Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Środki komunikacji elektronicznej

Data publikacji: 31-01-2019 Autor: Iwona Ziarniak

Obecnie trwa okres przejściowy związany z elektronizacją zamówień publicznych i z rezygnacją z tradycyjnej formy komunikacji między zamawiającym a wykonawcami na rzecz wykorzystania środków komunikacji elektronicznej.

 

Do przepisów krajowych dodano m.in. definicję środków komunikacji elektronicznej, a w ślad za nią nowe zasady komunikacji zamawiającego z wykonawcami.

 

Elektronizacja w pełnym zakresie dotyczy postępowań powyżej progów unijnych wszczętych po 18.10.2018 r., prowadzonych przez innych zamawiających niż centralny zamawiający (zamawiający centralni obowiązek ten realizują już od 18 kwietnia 2017 r.). W tych postępowaniach komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, które muszą być środkami w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Zamawiający zobowiązani są zapewnić, aby komunikacja elektroniczna nie powodowała dyskryminacji niektórych wykonawców i by nie ograniczała im dostępu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ważne jest, by wykorzystywane w komunikacji narzędzia i urządzenia teleinformatyczne były ogólnie dostępne oraz interoperacyjne z produktami będącymi w powszechnym użyciu (art. 10b pzp). Zamawiający mogą korzystać z narzędzi, urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne, ale tylko w sytuacji gdy zachodzi któraś z przesłanek opisanych w art. 10d ust. 1 pzp.

Obowiązek komunikacji elektronicznej nie ma jednak charakteru bezwzględnego. Przepis art. 10c ust. 1 pzp pozwala bowiem zamawiającemu, w przypadkach w nim określonych, na umożliwienie składania ofert albo części oferty – pod rygorem nieważności – w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca (art. 10c ust. 2 pzp). Jeśli zamawiający odstępuje od komunikacji elektronicznej, to musi podać w protokole postępowania powody uzasadniające tę decyzję (art. 10f pzp).
 

[...]

 

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne