Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Zwrot środków unijnych a uchylenie korekty finansowej

Data publikacji: 22-07-2020 Autor: Grzegorz Karwatowicz

Zdarza się, że beneficjenci dokonują zwrotu środków w wyznaczonym im terminie, mimo że negują istnienie nieprawidłowości. Czy już po dokonaniu zwrotu można starać się o uchylenie korekty finansowej?

 

Beneficjenci, w tym jednostki sektora finansów publicznych, podczas realizacji przedsięwzięć (zwłaszcza inwestycji infrastrukturalnych) w ramach projektów unijnych dopuszczają się niekiedy nieprawidłowości w rozumieniu art. 2 pkt 36 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013. Konsekwencją jest najpierw ustalenie wartości korekty finansowej (art. 143 ust. 2 rozporządzenia 1303/2013), a następnie anulowanie części lub całości (w zależności od wagi i charakteru nieprawidłowości) pierwotnie przyznanej kwoty wsparcia unijnego.


W sytuacji gdy beneficjent wykorzystał środki unijne przeznaczone na realizację projektu unijnego, anulowanie części lub całości kwoty wsparcia powoduje konieczność odzyskania nieprawidłowo wykorzystanych środków w trybie postępowania administracyjnego.


Warto zauważyć, że czasami beneficjenci nazbyt pochopnie dokonują zwrotu środków. W takiej sytuacji nasuwa się pytanie: czy mają jeszcze wówczas (prawnie przewidzianą) możliwość dążenia do uchylenia stwierdzonej nieprawidłowości oraz korekty finansowej, czy też (a contrario) obowiązujące przepisy prawa nie przewidują takiej opcji, co oznacza, że zarówno stwierdzenie nieprawidłowości, jak i nałożenie korekty finansowej należy uznać za prawomocne?


Przepisy właściwe dla procedury zwrotu środków


Zgodnie z art. 60 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (dalej: ufp) jedną z kategorii niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym są należności z tytułu zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz inne należności związane z realizacją projektów finansowanych z udziałem tych środków, a także odsetki od tych środków i od tych należności.


W art. 67 ust. 1 ufp postanowiono zaś, że do spraw dotyczących należności, o których mowa w art. 60, nieuregulowanych w ufp stosuje się przepisy ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: kpa) i odpowiednio przepisy działu III ustawy Ordynacja podatkowa (dalej: op).


Z przywołanego art. 67 ust. 1 ufp wynika zatem kolejność stosowania przepisów w przypadku prowadzenia postępowania w przedmiocie zwrotu środków unijnych – przede wszystkim stosuje się regulacje ufp, a dopiero w dalszej kolejności (w zakresie nieuregulowanym w ufp) postanowienia kpa i odpowiednio działu III op.


Zwrot środków na wezwanie i przed wydaniem decyzji


Zanim instytucja przyznająca środki unijne dokona wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie zwrotu środków unijnych oraz zawiadomi o tym fakcie beneficjenta, wzywa go do zwrotu środków lub ewentualnie do wyrażenia zgody na pomniejszenie kolejnej płatności (taka procedura wynika z art. 207 ust. 8 ufp). Na marginesie warto dodać, że o ile wspomniana instytucja obligatoryjnie wzywa do zwrotu środków, o tyle niekiedy odstępuje od alternatywnego wezwania do wyrażenia zgody na pomniejszenie kolejnej płatności. Po pierwsze – nie ma obowiązku formułować (alternatywnie) obu żądań. Po drugie – niekiedy pomniejszenie kolejnej płatności nie jest w ogóle możliwe, ponieważ nie będzie kolejnych płatności w ramach projektu (nieprawidłowość została stwierdzona po rozliczeniu wniosku o płatność końcową) bądź też wartość dofinansowania, jaka przypada na kolejne płatności w ramach projektu (z uwzględnieniem wniosku o płatność końcową), nie pokrywa kwoty zwrotu.


Beneficjent ma 14 dni – liczonych od dnia doręczenia stosownego wezwania – na zwrot środków. W praktyce obserwuje się jednak różne zachowania beneficjentów w tym zakresie. Do zwrotu środków dochodzi bowiem:

 

 

  1. w przewidzianym terminie 14 dni od otrzymania wezwania;
  2. przed doręczeniem wezwania;
  3. po upływie terminu na zwrot środków, ale jeszcze przed wszczęciem postępowania administracyjnego;
  4. po wszczęciu (czyli w toku) postępowania administracyjnego, lecz przed wydaniem decyzji administracyjnej w przedmiocie zwrotu środków.

 

[...]

 

Grzegorz Karwatowicz
prawnik, of counsel w GWW Legal, ekspert w zakresie prawa UE oraz zamówień i finansów publicznych

 

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne