Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Odwołanie

Data publikacji: 27-11-2019 Autor: Iwona Ziarniak

Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mają możliwość obrony swoich praw. Służą temu, zgodnie z art. 179 ust. 1 pzp, środki ochrony prawnej, w tym odwołanie i skarga.

 

Przysługują one wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów wspomnianej ustawy. Dodatkowo w myśl art. 179 ust. 2 pzp środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz siwz przysługują też organizacjom wpisanym przez Prezesa UZP na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 pzp (lista ta jest dostępna na stronie KIO pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/kio/lista-organizacji-uprawnionych-do-wnoszenia-odwolan).

Legitymacja procesowa

Aby odwołanie było rozpoznawane przez KIO, Izba ustala, czy zostały spełnione przesłanki korzystania ze środków ochrony prawnej określone w art. 179 ust. 1 pzp, czyli czy podmiotowi wnoszącemu odwołanie przysługuje legitymacja procesowa do wniesienia odwołania. Brak takiej legitymacji po stronie odwołującego skutkuje koniecznością oddalenia odwołania bez merytorycznego rozpatrywania zarzutów i żądań podniesionych w odwołaniu. Zatem istnienie interesu w uzyskaniu zamówienia jest warunkiem, którego spełnienie jest niezbędne do przystąpienia do rozpoznawania odwołania, czyli do merytorycznej oceny zarzutów w nim podniesionych. I chodzi tutaj o interes, który ma na celu ochronę konkretnego wykonawcy, w konkretnym postępowaniu, ukierunkowany na uzyskanie przez tego wykonawcę stanu, w którym będzie mógł on uzyskać dane zamówienie. Drugim elementem koniecznym do stwierdzenia dopuszczalności korzystania ze środków ochrony prawnej jest wykazanie, że odwołujący mógł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów pzp. Szkoda, która co do zasady przyjmuje charakter szkody majątkowej, powinna być wynikiem naruszenia przez zamawiającego przepisów pzp. Między naruszeniem przez zamawiającego przepisów ustawy a szkodą powinien istnieć związek przyczynowo-skutkowy.

Czynności do zaskarżenia

W postępowaniach, których wartość jest równa progom unijnym lub je przekracza, wykonawca może zaskarżyć każdą niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego. Może również zakwestionować zaniechanie przez zamawiającego czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp, można zaskarżyć tylko wskazane przez ustawodawcę czynności, tj.:

 

  • wybór trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
  • określenie warunków udziału w postępowaniu;
  • wykluczenie odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
  • odrzucenie oferty odwołującego;
  • opis przedmiotu zamówienia;
  • wybór najkorzystniejszej oferty.


Wobec innych czynności podjętych lub zaniechanych w takim postępowaniu przysługuje wykonawcy (w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania) poinformowanie zamawiającego o niezgodnym z przepisami ustawy podjęciu lub zaniechaniu czynności (art. 181 pzp).

Wymagania formalne odwołania

Zgodnie z art. 180 ust. 3 pzp wykonawca w odwołaniu powinien wskazać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca niezgodność z przepisami ustawy, zwięźle przedstawić zarzuty, określić swoje żądanie oraz wskazać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie przez niego odwołania.

 

[...]

 

Iwona Ziarniak
specjalistka z zakresu zamówień publicznych, w szczególności złożonych zamówień informatycznych; członek zarządu OSKZP i członek Rady Programowej miesięcznika „Przetargi Publiczne” 

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne