Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Zamówienia publiczne w PROW 2014–2020

Data publikacji: 11-10-2018 Autor: Paweł Stokłosa

Omawiamy specjalny reżim udzielania zamówień finansowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014–2020, określony w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r.

Zamówienia publiczne finansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (dalej: PROW 2014–2020) w niektórych przypadkach są udzielane bez stosowania norm wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych. Tego typu zamówienia objęte zostały specjalnym reżimem wydatkowania środków. Do dnia 21 lutego 2018 r. reżim ten obejmował zamówienia o wartości od 20 000 zł do 30 000 euro, aktualnie zaś dotyczy zamówień o wartości powyżej „progu bagatelności” określonego w art. 4 pkt 8 pzp.


Warunki i tryb konkurencyjnego wyboru wykonawców realizujących zadania zaplanowane przez beneficjenta PROW 2014–2020 zostały określone w treści aktu resortowego, jakim jest rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (dalej: Rozporządzenie). Oprócz wspomnianych regulacji Rozporządzenie zawiera przepisy dotyczące:

 

  • warunków wyboru wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji (czyli w swoistym planie określającym zakres rzeczowo-finansowy projektu), w sytuacji gdy nie ma możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty, oraz
  • wysokości i zasad nakładania tzw. korekt finansowych w sytuacji stwierdzenia naruszenia przez beneficjentów przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych.


W myśl Rozporządzenia beneficjentami są również podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej w ramach PROW 2014–2020. W takim kontekście pojęcie to będzie używane w dalszej części niniejszego artykułu.

Konkurencyjny tryb wyboru – zasady wynikające z ustawy

Choć wspomniane Rozporządzenie zawiera przepisy szczegółowe dotyczące udzielania zamówień publicznych finansowanych w ramach PROW 2014–2020, to główne zasady wyboru wykonawców zadań będących przedmiotem dofinansowania sprecyzowane są w art. 43a ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (dalej: urow), zgodnie z którym wybór wykonawców zadań objętych projektem, których koszty zostaną przedstawione do refundacji, następuje z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru, na podstawie umowy zawartej z wybranym wykonawcą, zgodnej ze złożoną przez niego ofertą. Jednym z wymogów zachowania konkurencyjności trybu wyboru wykonawcy jest wybór oferty najkorzystniejszej spośród ofert złożonych przez podmioty niepowiązane osobowo lub kapitałowo z beneficjentem. W art. 43a ust. 4 urow sprecyzowano, co należy rozumieć przez pojęcie powiązań osobowych lub kapitałowych.

W sytuacji gdy po przeprowadzonym postępowaniu w sprawie wyboru wykonawcy nie ma możliwości dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, beneficjent ma możliwość zawarcia umowy z wybranym przez siebie wykonawcą bez ponownego przeprowadzania postępowania, pod warunkiem że ten wykonawca nie jest powiązany z beneficjentem osobowo lub kapitałowo. W sytuacji uchylania się przez wykonawcę wyłonionego w postępowaniu od zawarcia umowy beneficjent ma możliwość dokonania wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych, bez przeprowadzania ponownego postępowania w sprawie wyboru wykonawcy. Jeżeli natomiast występuje sytuacja, w której wybrany wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, a nie ma możliwości dokonania wyboru kolejnej oferty złożonej w postępowaniu, beneficjent może zawrzeć umowę z podmiotem niepowiązanym z nim osobowo lub kapitałowo z tym zastrzeżeniem, że nie może być to podmiot, który wcześniej uchylił się od podpisania umowy na realizację tego zadania.

Wyłączenia stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawcy

Przypadki, w których beneficjent nie jest zobowiązany do stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawcy, zostały enumeratywnie wymienione w katalogu określonym w art. 43a ust. 5–5b urow. Pierwszą przesłanką wyłączającą konieczność stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawcy jest obowiązek stosowania przez beneficjenta przepisów o zamówieniach publicznych do ponoszenia kosztów kwalifikowalnych. Obowiązek ten zwalnia beneficjenta ze stosowania regulacji odnoszącej się do konkurencyjnego trybu wyboru wykonawcy określonego w Rozporządzeniu, we wszystkich przypadkach gdy ma on obowiązek zastosować pzp w związku ze zlecaniem realizacji dostaw, usług lub robót budowlanych, których koszty będą następnie przedstawione do refundacji w ramach projektu. Druga przesłanka dotyczy beneficjentów, którzy nie są zobowiązani do stosowania pzp, a wartość netto zadania, którego koszty będą refundowane, nie przekracza „progu bagatelności” określonego w pzp.


[...]

Paweł Stokłosa
pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne