Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Metodyki zwinne

Data publikacji: 11-05-2017 Autor: Bartłomiej Wachta, Michał Bagłaj, Łukasz Węgrzyn, Piotr Kaniewski, Jakub Krysa

Jakie są wyzwania i korzyści związane ze stosowaniem metodyk zwinnych (Agile) w sektorze publicznym, w tym w ramach prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego?

Agile to zbiorcze określenie tzw. zwinnych metodyk wytwarzania przedmiotu zamówienia, których jedną z charakterystycznych cech jest realizacja ostatecznego produktu przez dostarczanie go częściami w następujących po sobie dość krótkich odstępach czasu, zwanych iteracjami.

Podstawą stosowania metodyk zwinnych w zamówieniach publicznych jest odpowiedni dobór, a następnie wdrożenie indywidualnie dobranych czynników zwinności, czyli mechanizmów, które umożliwiają praktyczną realizację danego projektu w formule Agile. Czynniki zwinności, które mogą mieć szczególnie istotne znaczenie w ramach postępowań o udzielenie zamówień publicznych, to m.in.:

a) odpowiednie opisanie obszarów współpracy i współdziałania stron w ramach przygotowania i realizacji projektu;
b) możliwość wykonania projektu w krótkich fazach realizacyjnych (iteracyjnie);
c) możliwość rozliczania dostarczanych wyników prac w sposób skorelowany z iteracyjnym modelem realizacji projektu oraz mechanizm premiowania wykonawcy;
d) odpowiednie ujęcie kontraktowe obszaru dotyczącego współpracy personelu zamawiającego i dostawcy;
e) możliwość elastycznej modyfikacji zakresu projektu przez odpowiednio zaprojektowane mechanizmy umowne obejmujące procedurę kontroli zmian umowy;
f) mechanizmy kontraktowe umożliwiające zakończenie współpracy stron połączone z tzw. scenariuszami wyjścia (odstąpienie od umowy).

Wszystkie ww. czynniki zwinności mogą w pewnym stopniu być zaimplementowane do projektu realizowanego w reżimie prawa zamówień publicznych, przy wykorzystaniu mechanizmów istniejących w obowiązujących przepisach pzp. Ich wdrożenie w sektorze publicznym nie powinno więc wiązać się z nadmiernymi trudnościami, a przede wszystkim jest w pełni dopuszczalne w obecnym porządku prawnym.

Na świecie istnieje wiele przykładów realizacji projektów z zastosowaniem metodyk zwinnych, wykorzystywanych zarówno od momentu uruchomienia danego projektu, jak i na dalszych etapach, jako sposób na uratowanie projektu, który pierwotnie został uruchomiony w klasycznym modelu kaskadowym, a którego realizacja w tym modelu całkowicie się nie powiodła. Przykładami takich projektów są m.in. projekt „Lorenzo” prowadzony w Wielkiej Brytanii przez National Health Service, zakładający informatyzację brytyjskiej służby zdrowia, czy projekt „Sentinel”, w ramach którego amerykańskie Federal Bureau of Investigation złożyło zamówienie na realizację systemu informatycznego do obiegu dokumentów. W świetle statystyk The Standish Group wykonanie projektu zgodnie z zasadami metodyk zwinnych zwiększa szansę jego powodzenia aż o 350% w stosunku do przeprowadzenia tego samego projektu metodą tradycyjną, czyli kaskadową.

Warto podkreślić, że zastosowanie metodyk zwinnych jest możliwe w projektach realizowanych zarówno w sektorze prywatnym, jak i w publicznym. Oczywiście na gruncie dotychczas obowiązujących uregulowań pzp, ze względu na dość niski poziom elastyczności proceduralnej oraz trudności w dokonywaniu zmian umowy, trudno było sobie wyobrazić realizację projektów publicznych przy szerokim zastosowaniu metodyk zwinnych. Jak się jednak wydaje, kwestia ta może się kształtować zupełnie inaczej na gruncie obecnie obowiązujących uregulowań pzp (w brzmieniu wynikającym z nowelizacji pzp z czerwca 2016 r.). Aktualna regulacja polskiej ustawy jest bowiem dostosowana do wymagań dyrektywy 2014/24/UE oraz dyrektywy 2014/25/UE, których przepisy przewidują szereg mechanizmów pozwalających na realizację projektów w sektorze publicznym właśnie z wykorzystaniem elementów metodyk zwinnych.

Realizacja projektu publicznego z uwzględnieniem zasad właściwych dla metodyk zwinnych wiąże się jednak niewątpliwie z licznymi wyzwaniami dla podmiotów udzielających zamówień. W efekcie mogą się pojawić jednak równie liczne korzyści w różnych aspektach funkcjonowania podmiotów należących do sektora publicznego, a zatem – jak się wydaje – wysiłki związane w wdrożeniem Agile w prowadzonych projektach są zdecydowanie warte poniesienia.

Agile w sektorze publicznym – ograniczenia formalnoprawne

Podkreślenia wymaga, że stosowanie metodyk Agile może w bardzo wymierny sposób wspomagać zamawiających w realizacji jednego z podstawowych celów systemu zamówień publicznych, jakim jest osiąganie najlepszych efektów ekonomicznych z wydatkowanych środków publicznych. Jak wyraźnie wskazują statystyki, metodyki Agile pozwalają bowiem na istotne ograniczenie kosztów realizacji projektu przy zachowaniu niezmienionego poziomu jakości.

[...]

Bartłomiej Wachta, senior partner
Michał Bagłaj, senior associate
Łukasz Węgrzyn, senior associate
Piotr Kaniewski, associate
Jakub Krysa, associate
– Praktyka Transformacji Cyfrowej Kancelaria Maruta Wachta sp. j., Warszawa

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne