Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Doskonalenie kadr

Data publikacji: 21-09-2016 Autor: Anna Wojtczyk

Osoby, które dokonują opisu przedmiotu zamówienia, będące bezpośrednimi użytkownikami zamawianego sprzętu, poza wiedzą specjalistyczną powinny wykazać się także znajomością zasad wynikających z pzp.

Temat szkolenia osób zajmujących się zamówieniami publicznymi jest o tyle istotny, że lepiej wykształcona kadra oznacza większe możliwości i szersze perspektywy w udzielaniu zamówień. Kierownicy zamawiających muszą mieć świadomość tego, że sprawne funkcjonowanie jednostki zależy od umiejętności pracowników.

Oczywiście, profesjonalizacja kadr dotyczy nie tylko grona osób zajmujących się samymi procedurami zamówień publicznych. Podnoszenie świadomości w zakresie stosowania Prawa zamówień publicznych powinno się odbywać również wśród pracowników zamawiającego odpowiedzialnych merytorycznie za przedmiot zamówienia.

Kwestia ta zostanie w niniejszym artykule omówiona na przykładzie zamówień z dziedziny usług i produktów medycznych.

Zamówienia publiczne w sektorze ochrony zdrowia

Świadczenie usług medycznych przez jednostki sektora ochrony zdrowia wymaga dokonywania zakupów określonego asortymentu, m.in. produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz odpowiedniej aparatury i sprzętu medycznego. Na dysponentach środków publicznych ciąży odpowiedzialność za dokonywanie wydatków publicznych w sposób celowy i oszczędny, tak by uzyskać najlepsze efekty z danych nakładów zgodnie z art. 35 ustawy o finansach publicznych (dalej: ufp). Narzędziem dokonywania efektywnych zakupów są procedury zamówień publicznych. Jednak stworzenie prawidłowej specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowi często poważny problem. Ważnym elementem siwz jest bowiem opis przedmiotu zamówienia, który powinien wskazywać rzeczywiste potrzeby zamawiającego i który jednocześnie musi być zgodny z obowiązującymi przepisami.

Opis przedmiotu zamówienia

Opisu przedmiotu zamówienia dokonują przeważnie bezpośredni użytkownicy zamawianego sprzętu. Jednak często nie mają oni odpowiedniej wiedzy z zakresu zamówień publicznych. Podstawową rolą pracowników medycznych zatrudnionych u zamawiającego jest bowiem z reguły udzielanie świadczeń zdrowotnych, natomiast konieczność badania rynku i opracowania wymagań na potrzeby udzielenia konkretnego zamówienia traktowana jest jako dodatkowe i uciążliwe zajęcie. Użytkownik najczęściej potrafi ocenić jedynie ergonomiczne walory danego wyrobu, nie koncentrując się na przyczynach, dla których jeden produkt ocenia on lepiej od drugiego.

Sporządzając i precyzując opis przedmiotu zamówienia, zamawiający przesądza o zakresie zamówienia i tym samym o zawężeniu lub rozszerzeniu kręgu potencjalnych wykonawców. Dokładne opisanie przedmiotu zamówienia gwarantuje zamawiającemu realizację zamówienia zgodnie z jego założeniami1.

Wadliwie sporządzony opis przedmiotu zamówienia może natomiast prowadzić do zawarcia niekorzystnej dla zamawiającego umowy. Należy przy tym pamiętać, że zarzuty dotyczące wadliwego opisu przedmiotu zamówienia są często podstawą wnoszonych środków ochrony prawnej. Po nowelizacji pzp ten instrument ochrony, we wskazanym zakresie, został rozszerzony na postępowania o wartości poniżej progów unijnych, czyli obejmuje obecnie wszystkie postępowania.

Negatywnych okoliczności związanych z udzieleniem zamówienia publicznego można uniknąć przez dbałość o odpowiednie wyszkolenie osób biorących udział w prowadzonych postępowaniach. Należy się skoncentrować na osobach odpowiedzialnych za przedmiot zamówienia od strony merytorycznej, tj. na lekarzach, pielęgniarkach i położnych, laborantach, farmaceutach pracujących w podmiotach leczniczych. Zauważa się pewne braki w przygotowaniu wymienionych osób do pełnienia swojej roli w komisji przetargowej. Nikła znajomość prawa zamówień publicznych może prowadzić do niepożądanych sytuacji. I nie chodzi tu o całość skomplikowanej procedury – bo nad tym czuwają osoby pracujące w dziale odpowiedzialnym za zamówienia publiczne – ale o sporządzenie prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia przez pracowników medycznych.

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne