Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Warunki ponownego wykorzystywania isp

Data publikacji: 02-09-2020 Autor: Dominik Sybilski

Udostępnienie isp do ponownego wykorzystywania może się wiązać z ujawnieniem danych osobowych. Dotyczy to zarówno przekazania isp zawierającej dane osobowe na wniosek zainteresowanego użytkownika, jak i wykorzystywania danych z publicznie dostępnych źródeł.

 

Informacje sektora publicznego (dalej: isp) udostępniane lub przekazywane do ponownego wykorzystywania mogą zawierać dane osobowe. Ponowne wykorzystywanie może zatem wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych. Oznacza to, że wykorzystywanie isp stanowiących dane osobowe (np. imię i nazwisko osoby pełniącej funkcje publiczne) lub zawierających dane osobowe (np. dane osobowe zawarte w materiale urzędowym) bez względu na źródło pozyskania poddane będzie dwóm reżimom regulacyjnym, tj. przepisom ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (DzU z 2016 r., poz. 352 ze zm.; dalej: upwisp) oraz przepisom o ochronie danych osobowych, dla których podstawowym źródłem prawa pozostaje rodo.


Dostosowanie regulacji ponownego wykorzystywania do rodo


W ramach dostosowania przepisów prawa krajowego do wymogów rodo ustawodawca zmienił przepisy upwisp. Ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniającą 162 ustawy w związku z zapewnieniem stosowania rodo1 znowelizowano również przepisy o ponownym wykorzystywaniu. Zmieniono art. 7 upwisp w sposób polegający na ograniczeniu wykonania obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 13, 14 i 19 rodo, w związku z realizacją prawa do ponownego wykorzystywania2. Zmiany wprowadzane przez przepisy służące stosowaniu rodo miały na celu ułatwienie realizacji prawa do ponownego wykorzystywania przy jednoczesnym poszanowaniu prawa do ochrony danych osobowych.


Ze względu jednak na praktykę stosowania przepisów istotniejszą zmianą było dodanie w katalogu warunków ponownego wykorzystywania (wymienionym w art. 14 ust. 1 upwisp) punktu 4, który dotyczy „informacji sektora publicznego zawierającej dane osobowe”. Wyjaśnijmy zatem cel i zasady ustalania warunków ponownego wykorzystywania.


Warunki ponownego wykorzystywania


Podmioty zobowiązane, udostępniając isp za pośrednictwem systemów teleinformatycznych czy przekazując informacje na wniosek o ponowne wykorzystywanie, mogą określić warunki dalszego korzystania z tych informacji. Nie mogą one jednak w nieuzasadniony sposób uniemożliwiać ponownego wykorzystywania. Precyzyjnie określone warunki chronią zarówno podmioty sektora publicznego udzielające informacji, jak i użytkownika informacji.


Podstawy prawne dla ustalania warunków ponownego wykorzystywania zostały ujęte w rozdziale 3 upwisp. Przepisy te mają zastosowanie przy udostępnianiu informacji za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, takich jak BIP czy centralne repozytorium informacji publicznej (chodzi o portal otwartych danych dane.gov.pl) oraz w sytuacji przekazywania informacji na wniosek o ponowne wykorzystywanie. Odstępstwa od ogólnych zasad dotyczących warunków będą mogły mieć miejsce w przypadku ponownego wykorzystywania zasobów bibliotek, archiwów i muzeów.


Podmiot zobowiązany, udzielając isp zarówno w trybie wnioskowym, jak i bezwnioskowym za pośrednictwem swojego systemu teleinformatycznego, zgodnie z art. 13 ust. 1 upwisp, może podjąć decyzję o nieokreślaniu warunków ponownego wykorzystywania, wówczas użytkownik może wykorzystywać isp bez spełniania jakichkolwiek warunków.


Podjęcie takiej decyzji będzie uzależnione od rodzaju informacji. Udzielenie isp bez określenia warunków może dotyczyć tych informacji, które jednocześ­nie nie mają cech utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. W praktyce mogą to być np. treści dokumentów, materiały urzędowe czy proste informacje dotyczące funkcjonowania urzędu czy wydatkowania środków publicznych.


W przypadku isp dostępnych w BIP lub w centralnym repozytorium brak wyraźnej informacji o warunkach ponownego wykorzystywania należy uznać za zgodę podmiotu zobowiązanego na bezwarunkowe korzystanie (art. 11 ust. 4 upwisp). W tym wypadku żaden użytkownik zainteresowany wykorzystywaniem isp nie musi składać wniosku do właściwego podmiotu zobowiązanego. Co istotne, domniemanie zgody na bezwarunkowe ponowne wykorzystywanie nie dotyczy innego niż BIP czy centralne repozytorium systemu teleinformatycznego (np. portal informacyjny urzędu). Wówczas w przypadku braku informacji o warunkach ponownego wykorzystywania konieczne będzie wystąpienie z wnioskiem o ustalenie warunków lub zgodę na wykorzystywanie isp bez warunków (art. 21 ust. 1 pkt 2 upwisp).


W art. 14 upwisp określono katalog warunków ponownego wykorzystywania, jakie podmiot zobowiązany może ustanowić, udostępniając lub przekazując isp do ponownego wykorzystywania. Do 4 maja 2019 r. (czyli przed wejściem w życie nowelizacji dostosowującej do rodo) warunki mogły dotyczyć jedynie trzech następujących wymogów:

 

  • obowiązku poinformowania o źród­le, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego;
  • obowiązku poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej;
  • zakresu odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego za udostępniane lub przekazywane informacje.


Zgodnie z art. 13 ust. 2 upwisp określenie przez podmiot zobowiązany warunków ponownego wykorzystywania jest obowiązkowe jedynie dla isp, które mają cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych lub stanowiących bazę danych, do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne. W takim przypadku podmiot zobowiązany określa warunek dotyczący obowiązku poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany. Może określić również inne warunki (ust. 3). Warunki te będą zdeterminowane zakresem praw przysługujących podmiotowi zobowiązanemu.

 

[...]

 

Dominik Sybilski
prawnik; pracownik naukowy Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz urzędnik administracji rządowej; członek Public Sector Information Group przy Komisji Europejskiej

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne