Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Podstawowe obszary działalności KIO

Data publikacji: 03-09-2018 Autor: Fragment opracowania Informacja o działalności KIO w 2017 r.
Wykres 1. Rozstrzygnięcia...

Prezentujemy fragment opracowania dotyczącego działalności Krajowej Izby Odwoławczej w 2017 r., stanowiący podsumowanie analizy podstawowych obszarów działalności Izby w ujęciu liczbowym.

Podstawowymi źródłami, na których oparto się przy sporządzaniu Informacji o działalności KIO w 2017 r. (dalej: Informacja), były orzeczenia wydane przez KIO i przez sądy okręgowe, a także dane statystyczne przygotowane przez Urząd Zamówień Publicznych.


Informacja została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Krajowej Izby Odwoławczej uchwałą nr 1/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. w celu jej przedłożenia przez Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych, na podstawie art. 172 ust. 3 pkt 6 pzp.


Rok 2017 był szczególny z co najmniej dwóch względów.

Po pierwsze, był to pierwszy pełny rok kalendarzowy obowiązywania przepisów pzp zmienionych ustawą nowelizującą z dnia 22 czerwca 2016 r. wdrażającą do polskiego porządku prawnego dyrektywy klasyczną i sektorową z 26 lutego 2014 r. Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej zapadłe w minionym roku ukazuje doniosłość zmian legislacyjnych oraz funkcjonowanie w praktyce nowych instytucji ustawowych. Stabilizacja interpretacji podstawowych pojęć i instytucji pzp (takich jak treść siwz czy rażąco niska cena), którą wypracowała Izba w minionych latach, pozwala na skupienie się w prezentowanej Informacji na tworzącej się wykładni znowelizowanych przepisów. Recepcja nowych przepisów dokonana w orzecznictwie Izby ma istotne znaczenie dla bieżącej praktyki stosowania prawa oraz oceny osiągnięcia celów ostatniej nowelizacji pzp.

Po drugie, rok 2017 był jednocześnie 10. rokiem funkcjonowania Izby w systemie zamówień publicznych. W ciągu 10 lat swego istnienia Krajowa Izba Odwoławcza trwale wpisała się w polski system środków ochrony prawnej, a sprawność jej działania wyróżnia ją spośród organów rozpoznających środki ochrony prawnej w pierwszej instancji w państwach Unii Europejskiej.

Informacja została podzielona na IV części. W części I scharakteryzowane zostały podstawy prawne funkcjonowania Izby, jej struktura i organy.

Część II zawiera analizę podstawowych obszarów działalności KIO w ujęciu liczbowym wraz z porównaniem z danymi dotyczącymi roku 2016. Ta część opracowania została przytoczona poniżej.

Część III przedstawia wybrane zagadnienia merytoryczne, które w sposób szczególny zaznaczyły się w orzecznictwie Izby i sądów okręgowych w 2017 r.

W części IV zawarto sprawozdanie z pozaorzeczniczej działalności Izby.

Działalność merytoryczna Krajowej Izby Odwoławczej w 2017 r. w ujęciu statystycznym

W 2017 r. do Prezesa Izby wpłynęło 2749 odwołań. W tym w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa wniesiono 24 odwołania. Liczba odwołań rozpoznanych w tym okresie przez Izbę wyniosła 2774 (w tym 132 odwołania wniesione w 2016 r.).


Spośród odwołań wniesionych w 2017 r. do rozpoznania w 2018 r. pozostało 109 odwołań oraz jedno odwołanie z 2013 r. (posiedzenie odroczono do czasu zakończenia postępowania przez prokuraturę, która zabezpieczyła komplet dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia).

Dominującym sposobem wnoszenia odwołań była w 2017 r. forma pisemna – 2151 odwołań (czyli 78%). Pozostałe 598 odwołań (czyli 22%) wniesiono w formie elektronicznej. Dla porównania warto wskazać, że w poprzednich latach udział odwołań wnoszonych w formie elektronicznej wynosił w: 2010 r. – 4,5%, 2011 r. – 11%, 2012 r. – niemal 15%, 2013 r. – 16%, 2014 r. – niemal 18%, 2015 r. – 9%, 2016 r. – 19%.

W ujęciu kwartalnym najwięcej odwołań wpłynęło w III kwartale 2017 r. – 708, a następnie w II kwartale – 704 odwołania, dalej – w IV kwartale – 697 odwołań, a w I kwartale wniesiono 640 odwołań.

[...]

Data aktualizacji: 03-09-2018

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne