Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Dokumenty i oświadczenia

Data publikacji: 30-10-2019 Autor: Iwona Ziarniak
Tagi:    oświadczenie   siwz

Wezwanie do złożenia dokumentów

Zamawiający, co do zasady, dokonuje weryfikacji pod kątem wykazania okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp, jedynie w odniesieniu do tego wykonawcy, którego oferta – po ocenie według kryteriów oceny ofert – uplasowała się na najwyższej pozycji w rankingu ofert.

 

W tym celu zamawiający wzywa tego wykonawcę do złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności wskazane w oświadczeniu (chyba że zamawiający nie określił wymogu składania oświadczeń lub dokumentów w specyfikacji lub ogłoszeniu o zamówieniu, dla zamówień o wartości mniejszej od kwoty określonej w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 pzp). Wezwanie do przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w art. 26 ust. 1 lub 2 pzp, odbywa się zatem po ocenie ofert, ale przed formalnym poinformowaniem wykonawców o czynności wyboru oferty najkorzystniejszej. Wyjątek od tej zasady określa art. 26 ust. 2f pzp, zgodnie z którym, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego prze biegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

Wspomniany przepis wskazuje dwie sytuacje, w których zamawiający może wezwać wykonawcę do przedłożenia dokumentów w innym momencie niż po ocenie ofert. Pierwsza z nich nabiera szczególnego znaczenia w przypadku postępowań wieloetapowych, w których mamy do czynienia z prekwalifikacją wykonawców (aby zapobiec ewentualnej konieczności unieważnienia postępowania w przypadku negatywnego wyniku weryfikacji wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej). Jednak powoływanie się przez zamawiającego na art. 26 ust. 2f pzp w sytuacjach innych, niż jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania, w celu pozyskania środków dowodowych od wszystkich wykonawców jest działaniem niezgodnym z tym przepisem.

Druga sytuacja, w której możliwe jest zastosowanie art. 26 ust. 2f pzp, dotyczy powzięcia przez zamawiającego wątpliwości co do aktualności przedłożonych przez wykonawcę dokumentów lub oświadczeń.

Wezwanie może dotyczyć wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie kryteriów selekcji, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (DzU z 2016 r., poz. 1126) i które zamawiający określił w ogłoszeniu o zamówieniu, w siwz lub zaproszeniu do składania ofert.

Artykuł 26 ust. 1 i 2 pzp znajduje zastosowanie wprost także do postępowań prowadzonych na podstawie art. 24aa pzp (według procedury odwróconej).

Aktualność dokumentów

Oświadczenia lub dokumenty przekazywane przez wykonawcę na podstawie wezwania zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 pzp mają być aktualne na dzień ich złożenia i mają stanowić potwierdzenie wstępnego domniemania o spełnieniu przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia. Należy podkreślić, że warunki udziału w postępowaniu i okoliczność niepodlegania wykluczeniu z postępowania powinny być spełnione przez wykonawcę przez cały okres trwania postępowania o zamówienie publiczne, a nie tylko w konkretnym dniu. Aktualne oświadczenia lub dokumenty mają oddawać rzeczywistość i potwierdzać okoliczności, co do których wykonawca wcześniej złożył wstępne oświadczenie i które w czasie ich przedkładania również zachodzą.

 

[...]

 

Iwona Ziarniak
specjalistka z zakresu zamówień publicznych, w szczególności złożonych zamówień informatycznych; członek zarządu OSKZP i członek Rady Programowej miesięcznika „Przetargi Publiczne” 

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne