Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Starosta a kontrola zarządcza

Data publikacji: 06-06-2017 Autor: Marcin Piątek

Omawiamy rolę starosty w tworzeniu efektywnego systemu kontrolizarządczej w zakresie zamówień publicznych w starostwie powiatowym.

Reforma administracyjna z 1998 r. wprowadziła istotne zmiany w strukturze samorządu terytorialnego, rozbudowując młodą administrację samorządową o dodatkowy szczebel powiatowy oraz wojewódzki. Szczególnie ważnym elementem decentralizacyjnym tej reformy było zogniskowanie na poziomie powiatowym równocześnie władztwa administracji samorządowej i rządowej. Na poziomie powiatu ustawodawca przyjął kolegialny model zarządzania, wyznaczając radzie powiatu oraz zarządowi powiatu ustrojowe funkcje organów władzy publicznej. Jednocześnie przyznano staroście, jako przewodniczącemu zarządu powiatu, kreatywną rolę primus inter pares w organie wykonawczym oraz istotną pozycję funkcjonalną w zakresie administracji rządowej jako statio fisci Skarbu Państwa. Mimo braku formalnego umocowania ustrojowej pozycji starosty jako organu władzy publicznej, który w rozumieniu prawa administracyjnego powinien być formalnie wyodrębniony oraz realizować zadania państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w imieniu i na rachunek tego podmiotu, a także posiadać kompetencje w zakresie władztwa administracyjnego, ustawodawca wyznaczył przewodniczącemu zarządu powiatu ważne zadania, choćby w zakresie wydawania decyzji administracyjnych zgodnie z art. 5 § 2 ust. 6 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (poza wyjątkami – art. 38 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, dalej: usp) czy w zakresie prawa pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych w starostwie (art. 35 ust. 2 usp).

W polskich przepisach starosta został wyodrębniony prawnie, jednak wyłącznie w zakresie funkcjonalnym na płaszczyźnie prawa materialnego (czy formalnego), a nie ustrojowego. W związku z tym, mimo wyraźnego zaakcentowania pozycji starosty w obszarze prawa administracyjnego oraz prawa pracy, jego pozycja prawna na gruncie przepisów kodeksu cywilnego, prawa spółek handlowych czy – przede wszystkim – zamówień publicznych jest zależna od decyzji kolegialnych członków zarządu powiatu. Trudno mówić tutaj o faktycznej równowadze kompetencyjnej w stosunku do organów powiatu, choć takie rozwiązania blokujące samodzielność ustrojową starosty należy traktować także jako swoisty wentyl bezpieczeństwa ze względu na wyraźnie słabszy mandat społeczny starosty, wybieranego i odwoływanego przecież przez radę powiatu.

Rola starosty w zarządzie powiatu a kwestia zaciągania zobowiązań finansowych

Przepisy ustrojowe w sposób jednoznaczny wyznaczają staroście rolę przewodniczącego zarządu powiatu oraz kierownika starostwa powiatowego (art. 34 ust. 1 usp). Zgodnie z zapisem ustawowym starosta organizuje pracę zarządu powiatu, tzn. zwołuje i prowadzi posiedzenia zarządu, jest odpowiedzialny za merytoryczną stronę posiedzeń zarządu, w tym jakość podejmowanych, a następnie realizowanych uchwał/decyzji/stanowisk, oraz odpowiada za realizację decyzji zarządu jako zwierzchnik służbowy pracowników starostwa oraz kierowników jednostek organizacyjnych i zwierzchnik powiatowych służb inspekcji i straży (art. 35 ust. 2 i 3 usp). Należy zwrócić uwagę, że starosta jest jednocześnie ważnym ogniwem pośredniczącym między zarządem powiatu a radą powiatu. Jego zadaniem jest realizowanie konstruktywnej współpracy z radą powiatu. Rola starosty jako koordynatora pracy zarządu jest zdecydowanie ograniczona istniejącymi mechanizmami zabezpieczającymi zaciąganie zobowiązań cywilnoprawnych w imieniu powiatu czy starostwa oraz wydawanie niektórych decyzji administracyjnych zastrzeżonych dla zarządu powiatu. Z ustawy w sposób jednoznaczny wynika, że oświadczenie woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu składają dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i osoba upoważniona przez zarząd (art. 48 ust. 1 usp). Tym samym należy mniemać, że dwaj członkowie zarządu albo członek zarządu oraz osoba upoważniona przez zarząd mogą zaciągać zobowiązania finansowe w imieniu powiatu, nawet mimo sprzeciwu starosty. A contrario starosta nie może podjąć żadnych działań na gruncie cywilnoprawnym wbrew woli pozostałych członków zarządu. Z drugiej strony ustawodawca wzmocnił pozycję starosty przez umożliwienie mu prowadzenia własnej polityki kadrowej w starostwie oraz kreowania polityki organizacji tej jednostki w aspekcie strukturalnym.

Rola starosty w kształtowaniu systemu zamówień publicznych w starostwie

Organizacja zamówień publicznych przez starostę

Starosta odpowiada za funkcjonowanie kontroli zarządczej na poziomie powiatu (art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy io finansach publicznych (dalej: ufp) oraz załącznik do komunikatu nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r.). Jego zadaniem jest zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w powiecie. Jednym z istotnych obszarów działalności powiatu, który objęty został mechanizmami kontroli zarządczej, są zamówienia publiczne.

[...]

Marcin Piątek
pracownik jednostki sektora finansów publicznych

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne