Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Powierzenie obowiązków

Data publikacji: 06-06-2017 Autor: Ewaryst Kowalczyk

Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania odpowiadać mogą osoby inne niż kierownik zamawiającego, w zakresie, w jakim powierzono im czynności w postępowaniu oraz czynności związane z jego przygotowaniem.

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest szczególnym rodzajem odpowiedzialności prawnej. Specyfikę tego reżimu odpowiedzialności wyznacza z jednej strony przedmiot ochrony, którym jest szeroko rozumiana gospodarka finansami publicznymi, z drugiej zaś określony krąg osób, których ten rodzaj odpowiedzialności dotyczy. Podstawowym warunkiem podlegania tej odpowiedzialności jest więc przynależność do grupy osób, które w myśl ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (dalej: uondfp) mogą taką odpowiedzialność ponosić. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych spoczywa na osobach wykonujących określone zadania, a nie na samym zamawiającym.

Należy przy tym zwrócić uwagę, że odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w ramach zamówień publicznych dotyczy najczęściej osób, które należą do jednej z następujących grup:

1) kierownicy zamawiających;
2) pracownicy zamawiającego lub inne osoby, którym odrębną ustawą lub na jej podstawie powierzono wykonywanie obowiązków w jednostce, których niewykonanie lub nienależyte wykonanie stanowi czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych.

Można również wspomnieć o szczególnej grupie osób, które podlegają odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w obszarze zamówień publicznych, tj. o osobach zobowiązanych lub upoważnionych do działania w imieniu podmiotu publicznego lub prywatnego, który oferuje pomocnicze działania zakupowe na rynku, któremu kierownik zamawiającego powierzył przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Osoby te podlegają odpowiedzialności, o ile zamawiający jest jednostką sektora finansów publicznych lub udzielane zamówienie publiczne jest finansowane ze środków publicznych.

Kierownik zamawiającego

Najczęściej reprezentowaną grupę podmiotów odpowiedzialnych za naruszenie dyscypliny finansów publicznych stanowią kierownicy zamawiającego. W pzp zdefiniowano kierownika zamawiającego jako osobę lub organ, który – zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem lub umową – jest uprawniony do zarządzania zamawiającym, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez zamawiającego. Jednak takie rozumienie kierownika zamawiającego – choć właściwe dla obszaru zamówień publicznych – nie jest w pełni użyteczne na płaszczyźnie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Jak wspomniano wyżej, odpowiedzialność ta dotyczy tylko osób. Wyklucza to przypisywanie odpowiedzialności organowi jako takiemu. W związku z tym za odpowiedzialnego kierownika zamawiającego uznać można jedynie:

a) kierownika, który pełni jednoosobowo funkcje organu zarządzającego;
b) osoby, które pełnią funkcję członków kolegialnych organów zarządzających;
c) osobę, która pełni funkcję przewodniczącego kolegialnego organu zarządzającego.

W przypadku kierownika zamawiającego, który jest kierownikiem jednostki sektora finansów publicznych, podstawową regułą określającą zakres jego odpowiedzialności (czyli obowiązków) jest art. 53 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (dalej: ufp). Przewiduje on, że kierownik jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej. Celem tej fundamentalnej reguły jest wyznaczenie obszaru obowiązków spoczywających na kierowniku jednostki w zakresie gospodarowania środkami publicznymi. Zgodnie zaś z art. 18 pzp za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiada kierownik zamawiającego. Natomiast jeśli przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów odrębnych jest zastrzeżone dla organu innego niż kierownik zamawiającego, przepisy dotyczące kierownika zamawiającego stosuje się odpowiednio do tego organu.

[...]

Ewaryst Kowalczyk
doktor nauk prawnych, ekspert z zakresu prawa finansów publicznych; wykładowca, autor opinii prawnych i publikacji dotyczących odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne