Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Wprowadzanie wyrobów budowlanych do obrotu

Data publikacji: 28-02-2017 Autor: Zbigniew Popek
Tagi:    aprobaty techniczne   kontrola

Omawiamy kwestie związane z wprowadzeniem do obrotu wyrobów budowlanych i ich udostępnianiem na rynku oraz zasady kontroli wyrobów budowlanych.   

Stosownie do art. 10 ustawy Prawo budowlane wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały, o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. Przestrzeganie tego przepisu jest obowiązkiem uczestników procesu inwestycyjnego, a w szczególności projektantów, kierowników budowy i kierowników robót oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego. Osoby te bowiem podlegają odpowiedzialności zawodowej za doprowadzenie do zastosowania na budowie materiałów niewprowadzonych do obrotu.

Podstawowe regulacje

Zasadniczy wpływ na końcowy efekt realizacji robót budowlanych, a szczególnie ich trwałość, standard, jakość, jak również estetykę, mają zastosowane materiały. Dlatego tak ważne jest dopuszczanie do zastosowania na konkretnej budowie odpowiednich materiałów – wyrobów budowlanych. Kontrola budowy, sprawowana przez inspektora nadzoru inwestorskiego (lub inwestora, jeżeli inspektor nadzoru inwestorskiego nie został ustanowiony), a w zamówieniach publicznych – przez zamawiającego (tzn. kierownika jednostki finansów publicznych) lub osobę upoważnioną do tych czynności przez kierownika, wymaga, aby każdy wyrób budowlany, który wykonawca zamierza zastosować na budowie, był zatwierdzany. Należy zatem każdorazowo sprawdzać, czy dany wyrób został legalnie wprowadzony do obrotu i spełnia określone warunki, a więc może być użyty do budowy obiektu budowlanego lub wykonywania robót budowlanych.

Wprowadzanie do obrotu wyrobów budowlanych zostało uregulowane w następujących aktach prawnych:

 

  • rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG;
  • ustawie o wyrobach budowlanych;
  • ustawie o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku;
  • rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym;
  • rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowych ocen technicznych.

Prawo europejskie

Na poziomie europejskim podstawowym przepisem prawa w zakresie wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu jest rozporządzenie 305/2011, zwane CPR (ang. Construction Products Regulation). W okresie od 1 lipca 2013 r. do 1 lipca 2015 r. obowiązywał w zakresie jego stosowania tzw. okres przejściowy, w którym każdy producent wyrobu budowlanego mógł posługiwać się dotychczasowymi dokumentami określającymi jakość danego materiału (takimi jak deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności, certyfikaty jakości, aprobaty techniczne itp.), wydanymi na podstawie obowiązujących uprzednio przepisów.

Jednym z ważniejszych stosowanych w tym czasie dokumentów było nadawanie uprawnień do znakowania wyrobów znakiem Unii Europejskiej CE, który oznaczał, że oznaczony w ten sposób wyrób mógł być zastosowany w każdym kraju członkowskim UE, jeśli posiadał odpowiednie cechy charakterystyczne, określone np. w normach produkcyjnych. Gdy wykonawca chciał zastosować taki wyrób budowlany na budowie, to ani inspektor nadzoru, ani inwestor nie mogli skutecznie się temu sprzeciwić.

 

[...]

 

Zbigniew Popek
inżynier, ekspert ds. zamówień publicznych, doradca, specjalista ds. prawa budowlanego i procesu inwestycyjnego

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne