Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Uwierzytelniony czy opatrzony podpisem?

Data publikacji: 05-06-2018 Autor: Artur Prasal

Wykorzystanie dokumentów elektronicznych wymaga umiejętności zastosowania pojęć często niezdefiniowanych prawnie lub zdefiniowanych tylko na użytek konkretnego aktu prawnego. Jednym z takich pojęć jest „uwierzytelnianie”.

W administracji publicznej, w szczególności w ujęciu obsługi mieszkańca czy podatnika, mamy obecnie do czynienia z dwoma podstawowymi procesami, w ramach których organ ma do czynienia z dokumentem elektronicznym. Pierwszą sytuacją jest wniesienie do organu podania w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą (w postępowaniu podatkowym również przez portal podatkowy). Drugą sytuacją jest doręczenie przez organ pisma w formie dokumentu elektronicznego stronie lub innemu uczestnikowi postępowania. Wymagania formalne stawiane administracji dopuszczają odmienne metody podpisywania i uwierzytelniania dokumentów elektronicznych.

Wniesienie e-podania

Wniesienie podania na przykładzie wykorzystania elektronicznej skrzynki podawczej udostępnionej w ramach niekomercyjnej platformy ePUAP wymaga:

 

  • identyfikacji użytkownika;
  • jego uwierzytelnienia;
  • autoryzacji wykonania określonych czynności.


Wskazane czynności, w standardowych rozwiązaniach, w tym na ePUAP, następują w wymienionej kolejności. Z pewnym uproszczeniem pojęcia te można wyjaśnić w opisany sposób.

 

Identyfikacja oznacza proces deklarowania swojej tożsamości. W praktyce identyfikujemy się na ePUAP (również w innych systemach teleinformatycznych) za pomocą przypisanego indywidualnie loginu. System teleinformatyczny rozpoznaje nasz login. Wprowadzenie loginu nie jest wystarczające, aby użytkownik uzyskał dostęp do danych w systemie czy też do wykonania jakichś operacji. Konieczne jest uwierzytelnienie.

Uwierzytelnienie oznacza proces weryfikacji zadeklarowanej wcześniej tożsamości. Potwierdzeniem tożsamości może być np. hasło. Najczęściej identyfikacja i uwierzytelnienie, z punktu widzenia użytkownika systemu teleinformatycznego, następuje w tym samym czasie. Przykładowo w oknie logowania do systemu wprowadzamy bowiem dwie dane: login (identyfikujemy się) i hasło (potwierdzamy naszą tożsamość).

Autoryzacja z kolei to proces weryfikacji uprawnień uwierzytelnionego użytkownika do dostępu do określonych danych lub wykonania określonych czynności w systemie teleinformatycznym.

 

Wniesienie podania w formie dokumentu elektronicznego w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego – dalej: kpa (w trybie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – dalej: op – zastosowanie mają dwa pierwsze przypadki) – wymaga m.in.:

 

  • opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
  • opatrzenia podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub
  • uwierzytelnienia w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej.


Podpis to nie uwierzytelnienie

W art. 63 § 3a pkt 1 kpa pojawiają się dwa pojęcia: opatrzenia dokumentu podpisem elektronicznym oraz uwierzytelnienia danych. Do 7 października 2016 r. w kpa przepis ten obowiązywał w nieco innym brzmieniu: „Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne”.

Zmiana, polegająca na zastąpieniu wyrazu „uwierzytelnienie” wyrazem „podpis” została wprowadzona ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (DzU z 2016 r., poz. 1579). Z kolei przyczynkiem uchwalenia tej ustawy i zmiany brzmienia przytoczonego art. 63 § 3a pkt 1 kpa (odpowiednio art. 168 § 3a pkt 1 op) było wprowadzenie definicji legalnej pojęcia uwierzytelnienia w eIDAS.

[...]
 

Artur Prasal
pracownik Urzędu Miasta Łodzi, kieruje Oddziałem ds. Elektronicznego Urzędu

Data aktualizacji: 05-06-2018

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne