Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Poznańska elektrownia...

10 Luty 2021 
Pod koniec stycznia w Poznaniu uruchomiono miejską elektrownię słoneczną.

Witraże na dworcu w Gdańsku

10 Luty 2021 
Na dworcu Gdańsk Główny trwają prace budowlane związane z przebudową dworca.

Umowa Partnerstwa

10 Luty 2021 
18 stycznia 2021 r. ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, która jest...
Poszukiwano wyrażenia: pełnomocnictwo

Znaleziono 91 pasujących wyników.

Wyniki zostały podzielone na kategorie.
Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania. Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.

Archiwum

1.
Czynność prawna dokonana przez osobę nieposiadającą stosownego umocowania jest nieważna. Jeśli zamawiający stwierdzi, że oferta została złożona przez osobę nieprawidłowo umocowaną, to oferta taka...
2.
Ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw prawodawca rozszerzył katalog osób powiązanych z wykonawcą ubiegającym się o zamówienie...
3.
Zamawiający ma możliwość skorzystania z miniPortalu, który jest ogólnodostępnym, uniwersalnym i nieodpłatnym narzędziem.   MiniPortal to miejsce, gdzie wykonawca znajdzie opublikowane przez...
4.
W związku ze zbliżającym się terminem wdrożenia przepisów o elektronizacji zamówień przed uczestnikami rynku zamówień publicznych stoją duże wyzwania natury organizacyjnej i technicznej....
5.
Oferty składane przez wykonawców w postępowaniach o zamówienia publiczne często są podpisywane przez pełnomocników tych wykonawców. Zgodnie z definicją językową pełnomocnictwo to upoważnienie do...
6.
Czynności podejmowane w toku postępowania o udzielenie zamówienia oraz te związane ze środkami ochrony prawnej, a także korespondencja z zamawiającym wymagają wykazania prawidłowego umocowania osoby...
7.
Rodzaje pełnomocnictw PEŁNOMOCNICTWO TO: czynność prawna, której treścią jest oświadczenie woli mocodawcy upoważniające osobę lub osoby do dokonywania w jego imieniu czynności prawnych określonych w...
8.
Złożenie oferty przez członka zarządu i prokurenta, wpisanego do KRS niezgodnie z uchwałą SN III CZP 34/14, pociąga za sobą bezwzględną nieważność tej czynności prawnej (art. 58 § 1 kc). W...
9.
Upowszechniona już praktyka uiszczania opłaty skarbowej od pełnomocnictw składanych w toku postępowania odwoławczego przed KIO może nie mieć pełnego oparcia w obowiązujących przepisach prawa. Na...
10.
Czy gwarancja wadialna wystawiona wyłącznie na lidera konsorcjum jest wadliwa czy też nie? Kwestia ta budzi wciąż wątpliwości interpretacyjne. W celu należytego zabezpieczenia swoich interesów...
11.
Powszechną praktyką wykonawców jest składanie ofert, które podpisane są nie przez osoby uprawnione do reprezentacji, wskazane we właściwym rejestrze, ale przez ustanowionego pełnomocnika. W pzp nie...
12.
Wzór pełnomocnictwa W postępowaniu o udzielenie zamówienia żaden przepis ustawy nie wymaga pełnomocnictwa szczególnego dla złożenia lub podpisania oferty. Wystarczające jest pełnomocnictwo ogólne, o...
13.
Zabezpieczenie zapłaty wadium przez konsorcjum może przybrać jedną z form wskazanych w art. 45 ust. 6 pzp. Jednak wybór formy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej może okazać się problematyczny....
14.
Ogłoszenie upadłości wykonawcy robót budowlanych nie skutkuje automatycznym wygaśnięciem lub rozwiązaniem umowy. Jej rozwiązanie może nastąpić, ale tylko w przypadkach przewidzianych w prawie lub w...
15.
Od literki U rozpoczyna się wyraz UMOWA. A – jak wiadomo – zamówienie publiczne stanowi właśnie UMOWĘ odpłatną, zawieraną między zamawiającym a wykonawcą. Treść umowy powinna odpowiednio UREGULOWAĆ...
16.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może wyrazić zgodę na złożenie dokumentów również w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym. Zgodnie z regulacją zawartą w...
17.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada mec. Eliza Grabowska-Szweicer W jaki sposób powinny być złożone oświadczenia z art. 22 i art. 24 pzp w...
18.
Jak ocenić ofertę, w której formularzu wskazano jednego wykonawcę, a z pozostałych dokumentów dołączonych do oferty wynika, że o zamówienie ubiega się kilku wykonawców wspólnie? O zamówienie...
19.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer Zgodnie z treścią formularza ogłoszenia o zamówieniu w części III.4.2 w zakresie...
20.
Istotne różnice w sposobie funkcjonowania zarządu w systemie dualistycznym oraz rady administrującej w systemie monistycznym często nie są dostrzegane w praktyce badania przesłanki wykluczenia z...
21.
Zamawiający nie chcą, aby jakikolwiek podmiot „uczył się” na ich zamówieniu. Jest to racjonalne podejście. Nie powinni jednak utrudniać życia przedsiębiorcom, stawiając wykonawcom nieproporcjonalne...
22.
W przypadku niektórych instytucji najlepszym rozwiązaniem przy organizowaniu większego, kilkudniowego spotkania będzie połączenie swoich sił i udzielenie wspólnego zamówienia publicznego. Ustawa...
23.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer Czy za podstawę wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24...
24.
Skarga składana do sądu okręgowego ma służyć badaniu prawidłowości działania KIO, która orzeka często w sprawach dużej wagi. Jednak z racji wysokich kosztów, jakie trzeba w związku z tym ponieść,...
25.
Zasady „dogrywki” między wykonawcami, którzy w postępowaniu, gdzie jedynym kryterium jest cena, złożyli oferty z taką samą ceną. W drugim podejściu mogą zaproponować znów taką samą cenę lub niższą,...
26.
Trwający kryzys, a co za tym idzie poszukiwanie oszczędności w sektorze publicznym, zmierzające do ograniczania deficytu budżetowego, mogą i będą wymuszać...
27.
Zgodnie z linią orzeczniczą Krajowej Izby Odwoławczej postępowanie odwoławcze a postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego to dwie odrębne kwestie, dlatego też wymagają udzielenia odrębnych...
28.
Analiza orzecznictwa wskazuje, że decyzja o zatrzymaniu wadium nie jest wcale prosta. W trakcie postępowania o zamówienie powstaje szereg niejasności dotyczących interpretacji przesłanek w tym...
29.
Prawo zamówień publicznych ani bezpośrednio, ani przez stosowne odesłanie nie reguluje rodzaju pełnomocnictwa składanego w postępowaniu odwoławczym. Nasuwa się pytanie – w jaki sposób jednoznacznie...
30.
Ustalenie zasad reprezentacji wykonawcy niemal w całości oparte jest o rozwiązania cywilistyczne. Bez ich znajomości wstępna weryfikacja złożonych ofert staje się utrudniona. Ustawa...
31.
Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer Pełnomocnik zamawiającego Artykuł 15 pzp dopuszcza możliwość powierzenia...
32.
Prawidłowe składanie dokumentów, oświadczeń i pełnomocnictw ma bardzo istotne znaczenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Błędy pociągają bowiem za sobą konsekwencje tak...
33.
Najczęstszą podstawą wskazywaną w odrzuceniach oferty w związku z jej nieważnością na podstawie odrębnych przepisów jest kodeks cywilny. Z orzecznictwa wynika jednak,...
34.
Konwalidacja, jako sposób „uzdrawiania” wniosków i ofert, umożliwia skupienie się na merytorycznych walorach ofert i nie wymusza wykluczania wykonawców, którzy...
35.
W jaki sposób należy obliczać początek i koniec terminu związania ofertą, aby uniknąć niekorzystnych konsekwencji błędnego obliczenia, co w efekcie może doprowadzić...
36.
Wybór sprzedawcy rezerwowego musi nastąpić w postępowaniu konkurencyjnym niemal w tym samym czasie, co wybór sprzedawcy właściwego energii elektrycznej. Decydując się na zmianę sprzedawcy...
37.
Mimo niejednolitego orzecznictwa w kwestii sposobu dokumentowania pełnomocnictwa składanego wraz z ofertą, najlepiej jest, jeśli ma ono formę pisemną. Tak więc należy składać oryginał lub jego...
38.
 Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada mec. Agnieszka Suchecka Pisemne zobowiązanie innego podmiotu Co ma zrobić zamawiający, jeśli...
39.
Zamawiający powinien precyzyjnie określić, w jaki sposób mają być przygotowane oferty. Takie podejście nie tylko ułatwi zamawiającemu pracę, ale także pozwoli uniknąć niepotrzebnych błędów...
40.
Oddział przedsiębiorcy zagranicznego może złożyć w postępowaniu ofertę, ale tylko jako pełnomocnik. Wszelkie dokumenty dołączane do oferty powinny dotyczyć natomiast przedsiębiorcy zagranicznego. W...
41.
Komisja przetargowa jest niezbędna do prawidłowego przeprowadzenia postępowania o wartości powyżej progów unijnych. Co jednak dzieje się w sytuacji, kiedy podejmowane decyzje nie są akceptowane...
42.
Najczęściej stosowana jest w spółkach prawa handlowego. Może być udzielana tylko przez przedsiębiorców podlegających obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i jest pełnomocnictwem...
43.
Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Jerzy Wysocki Zamówienia w częściach Przygotowujemy przetarg na wyposażenie ośrodka zdrowia...
44.
Realizacja zamówień przez centralnego zamawiającego oraz zasady wspólnego przeprowadzania postępowań w świetle uregulowań obowiązujących w resorcie spraw wewnętrznych i administracji...
45.
W obecnym stanie prawnym zamawiający nie będzie już mógł żądać od wykonawców zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla osób fizycznych na potwierdzenie spełniania...
46.
Nad znaczeniem wyrażenia „wspólna oferta” Dominik K. zaczął się zastanawiać dopiero na początku listopada, kiedy to zapoznał się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia sprokurowaną...
47.
Na jakich zasadach zamawiający może powierzyć przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego własnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej oraz kto ponosi w...
48.
Niekorzystne rozstrzygnięcie protestu wniesionego do zamawiającego nie musi oznaczać zaniechania uzasadnionych roszczeń wykonawców. Istnieje jeszcze możliwość wniesienia kolejnego środka ochrony...
49.
Zasady ustanawiania konsorcjum i wyznaczania reprezentanta w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego – w świetle orzecznictwa i piśmiennictwa. Wraz...
50.
Choć zasady uzupełniania dokumentów zostały dokładnie określone w ustawie Prawo zamówień publicznych, okazuje się jednak, że trudności sprawia określenie, jakie konkretnie dokumenty można, a jakich...
51.
Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych ma charakter restrykcyjny i powinien być interpretowany w sposób ścisły, co oznacza, iż chodzi tutaj o fizyczny...
52.
Zasady przystąpienia do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu oraz przystąpienia do odwołania – podobieństwa i różnice między tymi instytucjami. Na wstępie należy poczynić krótką...
53.
Warunki udziału wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zasady uzupełniania dokumentów, oświadczeń oraz pełnomocnictw w świetle nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych....
54.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia powinna stanowić kompendium wiedzy dla wykonawcy w zakresie warunków związanych z przystąpieniem do postępowania oraz realizacją zamówienia. Ustawa Prawo...
55.
Ustawa Prawo zamówień publicznych w pewnych kwestiach odsyła do przepisów kodeksu cywilnego, regulując zgodnie z jego zasadami np. kwestie zawierania umów, terminów czy też pełnomocnictw. Ustawa z...
56.
Zasady składania przez wykonawców, ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczeń na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego....
57.
Zgodnie z zapisami kodeksu cywilnego czynności prawne nie muszą być dokonywane bezpośrednio przez osobę, której dotyczą. W zależności od sytuacji można tutaj skorzystać z pomocy osób trzecich po...
58.
Orzecznictwo Krajowiej Izby Odwoławczej Z uwagi na szczególny charakter postępowania toczącego się przed Krajową Izbą Odwoławczą pełnomocnictwa składane w tym postępowaniu muszą mieć charakter...
59.
Skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej a zawarcie umowy w postępowaniach poniżej i powyżej 10 i 20 mln euro oraz nowelizacyjne zmiany w tym zakresie. Konieczność dostosowania polskich...
60.
Na pytania czytelników odpowiada mec. Anna SPECHT-SCHAMPERA, radca prawny, wspólnik Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. k. we Wrocławiu i Warszawie, zajmującej się...
61.
Skutki prawne niedołączenia przez wykonawcę dokumentu pełnomocnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i ewentualne konsekwencje działania bez odpowiedniego umocowania prawnego. Na...
62.
Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na zakup koni dla Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego nie jest zadaniem łatwym. Wymaga dużego doświadczenia i wiedzy nie tylko z zakresu prawa zamówień...
63.
Z uwagi na skomplikowane formy organizacyjno-prawne spółek sprawa handlowego zamawiający podczas badania ofert powinien zwracać szczególną uwagę na zasady reprezentacji tychże podmiotów, co wpłynie...
64.
Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej Złożenie podpisów przez przedstawicieli firm wchodzących w skład konsorcjum na pełnomocnictwie stwierdza, iż wyrazili oni zgodę na działanie przedstawiciela...
65.
Odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych podlegają pracownicy jednostek sektora finansów publicznych, którym powierzono określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej...
66.
W specyfikacjach zamawiający często umieszczają zapis, że wykonawca, który złoży ofertę, nie będzie już mógł jej potem wycofać. Czy uzurpowanie sobie przez zamawiających prawa do oferty przed...
67.
Funkcjonowanie w obrocie gospodarczym spółek cywilnych, chociaż związane z długotrwałą tradycją, wywołuje wiele wątpliwości oraz niejasności w związku z ich uczestniczeniem w procedurach...
68.
Przedstawiamy przykładowe wyroki, wydane jeszcze przez zespoły arbitrów przed 5 grudnia 2007 r., kiedy to funkcję rozpatrywania odwołań przejęli członkowie Krajowej Izby Odwoławczej. Spóźnione...
69.
Najczęściej popełniane naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności. Beneficjenci, którzy...
70.
Sposób ustalenia wynagrodzenia: dla wykonania roboty budowlanej, dla zaprojektowania i wykonania roboty budowlanej, dla realizacji obiektu budowlanego. Za wykonanie świadczenia należy zapłacić...
71.
Rejestr ten jest niejawny. Choć każdy ma prawo do uzyskania informacji, czy dane określonej osoby są w nim zgromadzone, to jednak treść wszystkich zapisów może zostać udostępniona tylko osobie,...
72.
Skarga do sądu na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stanowi szczególny środek ochrony prawnej, zapewniający stronom możliwość zweryfikowania przez organ sądowy poprawności procedury udzielania...
73.
Wykonawca biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego może występować samodzielnie lub korzystać z ustanowionego w celu reprezentacji jego interesów pełnomocnika. Udział...
74.
Na pytania naszych czytelników odpowiada w tym miesiącu Jerzy Wysocki, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, dyrektor wydziału gospodarki gminnej w...
75.
Każdy przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do rejestru w Krajowym Rejestrze Sądowym albo do ewidencji działalności gospodarczej. Wpisowi do ewidencji podlegają...
76.
Jedną z podstaw odrzucenia oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest jej nieważność na podstawie odrębnych przepisów. Przepisami odrębnymi są przede wszystkim przepisy...
77.
Prawa i obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektanta, czyli kto może dokonywać wpisów do dziennika budowy, kto sprawdza jakość wykonywanych prac i stosowanych wyrobów, a także kto...
78.
Od początku tego roku obowiązują nowe zasady wnoszenia opłat skarbowych. Zamiast kupować znaki opłaty skarbowej, wystarczy teraz zapłacić określoną kwotę gotówką lub przelać na konto danej...
79.
Przedstawiamy przykładowe wyroki wydane w ostatnim czasie przez zespoły arbitrów. NIEPRAWIDŁOWE PEŁNOMOCNICTWO Sygn. akt UZP/ZO/0-2501/06 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą...
80.
Kiedy wymagane jest pozwolenie, a kiedy wystarczy zgłoszenie, w jakich sytuacjach rozbiórka jest efektem nakazu ze strony organu administracyjnego i jakie są tego konsekwencje. Obowiązujące...
81.
Przedstawiamy przykładowe wyroki wydane w ostatnim czasie przez zespoły arbitrów. GOSPODARSTWO POMOCNICZE Sygn. akt UZP/ZO/0-1844/06 Zamawiający (szpital psychiatryczny) prowadził w trybie przetargu...
82.
Aby przeciwdziałać zjawisku ograniczającemu konkurencję ustawodawca postanowił, że wykonawcy w celu sprostania warunkom udziału w postępowaniu mogą ubiegać się o zamówienie wspólnie. Konsorcjum jest...
83.
W świetle przepisów spółka cywilna nie jest osobą prawną i nie ma zdolności prawnej. Nie jest też przedsiębiorcą. W systemie zamówień publicznych jej status zbliżony jest do statusu konsorcjum....
84.
Żaden przepis nie sankcjonuje obowiązku tworzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych. Jednak dla zachowania należytej staranności wydaje się to uzasadnione. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy...
85.
Aby dokonywane czynności prawne były ważne, członkowie zarządu nie muszą przeprowadzać ich osobiście, lecz mogą działać przez swoich pełnomocników. Szczególnym rodzajem pełnomocnictwa jest prokura....
86.
Na pytania naszych czytelników odpowiada Halina OLSZOWSKA, konsultant i trener zamówień publicznych, przewodnicząca Rady Programowej „Przetargów Publicznych”. Bez opłaty skarbowej Jakimi...
87.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego częste kontrowersje budzi ustalenie prawidłowej reprezentacji spółek kapitałowych, co wielokrotnie prowadzi do nieuwzględniania protestów i odwołań...
88.
Przedstawiamy przykłady wyroków wydanych przez zespoły arbitrów. WARUNKI OKREŚLONE W SPECYFIKACJI Zamawiający prowadził postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na...
89.
Jak przygotować specyfikację istotnych warunków zamówienia na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego. Na wstępie chciałbym uzupełnić to, co napisałem w poprzednim artykule o programie...
90.
Zarówno zamawiający, jak i wykonawca mogą powierzyć wykonywanie określonych czynności osobie trzeciej poprzez udzielenie jej pełnomocnictwa. Do czynności podejmowanych przez zamawiających i...
91.
Przedstawiamy przykładowe wyroki wydane przez zespoły arbitrów. BRAK OPŁATY SKARBOWEJ NA PEŁNOMOCNICTWIE Sygn. akt UZP/ZO/0-15/05 Zamawiający ogłosił przetarg nieograniczony na wykonanie usług...

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne