Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Wstępne potwierdzenie spełnienia warunków

Data publikacji: 25-04-2019 Autor: Iwona Ziarniak
Tagi:    oświadczenie   siwz

Od nowelizacji pzp z 2016 r. funkcjonuje instytucja wstępnego potwierdzania spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia oraz powiązana z nią reguła przedkładania dokumentów, co do zasady, tylko przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona.

 

Wykonawca zatem wraz w wnioskiem lub ofertą nie przedkłada kompletu dokumentów potwierdzających, że wykonawca spełnia określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. Na tym etapie postępowania składa się jedynie oświadczenie wstępne. Wstępny charakter oświadczenia nie oznacza, że podane w nim informacje mogą być w pewnym zakresie nieaktualne czy niezgodne ze stanem faktycznym, lecz że poprzedza ono złożenie dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 pzp i zastępuje zaświadczenia (dokumenty) wydawane przez organy publiczne lub osoby trzecie.

 

Wykonawca, zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu lub siwz, zobowiązany jest dochować staranności i przedstawić wszystkie informacje, które umożliwią zamawiającemu ocenę jego zdolności i spełnienia przez niego warunków podmiotowych.

Postępowania poniżej progu unijnego

W przypadku zamówień o wartości poniżej progu unijnego przepisy pzp nie przewidują sformalizowanej treści oświadczenia – zamawiający mogą samodzielnie przygotować jego wzór (przykładowe wzory podano na stronie internetowej UZP).

Postępowania unijne – JEDZ

W postępowaniach, których wartość przekracza równowartości kwot z rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 pzp, oświadczenie jest składane w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r.

Wykonawca zobowiązany jest do jasnego, precyzyjnego przedstawienia informacji, których ocena pozwoli na sprawdzenie jego zdolności i spełnienia przez niego warunków udziału w postępowaniu. Istotny jest sposób wypełnienia JEDZ podany przez zamawiającego. Możliwość złożenia przez wykonawcę ogólnego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (kryteriów kwalifikacji) istnieje tylko wtedy, gdy zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia (siwz) wskaże, że wykonawca może ograniczyć się do wypełniania sekcji α części IV formularza.

Podmioty składające oświadczenie

Składając ofertę, wykonawca zobowiązany jest dołączyć do niej JEDZ lub oświadczenie wstępne. Jeśli o zamówienie ubiega się wspólnie więcej niż jeden podmiot, wówczas JEDZ lub oświadczenie składa każdy z tych podmiotów. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia. Gdy zaś wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, to – w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania przez nich (w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby) warunków udziału w postępowaniu w zamówieniach powyżej progów unijnych – składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów, a w zamówieniach poniżej progów unijnych zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu.

Oświadczenie podwykonawcy, któremu wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, wykonawca przedkłada tylko wówczas, gdy zamawiający tego żąda.

Termin składania oświadczenia

Termin składania JEDZ lub oświadczenia uzależniony jest od trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W trybach jednoetapowych wykonawca składa je wraz z ofertą, a w trybach wieloetapowych – wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W postępowaniach z prekwalifikacją wykonawca musi zwrócić uwagę, w jaki sposób zamawiający określił kryteria kwalifikacji i kryteria selekcji, od których zależy jego skuteczność ubiegania się o zamówienie. W przypadku zamówienia w trybie z wolnej ręki wykonawca składa zamawiającemu oświadczenie przed zawarciem umowy.

 

[...] 

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne