Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Sprzedajność urzędnicza

Data publikacji: 12-01-2016 Autor: Dobromił Bartman

Rynek zamówień publicznych w Polsce wciąż narażony jest na sprzedajność: osoba, która pełni funkcję publiczną, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę w zamian za bezprawne działanie na rzecz jednego z oferentów.

Korupcja jest szczególnym przestępstwem. Mirosław Surkont wskazuje na szereg cech wyróżniających je wśród innych, wymieniając przede wszystkim brak pokrzywdzonego w sensie kryminologicznym1. Z tego powodu korupcja często jest nazywana przestępstwem latentnym – przestępstwem bez ofiar. Jest to pogląd o tyle mylny, że ofiarą jest tu społeczeństwo jako całość, które przecież ponosi koszty korupcji.

Paolo Mauro wskazuje na następujące negatywne następstwa korupcji:

 

  1. spowolnienie wzrostu gospodarczego;
  2. obniżenie poziomu inwestycji;
  3. zmniejszenie wpływów z tytułu podatków od skarbu państwa;
  4. negatywny wpływ na kształt wydatków publicznych2.


Jak słusznie zauważył dr Janusz Bojarski w swojej monografii na temat korupcji, coraz częściej pojawia się pogląd, zgodnie z którym dawny podział Europy na część wschodnią i zachodnią powoli ustępuje nowemu umownemu podziałowi na północ i południe. Przy czym podstawą tego wyróżnienia jest nie tyle położenie geograficzne, ile podejście danych społeczeństw do standardów przestrzegania prawa oraz odpowiedzialność finansowa3. Za państwa należące do północy uznaje się w tym podziale także np. Polskę czy Czechy. Polskie społeczeństwo uznawane jest równocześnie za kolektywistyczne, co oznacza, że utrwalone wzorce postępowania mają duży wpływ na postępowanie poszczególnych jednostek, stąd tak ważne jest kształtowanie świadomości i prawidłowych postaw, zwłaszcza że coraz więcej badań wskazuje na związek między kulturą narodową a aspektami kultury organizacyjnej.


Presja korupcyjna


Wyniki 12. Światowego Badania Nadużyć Gospodarczych, przeprowadzonego przez Ernst&Young w latach 2011–2012, pokazują, że wzrasta ryzyko nadużyć i korupcji w biznesie. Aż 15% menedżerów przyznało, że są gotowi przekazywać korzyści pieniężne w celu pozyskania lub utrzymania relacji biznesowych. Dane te należy uznać za niepokojące, albowiem w poprzednim takim badaniu obejmującym lata 2009–2010 odsetek menedżerów gotowych wręczać łapówki kształtował się na poziomie 9%.


Archetyp korupcji w Polsce

Analiza polskiej literatury przedmiotu pozwala na stwierdzenie, że badania problematyki korupcji oparte są na milczącym założeniu, że inicjatorami takich działań są osoby kompetentne do podjęcia decyzji i wymuszające na petencie lub kontrahencie udzielenie im korzyści majątkowej, która miałaby być jedynym sposobem na doprowadzenie do podjęcia decyzji pozwalającej na zrealizowanie przez petentów czy kontrahentów swoich uprawnień. Wydaje się, że funkcjonuje archetypowy obraz korupcji jako sytuacji, w której udzielający korzyści nie ma właściwie wyboru. Sprawca przestępstwa jawi się jako osoba prywatna, starająca się o zrealizowanie przysługującego jej prawa, sprawca sprzedajności zaś wykorzystuje swoją pozycję w instytucji, w ramach której działa. Oczywiście ten obraz jest trochę uproszczony, ale dobrze oddaje odczuwalne nastawienie do problemu4.

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne