Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Eksperci zewnętrzni

Data publikacji: 03-07-2018 Autor: Sylwia Mosur-Blezel

Podczas wdrażania projektów współfinansowanych ze środków UE instytucje mogą korzystać z wiedzy i doświadczenia specjalistów niebędących pracownikami tej instytucji.

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (dalej: ustawa) dopuszcza możliwość korzystania przez instytucje zaangażowane w realizację programów operacyjnych w latach 2014–2020 z usług ekspertów zewnętrznych.

 
Aby zapewnić jednolite stosowanie przez właściwe instytucje przepisów regulujących korzystanie z tego typu usług, Minister Inwestycji i Rozwoju opracował Wytyczne w zakresie korzystania z usług ekspertów w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 (dalej: Wytyczne). Dokument ten reguluje m.in. sposób zapewnienia przejrzystości zasad naboru kandydatów na ekspertów, mechanizmy gwarantujące rzetelne i bezstronne świadczenie usługi przez ekspertów oraz wskazuje zasady egzekwowania odpowiedniej jakości pracy ekspertów. Wytyczne są stosowane od 12 kwietnia 2018 r., a ich pełna treść dostępna jest na stronie internetowej http://tiny.pl/g8wd5.
 
Wskazać należy, że dokument ten nie ma zastosowania do programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.
 
Rola i odpowiedzialność ekspertów
 
Rolę eksperta świadczącego usługi określają wewnętrzne procedury instytucji oraz zawarta z nim umowa. Usługi świadczone przez ekspertów mogą mieć charakter opiniodawczo-doradczy (stanowisko eksperta nie ma charakteru wiążącego dla instytucji) albo rozstrzygający (stanowisko eksperta ma charakter wiążący dla instytucji). Odpowiedzialność wobec osób trzecich za skutki usług świadczonych przez ekspertów ponosi instytucja, na rzecz której ekspert świadczy usługę. Nie wyklucza to odpowiedzialności ekspertów względem tej instytucji z tytułu niewykonania lub nienależycie świadczonych usług, na zasadach określonych w umowie zawartej z ekspertem.
 
Zadania ekspertów
 
W Wytycznych wskazano, że w zakres usług, jakie może świadczyć ekspert w trakcie procedury wyboru projektów do dofinansowania (o której mowa w art. 68a ust. 1 pkt 1 ustawy), może wchodzić np.:
 
  • ocena spełniania kryteriów wyboru projektów;
  • weryfikacja spełnienia przez projekt wszystkich kryteriów wyboru projektów, na podstawie których został wybrany do dofinansowania (usługa ta może być wykonywana przed podpisaniem umowy o dofinansowanie lub przed wydaniem decyzji o dofinansowaniu);
  • rozpatrywanie protestów.
 
Natomiast w ramach zadań związanych z realizacją praw i obowiązków właściwej instytucji wynikających z umowy o dofinansowanie projektu albo z decyzji o dofinansowaniu projektu, o których mowa w art. 68a ust. 1 pkt 2 ustawy, ekspert może uczestniczyć w:
 
  • kontroli realizacji projektu, w tym weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność;
  • monitorowaniu postępów w realizacji projektu, w tym założonych wskaźników;
  • procesie opiniowania kwestii związanych ze sposobem realizacji projektu objętego umową o dofinansowanie projektu lub decyzją o dofinansowaniu projektu.
 
Jednak w sytuacji, gdy ekspert brał udział w wyborze danego projektu, nie może on świadczyć powyższych usług związanych z realizacją praw i obowiązków instytucji. Wynika to wprost z treści art. 68a ust. 7 ustawy.
 
Nadmienić także należy, że pracownik podmiotu pełniącego rolę instytucji zarządzającej, pośredniczącej lub wdrażającej dla danego projektu nie może być jednocześnie ekspertem uczestniczącym w zadaniach wynikających z art. 68a ust. 1 ustawy.
 
Kandydaci na ekspertów
 
Zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych kandydatem na eksperta jest osoba ubiegająca się o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów, o którym mowa w art. 68a ust. 11 ustawy, albo osoba już wpisana do tego wykazu.
 
Nabór kandydatów na ekspertów ogłaszany jest w zależności od potrzeb danej instytucji. Instytucje zobowiązane są do zapewnienia funkcjonowania przejrzystego systemu naboru kandydatów na ekspertów. Transparentność ta realizuje się przez m.in.:
 
  • ustanawianie w ramach danego naboru dla danej dziedziny jednolitych wymagań dla kandydatów na ekspertów;
  • upublicznianie zasad naboru kandydatów na ekspertów, w tym warunków wpisywania do wykazu kandydatów na ekspertów;
  • upublicznianie wyników naborów;
  • uzasadnianie odmowy wpisania do wykazu kandydatów na ekspertów.
 
Kandydaci na ekspertów muszą spełniać przesłanki, o których mowa w art. 68a ust. 3 ustawy.
 
Weryfikacja spełniania przez kandydata przesłanek wskazanych w art. 68a ust. 3 pkt 1–3 ustawy odbywa się na podstawie oświadczenia kandydata o ich spełnieniu, które jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Natomiast spełnianie przesłanki, o której mowa w pkt 4, odbywa się na podstawie dokumentów oraz przedstawionego oświadczenia o ich prawdziwości. Dodatkowo przesłanka ta może być weryfikowana w trakcie rozmów kwalifikacyjnych lub testów. Instytucja organizująca nabór na kandydatów powinna pouczyć kandydata na eksperta o obowiązku niezwłocznego informowania jej o okolicznościach powodujących zaprzestanie spełniania przesłanek, o których mowa w art. 68a ust. 3 ustawy.
 
[...]
 
Sylwia Mosur-Blezel
główny specjalista w instytucji współfinansującej projekty unijne i środowiskowe; odznaczona przez Prezydenta RP brązowym medalem za długoletnią służbę 

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne