Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Udział radcy prawnego w pracach komisji przetargowej

Data publikacji: 10-03-2021 Autor: Marcin Pelczarski

W niniejszym artykule – przybliżając problematykę kompetencji komisji przetargowej – omawiamy kwestie związane z udziałem radcy prawnego zatrudnionego w podmiotach administracji publicznej w pracach tej komisji.

 

Jak wskazuje ustawodawca w art. 54 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (DzU z 2019 r., poz. 2019 ze zm.; dalej: pzp), komisja przetargowa jest zespołem pomocniczym kierownika zamawiającego powoływanym do oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert oraz do dokonywania innych, powierzonych przez kierownika zamawiającego, czynności w postępowaniu lub związanych z przygotowaniem postępowania. Przy czym przez pojęcie „kierownik zamawiającego” należy rozumieć osobę lub organ, który – zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem lub umową – jest uprawniony do zarządzania zamawiającym, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez zamawiającego.

 

Kompetencje komisji przetargowej

 

Komisja przetargowa w szczególności przedstawia kierownikowi zamawiającego wyniki oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert oraz propozycję wyboru najkorzystniejszej oferty albo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.

Komisja przetargowa może mieć charakter stały lub być powoływana do przygotowania i przeprowadzenia określonych postępowań (art. 53 ust. 3 pzp). Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne, powołanie komisji przetargowej jest obligatoryjne1, natomiast jeżeli wartość zamówienia jest niższa od tych kwot, powołanie komisji jest fakultatywne. Członków komisji przetargowej (co najmniej trzech) powołuje i odwołuje kierownik zamawiającego, który określa również organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków poszczególnych członków, mając na celu zapewnienie sprawności jej działania, indywidualizacji odpowiedzialności jej członków za wykonywane czynności oraz przejrzystości jej prac.

 

Kompetencje kierownika

 

Przepisy pzp pozostawiają kierownikowi zamawiającego dużą swobodę w wyborze członków komisji przetargowej. Kierownik, powołując komisję, powinien kierować się m.in. przedmiotem zamówienia, wiedzą i doświadczeniem potencjalnych członków, a także ich dyspozycyjnością. Zazwyczaj członkami komisji zostają pracownicy zamawiającego, jednakże nie ma przeszkód prawnych, by były to osoby niezwiązane z zamawiającym. Ważne jest, aby członek komisji w prowadzonym postępowaniu potrafił zachować bezstronność oraz obiektywizm, czego gwarancję daje instytucja wyłączenia uregulowana w art. 56 pzp (zob. ramka: Instytucja…).

 

Wydawać się zatem może, że radcowie prawni zatrudnieni u zamawiającego są jednymi z najlepszych kandydatów na członków komisji przetargowych, a to z uwagi na ich wysokie kwalifikacje oraz kompetencje związane z wymaganym w zawodzie wysokim poziomem wykształcenia oraz przygotowania praktycznego. Tylko czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawa? Bazując jedynie na treści pzp, należałoby odpowiedzieć twierdząco. Z żadnego przepisu przedmiotowej ustawy nie da się wyinterpretować zakazu pełnienia funkcji członka komisji przetargowej przez radcę prawnego. Trzeba jednak pamiętać, że działalność zawodową radców prawnych regulują przede wszystkim przepisy ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn. DzU z 2020 r., poz. 75 ze zm.; dalej: urp) oraz przepisy korporacyjne, w szczególności Kodeks Etyki Radcy Prawnego (załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r.).

 

[...]

 

radca prawny; prowadzi własną kancelarię, jest zatrudniony w Urzędzie Miejskim Wrocławia

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne