Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Odwołanie

Data publikacji: 27-11-2019 Autor: Iwona Ziarniak

Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mają możliwość obrony swoich praw. Służą temu, zgodnie z art. 179 ust. 1 pzp, środki ochrony prawnej, w tym odwołanie i skarga.

 

Przysługują one wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów wspomnianej ustawy. Dodatkowo w myśl art. 179 ust. 2 pzp środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz siwz przysługują też organizacjom wpisanym przez Prezesa UZP na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 pzp (lista ta jest dostępna na stronie KIO pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/kio/lista-organizacji-uprawnionych-do-wnoszenia-odwolan).

Legitymacja procesowa

Aby odwołanie było rozpoznawane przez KIO, Izba ustala, czy zostały spełnione przesłanki korzystania ze środków ochrony prawnej określone w art. 179 ust. 1 pzp, czyli czy podmiotowi wnoszącemu odwołanie przysługuje legitymacja procesowa do wniesienia odwołania. Brak takiej legitymacji po stronie odwołującego skutkuje koniecznością oddalenia odwołania bez merytorycznego rozpatrywania zarzutów i żądań podniesionych w odwołaniu. Zatem istnienie interesu w uzyskaniu zamówienia jest warunkiem, którego spełnienie jest niezbędne do przystąpienia do rozpoznawania odwołania, czyli do merytorycznej oceny zarzutów w nim podniesionych. I chodzi tutaj o interes, który ma na celu ochronę konkretnego wykonawcy, w konkretnym postępowaniu, ukierunkowany na uzyskanie przez tego wykonawcę stanu, w którym będzie mógł on uzyskać dane zamówienie. Drugim elementem koniecznym do stwierdzenia dopuszczalności korzystania ze środków ochrony prawnej jest wykazanie, że odwołujący mógł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów pzp. Szkoda, która co do zasady przyjmuje charakter szkody majątkowej, powinna być wynikiem naruszenia przez zamawiającego przepisów pzp. Między naruszeniem przez zamawiającego przepisów ustawy a szkodą powinien istnieć związek przyczynowo-skutkowy.

Czynności do zaskarżenia

W postępowaniach, których wartość jest równa progom unijnym lub je przekracza, wykonawca może zaskarżyć każdą niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego. Może również zakwestionować zaniechanie przez zamawiającego czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp, można zaskarżyć tylko wskazane przez ustawodawcę czynności, tj.:

 

  • wybór trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
  • określenie warunków udziału w postępowaniu;
  • wykluczenie odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
  • odrzucenie oferty odwołującego;
  • opis przedmiotu zamówienia;
  • wybór najkorzystniejszej oferty.


Wobec innych czynności podjętych lub zaniechanych w takim postępowaniu przysługuje wykonawcy (w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania) poinformowanie zamawiającego o niezgodnym z przepisami ustawy podjęciu lub zaniechaniu czynności (art. 181 pzp).

Wymagania formalne odwołania

Zgodnie z art. 180 ust. 3 pzp wykonawca w odwołaniu powinien wskazać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca niezgodność z przepisami ustawy, zwięźle przedstawić zarzuty, określić swoje żądanie oraz wskazać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie przez niego odwołania.

 

[...]

 

Iwona Ziarniak
specjalistka z zakresu zamówień publicznych, w szczególności złożonych zamówień informatycznych; członek zarządu OSKZP i członek Rady Programowej miesięcznika „Przetargi Publiczne” 

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne