Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Zarządzanie ryzykiem w zamówieniach

Data publikacji: 03-04-2017 Autor: Michał Zastrzeżyński, Jarosław Rokicki

Zarządzanie ryzykiem w zamówieniach realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (np. gminy) przyczynia się do prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W celu omówienia kwestii związanych z zarządzaniem ryzykiem w zamówieniach publicznych należy w pierwszej kolejności zdefiniować ten termin. Na schemacie 1 przedstawiono zatem pojęcie zarządzania ryzykiem w zamówieniach realizowanych w jednostce samorządu terytorialnego (dalej: jst) w wymiarze przedmiotowym (określenie zakresu pojęć cechujących ten termin i dookreślających jego przedmiot oraz cel) oraz w wymiarze podmiotowym (zamawiający i wykonawca jako główni uczestnicy rynku zamówień publicznych oraz relacje zachodzące między nimi w zakresie podziału ryzyk).

Obowiązek czy uprawnienie?

Organy wykonawcze jst (wójt, burmistrz, prezydent) na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (dalej: ufp) zostały zobligowane do zapewnienia adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, której jednym z ustawowych celów jest zarządzanie ryzykiem. Gdyby odnieść to do zdywersyfikowanych obszarów działalności gminy, wykonującej zadania publiczne przez zawieranie umów na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, to problematyka zarządzania ryzykiem nabiera szczególnie doniosłej roli w funkcjonowaniu jst. Dodatkowo należy podkreślić w tym kontekście, że nawet delegowanie obowiązków w zakresie zarządzania ryzykiem przez kierownika zamawiającego nie zwalnia go z bezpośredniej odpowiedzialności za ten obszar zarządzania i za występowanie w roli inicjatora w zakresie sterowania ryzykiem. Dlatego z praktycznego punktu widzenia obowiązujące w danej jst procedury wewnętrzne dotyczące m.in. zakresu obowiązków, uprawnień właścicielskich ryzyk (najczęściej naczelników/kierowników) i odpowiedzialności innych pracowników zaangażowanych w ten proces stanowią dokumentację systemu kontroli zarządczej, która również na warunkach określonych w ufp podlega obiektywnej i niezależnej ocenie przez audytora wewnętrznego. Niezbędna staje się operacjonalizacja systemu zarządzania ryzykiem w danej jst przez wybór właściwych ryzyk, ich pomiar i zastosowanie odpowiednich mechanizmów kontrolnych wobec ryzyk nieakceptowanych.

Zdaniem autorów w procesie zarządzania ryzykiem w obszarze zamówień publicznych warto zwrócić uwagę wyłącznie na te ryzyka nieakceptowane, które wiążą się z ewentualnym dotkliwym naruszeniem dyscypliny finansów publicznych bądź wymierzeniem korekt finansowych w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków unijnych.

Warto wskazać, że identyfikacja ryzyk powinna być niezależna od miejsca/źródła ich powstania (wewnętrzne czy zewnętrzne). Autorzy pragną poddać krótkiemu omówieniu wybrane z obydwu wskazanych grup czynniki, które wydają się mieć istotne znaczenie dla całego procesu zarządzania ryzykiem.

Uprzywilejowana pozycja zamawiającego

Przepisy prawa zamówień publicznych jako czynniki zewnętrzne, pozostające poza wpływem zamawiającego, zapewniają mu pozycję dominującą względem wykonawcy, co jest uzasadnione charakterem umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jest to bowiem typ umowy adhezyjnej (przystąpienia), w której zamawiający ma większy wpływ na kształtowanie jej postanowień niż wykonawca. W konsekwencji może to prowadzić do braku sprawiedliwego i równomiernego rozkładu ryzyka między stronami zaangażowanymi w realizację zamówienia publicznego (zob. schemat 2).


Michał Zastrzeżyński
naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu

Jarosław Rokicki
adiunkt na Wydziale Administracji i Prawa WSH w Sosnowcu, kierownik Biura Koordynacji Zamówień Publicznych i Opinii Prawnych w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne