Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Obowiązki inwestora (cz. 2)

Data publikacji: 31-12-2020 Autor: Andrzej Polaszek

Omawiamy najważniejsze zmiany, jakie przewidziano w ramach nowelizacji prawa budowlanego, kluczowe z punktu widzenia inwestora – zamawiającego.

 

Jednym z mankamentów ustawy Prawo budowlane (dalej: pr. bud., ustawa) w jej brzmieniu sprzed nowelizacji (która weszła w życie 19 września 2020 r.) był niezbyt czytelny sposób, w jaki ustawa odpowiadała na pytanie o to, które obiekty i roboty budowlane wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, które należy zgłosić organom administracji architektoniczno-budowlanej, a które nie wymagają ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia. Wielokrotnie nowelizowane art. 29 i art. 30 ustawy Prawo budowlane wymagały od czytelnika nie lada umiejętności w zakresie wykładni prawa. Artykuł 29 ust. 1 zawierał katalog obiektów, których budowa nie wymagała uzyskania pozwolenia na budowę, natomiast art. 29 ust. 2 zawierał wykaz robót budowlanych, których wykonywanie nie wymagało uzyskania tegoż pozwolenia. Artykuł 30 ust. 1 ustawy przed nowelizacją określał, które obiekty i roboty zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę wymagały zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej i w tym zakresie odsyłał do art. 29: „Zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej wymaga, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 3 i 4 (…), budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. b–d i f, pkt 1a–2b, 3, 3a, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 19a, 20b, 28 oraz 30”. Ten sposób ujęcia zagadnienia powodował, że potencjalny inwestor musiał analizować art. 30 w związku z art. 29, badając zakres zawartych w art. 30 odesłań do art. 29. Taka konstrukcja nie sprzyjała czytelności ustawy.


Podział robót i obiektów z uwagi na wymóg zgłoszenia bądź pozwolenia


Znowelizowana ustawa jest pod tym względem znacznie bardziej przyjazna. Zawiera czytelne, oddzielone od siebie katalogi:

 

 • obiektów, których budowa nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, ale wymaga zgłoszenia (art. 29 ust. 1);
 • obiektów, których budowa nie wymaga ani decyzji o pozwoleniu na budowę, ani zgłoszenia (art. 29 ust. 2);
 • robót budowlanych, których wykonywanie nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, ale wymaga zgłoszenia (art. 29 ust. 3);
 • robót budowlanych, których wykonywanie nie wymaga ani decyzji o pozwoleniu na budowę, ani zgłoszenia (art. 29 ust. 4).


Nowy sposób ujęcia zagadnienia niewątpliwie poprawia czytelność ustawy i ułatwia jej prawidłowe stosowanie.


Zmiany w art. 29–30 pr. bud. mają charakter przede wszystkim redakcyjny. Ich merytoryczna zawartość zmieniła się w niewielkim stopniu. Większość obiektów i robót wymaga (bądź nie wymaga) zgłoszenia lub pozwolenia na tych samych zasadach, co przed nowelizacją. Niemniej jednak warto odnotować najważniejsze zmiany w tym zakresie:

 

 • uproszczono postępowanie związane z budową obiektów budowlanych realizowanych na terenach zamkniętych ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej lub decyzją ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zwalniając je co do zasady z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę (zwolnienie nie dotyczy budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej);
 • do katalogu robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, a wymagających zgłoszenia dodano naziemne tarasy przydomowe o powierzchni zabudowy powyżej 35 m2 (tarasy o mniejszej powierzchni nie wymagają ani pozwolenia, ani zgłoszenia);
 • nie wymaga już pozwolenia na budowę (wymaga zgłoszenia) oczyszczalnia ścieków o wydajności do 7,5 m3 na dobę;•wprowadzono ułatwienia w zakresie realizacji obiektów budowlanych będących jednocześnie urządzeniami wodnymi na gruntach leśnych Skarbu Państwa;
 • budowa szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę wymaga jedynie zgłoszenia, niezależnie od ich pojemności (dotychczas zbiorniki o pojemności większej niż 25 m3 wymagały pozwolenia na budowę);
 • nie wymaga już pozwolenia (wymaga zgłoszenia) budowa niecek dezynfekcyjnych w ramach dostosowywania gospodarstw do zasad bioasekuracji w związku z występowaniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF), a także związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej, silosów na kiszonkę;
 • stacje regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m3 wymagają zgłoszenia, a nie jak do tej pory pozwolenia na budowę;
 • budowa biletomatów, wpłatomatów, automatów sprzedających, automatów przechowujących przesyłki lub automatów służących do wykonywania innego rodzaju usług o wysokości do 3 m włącznie nie wymaga zgłoszenia ani pozwolenia na budowę;
 • nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia instalacja naziemnych zbiorników do przechowywania paliw o pojemności do 5 m3;
 • nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia budowa stawów i zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 1000 m2 i głębokości nieprzekraczającej 3 m położonych w całości na gruntach rolnych;
 • zgłoszenia wymaga budowa mikroinstalacji biogazu rolniczego;•zgłoszenia wymaga przebudowa stacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m3.

 

[...]

 

Andrzej Polaszek
radca prawny, partner w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Polaszek & Rosada sp.p.; specjalizuje się w prawie budowlanym, posiada bogate doświadczenie w obsłudze projektów finansowanych
ze środków UE

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne