Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Kraków Business Park

01 Październik 2020 
PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na przebudowę przystanku Kraków Business...

Osiągnij Sukces z PPP

01 Październik 2020 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs „Osiągnij Sukces z PPP”.

Fundusz Dróg Samorządowych

01 Październik 2020 
Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań...

Obsługa informatyczna zamówień publicznych

Data publikacji: 31-12-2019 Autor: Artur Prasal
Do szyfrowania ofert przesyłanych do zamawiającego wykorzystywany jest m.in. identyfikator postępowania. Błąd przy jego wprowadzaniu skutkuje brakiem możliwości odszyfrowania ofert.
 
Przepisy dotyczące elektronicznej komunikacji między zamawiającym a wykonawcami obowiązują od 18 października 2018 r. (w zakresie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, czyli JEDZ – od 18 kwietnia 2018 r.). Artykuł 10a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) odnosi się w szczególności do składania ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczeń, w tym JEDZ.
 
Ze względu na brak możliwości wdrożenia kompleksowego rozwiązania do prowadzenia całego procesu udzielania zamówienia publicznego 4 października 2018 r. udostępniono platformę miniPortal. Ma być ona wykorzystywana aż do docelowego wdrożenia obowiązku wprowadzenia w tych postępowaniach komunikacji zamawiającego z wykonawcami wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Mowa o pełnym wdrożeniu modelu docelowego zakładającego istnienie centralnej Platformy e-Zamówień, z którą zintegrowane będą Portale e-Usług. Według aktualnego stanu prawnego ma to nastąpić do dnia 1 stycznia 2021 r.
 
Szyfrowanie i deszyfrowanie ofert
 
Jednym z wymogów dotyczących wykorzystania środków komunikacji elektronicznej do przekazania ofert jest zapewnienie ich szyfrowania (przed przekazaniem oferty do zamawiającego) oraz deszyfrowania (przez zamawiającego). Używane są do tego klucz publiczny oraz klucz prywatny. Aby zaszyfrować ofertę aplikacją z systemu miniPortal, wykonawca musi pobrać (przepisać) z miniPortalu identyfikator postępowania oraz pobrać klucz publiczny do zaszyfrowania oferty. W aplikacji do szyfrowania należy wpisać identyfikator postępowania (ciąg znaków), dodać plik (z ofertą) do zaszyfrowania, a następnie pobrać klucz publiczny w formacie ASC. Po zaszyfrowaniu pliku i jego zapisaniu jest on gotowy do wysłania.
 
Zamawiający, po otrzymaniu oferty na elektroniczną skrzynkę podawczą (dalej: esp), zapisuje ją na dysku lokalnym, a następnie musi pobrać klucz prywatny z formularza edycji postępowania. Klucz prywatny jest udostępniony przez miniPortal po upływie daty/godziny wyznaczonej jako termin składania ofert. W aplikacji do deszyfrowania wpisywany jest identyfikator postępowania oraz identyfikator użytkownika (login Biuletynu Zamówień Publicznych). Należy też wprowadzić (wskazać) plik z zaszyfrowaną ofertą oraz klucz prywatny. Po tych czynnościach można dokonać odszyfrowania oferty.
 
Sprawność systemu
 
W art. 10b pzp sformułowano kluczowy wymóg dotyczący wymagań wobec narzędzi wykorzystywanych do komunikacji elektronicznej. Realizację tych wymogów powinien zapewnić zamawiający: „Zamawiający zapewnia, aby narzędzia i urządzenia wykorzystywane do komunikacji z wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz ich właściwości techniczne były niedyskryminujące, ogólnie dostępne oraz interoperacyjne z produktami służącymi elektronicznemu przechowywaniu, przetwarzaniu i przesyłaniu danych będącymi w powszechnym użyciu oraz nie mogły ograniczać wykonawcom dostępu do postępowania o udzielenie zamówienia”. Kwestia utrudnień czy ograniczeń technicznych systemu teleinformatycznego była przedmiotem postępowań KIO. 
 
Niewątpliwie zamawiający ponosi odpowiedzialność za funkcjonowanie systemu teleinformatycznego, którego używa do komunikacji elektronicznej. Wątpliwości może budzić jednak sytuacja, gdy zamawiający korzysta z miniPortalu, za który technicznie w praktyce nie odpowiada.
 
Błędy przy szyfrowaniu 
 
Za „problemy techniczne” często uznawane są przez wykonawców również problemy wynikające z nieprawidłowej obsługi miniPortalu. Dotyczą one szyfrowania ofert. Najczęstsze błędy to szyfrowanie oferty z wykorzystaniem nieprawidłowego (np. niekompletnego) identyfikatora postępowania lub dwukrotne zaszyfrowanie oferty przy użyciu identyfikatorów różnych postępowań. W obu przypadkach wykonawca otrzyma komunikat o prawidłowym zaszyfrowaniu oferty. Nie będzie też miał problemów z jej przekazaniem do zamawiającego. Jednak zamawiający podczas otwarcia ofert nie będzie w stanie ich odszyfrować. Wówczas najczęściej dochodzi do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp. 
 
Kwestia ta została rozstrzygnięta przez Krajową Izbę Odwoławczą w wyroku z 14 czerwca 2019 r. (KIO 994/19). Analiza dokumentacji i wyjaśnień pozwoliła ustalić, że zgodnie z postanowieniami siwz wykonawca składał ofertę za pomocą formularza do złożenia, zmiany i wycofania oferty na ePUAP, który udostępniony został również na miniPortalu. Klucz publiczny, niezbędny do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę, był dostępny dla wykonawców na portalu oraz na stronie internetowej zamawiającego. Sposób złożenia oferty, w tym jej zaszyfrowanie, opisany został w regulaminie korzystania z miniPortalu. Ponadto zamawiający wskazał w siwz, że otwarcie ofert nastąpi przez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i przeprowadzane jest za pomocą klucza prywatnego. W toku czynności otwarcia oferty, w terminie wskazanym przez zamawiającego, wystąpił błąd uniemożliwiający odszyfrowanie złożonej oferty. W celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji zamawiający zwrócił się do Urzędu Zamówień Publicznych i otrzymał informację, z której wynika, że wykonawca składający ofertę podał numer ID postępowania 6344062-6729-49D2-9897-6887D9E8E53D. Postępowanie o takim numerze ID nie istniało w bazie miniPortalu.
 
[...]
 
Artur Prasal
absolwent Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Łodzi oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; pracownik Urzędu Miasta Łodzi, zajmuje się prawnymi i organizacyjnymi aspektami informatyzacji administracji 

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne