Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Składanie wyjaśnień i poprawa omyłek

Data publikacji: 02-10-2019 Autor: Iwona Ziarniak
Tagi:    siwz

Wyjaśnianie treści oferty

Zgodnie z art. 87 ust. 1 pzp w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Ustawodawca przy tym zastrzegł, że po upływie terminu składania ofert niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści złożonej oferty.

 

Jedyne zmiany, jakie zostały dopuszczone, dotyczą sprecyzowania i dopracowania treści ofert złożonych wyłącznie w postępowaniu prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego, a także – niezależnie od trybu – poprawy oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z siwz, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.

Z zastrzeżenia określonego w art. 87 ust. 1 pzp wynika, że zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących wyłącznie treści jego oferty, tj. informacji, które podał w ofercie. Wyjaśnianie informacji, które w treści oferty nie zostały zawarte, byłoby ingerencją w treść złożonej oferty. W orzecznictwie i piśmiennictwie podkreśla się, że ze względu na cel prowadzonego postępowania i obowiązujące zasady udzielania zamówień publicznych zamawiający, jeśli ma jakiekolwiek wątpliwości co do treści sprawdzanej oferty, jest wręcz zobowiązany (a nie tylko uprawniony) do żądania wyjaśnień od wykonawcy. Czynność odrzucenia oferty i uznanie, że treść oferty nie jest zgodna z treścią siwz, muszą być bowiem oparte na jednoznacznych przesłankach dowodowych i nie mogą się opierać jedynie na domniemaniu.

Poprawa omyłek

Zgodnie z art. 87 ust. 2 pzp zamawiający zobowiązany jest poprawić w ofercie omyłki.

W przypadku pisarskich i rachunkowych omyłek ustawodawca wprost wskazał, że poprawić można te, które są oczywiste. Zatem możliwość poprawienia tekstu oferty dotyczy wyłącznie takich błędów, które są łatwe do zauważenia, których niedokładność nasuwa się każdemu, bez potrzeby przeprowadzania dodatkowych badań czy ustaleń.

Inaczej wygląda sytuacja przy poprawie innych omyłek, które już nie są oczywiste i nie stanowią błędu technicznego w sposobie sporządzenia oferty, pominięcia lub pomylenia określonych wyrażeń czy wartości. Omyłka wykonawcy w przygotowaniu oferty może również wynikać z jego błędnego przekonania co do realizacji przedmiotu zamówienia i wyrażenia tego w ofercie. Zamawiający poprawia na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp omyłkę, ale tylko wówczas, gdy wszystkie trzy elementy wskazane w tym przepisie występują łącznie (po pierwsze – oferta zawiera niezgodność z siwz, po drugie – niezgodność ta ma charakter omyłki, po trzecie – poprawienie omyłki nie spowoduje istotnych zmian w treści oferty).

Tryb poprawiania omyłek określony w art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp możliwy jest wówczas, gdy zamawiający posiada wszystkie informacje konieczne do dokonania poprawy treści oferty i może je ustalić na podstawie złożonej oferty oraz gdy ma do czynienia z „omyłką”, a zatem działaniem niezamierzonym, której poprawienie nie spowoduje istotnych zmian w treści oferty. Należy mieć na uwadze, że wprowadzone poprawki muszą stanowić odzwierciedlenie złożonego oświadczenia woli wykonawcy wyrażonego w ofercie. Działania zamawiającego nie mogą prowadzić do negocjacji z wykonawcą ani do modyfikacji istotnych zapisów jego oferty. Poprawa innej omyłki niekiedy poprzedzona będzie wezwaniem wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty. Prowadzenie wyjaśnień nie jest przy tym nieograniczone i nie może zmierzać do ustalenia nowej treści oferty.

 

[...]

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne