakup sprzętu medycznego budzą wątpliwości. W wielu przypadkach wydatkowanie środków ma niewiele wspólnego z przepisami ustawy o finansach...
73.
Aby zamawiający mógł w razie konieczności domagać się od wykonawcy zapłaty za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, musi jasno określić warunki oraz wnikliwie przeanalizować treść...
74.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za rzetelne zrealizowanie danego zadania i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania...
75.
Rozmowa ze Sławomirem Wojtasem, prezesem zarządu, oraz Anitą Fornalczyk, prokurentem spółki Wrocław 2012 Przetargi Publiczne: Krajowa Izba Odwoławcza rozpatrzyła odwołanie, jakie wniosło konsorcjum...
76.
Większość jednostek sektora finansów publicznych w celu prawidłowego realizowania powierzonych im zadań dokonuje zakupów samochodów, które następnie są wykorzystywane przez pracowników danej...
77.
Na pytania naszych czytelników odpowiada Jerzy Wysocki, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu...
78.
Zamawiający przy udzielaniu zamówień publicznych powinien korzystać z dobrodziejstw, jakie daje cywilistyczna instytucja gwarancji jakości rzeczy sprzedanej. Musi jednak uważać, by przy okazji nie...
79.
W ostatniej części cyklu przedstawione zostaną uregulowania obowiązujące w Bułgarii oraz – zamiast zakończenia – przydatne informacje dotyczące zamówień publicznyc w pozostałych, niewspomnianych...
80.
Na pytania naszych czytelników odpowiada Jerzy WYSOCKI, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu...
81.
Podstawowym elementem, jaki powinna zawsze zawierać oferta składana w postępowaniu, jest cena. Stanowi ona wynagrodzenie wypłacone wykonawcy za zrealizowanie umowy. Cena powinna zostać obliczona...
82.
Na pytania naszych czytelników odpowiada Jerzy WYSOCKI, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu...
83.
W sytuacji wniesienia protestu po upływie terminu określonego w ustawie Prawo zamówień publicznych zostaje on przez zamawiającego odrzucony bez względu na zasadność merytoryczną. Jeżelizamawiający,...
84.
Posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie inżynier kontraktu to dla zamawiającego gwarancja rzetelnie przygotowanych dokumentów potrzebnych do realizacji zadania współfinansowanego ze środków...
85.
Jeżeli o zamówienie wspólnie ubiega się kilku wykonawców, to w przypadku wadium w formie pieniężnej nie ma znaczenia, kto je wnosi. Gdy jednak wadium wnoszone jest w formie gwarancji bankowej,...
86.
Interpretacja przepisów w zakresie uzupełniania oświadczeń lub dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. W niniejszych rozważaniach chciałabym zwrócić uwagę na...
87.
Rozmowa z Julią KURYLSKĄ, dyrektorem sprzedaży sektora publicznego Lyreco Polska SA Przetargi Publiczne: Kto należy do waszych głównych klientów z sektora publicznego?   Julia KURYLSKA: Na...
88.
Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej Należycie opisane warunki udziału w postępowaniu to gwarancja właściwie przeprowadzonej procedury   Sygn. akt KIO/UZP 1453/07 wyrok z dnia 28 grudnia 2007...
89.
Procedury związane z udzielaniem zamówienia na dostawy uzbrojenia obwarowane są wieloma regulacjami prawnymi. Sam przedmiot zamówienia natomiast – z racji tego, iż jest dość specyficznym „towarem” –...
90.
Rozmowa z Markiem POLYWKĄ, zastępcą dyrektora ds. rynku zamówień publicznych Farmacol SA. Przetargi Publiczne: Czy obowiązująca ustawa w pełni zabezpiecza interesy wykonawców?   Marek POLYWKA:...
91.
Wszelkie parametry zamawianych urządzeń zależą od ich przeznaczenia. W przypadku notebooków zamawiający powinni kłaść nacisk szczególnie na: zastosowany procesor, mobilność, wielkość pamięci, rodzaj...
92.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest formą kaucji finansowej, zabezpieczającą zamawiającego przed niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez wykonawcę. Podstawową funkcją...
93.
Najczęściej popełniane naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności. Beneficjenci, którzy...
94.
Zamawiający, zamierzając kupić serwer, musi odpowiedzieć sobie na kilka pytań, które nie tylko zagwarantują mu skuteczne przeprowadzenie postępowania, ale i otrzymanie sprzętu, który spełnia jego...
95.
W lipcowym numerze miesięcznika omówiona została pierwsza przesłanka zmian w prawie budowlanym, a mianowicie zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych. W tym numerze czas na...
96.
W poprzednim stanie prawnym zamawiający – udzielając zamówienia, którego przedmiot objęty jest umową ramową – miał do wyboru tryb zamówienia z wolnej ręki lub negocjacji bez ogłoszenia. Obecnie nie...
97.
W jaki sposób opisać specjalistyczny sprzęt medyczny? Przede wszystkim rozsądnie, podając wymagane parametry i obiektywny sposób ich oceny oraz nie ulegając dodatkowym „gadżetom”, które podwyższają...
98.
Na pytania naszych czytelników odpowiada w tym miesiącu Jerzy Wysocki, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, dyrektor wydziału gospodarki gminnej w...
99.
Zamawiający winien wybrać ofertę wyłącznie na podstawie kryteriów określonych w siwz. Musi też pamiętać, iż powinny się one odnosić do przedmiotu zamówienia, a nie podmiotu składającego ofertę....
100.
Rozmowa z Andrzejem Rybarczykiem, wiceprezesem zarządu HOCHTIEF Polska. Przetargi Publiczne: Realizujecie Państwo bardzo różnorodne inwestycje: obiekty przemysłowe, biurowe, szpitale, hotele,...
101.
Jednym z podstawowym obowiązków zamawiającego w trakcie przygotowywania postępowania jest właściwe oszacowanie wartości przedmiotu zamówienia. Niezachowanie w tej kwestii należytej staranności może...
102.
Kierunek „arbitraż zawodowy” – gwarancja jednolitej linii orzekania Podczas uroczystego otwarcia tego forum przypomniana została starożytna maksyma Tacyta, mówiąca o tym, że przesyt prawa czasami...
103.
Spośród ośmiu przesłanek zawartych w prawie zamówień publicznych najczęstszym powodem odrzucenia oferty jest jej niezgodność z ustawą lub z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia....
104.
Wykonawca w każdym momencie realizowania inwestycji, jeśli istnieje ryzyko związane z niewypłaceniem wynagrodzenia w terminie, może żądać gwarancji zapłaty. Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji...
105.
Za kompletność i jakość dokumentacji projektowej zawsze odpowiada zamawiający i to on musi dostarczyć wykonawcy prawidłowy i wolny od wad projekt. Z codziennego życia znamy już takie określenia jak...
106.
Na pytania naszych czytelników odpowiada Halina OLSZOWSKA, konsultant i trener zamówień publicznych, przewodnicząca Rady Programowej „Przetargów Publicznych”. Kto może być uznany za podmiot zbiorowy...
107.
Dla zabezpieczenia interesu prawnego zamawiającego na wypadek niesumienności wykonawcy, który złożył ofertę, ustawodawca w art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych przewidział wadium. Zgodnie z...
108.
Z jakich uprawnień może skorzystać kupujący, jeśli stwierdzi, że nabyty przez niego produkt nie spełnia warunków umowy. Kwestie dotyczące zawarcia ważnej umowy, jej przedmiot, określone prawa i...
109.
Przedstawiamy przykładowe wyroki wydane przez zespoły arbitrów. W tym numerze m.in. o wymaganiach technicznych stawianych przez zamawiających i dokumentach żądanych od podwykonawców. WYMAGANIA...
110.
Zgodnie z prawem, zamawiający podlega karze pieniężnej za naruszenie procedury zamówień publicznych. Należności z tego tytułu są egzekwowane w oparciu o przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w...
111.
Na pytania naszych czytelników odpowiada Halina OLSZOWSKA, konsultant i trener zamówień publicznych, przewodnicząca Rady Programowej „Przetargów Publicznych”. Przetarg na bank Czy gmina musi ogłosić...
112.
Poprawne skonstruowanie specyfikacji wraz z precyzyjnie określonymi warunkami to gwarancja szybkiego i bezbolesnego przejścia przez procedury, a co najważniejsze – przejścia zgodnie z prawem. Jednym...
113.
Komórka ds. zamówień, czyli wyodrębniona struktura w jednostce zamawiającego, to gwarancja dobrej organizacji i właściwego realizowania prawa zamówień publicznych. Praca w zamówieniach publicznych...

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne