Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Obowiązki inwestora (cz. 2)

Data publikacji: 31-12-2020 Autor: Andrzej Polaszek

Omawiamy najważniejsze zmiany, jakie przewidziano w ramach nowelizacji prawa budowlanego, kluczowe z punktu widzenia inwestora – zamawiającego.

 

Jednym z mankamentów ustawy Prawo budowlane (dalej: pr. bud., ustawa) w jej brzmieniu sprzed nowelizacji (która weszła w życie 19 września 2020 r.) był niezbyt czytelny sposób, w jaki ustawa odpowiadała na pytanie o to, które obiekty i roboty budowlane wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, które należy zgłosić organom administracji architektoniczno-budowlanej, a które nie wymagają ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia. Wielokrotnie nowelizowane art. 29 i art. 30 ustawy Prawo budowlane wymagały od czytelnika nie lada umiejętności w zakresie wykładni prawa. Artykuł 29 ust. 1 zawierał katalog obiektów, których budowa nie wymagała uzyskania pozwolenia na budowę, natomiast art. 29 ust. 2 zawierał wykaz robót budowlanych, których wykonywanie nie wymagało uzyskania tegoż pozwolenia. Artykuł 30 ust. 1 ustawy przed nowelizacją określał, które obiekty i roboty zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę wymagały zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej i w tym zakresie odsyłał do art. 29: „Zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej wymaga, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 3 i 4 (…), budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. b–d i f, pkt 1a–2b, 3, 3a, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 19a, 20b, 28 oraz 30”. Ten sposób ujęcia zagadnienia powodował, że potencjalny inwestor musiał analizować art. 30 w związku z art. 29, badając zakres zawartych w art. 30 odesłań do art. 29. Taka konstrukcja nie sprzyjała czytelności ustawy.


Podział robót i obiektów z uwagi na wymóg zgłoszenia bądź pozwolenia


Znowelizowana ustawa jest pod tym względem znacznie bardziej przyjazna. Zawiera czytelne, oddzielone od siebie katalogi:

 

 • obiektów, których budowa nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, ale wymaga zgłoszenia (art. 29 ust. 1);
 • obiektów, których budowa nie wymaga ani decyzji o pozwoleniu na budowę, ani zgłoszenia (art. 29 ust. 2);
 • robót budowlanych, których wykonywanie nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, ale wymaga zgłoszenia (art. 29 ust. 3);
 • robót budowlanych, których wykonywanie nie wymaga ani decyzji o pozwoleniu na budowę, ani zgłoszenia (art. 29 ust. 4).


Nowy sposób ujęcia zagadnienia niewątpliwie poprawia czytelność ustawy i ułatwia jej prawidłowe stosowanie.


Zmiany w art. 29–30 pr. bud. mają charakter przede wszystkim redakcyjny. Ich merytoryczna zawartość zmieniła się w niewielkim stopniu. Większość obiektów i robót wymaga (bądź nie wymaga) zgłoszenia lub pozwolenia na tych samych zasadach, co przed nowelizacją. Niemniej jednak warto odnotować najważniejsze zmiany w tym zakresie:

 

 • uproszczono postępowanie związane z budową obiektów budowlanych realizowanych na terenach zamkniętych ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej lub decyzją ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zwalniając je co do zasady z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę (zwolnienie nie dotyczy budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej);
 • do katalogu robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, a wymagających zgłoszenia dodano naziemne tarasy przydomowe o powierzchni zabudowy powyżej 35 m2 (tarasy o mniejszej powierzchni nie wymagają ani pozwolenia, ani zgłoszenia);
 • nie wymaga już pozwolenia na budowę (wymaga zgłoszenia) oczyszczalnia ścieków o wydajności do 7,5 m3 na dobę;•wprowadzono ułatwienia w zakresie realizacji obiektów budowlanych będących jednocześnie urządzeniami wodnymi na gruntach leśnych Skarbu Państwa;
 • budowa szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę wymaga jedynie zgłoszenia, niezależnie od ich pojemności (dotychczas zbiorniki o pojemności większej niż 25 m3 wymagały pozwolenia na budowę);
 • nie wymaga już pozwolenia (wymaga zgłoszenia) budowa niecek dezynfekcyjnych w ramach dostosowywania gospodarstw do zasad bioasekuracji w związku z występowaniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF), a także związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej, silosów na kiszonkę;
 • stacje regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m3 wymagają zgłoszenia, a nie jak do tej pory pozwolenia na budowę;
 • budowa biletomatów, wpłatomatów, automatów sprzedających, automatów przechowujących przesyłki lub automatów służących do wykonywania innego rodzaju usług o wysokości do 3 m włącznie nie wymaga zgłoszenia ani pozwolenia na budowę;
 • nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia instalacja naziemnych zbiorników do przechowywania paliw o pojemności do 5 m3;
 • nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia budowa stawów i zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 1000 m2 i głębokości nieprzekraczającej 3 m położonych w całości na gruntach rolnych;
 • zgłoszenia wymaga budowa mikroinstalacji biogazu rolniczego;•zgłoszenia wymaga przebudowa stacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m3.

 

[...]

 

Andrzej Polaszek
radca prawny, partner w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Polaszek & Rosada sp.p.; specjalizuje się w prawie budowlanym, posiada bogate doświadczenie w obsłudze projektów finansowanych
ze środków UE

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne