Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Wstępne potwierdzenie spełnienia warunków

Data publikacji: 25-04-2019 Autor: Iwona Ziarniak
Tagi:    oświadczenie   siwz

Od nowelizacji pzp z 2016 r. funkcjonuje instytucja wstępnego potwierdzania spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia oraz powiązana z nią reguła przedkładania dokumentów, co do zasady, tylko przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona.

 

Wykonawca zatem wraz w wnioskiem lub ofertą nie przedkłada kompletu dokumentów potwierdzających, że wykonawca spełnia określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. Na tym etapie postępowania składa się jedynie oświadczenie wstępne. Wstępny charakter oświadczenia nie oznacza, że podane w nim informacje mogą być w pewnym zakresie nieaktualne czy niezgodne ze stanem faktycznym, lecz że poprzedza ono złożenie dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 pzp i zastępuje zaświadczenia (dokumenty) wydawane przez organy publiczne lub osoby trzecie.

 

Wykonawca, zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu lub siwz, zobowiązany jest dochować staranności i przedstawić wszystkie informacje, które umożliwią zamawiającemu ocenę jego zdolności i spełnienia przez niego warunków podmiotowych.

Postępowania poniżej progu unijnego

W przypadku zamówień o wartości poniżej progu unijnego przepisy pzp nie przewidują sformalizowanej treści oświadczenia – zamawiający mogą samodzielnie przygotować jego wzór (przykładowe wzory podano na stronie internetowej UZP).

Postępowania unijne – JEDZ

W postępowaniach, których wartość przekracza równowartości kwot z rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 pzp, oświadczenie jest składane w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r.

Wykonawca zobowiązany jest do jasnego, precyzyjnego przedstawienia informacji, których ocena pozwoli na sprawdzenie jego zdolności i spełnienia przez niego warunków udziału w postępowaniu. Istotny jest sposób wypełnienia JEDZ podany przez zamawiającego. Możliwość złożenia przez wykonawcę ogólnego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (kryteriów kwalifikacji) istnieje tylko wtedy, gdy zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia (siwz) wskaże, że wykonawca może ograniczyć się do wypełniania sekcji α części IV formularza.

Podmioty składające oświadczenie

Składając ofertę, wykonawca zobowiązany jest dołączyć do niej JEDZ lub oświadczenie wstępne. Jeśli o zamówienie ubiega się wspólnie więcej niż jeden podmiot, wówczas JEDZ lub oświadczenie składa każdy z tych podmiotów. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia. Gdy zaś wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, to – w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania przez nich (w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby) warunków udziału w postępowaniu w zamówieniach powyżej progów unijnych – składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów, a w zamówieniach poniżej progów unijnych zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu.

Oświadczenie podwykonawcy, któremu wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, wykonawca przedkłada tylko wówczas, gdy zamawiający tego żąda.

Termin składania oświadczenia

Termin składania JEDZ lub oświadczenia uzależniony jest od trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W trybach jednoetapowych wykonawca składa je wraz z ofertą, a w trybach wieloetapowych – wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W postępowaniach z prekwalifikacją wykonawca musi zwrócić uwagę, w jaki sposób zamawiający określił kryteria kwalifikacji i kryteria selekcji, od których zależy jego skuteczność ubiegania się o zamówienie. W przypadku zamówienia w trybie z wolnej ręki wykonawca składa zamawiającemu oświadczenie przed zawarciem umowy.

 

[...] 

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne