Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Tajemnica przedsiębiorstwa

Data publikacji: 04-09-2019 Autor: Iwona Ziarniak

Jedną z podstawowych zasad systemu zamówień publicznych jest zasada jawności. Jej celem jest zachowanie w postępowaniu uczciwej konkurencji, jak i zapewnienie jego przejrzystości.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 pzp postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne, a ograniczenie dostępu do informacji związanych z postępowaniem może zachodzić jedynie w przypadkach określonych w ustawie. Jeden z tych przypadków został przewidziany w art. 8 ust. 3 pzp, który dopuszcza wyłączenie udostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 1010; dalej: uznk). Ustawodawca zastrzegł wprost, że tajemnicy przedsiębiorstwa nie stanowią informacje, które są zakwalifikowane do odczytywania podczas otwarcia ofert.

 

Czynności wykonawcy

Wyłączenie jawności przewidziane jest tylko w uzasadnionych przypadkach, wskazanych w ustawie i nie może być nadużywane ani interpretowane rozszerzająco. Fakt zaistnienia w treści oferty tajemnicy przedsiębiorstwa nie jest zależny od woli wykonawcy, ale od spełnienia i wykazania obiektywnych przesłanek oraz podjęcia przez niego w odpowiednim czasie stosownych działań. Wykonawca, który chce zastrzec dane informacje, zobowiązany jest do tego, by nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zastrzec, że informacje te nie mogą być udostępniane, oraz wykazać, że spełnione zostały wymagania z art. 8 ust. 3 pzp w zw. z art. 11 ust. 2 uznk. W odniesieniu do dokumentów przedstawianych na późniejszych etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy przyjąć, że zasadność zastrzeżenia zawartych w nich informacji musi być wykazana wraz ze złożeniem takiego dokumentu.

Skuteczne zastrzeżenie przez wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniu o zamówienie publiczne wymaga podjęcia przez niego dwóch działań. Po pierwsze, wykonawca powinien zastrzec, że informacje w ofercie lub wniosku o dopuszczenie do postępowania są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. Po drugie, jest on zobowiązany do wykazania już w złożonej ofercie lub wniosku, że zastrzeżone informacje stanowią istotnie tajemnicę przedsiębiorstwa (ciężar udowodnienia tego faktu spoczywa wyłącznie na wykonawcy). Wykonawca każdorazowo musi uzasadnić zastrzeżenie określonych informacji, czyli „wykazać”, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Nie można całościowo zastrzec dokumentów jako tajemnicy przedsiębiorstwa tylko ze względu na to, że w ich treści mogą się znaleźć pojedyncze informacje, które zdaniem wykonawcy podlegają ochronie. Ponadto należy mieć na uwadze, że tajemnica przedsiębiorstwa jest wartością chronioną cały czas, a nie tylko na etapie składania ofert do momentu wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

[...]

 

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne