Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Kształtowanie konkurencji

Data publikacji: 29-01-2018 Autor: Michał Zastrzeżyński, Jarosław Rokicki

Zamawiający mogą wpływać na wzrost konkurencyjności prowadzonych przez siebie postępowań m.in. przez właściwe ustalanie warunków udziału oraz prawidłowy opis przedmiotu zamówienia.

Immanentną cechą gospodarki rynkowej jest konkurencja, a wszelkie jej ograniczenia zwiększają ryzyko nieefektywności ekonomicznej. Zamówienia publiczne odgrywają zaś istotną rolę w gospodarce rynkowej, ich głównym celem jest bowiem efektywne wydatkowanie środków publicznych przez zamawiających w warunkach swobodnego, otwartego i transparentnego europejskiego rynku zamówień publicznych. Swoistym gwarantem zachowania konkurencyjności na rzeczonym rynku jest zamawiający, który dysponuje wieloma instrumentami jej odpowiedniego kształtowania (w tym ograniczania lub poszerzania).

Zachowaniu konkurencyjności zamówień publicznych służą przede wszystkim zasady określone w art. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyrażające obowiązek zapewnienia przez zamawiających równego traktowania wykonawców i zachowania uczciwej konkurencji, a także przejrzystości i jawności procedur. W niniejszym artykule autorzy dokonają próby rozpoznania zachowań zamawiającego, które są ukierunkowane na zapewnienie możliwie najszerszego dostępu do rynku zamówień publicznych.

Głównym miernikiem stopnia konkurencyjności postępowań o udzielenie zamówienia publicznego są wartości uśrednione, np. średnia liczba złożonych ofert w danym postępowaniu – im jest ona większa, tym większą wskazuje konkurencyjność zachowań zamawiającego w obrębie prowadzonej procedury. W świetle danych zawartych w ogłoszeniach o udzieleniu zamówienia opublikowanych w BZP wynika, że średnia liczba ofert składanych w postępowaniu o wartości poniżej progów UE w roku 2016 wynosiła 2,871. W obliczu powyższego powstaje zatem istotne pytanie, a mianowicie: czy zamawiający dokonują pogłębionych analiz konkurencyjności prowadzonych postępowań, chociażby z punktu widzenia zarządzania ryzykiem (np. ryzyko braku złożenia ofert), poszukując przy tym związków przyczynowo-skutkowych między swoim zachowaniem (i jego wpływem na konkurencję) a małym zainteresowaniem wykonawców?

Zapewnienie konkurencji przez zamawiającego bezpośrednio koresponduje z wartością zamówienia, co zostało zilustrowane na schemacie 1.

Zamówienia bagatelne

Największy wpływ na kształtowanie konkurencyjności postępowania zamawiający będzie miał w przypadku tych procedur, wobec których nie ma obowiązku stosowania przepisów pzp (zamówienia o wartości poniżej kwoty bagatelnej – zwolnienie ustawowe), a w przypadku których obowiązują uregulowania wewnętrzne wprowadzone przez danego zamawiającego: regulaminy, instrukcje (wyjątkiem będą tu zamówienia finansowane lub współfinansowane ze środków unijnych, wobec których zamawiający ma obowiązek stosować wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach odpowiednich programów operacyjnych). Zamawiający często w swoich regulaminach wprowadzają własne progi wartościowe, dla których określają różne obowiązki zapewnienia konkurencji. Różnić się one będą m.in. metodologią rozpoznania rynku (upublicznienie ogłoszenia/zaproszenia na stronie internetowej zamawiającego i/lub w jego siedzibie oraz wysłanie zaproszenia do wykonawców), liczbą ofert ważnych dla uznania zachowania reguł konkurencyjności. Odstępstwem od powyższego będą sytuacje występowania monopolu naturalnego (możliwy jeden wykonawca na rynku lokalnym, np. w zakresie dostawy wody) bądź specjalistycznego zamówienia, któremu towarzyszy wąski krąg potencjalnych wykonawców.

Ze względu na dużą dowolność w kształtowaniu reguł konkurencyjności w procedurach nieobjętych przepisami pzp przez danego zamawiającego nic nie stoi na przeszkodzie, aby to właśnie w tych procedurach zamawiający umacniali działania skierowane na zapewnienie konkurencyjności i przejrzystości.

[...]

Michał Zastrzeżyński
naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu


Jarosław Rokicki
adiunkt na Wydziale Administracji i Prawa WSH w Sosnowcu; kierownik Biura Koordynacji Zamówień Publicznych i Opinii Prawnych w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej 

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne