Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Poznańska elektrownia...

10 Luty 2021 
Pod koniec stycznia w Poznaniu uruchomiono miejską elektrownię słoneczną.

Witraże na dworcu w Gdańsku

10 Luty 2021 
Na dworcu Gdańsk Główny trwają prace budowlane związane z przebudową dworca.

Umowa Partnerstwa

10 Luty 2021 
18 stycznia 2021 r. ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, która jest...

Złożenie oferty w formie pisemnej

Data publikacji: 10-07-2019 Autor: Iwona Ziarniak
Tagi:    oświadczenie

Elektronizacja postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których wartość jest niższa od progów unijnych, została przesunięta w czasie. Zgodnie z obecnie obowiązującymi ustaleniami w odniesieniu do tych postępowań termin wejścia obowiązku komunikacji zamawiającego z wykonawcą wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej to 1 stycznia 2021 r.

 

Do tego czasu oferty i wnioski o dopuszczenie do udziału w takim postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a pzp, wykonawca składa, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej albo – za zgodą zamawiającego – w postaci elektronicznej opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Nadrzędną formą jest forma pisemna i w większości przypadków to ta forma jest w takich postępowaniach wyłącznie obowiązująca. Choć zamawiający mają uprawnienie do tego, aby umożliwić wykonawcom składanie dokumentów w formie elektronicznej, nie korzystają z tego przywileju.

Wymóg pisemności został powiązany przez ustawodawcę z najmocniejszym spośród rygorów – z rygorem nieważności. W związku z tym wykonawca, jako profesjonalny uczestnik rynku zamówień publicznych, musi dochować staranności w tym zakresie, a zamawiający zobowiązany jest do rzetelnej weryfikacji formy oferty.

Wymóg pisemności

W pzp nie znajdziemy definicji pojęcia pisemności ani odpowiedzi na pytanie, kiedy forma oferty spełnia wymóg pisemności. A ponieważ w myśl art. 14 pzp w kwestiach nieuregulowanych przepisami pzp obowiązują przepisy ustawy Kodeks cywilny (dalej: kc), należy się odnieść do art. 78 kc, który wskazuje, że do zachowania formy pisemnej czynności prawnej – a taką jest złożenie oferty – wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Przesłankami uznania formy oświadczenia woli za pisemną są zatem: własnoręczność podpisu oraz złożenie go na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Osoba umiejąca czytać, lecz niemogąca pisać, powinna skorzystać z formy zastępczej, wskazanej w art. 79 kc, np. przez odciśnięcie palca na kartce z pisemną wzmianką innej osoby o tożsamości osoby składającej oświadczenie.

Pisemność oferty

Wymóg formy pisemnej dotyczy oferty. Ofertę, w myśl art. 66 § 1 kc (którego przepisy znajdują zastosowanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 14 ust. 1 pzp), stanowi oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy. Jak podkreśliła Izba w wyroku z 28 czerwca 2017 r. (KIO 1189/17), istotne postanowienia umowy stanowią minimalną treść każdej umowy zobowiązaniowej i składają się na nie takie elementy, jak: określenie podmiotów zamierzonego stosunku zobowiązaniowego, świadczenia lub świadczeń, ich struktura, przez co należy rozumieć związki między świadczeniami lub ich brak, ewentualnie inne elementy nakazane obu stronom normami bezwzględnie wiążącymi w zakresie określonych typów umów. Do istotnych postanowień umowy (essentialia negotii), które są wiążące dla oferenta przez pewien czas, należą przedmiot umowy i jej cena. Ponadto ofertę można rozszerzyć o zamieszczenie dodatkowych postanowień w zakresie innych części składowych proponowanej umowy (naturalia negotii oraz accidentalia negotii), które wraz z postanowieniami przedmiotowo istotnymi jako jednolita całość będą wiązać wykonawcę.

Własnoręczność podpisu

Przez lata trwała dyskusja na temat skutecznego opatrywania dokumentów własnoręcznym podpisem. Kwestia ta była tematem wielu spraw spornych między uczestnikami postępowania publicznego. Na pewno wymogu własnoręczności podpisu nie spełnia opatrzenie dokumentu podpisem maszynowym, np. za pomocą faksymile. Podpis jest bowiem znakiem ręcznym danej osoby i musi być w odniesieniu do niego zapewniona możliwość weryfikacji, czy został on własnoręcznie postawiony przez składającego podpis.

Podpis może być czytelny albo nieczytelny. Podpis czytelny to taki, który nie budzi wątpliwości i z łatwością można odczytać, kto go złożył. Inaczej jest z podpisem nieczytelnym, który wymaga analizy porównawczej znaków i stwierdzenia, czyj jest to podpis i czy jest charakterystyczny dla jednej osoby.

 

[...] 

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne